Фінансовий аналіз власного капіталу

Економічна сутність власного капіталу підприємств

Економічна сутність капіталу підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки, проявляється у наступному:

крім того, що капітал є основним фактором виробництва, він може приносити доход своєму власникові, не приймаючи участі у виробничому процесі, - у формі позичкового капіталу;

розмір і структура капіталу визначають ринкову вартість підприємства і стабільність його функціонування;

ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства в значній мірі залежить від динаміки насамперед власного капіталу.

У процесі кругообігу капітал проходить декілька стадій, що відображено на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Стадії кругообігу капіталу підприємства

Як видно з рис.1.1., спочатку грошові кошти інвестуються в основні та оборотні активи підприємства, внаслідок чого капітал переходить у виробничу форму. Надалі капітал у процесі виробництва набуває товарної форми і, нарешті, перетворюється у грошові кошти.

Дана модель кругообігу капіталу може бути застосована для підприємства будь-якої організаційно-правової форми; в той же час виділяють багато видів капіталу, які будуть розглянуті у наступному підрозділі.

При формуванні власного капіталу товариства слід дотримуватися певних принципів, зокрема:

- Враховувати специфіку діяльності підприємства, а також перспективи його подальшого розвитку.

- Правильно визначити загальну потребу в капіталі, який буде спрямований на формування оборотних і необоротних активів підприємства. Для цього може використовуватися прямий та непрямий методи розрахунку.

Відповідно до рис. 1.2. за належністю підприємству виділяють власний і позиковий капітал.


Рис.1.2. Класифікація видів капіталу підприємстваОрганізаційно-економічна характеристика ТОВ «Глорія»


Підприємство "Глорія" є самостійним господарюючим суб’єктом, яке діє на правах відкритого акціонерного товариства. Товариство має штампи, бланки, торгові та фірмові знаки, інші реквізити.

Головною метою ТОВ «Глорія» є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах, з метою одержання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.

Організаційна структура підприємства наведена на рис.3.1.

Рис. 3.1. Організаційна структура ТОВ «Глорія»


Основні показники діяльності представлені в табл.3.1. 2000-2002 років.

Аналізуючи зазначену табл. 3.1., можна зробити наступні висновки:

позитивним фактором у виробничій діяльності ТОВ «Глорія» є нарощення обсягів виробництва, що знаходить своє відображення у збільшенні обсягів реалізації власної продукції.

Організація аналізу капіталу в підприємствах

Аналіз капіталу належить до фінансової оцінки, який являє із себе дію по розгляду фінансової звітності і головних її показників.

Оцінка капіталу підприємства здійснюється в декілька етапів, які представлені у відповідній схемі на рис.4.1.

Рис. 4.1. Схема організації аналізу капіталу підприємства


На базовому підприємстві здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності покладене на бухгалтерську службу в особі головного бухгалтера, а також на менеджера товариства.

Загальний і факторний аналіз капіталу підприємств на прикладі ТОВ «Глорія» буде проведений у наступних підрозділах даної курсової роботи.
Загальний аналіз накопичення і застосування капіталу у ТОВ «Глорія»

В першому етапі оцінки капітал розглядається по динаміці у розрізі його складових. На підставі даних табл.5.1. і табл.5.2. можна прослідкувати рух та проаналізувати структуру капіталу ТОВ «Глорія» за 2000, 2001-2002 рр. і зробити наступні висновки:

загальний обсяг капіталу за 2002 р. порівняно з аналогічним періодом 2000 (базисного) року зріс на 323,2 тис.грн. (97,5%), а у порівнянні з 2001 р. – на 162,8 тис.грн. (33,08%); це відбулося за рахунок покриття збитку минулих років прибутками поточного року;

позитивною тенденцією є збільшення розміру власного капіталу, що пояснюється прибутковістю діяльності товариства (власний капітал не змінювався з періоду створення підприємства);

питома вага власного капіталу у загальному обсязі капіталу ТОВ «Глорія» на 31 грудня 2002р. склала 50,6%, позикового капіталу – відповідно 49,4%, з них 43,4% - довгострокові зобов’язання, що на сьогодняшній день є цілком нормальним явищем для торговельного підприємства.

На другому етапі аналізується фінансова стійкість підприємства. Важливість цього аналізу полягає в тому, що стійкий фінансовий стан є запорукою ефективної фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства. Для оцінки фінансової стійкості необхідно мати в своєму розпорядженні відповідні дані для визначення платоспроможності, ліквідності, ефективності використання капіталу тощо.

Основним інформаційним джерелом для проведення аналізу фінансової стійкості підприємства виступає баланс; крім нього можуть використовуватися інші види звітності, пояснювальні записки до річного бухгалтерського звіту, дані синтетичного й аналітичного обліку тощо.

При аналізі фінансової стійкості на підставі вищезазначених інформаційних даних розраховуються спеціальні коефіцієнти (показники), які можна виділити в наступні групи:

ліквідності і платоспроможності;

ефективності використання капіталу;

оцінки структури капіталу.

Розглянемо їх детальніше.


Показники ліквідності і платоспроможності

Під ліквідністю розуміють здатність активів швидко і без значних витрат реалізовуватися (перетворюватися у грошові кошти). При цьому активи можуть бути:

Результати розрахунку вищенаведених коефіцієнтів містяться у табл.5.3.

Аналізуючи зазначену табл.5.3., можна зробити наступні висновки:

позитивним чинником є той факт, що поточні активи повністю (і навіть з надлишком) покривають короткострокові фінансові зобов’язання товариства, про що свідчить значення
загального коефіцієнту покриття, який протягом періоду, що аналізується, постійно збільшується (у межах 58-62%);

значення коефіцієнту абсолютної ліквідності є досить незначним (0,9-2,5%), що пояснюється відволіканням грошових коштів у придбання сировини для подальшого її перероблення;

в цілому, зважаючи на невеликий розмір кредиторської заборгованості, беручи до уваги зазначені особливості діяльності базового підприємства, а також високий рівень його платіжної дисципліни, можна зробити висновок про достатній ступінь платоспроможності ТОВ «Глорія».

Показники ефективності використання капіталу

Для оцінки ефективності використання підприємством капіталу розраховуються наступні показники:

Вищенаведені показники ефективності використання капіталу по ТОВ «Глорія» розраховані у табл.5.4., аналізуючи яку можна зробити наступні висновки:

позитивне значення показника рентабельності реалізації пояснюється прибутковістю фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глорія» впродовж останніх декількох років (основною причиною цього є зростання орендної плати за приміщення магазину);

поизитивним є значне зменшення періоду обороту капіталу, зокрема позикового, порівняно з базовим 2000 роком (на 159,8 і 206,28 днів відповідно у 2001 та 2002 рр. (для позикового капіталу відхилення склало 148,5 і 180,5 день відповідно); швидкість обороту власного капіталу пояснюється невеликим розміром останнього;

як позитивне слід відзначити велике значення показника капіталовіддачі; незважаючи на значне зменшення порівняно з 2001 роком капіталовіддача свідчить про обсяг реалізації власної продукції станом на 31.12.2002 р. у 3,52 рази перевищив суму вкладеного капіталу, що можна вважати проявом ефективності торговельної діяльності магазину.
Аналіз факторів, що обумовлюють накопичення та використання капіталу


Факторний аналіз накопичення і використання капіталу доцільно проводити за балансовою моделлю:

К = ВК + ПК = СК + РК + ІВК + П + ДКБ + ІДКЗ + ККБ + ІПКЗ, де

К – загальний капітал;

ВК – власний капітал;

ПК – позиковий капітал;

СК – статутний капітал;

РК – резервний капітал;

ІВК – інші види власного капіталу;

П – прибуток (нерозподілений та минулих років);

ДКБ – довгострокові кредити банків;

ІДКЗ – інші види довгострокової кредиторської заборгованості;

ККБ – короткострокові кредити банків;

ІПКЗ – інші види поточної кредиторської заборгованості.

Факторний аналіз накопичення і використання капіталу за цією моделлю здійснюється методом ланцюгових підстановок, суть якого полягає в отриманні ряду проміжних значень шляхом послідовної заміни базисних значень факторних показників їх фактичними (звітними) значеннями.

Проведемо факторний аналіз капіталу:

1.Базисний рік – 2000, звітний – 2001.

Спочатку розрахуємо вплив на обсяг капіталу узагальнених показників – власного та позикового капіталу за моделлю:

К = ВК + ПК.

Для цього використовується табл.6.1.

Таблиця 6.1.

тис.грн.

Вид капіталу Умовне позначення Базисний рік Звітний рік Відхилення
загальне в т.ч. за рахунок
x z
ВК x 20,6 2,4 -18,2    
ПК z 221,9 204,7 -17,2    
К y 242,5 207,1 -35,4 -18,2 -17,2

 

Тепер перейдемо до більш детального багатофакторного аналізу капіталу; для цього побудуємо табл.6.2.

Таблиця 6.2.

тис.грн.

Вид капіталу Умовне позначення Базис-ний рік Звітний рік Відхилення
загальне в т.ч. за рахунок
a b c d e f g h
СК a 15,0 15,0 0,0                
РК b 3,0 1,4 -1,6                
ІВК c 2,6 0,0 -2,6                
П d 0,0 -14,0 -14,0                
ДКБ e 0,0 0,0 0,0                
ІДКЗ f 0,0 0,0 0,0                
ККБ g 0,0 0,0 0,0                
ІПКЗ h 221,9 204,7 -17,2                
К y 242,5 207,1 -35,4 0,0 -1,6 -2,6 -14,0 0,0 0,0 0,0 -17,2

За результатами проведеного факторного капіталу ТОВ «Глорія» за 2000 та 2001 рр. можна зробити наступні висновки:

загальний обсяг капіталу ТОВ «Глорія» за 2001 р. порівняно з аналогічним періодом 2000 р. зменшився на 35,4 тис.грн. (14,6%), в т.ч. за рахунок зменшення власного капіталу – на 18.2 тис. і скорочення кредиторської заборгованості – на 17,2 тис. грн.;

негативним чинником є факт зменшення обсягу власного капіталу, зокрема резервного капіталу – на 53,3% (1,6 тис. грн.) та інших видів власного капіталу – на 2,6 тис.грн. Найсуттєвіше вплинула на скорочення власного капіталу збитковість діяльності ТОВ «Глорія» у 2001 р. – збиток досяг 8,2 тис.грн., також рахувалися збитки минулих років (5,8 тис.грн.).;

позитивним слід вважати зменшення кредиторської заборгованості на 7,75% (17,2 тис.грн.) та відсутність залучення кредитів банків.

Узагальнюючи висновки можна визначити наступне:

на протязі останніх років діяльність ТОВ «Глорія» визначалася збитковістю, проте слід відзначити, що у 2000р. спостерігалася позитивна рентабельність діяльності товариства і був отриманий прибуток у розмірі 11,3 тис.грн., проте він не брався до розрахунку тому, що був використаний у періоді, що аналізувався;

наявність значної кредиторської заборгованості пояснюється торговельною політикою підприємства (в основному товари оплачуються постачальникам по мірі продажу кінцевим споживачам);

позитивним слід відзначити відсутність залучення кредитів банків та інших позичок (як коротко- , так і довгострокових).

Готові роботи:

- Аналіз оборотного капіталу
- Аналіз використання основного капіталу підприємства
- Економічний аналіз власного капіталу підприємства
- Аналіз формування та використання власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
- Аналіз основного капіталу підприємства
- Аналіз статутного капіталу на підприємствах
- Аналіз статутного та додаткового капіталу підприємства
- Аналіз позикового капіталу підприємства
- Економічний аналіз позикового капіталу підприємства
- Аналіз власного капіталу підприємства та його оптимізація в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Всі курсові з аналізу власного капіталу

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку