Організаційно-економічна характеристика підприємства

НТЦ “Радунь” – підприємство, створене Київським національним торговельно-економічним університетом згідно наказу ректора №1185 від 09.11.1994 року. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також символіку.

Основними цілями та завданнями підприємства є:

- роздрібна торгівля товарами широкого вжитку, надання послуг з метою задоволення попиту населення та одержання відповідних прибутків;

- оптова комерційна діяльність з метою забезпечення підприємства товарами, сировиною та іншими матеріалами для надання послуг або для виробництва товарів;

- зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД);

- проведення навчальної та виробничої практики.

Предметом та видами діяльності, які самостійно здійснює підприємство є:

- вивчення попиту населення та проведення маркетингових досліджень використання одержаної інформації для закупівлі товарів широкого вжитку;

- проведення оптової закупки товарів у підприємств промисловості і торгівлі, господарських товариств, кооперативів, осіб, які займаються трудовою діяльністю, а також зарубіжних партнерів у порядку та на умовах, визначених для державних підприємств;

- організація комерційної, в тому числі товарно-обмінної та торгово-посередницької діяльності для розширення та оновлення асортименту та забезпечення ефективності роботи підприємства;

- проведення роздрібного продажу товарів, надання населенню товарних послуг;

- здійснення силами працівників та викладачів університету навчання студентів основам торгово-економічної діяльності підприємства.

НТЦ “Радунь” у своїй діяльності керується Законом України “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про власність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та іншими законодавчими актами України, статутом підприємства та положенням про навчально-виробниче об’єднання.

Повна назва підприємства – Державний навчально-торговельний центр “Радунь” (скорочено НТЦ “Радунь”.

Місце знаходження: м. Київ, вул. Радунська, 20.

Підприємство НТЦ “Радунь” діє на основі затвердженого статуту, самостійно визначає напрямки своєї діяльності і розпорядження одержаним доходом відповідно до діючого законодавства.

Для здійснення завдань, визначених статутом, підприємство має право:

- від свого імені укладати господарські фінансові договори, контракти, угоди, здійснювати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України;

- розширювати та зміцнювати матеріально-технічну базу. Створення госпрозрахункових та негоспрозрахункових філій, виробничих ділянок, представництв, здійснюється за погодженням із засновником;

- займатися комерційною діяльністю з метою створення ресурсів, товарів, оновлення асортименту;

- організовувати особисто або з іншими підприємствами виробництво товарів, іншої продукції, яке не заборонено законодавством України, для розширення платних послуг або для комерційної діяльності з метою одержання товарів та прибутків;

- реалізування, обмінювання, здавання в субаренду, надавати у безкоштовне тимчасове користування або у позичу іншим підприємствам на взаємовигідних умовах – устаткування, інвентар, інші матеріальні цінності;

- здійснювати у встановленому порядку ЗЕД, бартерну, консигнаційно-економічну діяльність з іноземними партнерами, мати валютні рахунки, проводити операції з валютою при наявності відповідного дозволу;

- самостійно встановлювати розпорядок робочого дня, надання вихідних днів і відпусток згідно діючого трудового законодавства.

Управління діяльністю НТЦ здійснює директор, який призначається ректором, за поданням генерального директора НВО. З директором НТЦ укладається контракт строком від 1 до 5 років з визначенням в ньому прав і обов’язків, форм заохочення. Директор несе персональну відповідальність за наслідками діяльності НТЦ.

Діяльність підприємства може бути припинена в таких випадках:

1. Реорганізація або ліквідація за рішенням засновника або суду згідно чинного законодавства України.

2. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється засновником, а у випадках банкрутства судом або арбітражем.

3. При ліквідації або реорганізації підприємства, працівникам, які звільняються виплати належної компенсації здійснюються відповідно до трудового законодавства.

4. Підприємств вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту його виключення з

державного реєстру.

Функції управління полягають у здійсненні:

- загального керівництва підприємством;

- технологічної підготовки до процесу продажу товарів;

- постачання товарів;

- організації праці.

Значна увага на підприємстві приділяється економічному аналізу процесів та фінансових показників господарської діяльності підприємства (аналіз обсягу реалізації, прибутку) та факторам, що впливають на їх динаміку.

Одним із головних факторів успішної фінансово-економічної діяльності кожного підприємства торгівлі є забезпеченість його ресурсами:

- товарними;

- фінансовими;

- трудовими;

- матеріально-технічною базою.

Підприємство здійснює самостійну господарську діяльність за принципами господарювання та самофінансування. Основним узагальнюючим показником фінансового результату господарської діяльності є прибуток підприємства, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності НТЦ “Радунь” приведено в табл.2.1.

Таблиця 2.1.

Основні показники фінансово-господарської діяльності НТЦ “Радунь” за 2008-2010 р.р

(тис.грн.)

№ п/п Показники 2008 2009 2010 Відхилення 2010 р.
Від 2008 Від 2009
Абсол. Віднос. Абсол. Віднос.
1. Дохід (виручка) від реалізації 1666,9 1327,0 2785,2 1119,2 0,40 1458,2 0,52
2. ПДВ 277,8 221,2 464,2 186,4 0,40 243,0 0,52
3. Чистий дохід (виручка) 1389,1 1105,8 2321,0 931,9 0,40 1215,2 0,52
4. Собівартість реалізованих товарів 1359,1 1076,4 2227,0 867,9 0,39 1150,6 0,52
6. Валовий прибуток 30,0 29,4 94,0 64,0 0,68 64,6 0,69
7. Рентабельність доходу від реалізації, % 1,8 2,22 3,37 1,57 - 1,15 -
8. Інші операційні фонди 0,023 0,027 0,031 0,01 0,2 0,004 0,13
9. Прибуток (фінансовий результат) 30,0 29,5 94,0 64,0 0,68 64,5 218,89
10. Рентабельність прибутку, % 1,8 2,22 3,37 1,57 - 1,15 -
11. Чистий прибуток 30,0 20,6 65,8 35,8 0,54 45,2 0,69
12. Середньоспискова чисельність 17 19 22 5,0 0,22 3,0 0,14
13. Товарні запаси 126,8 59,6 84,4 -42,4 -33,45 +24,7 41,47
14. В т.ч.              
  - склад №1 90,59 49,56 56,70 -33,89 -37,41 +7,1 +14,41
  - склад “2 36,24 10,10 27,70 -8,54 23,57 +17,6 174,26

 

Досліджуючи показники фінансової діяльності НТЦ “Радунь” можна зазначити, що дохід від реалізації за 2010 рік в порівнянні з 2008 роком зріс на 1119,2 тис. грн., а з 2009 роком на 1458,2 тис. грн. Це відбулося в результаті розширення структури підприємства.

 Чистий дохід підприємства в 2010 році збільшився в порівнянні з 2008 роком на 931,9 тис.грн., і відповідно з 2009 роком на 1215,2 тис. грн. .

Прибуток від реалізації характеризується такими показниками. Сума прибутку за 2010 рік склала 94,0 тис.грн. і зросла на 64,0 тис.грн. в порівнянні з 2009 роком, і на 64,6 тис.грн. в порівнянні з 2008 роком. Рівень прибутку – 1,8% в 2010 році дорівнює рівню 2008 року, цей показник, пояснює, що хоча сума доходу зросла, його рівень стоїть на місці. А в 2009 році дохід в порівнянні з 2008 роком майже не змінився.

Товарні запаси на кінець 2010 року знизились в порівнянні з 2008 роком на 67,2 тис.грн. За 2010 рік вони зросли на 24,7 тис.грн. і досягли 84,4 тис.грн.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку