Автоматизація аналізу витрат на оплату праці


Принципи автоматизації аналізу витрат на оплату праці

Основний принцип комплексної механізації збору й обробки інформації вимагає однократного відображення окремих господарських операцій на машинних носіях інформації і багаторазового використання її даних шляхом інтегрованої обробки в багатьох розрізах.

Досягненню цієї мети сприяє зосередження усіх видів економічної інформації в одному відділі і під одним методологічним керівництвом.

Особливістю аналізу господарської діяльності є те, що на відміну від бухгалтерського обліку, статистики і звітності він не має законодавчо-правової основи, а виконується по традиційно сформованому протягом багатьох літ накопиченому досвіду.

Незважаючи на те що від своєчасності, повноти і вірогідності аналітичних висновків значною мірою залежить оптимальність прийнятих управлінських рішень, у країні не створена чітка система аналізу господарської діяльності.

Унаслідок роз'єднаності аналітичної роботи, виконуваної на різних рівнях керування й у різних установах багато питань, уже проаналізовані в бюджетній установі, повторно вивчаються фінансовими органами, органами статистики, Радою Міністрів. Це приводить до непродуктивних витрат праці значного числа висококваліфікованих фахівців на дублювання аналітичної обробки інформації про діяльність підприємств і організацій. Застосовувана методика аналізу не уніфікована, що нерідко приводить до істотних розбіжностей у висновках за результатами аналізу у всіх цих організаціях, особливо у відношенні оцінки роботи аналізованих об'єктів.

Поряд з дублюванням аналізу виконання плану за встановленими показниками дуже поверхово вивчаються такі актуальні питання, як використання матеріальних і трудових ресурсів, ефективність реконструкції і технічного переозброєння підприємств, фактори росту якості послуг, що робляться бюджетними установами, і ін.

В інструкціях Міністерства фінансів про порядок складання річних звітів, як правило, указується на необхідність представлення разом з річним звітом пояснювальної записки, але не формулюються вимоги до її змісту. З цієї причини існує великий різнобій у змісті, структурі й обсязі пояснювальних записок. Найчастіше їхній зміст зводиться до зіставлення звітних показників із плановими і виявленню відхилень без серйозного аналізу їхніх причин. Це не дозволяє установити дійсні розміри впливу залежних і не залежних від аналізованого об'єкта факторів. Необхідний факторний аналіз відхилень, підкріплений відповідними розрахунками.

Уніфікацію аналітичної роботи доцільно починати з удосконалювання змісту типової методики і галузевих інструкцій для складання пояснювальних записок до річних звітів установ.

Види комп’ютерного аналізу витрат на оплату праці

Важливим аспектом в удосконалюванні організації і методики аналізу господарської діяльності бюджетних установ є застосування різних видів економічного аналізу. Крім поточного, оперативного аналізу, спрямованого на підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів при наданні послуг населенню бюджетними установами, повинний використовуватися комплексний, тематичний і інший види економічного аналізу.

Необхідно відзначити те, що в країні здійснюється масштабна структурна перебудова, у ході якої досягається пріоритетний розвиток усіх видів установ на основі науково-технічного прогресу (упровадження нових технологій, електронно-обчислювальної техніки, персональних комп'ютерів і т.д.). Поступово складається новий господарський механізм, що рятується від недоліків, довгий час економіки, що гальмували ріст, усіх без винятку галузей народного господарства. Ширше утягують у справу внутрішні резерви, що вимагають удосконалювання товарно-грошових відносин, повної окупності витрат і повного самофінансування. Чи вільно мимоволі, але йде радикальна реформа усіх функцій керування, що охоплює всі стадії відтворювального процесу і фактори економічного росту.

установи. Такий аналіз може проводитися на основі інформації аналітичних регістрів обліку матеріалів і даних бухгалтерської і статистичної звітності.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку