Аналіз товарних запасів в умовах застосування новітніх інформаційних технологій


В умовах ринкової економіки зростає складність ефективного управління підприємством. Керівник при прийнятті управлінських рішень повинен мати зручний інструмент для одержання об’єктивної інформації про господарську діяльність підприємства, яка виходить головним чином із бухгалтерії. В свою чергу, бухгалтеру необхідні засоби автоматизації обліку, які дозволили б йому звільнитися від рутинної та одноманітної роботи і зосередитися на вирішенні глобальних завдань фінансового менеджменту. Для цього застосовується спеціальне програмне забезпечення.

Для підвищення ефективності управління господарсько-фінансовою діяльністю рекомендується автоматизувати на підприємстві аналітичну роботу. В тому числі доцільно вирішувати на ПЕОМ задачу “Аналіз товарних операцій”, так як товарні ресурси є основним фактором успішної роботи торгівельного підприємства. Зокрема, слід автоматизувати:

1. Загальний аналіз товарних запасів, тобто вивчення їх структури, динаміки, відхилень від нормативу.

2. Факторний аналіз, який вивчає ступінь впливу факторів на середній розмір товарних запасів, товарооборотність, інші показники, що характеризують товарні ресурси підприємства.

3. Аналіз ефективності використання товарних запасів, який вивчає показники ресурсовіддачі, ресурсомісткості і рентабельності товарних запасів, виявляє резерви підвищення раціональності використання товарних запасів.

Для організації автоматизованої обробки аналітичної інформації на підприємстві рекомендується використовувати системи обробки електронних таблиць Excel, яка має широкі можливості.

Підвищення ефективності управління на основі застосування ПЕОМ стало об’єктивною необхідністю.

Основним завданням автоматизованої обробки даних про стан і рух товарних запасів на підприємствах торгівлі є зниження трудомісткості і вартості управлінських робіт, підвищення оперативності та аналітичності інформації з метою забезпечення всіх умов, що пред’являються в сучасний момент до управління.

При організації автоматизованої обробки даних про товарні ресурси підприємства необхідно, щоб форми одержання вихідної інформації забезпечували контроль за наявністю, рухом і збереженням товарних запасів, на складах, виконанням плану товарообігу; оперативне виявлення неходових товарів з метою їх реалізації і мобілізації внутрішніх резервів, а також, для своєчасного замовлення нових партій товарів.

Важливим завданням є оперативний контроль за виконанням договорів поставки і реалізації товарів, виявлення відхилень від запланованих показників і аналіз їх причин.

Для успішної організації автоматизованої обробки економічних даних необхідно чітко уявляти економіко-організаційну сутність задач, пов’язаних з товарними запасами, їх обліком і аналізом.

Фактично ПЕОМ вирішує задачу таким чином, що вказані показники одержуються відразу ж після введення даних про рух товарів. Отже, якщо дані надходять в комп’ютер кожного дня, то машина щодня обчислює всі показники наростаючим підсумком з початку місяця.

Управління діяльністю підприємства торгівлі в ринкових умовах неможливе без проведення аналізу товарних запасів як основного фактору успішного розвитку товарообігу.

Метою вирішення задачі “Аналіз товарних запасів” є вивчення системи аналітичних показників наявності і руху товарних запасів, виявлення резервів і підготовка інформації про прийняття управлінських рішень по підвищенню ефективності використання товарних запасів підприємства.

Організаційно-економічна сутність задачі полягає в виявленні відповідності товарних запасів нормативам; встановленні динаміки і оцінки змін, що відбулися в обсязі та структурі товарних запасів, у швидкості обертання товарів виявленні факторів, які вплинули на зміну товарних запасів, і розрахунку цього впливу; виявленні резервів підвищення ефективності використання товарних запасів. За результатами аналізу розроблюються заходи по нормалізації товарних запасів та прискоренню оборотності, які забезпечують задоволення попиту споживачів на різноманітні товари і тим самим підвищення ефективності торгівельної діяльності.

Задача “Аналіз товарних запасів” складається з підзадач:

1. Загальний аналіз товарних запасів.

2. Факторний аналіз товарних запасів.

3. Аналіз ефективності використання товарних запасів.

В процесі вирішення вказаних підзадач видаються наступні вихідні документи:

1) таблиця “Рух товарних запасів підприємства”;

2) таблиця “Товарний баланс підприємства”;

3) таблиця “Динаміка товарних запасів підприємства”;

4) таблиця “Оцінка відхилення запасів від норматива”;

5) таблиця “Оцінка структури товарних запасів”;

6) таблиця “Оцінка впливу факторів товарного балансу на обсяг реалізації”;

7) таблиця “Оцінка впливу на оборотність товарних запасів довжини структури, обсягу товарообігу і середніх залишків товарів”;

8) таблиця “Оцінка впливу факторів на розмір середніх товарних запасів”;

9) таблиця “Оцінка ефективності використання товарних запасів”.

Ці вихідні документи є елементальними задачами (мікрозадачами).

Зовнішні інформаційні зв’язки задачі “Аналіз руху товарних запасів” наведені на (рис.6.1.)


 

Аналіз реалізації товарів

 

 

 

 

 

 

Аналіз продуктивності праці

 

 

 

Аналіз витрат обігу

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз товарних запасів

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз грошових коштів

 

 

 

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз

 дебіторсько-кредиторської заборгованості по розрахункам

 

 

Рис.6.1. Схема зовнішніх інформаційних зв’язків задачі


“Аналіз руху товарних запасів”

Внутрішні інформаційні зв’язки, або структура задачі “Аналіз руху товарних запасів” представлені на рис.6.2.

В процесі загального аналізу вивчаються динаміка і структура товарних запасів підприємства. Основними показниками, що характеризують розмір товарних запасів є:

1) показники товарного балансу

Зn + Н = Р + В + 3k,

Де: 3n – запаси товарів на початок року;

Н – надходження товарів;

Р – реалізація;

В – інше вибуття товарів;

3k – запаси товарів на кінець року.

2) середній товарний запас

З1Зп

-------- + З2 + З3 + … + --------

2 2

З = ------------------------------------------- (19)

п – 1

де: З – середній товарний запас;

З1, З2, З3, …, Зп – товарний запас;

П – кількість членів динамічного ряду.

3) норматив товарних запасів.

При загальному аналізі вивчаються темпи росту, приросту показників, відхилення їх від нормативу, структурні зрушення.

Факторний аналіз встановлює фактори, які впливають на показники товарних запасів і обчислює розмір цього впливу за допомогою методів детермінованого факторного аналізу.

При оцінці впливу факторів на оборотність товарних запасів використовується формула:

 З х Т

 D = --------------,

 О

Де: D – товарооборотність в днях;

З – середній товарний запас;

Т – кількість днів в періоді;

О – обсяг товарообігу.

При оцінці впливу факторів на розмір середніх товарних запасів вищенаведена формула перетворюється у наступну:

 D х O

 З = --------------,

 Т

Важливою задачею аналізу є вивчення ефективності використання товарних запасів, для чого розраховуються основні показники: обсяг товарообігу на одну гривню товарних запасів (ресурсовіддача), обсяг товарних запасів на одну гривню товарообігу (ресурсомісткість) і рентабельність товарних запасів.

Таким чином, у склад інформаційної бази задач аналізу товарних запасів входить сукупність вхідних даних, система класифікації і кодування інформації та вихідні повідомлення. Одержання кожного з вихідних документів є окремою задачею обліку або аналізу товарних операцій.

Таким чином, система обробки електронних таблиць, яка використовувалась в курсовій роботі для аналізу товарних запасів, виявилась досить ефективною і багатофункціональною, рекомендується для автоматизації робіт з аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства. За допомогою цієї системи можна виконувати також і деякі бухгалтерські розрахунки.Висновки та пропозиції


Реформування економічних відносин, впровадження ринкових механізмів, різноманітність форм власності вимагають внесення змін в систему бухгалтерського обліку та економічного аналізу господарської діяльності підприємств, як необхідної умови одержання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів та запобігання підвищеному ризику у фінансовій діяльності.

Постачальникам товарів і послуг необхідна інформація, яка дозволить їм визначити, що їх товари і послуги будуть сплачені в строк. Робітники підприємства зацікавлені в одержанні інформації, яка дасть їм оцінити можливість одержання заробітної плати у відповідній компанії і можливість продовжувати свою діяльність. Інвесторам необхідна інформація для того, щоб вирішити в які компанії вкласти свій капітал, щоб одержати максимальний прибуток чи соціальну ефективність, кредитори (місцеві банки, міжнародні кредитні установи, уряд, фізичні особи) потребують інформації, яка б дозволяла їм здійснити аналіз діяльності тих підприємств і компаній, яким необхідно видати кредит.

Уряд, зацікавлений у фінансовій інформації для планування потреб макроекономіки і оцінки податкових надходжень в бюджет країни. Вся ця інформація виходить з якості фінансово-господарської діяльності підприємств в нових умовах господарювання. Поскільки в умовах ринкової економіки прибуток являється узагальнюючим показником і фінансово-господарської діяльності підприємств, незалежно від їх форм власності і відображує фінансові результати ділової активності підприємства. Він дає змогу власнику провести всі виплати в бюджет, банкам, своїм контрагентам і являється важливим джерелом розширеного відтворення, за його рахунок здійснюється інвестування капітального будівництва, розширення і реконструкція основних фондів, покриття оборотних засобів та формування різних фондів на підприємстві.

Розглянувши практичне застосування, а також організації та методики проведення обліку економічного аналізу наявності і руху товарних запасів можна зробити висновки:

В сучасних умовах основною інформаційною базою, яка регулює процес здійснення бухгалтерського обліку, аналізу являються законодавчі акти та нормативи, видані Урядом України, НБУ, Міністерствами та відомствами.

Документи, які являються нормативною базою бухгалтерського обліку і аналізу товарних запасів в сучасних умовах, не просто змінили кілька прийнятих в минулому нормативних актів, щодо питань, звітності, а також питань оподаткування, а й відобразили зміни в господарській практиці та формах власності, врахували розширення прав підприємств і необхідність переходу до прийнятої у міжнародній практиці системи обліку.

В НТЦ “Радунь” бухгалтерський облік здійснюється головним бухгалтером. Робота з бухгалтерського обліку регламентується Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до якого відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства. Підприємство здійснює оперативний статистичний бухгалтерський та податковий облік своєї діяльності на основі журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій і розпоряджень на їх проведення. Відображення товарних запасів та їх руху на рахунках бухгалтерського обліку здійснюється бухгалтером, діяльність якого регламентується посадовою інструкцією.

Основним джерелом формування прибутку на підприємстві виступає дохід від реалізації товарів.

Можливо пропонувати НТЦ “Радунь” здійснювати управлінський облік, який повинен представляти собою систему обліку, планування, аналізу даних про наявність і рух товарних запасів у розрізі необхідних для управління об’єктів, оперативного прийняття на цій основі різних управлінських рішень в цілях оптимізації товарних запасів необхідна розробка системи обліку. При розробці ведення управлінського обліку, керівництво підприємства зможе одержати інформацію, яка в значній мірі необхідна для прийняття управлінських рішень і яка призначена для внутрішнього користування.

В умовах ринкової економіки значно підвищується роль економічного аналізу як основи прийняття управлінських рішень, змінюються підходи до методики його проведення. Це в першу чергу відноситься до наявності і руху товарних запасів підприємства. В нових умовах господарювання трудові колективи та їх керівники зацікавлені в поліпшенні результатів своєї діяльності, так як їх економічні можливості цілком залежать від того, якого зрушення досягло підприємство. Роботу з економічного аналізу в НТЦ “Радунь” рекомендується проводити по програмі, приведеній в роботі. Тому саме керівникам і спеціалістам підприємства слід підняти на новий рівень економічну роботу, щоб колектив міг чітко співвідносити затрати і доходи, організовувати ефективну, прибуткову працю всіх підрозділів.

Розрахунки і практика підтверджують високу економічну ефективність автоматизованих робочих місць за рахунок збільшення продуктивності праці. Я раджу придбати підприємству БЕСТ-3, яка має переваги з однієї сторони – управлінський облік, універсальність, з другої – простота освоєння і зручність в роботі.Список використаних джерел


1. Конституція України, прийнята 28.06.1996р.

2. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений постановою ВРУ № 088-12 від 27.03.91.

3. Закон України “Про підприємництво”, Постанова Верховної Ради від 26.02.91 р. №785-12.

4. Закон України “Про господарські товариства”, Постанова ВРУ №1576-12 від 19.09.91 р. зі змінами і доповненнями.

5. Закон України “Про власність”, Постанова ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. зі змінами і доповненнями.

6. Закон України “Про систему оподаткування”, Постанова ВРУ від 25.06.91 р. зі змінами і доповненнями.

7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, Постанова ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. зі змінами і доповненнями.

8. Закон України “Про податок на додану вартість”, Постанова від 03.04.97 р. за №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.

9. Закон України “Про аудиторську діяльність”, Указ Президента 22.04.93 р.

 10. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, Постанова Верховної Ради від 24.12.93 р. №3816.

 11. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетом та державними цільовими фондами”, Постанова ВРУ №2181 – ІІІ від 21.12.2009 р.

 12. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений ВРУ від 22.05.97 №283/97-ВР.

 13. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 2008 року, №996- XIV.

 14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, затверджений ВРУ від 18.01.2010 №2240-ІІІ.

 15. Положення (ст.) б/о 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, Наказ МФУ від 31.03.99 №87.

 16. Положення (ст.) б/о 2 “Баланс”, Наказ МФУ від 31.03.99 №87.

 17. Положення (ст.) б/о 3 “Звіт про фінансові результати”, Наказ МФУ від 31.03.99 №87.

 18. Положення (ст.) б/о 4 “Звіт про рух грошових коштів”, Наказ МФУ від 31.03.99 №87.

 19. Положення (ст.) б/о 5 “Звіт про власний капітал”, Наказ МФУ від 31.03.99 №87.

 20. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995. №88.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджено наказом МФУ від 08.10.99р. №237.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Наказ МФУ від 20.10.99 №246.

 23. Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 2 серпня 1996. № 204 зі змінами і доповненнями.

 24. Білуха М.Т. “Курс аудиту”. К., Вища школа, 1998, 574 с.

 25. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. ПП “Рута”. - Ж., 2009.

 26. Бутинець Ф.Ф., С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко “Контроль і ревізія”, Підручник – ПП ”Рута”, 2009 р.

 27. Бутинець Ф.Ф., Усач Б.Ф., Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Шигун М.М. “Аудит і ревізія підприємницької діяльності”, 2010 р.

 28. Борщ Н. Дебиторская и кредиторская задолженность: порядок погашения. “Фактор”. – Х., 2008.

 29. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. За ред. Голова С. – Дн., 2009.

 30. Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту. – К. Ника-Центр, 2008.

 31. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Є. “Контроль і ревізія” К., КНЕУ. 2009, 165 с

 32. Деніел Г.Шорт, Велш А.Глен “Основи фінансового обліку” – К.: Основи, 2008.18.

33. Дорош Н.І. “Аудит: методологія і організація”. К., Знання, 2010. 402 с.

 «Курсом реформ – облік 2009». I, II ч. Навчально-практичний посібник. – Дн., 2009.

34. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. К. 2009., 207с.

 35. Крамаренко Г.О. “Фінансовий аналіз і планування”, Дн-к, АУБП, 2010. 223

 36. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. К., 2008. 203с.

 37. Кужельний М.В. “Контроль фінансової звітності та правила її складання"”К. Ельга Ніка-центр, 2010. 235 с.

 38. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К., 2008.

 40. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. “Реформування бухгалтерського обліку в Україні”, Л. 2009, 262 с.

 41. Подольський В.И. и др. Информационные системы бухгалтерского учета. М., Аудит, 1998.

 42. Поддєрьогін А.М. та інші “Фінанси підприємств”. К., КНЕУ, 2009. 458 с.

 43. Романів М.В. “Державний фінансовий контроль і аудит”. К., 1998. 221 с.

 44. Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Гресик В.В. “Контроль і ревізія”, Л., “Інтелект-Захід”, 2010, 199 с.

 45. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн. 2009.

 46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік – К. КНЕУ, 2009.

 47. Сопко В.В., Завгородній В. – “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу”. – К., 2009.

 48. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України – К.: А.С.К., 2010. 775 с.

 49. Ткаченко Н.М. “Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку”. К. “Ф.С.К.” 2010, 318с.

 50. Тимченко О.М. “Податковий менеджмент”. К. КНЕУ., 2010, 150 с.

 51. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. За редакцією ФПБАУ – К., “Лібра”, 2008.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку