Огляд нормативної бази і аналіз спеціальної літератури з аналізу товарних запасів підприємства

Існує достатня кількість літературних джерел, інформації періодичних видань для ефективного вивчення і дослідження питань з обліку, контролю та аналізу товарних запасів.

Щодо нормативно-правової інформації, яка використовується фахівцями підприємств для обліку та аналізу за станом та рухом товарних запасів та визначення рівня ефективності діяльності підприємств торгівлі, то вона приводиться в (табл.1.2.).

Слід зауважити, що сьогодні в Україні законодавча, методологічна, правова база ще формується, а це відображається на недосконалості прийняття деяких документів. Більшість законодавчих актів під час своєї дії обростають великою кількістю доповнень і змін, які інколи заперечують основному документу. Великий потік інформації, що швидко змінюється, заважає професійній роботі, зокрема, в організації бухгалтерського та податкового обліку.

На сьогодні основним нормативним документом, що визначає структуру, пріоритети та інтереси підприємства і держави у обліковій політиці, є Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також ряд положень бухгалтерського обліку, відповідно до вимог яких визначаються методологічні підходи до організації бухгалтерського обліку товарних запасів.

Згадані Положення 9 “Запаси”, 15 “Дохід”, 16 “Витрати” відобразили певні зміни, спрямовані на перехід до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку та фінансової звітності і є обов’язковими для всіх підприємств незалежно від форм власності.

Таблиця 1.2.

Огляд нормативно-правової бази що регулює облік товарних запасів

№ п/п Назва документу Ким і коли затверджено Основні положення та їх використання в роботі
1 2 3 4
1. Конституція України Постанова ВРУ від 28.06.1998р. Основний Закон України, що визначає права та обов’язки фізичних та юридич-них осіб
2. “Про підприємства”, Закон України Постанова Верховної Ради від 26.02.91р. №888-12 Визначено різні форми власності під-приємств, які здійснюють оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність
3. “Про підприємництво” Закон України Постанова Верховної Ради від 26.02.91р. №785-12 Закон визначає загальні правові, еконо-мічні і соціальні засади здійснення під-приємницької діяльності фізичними та юридичними особами на території України
4. “Про господарські товариства”, Закон України Постанова ВРУ №1576-12 від 19.09.91р. зі змінами і доповненнями Визначає поняття та види господарських товариств, правила їх створення, діяль-ності, а також права та обов’язки її учасників та засновників
5. “Про власність”, Закон України Постанова ВРУ №885-12 від 26.03.91р. зі змінами і доповненнями Закон визначає існування права влас-ності в Україні: приватної, колективної, державної. Висвітлюються об’єкти права власності, їх права та відповідальність
6. “Про систему оподат-кування”, Закон Укра-їни Постанова ВРУ від 25.06.91р. зі змінами і доповненнями Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні; види податкових платежів, напрямки їх використання
7. “Про оподаткування прибутку підприємс-тва”, Закон України Постанова ВРУ №283/97 від 22.05.97р. зі змінами і доповненнями У законі визначено платників податку, об’єкти оподаткування. Визначено суми, що відносяться до валових доходів, до валових витрат.
8. “Про податок на до-дану вартість”, Закон України Постанова від 03.04.97р. за №168/97-ВР зі змінами та доповненнями Підприємство повинно вносити до бюджету ПДВ. Визначено об’єкти, базу і ставки оподаткування
9. “Про аудиторську ді-яльність”, Закон Ук-раїни Указ Президента 22.04.93р. Статті Закону стосуються Всіх ділянок бухгалтерського обліку. Визначається значення та порядок аудиту
10. “Про державну конт-рольно-ревізійну службу в Україні”, За-кон України Постанова Верховної Ради від 24.12.93р. №3816 Головне завдання податкової інспекції є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, нарахуван-ням %
11. Типовий порядок ви-значення норм запа-сів ТМЦ Мінекономіки від 31.05.93р. №17-60/29, Мінфінансів №07-102 від 31.05.93р. Розробка норм і нормативів обігових коштів провадиться засобами прямого розрахунку по окремим видам товарів
12.  Положення 1 “Зага-льні вимоги до фінан-сової стабільності” Наказ МФУ від 31.03.99р. №87 Визначені загальні положення щодо мети, складу і принципів підготовки фінансової звітності
13. Положення (станда-рт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” Наказ МФУ від 31.03.99р. №87 Визначено зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття статей
14. Положення (станда-рт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фі-нансові результати” Наказ МФУ від 31.03.99р. №87 Визначається зміст і форма Звіту, а також загальні вимоги до розкриття його статей
15. Положення (станда-рт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” Наказ МФУ від 20.10.99р. №246 Визначено методологічні засади форму-вання інформації про запаси та визнання їх оцінки
16. Положення (станда-рт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” Наказ МФУ від 29.11.99р. №290 Визначено методологічні засади форму-вання в бухгалтерського обліку інформа-ції про доходи від звичайної діяльності підприємства
17. Положення про доку-ментальне забезпе-чення записів в бух-галтерському обліку Наказ Мінфіну від 24.05.95р. №88 Підтвердження записів бухгалтерського обліку відповідними документами, пра-вильність і повнота документообороту, їх збереження
18. Порядок розрахунку обсягів товарооборо-ту та платних послуг Наказ Мін-статистики від 21.09.95р. №235 Порядок розрахунку обсягів товарообо-роту, контроль за станом товарних запасів
19. Порядок визначення розмірів розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріаль-них цінностей Постанова КМУ №116 від 22.01.96 р. Визначає порядок розрахунку розмірів збитків від розкрадання, нестачі, псу-вання окремих видів цінностей. На цій основі здійснюється відшкодування збитків, нанесених підприємству
20. Інструкція по інвента-ризації 03, нематері-альних активів, ТМЦ, грошових коштів та документів Наказ Мінфіну від 11.08.94р. №69 Правила проведення інвентаризації та повнота відображення в обліку. В роз-дрібних підприємствах не рідше 2 разів на рік проводять інвентаризацію ТМЦ, коштів та документів
21. Інструкція про облік роздрібного товаро-обороту і товарних запасів Наказ Мін-статистики від 28.12.96р. Порядок обліку товарообороту та товар-них запасів і складання статистичної звітності
22. Інструкція “Про поря-док реєстрації вида-них, повернених і ви-користаних довіре-ностей на одержання цінностей” Наказ Мінфіну України від 16.05.96р. №99 Визначає порядок видачі довіреностей особам – працівникам даного підприєм-ства, їх повернення, реєстрацію, збері-гання на підприємстві
23. План рахунків бухгал-терського обліку акти-вів, зобов’язань і гос-подарських операцій підприємств і органі-зацій Наказ МФУ від 30.11.99р. №291 Визначені синтетичні рахунки 1 порядку та субрахунки, здійснена класифікація по 9 класам, визначена сфера застосування
24. Інструкція про засто-сування Плану рахун-ків бухгалтерського обліку підприємств і організацій Наказ МФУ від 30.11.99р. №291 Встановлює призначення і порядок ведення бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств
25. Про затвердження ти-пових форм первин-ного обліку Наказ Мінстату України № 352 від 29.12.95р. Наказом затверджені типові форми первинної облікової документації з обліку товарних запасів та наведено пе-релік цих типових положень

 

Деякі з джерел спеціальної літератури, присвячені питанням обліку та аналізу товарних запасів наведені в (табл.1.3.)

Таблиця 1.3.

Огляд спеціальної літератури з теми дослідження

Найменування джерела Основний зміст
1 2
1. Алексєєва А.В., Бакун Ю.В. “Основні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві в 2009р.”. Все про бухгалтерський облік №7, 2009р. Розглядаються основні принципи організації обліку згідно прийнятого Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
2. Барабаш Н.С. “Аналіз господарської діяльності” Дана характеристика факторів, що впливають на витрати підприємств торгівлі, розкрито методику загального і факторного аналізу, охарактеризовано методику аналізу окремих видів витрат, розкрито організаційно-інформаційну мо-дель аналізу товарів, розкрито етапи проведення факторного аналізу товарообігу
3. Бутинець Ф.Ф. “Бухгалтерський фінансовий облік”, підручник, ПП “Рута”. – Житомир, 2009р. Присвячено питанням бухгалтерського обліку в умовах застосування нового плану рахунків та національних стандартів бухгалтерського обліку
4. Буфатіна І. “Облік товарних операцій в оптовій торгівлі”: Все про бухгалтерський облік, №13, 2009р. Розглядаються сучасні підходи відображення товарних операцій на рахунках бухгалтерського обліку
5. Голов С. “Проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні” ж. “Бухгалтерський облік і аудит”, №11. 2009р. Розглянуті проблеми бухгалтерського обліку та запропоновані шляхи їх рішення в умовах реформування бухгалтерського обліку
6. Грачева Р. “Уцінка та знижки в роздрібній торгівлі” Дт – Кт №50 Відображено порядок уцінки, та фінансовий облік уцінки та знижок на товари в торгівлі
7. Занько Б. “Документальне оформлення оприбуткування товарів”. Все про бухгалтерський облік, №14, 2009р. Розглянуто порядок та особливості документального оформлення опри-буткування товарів у відповідності до вимог Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”
8. Костюченко В. “Облік запасів за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку” ж. ”Бухгалтерський облік і аудит”, №5, 6. 2009р. Розглянуті питання методології та організації бухгалтерського обліку запасів згідно П(С)БО 9 “Запаси”
9. Костюченко В. “Облік доходу від реаілізації продукції, товарів та інших активів” №4, 2010 Стаття призначена питанням визнання доходу від реалізації та його обліку, приведені альтернативи визнання доходу
10. Морозова Н.И. «Бухгалтерский учет реализации товаров в оптовой торговле по бартерным контрактам» БНБ №13, 2010 Розглянуті питання документального оформлення, бухгалтерського обліку реалізації товарів за бартерними контрактами
11. Мурашко В.М. Методи інвентаризації цінностей і визначення її результатів; Бухгалтерський облік і аудит, №11, 1998р. В цій статті висвітлюється прикладна практична процедура інвентаризації цінностей
12. “Особливості бухгалтерського обліку в Україні”, Бухгалтерський облік і аудит №6, 2010 Висвітлені питання організації бухгалтер-ського обліку товарних операцій, доку-ментального оформлення та складання звітності
13. Павлюк І. “Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення”, ж. “Бухгалтерський облік і аудит, №6, 2009р. Розглянуті проблеми бухгалтерського обліку та запропоновані шляхи їх рішення в умовах реформування бухгалтерського обліку
14. Савицкая Г.В. “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” Розкриття сутності, видів та ролі економічного аналізу, методи аналізу господарської діяльності, технічні засоби аналітичного дослідження і т. інш.
15. Сопко В.В. “Бухгалтерський облік”. Навчальний посібник. КНЕУ, - К., 2009р. Розкриті теоретичні та методичні основи бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів
16. Солошенко Л. “Роздрібна торгівля: нове у бухгалтерському обліку”. Х. 2010 Розглянуті особливості документального оформлення операцій з надходження і вибуття товарів та їх облік відповідно до вимог національних П(С)БО
17. Солошенко Л. “Учет запасов в соответствии с А(С)БУ”. Библиотека “Фактора”. – Х., 2009р. Розглянуто облік запасів відповідно до П(С)БО
18. Чумаченко М. “Управлінський облік в Україні”, бухгалтерський облік і аудит” №6, 2010 Проводиться дискусія та здійснюються коментарі різних авторів про значення управлінського обліку, його досконалість та напрямки розвитку

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку