Удосконалення аналізу витрат на оплату праці


Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу

Основним напрямком удосконалювання економічного аналізу господарської діяльності є застосування математичних методів на основі ЕОМ. В економічному аналізі господарської діяльності підприємств галузей матеріального виробництва на відміну від установ невиробничої сфери досить широке застосування знайшов метод кореляційно-регресійного аналізу. Недостатнє використання цього методу в економічних службах бюджетних і наукових установ порозумівається, по-перше, тим, що порівняно низок питома вага працівників, здатних використовувати у своїй роботі математичні методи й ЕОМ; по-друге, відсутністю технічного і програмного забезпечення для рішення аналітичних задач.

Застосування методу кореляційно-регресійного аналізу дозволяє поглибити знання про досліджувані економічні процеси, установити тенденції їхнього розвитку, визначити значення конкретного фактора для формування результативного показника, значно точніше обґрунтувати планові завдання, объективнее оцінити результати роботи установи. Використання ж електронно-обчислювальних машин при застосуванні цього методу дозволяє розширити змістовну частину аналітичної роботи, а трудомісткість розрахунків практично перестає залежати від складності розрахункових формул. Крім того, даний прийом може бути використаний у предплановых розробках, у прогнозуванні економічних показників на найближчу перспективу, а також для обґрунтування розроблювальних норм і нормативних документів, тому що одержувані коефіцієнти регресії являють собою не що інше, як усереднену норму впливу зміни фактора на результативний показник. Як результативні показники можуть виступати фонд заробітної плати, витрата матеріалів, фондовіддача взагалі й активної частини зокрема , обсяг зроблених чи послуг робіт і інші показники, що характеризують кінцеві результати діяльності установ невиробничої сфери народного господарства. Як фактори можна використовувати показники, від яких залежать результати, але зв'язок з ними не повинна носити функціональної залежності.

Широке застосування в економічному аналізі знаходять статистичні угруповання, що представляють собою розчленовування безлічі досліджуваної сукупності на кількісно однорідні групи по визначених ознаках. За допомогою угруповань зважуються такі задачі, як виділення соціально-економічних типів, вивчення структури і структурних зрушень, установлення зв'язку досліджуваних явищ.


Групування видів аналізу

Необхідно розрізняти прості і комбінаційні аналітичні угруповання, що дозволяють установити вплив на результативний показник не тільки одного, але двох і більш факторів. Такі угруповання можна будувати не тільки по факторному, але і результативній ознаці. Правильно і грамотно побудоване угруповання озброює дослідника даними про взаємозв'язок досліджуваних явищ, дає можливість знайти головне, характерне і типове, ширше розкрити ступінь впливу окремих факторів на результати діяльності підприємств і установ.

Велику роль в економічному аналізі грає графічний прийом. Графіки і діаграми являють собою масштабне зображення показників, чисел у виді геометричних фігур (ліній, прямокутників, кіл) чи умовних художніх фігур. Графіки мають велике ілюстративне значення і відіграють важливу роль в аналізі окремих питань і показників. Графічні зображення допомагають наочніше і глибше характеризувати багато показників, доходчивее донести до свідомості результати практичної діяльності. Вони наочно відображають залежності і співвідношення між показниками і факторами.

Однак ні рівнобіжні і динамічні ряди, ні угруповання, ні графіки не дають представлення і відповіді на питання про кількісний ступінь впливу факторів на досліджуваний результативний показник, а лише вказують на наявність зв'язку між ними. Тому перш, ніж приступати до роботі з рішення задачі за допомогою ЕОМ, необхідно провести роботу з виявлення зв'язку за допомогою розглянутих прийомів економічного аналізу. У противному випадку може виявитися, що отриманий коефіцієнт кореляції близький до нуля (він змінюється від 0 до +,- 1), а це практично означає, що отримане рівняння регресії буде не точно (не адекватно) описувати досліджуваний економічний процес. Крім того, при такій організації економічного аналізу виникнуть і інші негативні моменти - погане використання ЕОМ, а це коштує великих грошових витрат на використання машинного часу, праці операторів, математиків-програмістів і т.д.

Таким чином, удосконалювання економічного аналізу а системі невиробничої сфери повинне здійснюватися на основі подальшого формування баз і банків даних для використання на ЕОМ, розширення практичного застосування всіляких методів (прийомів) економічного аналізу, підвищення кваліфікації управлінського персоналу бюджетних установ, розробки єдиних методик аналізу різних об'єктів обліку (матеріалів, основних фондів, праці і заробітної плати, усіх видів витрат по статтях бюджетної класифікації, самого бухгалтерського обліку, а також планування).

Реалізація зазначених напрямків буде сприяти більш ефективному використанню засобів, відпущених на зміст установ невиробничої сфери, і підвищенню якості послуг, що робляться, населенню.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз трудових ресурсів підприємства
- Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти
- Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці
- Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу праці та її продуктивності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку