Загальний аналіз та рух товарних ресурсів


Аналіз товарних запасів починається з розгляду їх по об’єму в цілому, в розрізі товарних груп у відповідності з прийнятою класифікацією товарних запасів. При цьому визначають темпи росту, темпи приросту, середньорічні темпи. Визначають відповідність темпів росту реалізованих товарів темпам росту товарних запасів. Особливу увагу слід приділити вивченню відповідності товарних запасів обсягу реалізованих товарів в цілому та по асортименту. В процесі вивчення прийнято також вивчати рівень товарного плану реалізації товарів:

Обсяг товарних запасів

Рівень товарного забезпечення = --------------------------------------- (1)

Завдання по реалізації товарів

Рівень товарного забезпечення в НТЦ “Радунь” за станом на 01.01.00р. дорівнював 0,081% (126,83:1565,98) і в порівнянні з 2010 роком, зменшився на 0,032 і складав – 0,049%, за 2010 роком рівень не змінився і залишився – 0,031%.

Головним фактором успішного виконання завдань товарообороту є забезпечення його товарними запасами. Обсяг товарообороту залежить від виконання плану надходження товарів і стану товарних запасів. На товарооборот впливає і вибуття товарів, ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу:

Зп + Н = Р + В + Зк,

Де: Зп – запаси на початок звітного періоду;

Н – надходження товарів;

Р – реалізація товарів;

В – вибуття товарів;

Зк – запаси на кінець звітного періоду.

Кожне із алгебраїчних складових товарного балансу відповідним чином впливає на обсяг роздрібного товарообороту. Збільшення ресурсів на початок і надходження товарів має позитивний вплив на суму реалізації товарів, їх зменшення навпаки сприяє скороченню розмірів реалізації; збільшення вибуття товарів, скорочення кінцевих запасів товарів позитивно впливає на суму реалізації, а їх збільшення суттєво негативно відображається на результатах господарювання. Дані рис.4.1. розглядають структуру товарного балансу за 2008-2010 роки.

Рис.4.1. Динаміка руху товарних запасів

Рис.4.2. Динаміка товарних запасів на початок року в розрізі складів НТЦ “Радунь”

Рис.4.3. Динаміка товарних запасів на кінець року в розрізі складів НТЦ “Радунь”

Говорячи про напрямки впливу (+, -), необхідно враховувати доброякісність товарів, які надходять в необхідному для підприємства асортименті та в достатній кількості, і те, що товарні запаси також повинні відповідати цим вимогам. При порушенні цих умов фактор, який позитивно впливає (наприклад, збільшення завозу товарів), може негативно відобразитись на показниках роботи підприємства. Не варто вважати позитивним збільшення маси сировини, товарів, які не користуються попитом у покупців, ресурсів на початок звітного періоду за рахунок маси неходових та залежалих товарів. При здоровій економіці товари не повинні бути ні дефіцитними, ні з повільним циклом обіговості. Товари повинні постійно знаходитись в торгівлі, поки на нього є попит, а темп прискорення чи уповільнення обіговості покаже темп збільшення чи зменшення попиту.

Коли товарообіговість буде оцінювати якісний склад товарних запасів і економічний результат роботи підприємства, торгівля не візьме товари на які немає попитую. Час обігу товарів набагато перевищує час їх виробництва.

Особливу увагу слід приділити уцінці товарів, яка включається у вибуття товарів. Її наявність свідчить про те, що в торгівлі знаходяться товари, які не в повній мірі відповідають споживчому попиту. Це неможливо оцінити позитивно. Однак, своєчасно проведена уцінка товарів, які частково втратили свої споживчі якості, може активізувати торгівельний процес в звітному періоді.

Можна дослідити, що ресурси сировини та товарів на початку 2008 року дорівнювали 57,9 тис.грн, на початок 2009 року – вони складали 126,83 тис.грн (збільшення на 68,9 тис.грн.), а на початок 2010 року їх вартість складала 59,66 тис.грн., тобто знизилась майже до рівня 2008 року.

Вплив на суму реалізації того чи іншого складового елементу товарного балансу вимірюють способом ланцюгової підстановки або шляхом балансового зв’язку, тобто шляхом різниць між фактичними та плановими показниками.

Товарний баланс досліджується у вартісних показниках. Аналіз в натуральних показниках не проводився. Аналіз товарного балансу в натуральних вимірниках показує, що співвідношення в ньому між окремими елементами інколи відхиляється від співвідношень у вартісному вираженні (за рахунок фактору ціни), тому аналіз товарного балансу доречно проводити там, де інформація обліковується в натуральних вимірниках.

Вивчення залежності обсягу реалізації від товарних запасів дозволяє визначити лише вихідні дані, при цьому не розкриваючи причин, які призвели до змін в окремих елементах товарообороту (ресурсах, надходженні, вибутті). Кожний з цих елементів необхідно детально проаналізувати, а починати необхідно з надходження товарів.

Господарські зв’язки торгівлі з виробництвом представляють собою взаємозв’язану економіко-організаційну діяльність всіх цих ланок, яка здійснюється в процесі планування виробництва товарів народного споживання, їх доведення до споживачів та реалізація. Діяльність ця регулюється відповідними правовими нормами і направлена на підвищення життєвого рівня народу та ефективності суспільного виробництва.

Для розгляду показників ефективності господарювання можна виділити три основні групи, які характеризують рівень задоволення попиту населення, швидкість обігу, товарів, ефективність використання ресурсів.

В першій групі, як узагальнюючий, використовують показник рівня охоплення замовлень (Уоз), який в % розраховують за формулою:


де: х1, х2, хп – найменування асортиментних позицій товарів;

А1, А2, Ап – об’єм замовлень оптової торгівлі;

а1, а2, ап – об’єм поставок по угодам поставки;

П – кількість асортиментних позицій товарів.

В другій групі, як узагальнюючий, використовують показник обіговості середньої величини товарного запасу (Оз), який розраховують в днях обороту по формулі:

Зп + Зо + Зр

Оз = ------------------

Ть

Де: Зп – сума середніх товарних запасів в промисловості;

Зо – сума середніх товарних запасів в оптовій торгівлі;

Зр – сума середніх товарних запасів в роздрібній торгівлі;

Ть – середньоденний товарообіг відповідного періоду.

В третій групі, як узагальнюючий, використовують інтегральний показник витратомісткості виробництва і реалізації товарів на суму 1 грн. (В), який розраховують за формулою:

В = Вп х Во х Вр

де: Вп – витратомісткість виробництва;

Во – витратомісткість оптової реалізації;

Вр – витратомісткість роздрібної реалізації.

Аналіз надходження товарів проводиться по підприємству, по товарним групам і джерелам надходження - постачальникам. При цьому використовуються як вартісні, так і натуральні показники. Товари в оптову торгівлю надходять на основі замовлень-угод, угод купівлі-продажу. Темпи росту надходження товарів не повинні випереджувати збільшення роздрібного товарообороту, так як це може призвести до затоварення підприємства. Велике значення має перевірка дотримання угоди поставки товарів окремими постачальниками. В процесі аналізу необхідно визначити ступінь виконання угоди по обсягу асортименту і якості товарів, строкам їх відвантаження, умовам транспортування і упаковки; виявити випадки порушення угодних зобов’язань та встановити причини, які призвели до їх утворення. Порушення виконання угод може бути з вини постачальників (несвоєчасне укладання угод і узгодження специфікацій; порушення угодних зобов’язань по обсягу, асортименту, якості товарів, які надходять, строкам відвантаження та іншим умовам), або з вини підприємства-одержувача (несвоєчасне підписання угод та не представлення у визначені строки замовлень, порушення розрахункової дисципліни та інші). В першому випадку слід перевіряти, які міри прийняло підприємство торгівлі до порушників у відповідності з діючим законодавством. В другому випадку встановлюються причини, які погіршують товаропросування. Причини порушення угод і одноразових замовлень вивчаються по даним оперативного обліку та іншим джерелам інформації.

При вивченні товарних запасів необхідно співставляти темпи росту товарних запасів в цілому та по товарним групам з темпами росту реалізації. При нормальному товаропросуванні темпи росту товарообороту і темпи росту товарних запасів не повинні співпадати. Оцінка ефективності використання товарних запасів НТЦ “Радунь” приведено в (табл.4.2.)

Таблиця 4.2.

Оцінка ефективності використання товарних запасів НТЦ “Радунь” за 2008-2010 роки

Показники 2008 2009 2010 Відхилення 2010 р.
Від 2008 Від 2009
Абсол. Віднос. Абсол. Віднос.
1. Обсяг товарообороту, тис.грн. 1666,0 1327,0 2785,2 1119,2 1458,2 171,47 118,84
2. Обсяг товарних запасів, тис.грн. 1574,20 1237,90 2706,99 1132,79 1469,09 171,96 118,68
3. Інше вибуття товарів, тис.грн. 8,228 10,905 21,796 13,568 10,89 164,90 99,87
4. Обсяг товарообороту на одну гривню товарних запасів (ресурсовіддача), грн. 0,994 0,991 0,991 -0,002 0,0007 99,71 100,07
5. Обсяг товарних запасів на одну гривню товарообороту (ресурсомісткість), грн. 1,0052 1,0088 1,0081 0,0029 -0,0007 100,29 99,93
6. Інше вибуття товарів до обсягу товарних запасів, % 0,52 0,88 0,81 0,29 -0,07 155,77 92,05
7. Рентабельність товарних запасів 0,24 0,39 0,14 -0,10 -0,25 58,33 35,90

 

Цей показник показує скільки гривень товарообороту припадає на кожну гривню товарних запасів (табл.4.2.). Цей показник в 2008 році склав 0,994, в 2009 році знизився на 0,009 і дорівнював 0,991. В 2010 році залишився без змін в порівнянні з 2009 роком.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку