Аудит матеріальних цінностей підприємства

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність матеріальних цінностей як об’єктів аудиту

2. Критичний огляд спеціальної літератури з питань дослідження

3. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

4. Аналіз стану внутрішнього господарського аудиту операцій з матеріальними цінностями

5. Аудит операцій з обліку матеріальних цінностей

6. Шляхи удосконалення організації та методики аудиту операцій з матеріальними цінностями

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

В сучасних умовах з переходом на ринкові відносини, виникає необхідність удосконалення, корегування організації і методології бухгалтерського обліку як джерела оперативної інформації для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. При цьому значно зростають практичне формування і використання матеріальних цінностей, а також інтерес підприємців, бухгалтерів та аудиторів до їх аналізу.

Тема курсової роботи є досить актуальною, оскільки для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно володіти матеріальними цінностями, своєчасно здійснювати облік і проводити аудит, який сприятиме поліпшенню керованості, виявленню факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставлених цілей.

Проблема аудиту матеріальних цінностей значною мірою освітлена в періодичній літературі, монографіях і підручниках, насамперед у виданнях таких авторів, як Білуха М. Т. , Баканов М. І. , Бутинець Ф. Ф. , Завгородній В. П. , Бланк І. О. , Сопко В. В. , Савіцька Г. В. , Шевчук В. О. , Голов С. , Павлюк І. та ін.

Більшість зазначених публікацій дають загальне уявлення про проблеми аудиту матеріальних цінностей.

Мета курсової роботи дослідити механізм облікової роботи, аудиту і аналізу матеріальних цінностей і розробити пропозиції по покращенню організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту матеріальних цінностей.

Завдання дослідження:

- розробка методики і організації аудиту матеріальних цінностей, що базується на результатах вивчення теоретичних і практичних основ до і після впровадження НС(П)БО.

- дослідження механізму аудиторської діяльності.

- розробка рекомендацій по покращенню аудиту за використанням матеріальних цінностей з метою оптимізації їх розміру і структури;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аудиту матеріальних цінностей на основі сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предметом дослідження є аудит операцій з матеріальними цінностями.

Об’єктом дослідження курсової роботи з теми: “Аудит операцій з матеріальними цінностями” є тролейбусне депо №1 м. Києва.


Економічна сутність матеріальних цінностей як об’єктів аудиту

Матеріальні ресурси – малоцінні та швидкозношувальні предмети, покупні матеріали, сировина, комплектуючі вироби та напівфабрикати, готова продукція.

Матеріальні ресурси характеризують майнові цінності і мають велике значення для підприємства.

Від періоду обороту, від його швидкості залежить фінансовий стан підприємства.


Класифікація матеріальних цінностей підприємства за основними ознаками


Оскільки, чим швидше обертаються матеріальні цінності, тим більший дохід має підприємство, а чим більший дохід підприємства, тим більший дохід у держави, який вона отримує у вигляді податків.

Для обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємству необхідні матеріальні ресурси, які воно буде використовувати.

Тобто, матеріальні цінності разом з грошовими засобами запускаються в оборот і починають приносити прибуток. З цього моменту вони набувають функцію оборотності.


Економіко правовий аналіз нормативної бази аудиту операцій з матеріальними цінностями

Для написання курсової роботи була опрацьована нормативна література, яка необхідна для проведення аудиту операцій з матеріальними цінностями (Див. табл. 1.2.1).


Таблиця. 1.2.1

Характеристика нормативної інформації використана при аудиті господарських операції з матеріальними цінностями

№ п/пНайменування нормативного документу, ким і коли прийнятийКороткий зміст нормативного документуВикористання в аудиті
1Закон України «Про підприємства в Україні», затверджений Постановою Верховної Ради № 888-12 від 27. 03. 91 р. (зі змінами)В Законі характеризуються види підприємств, їх об’єднання, надається порядок реєстрації підприємства та створення. Оговорюється облік і звітність підприємстваВикористовуємо в питанні характеристики даного підприємства: його діяльності, обраної фінансової політики
2Закон України “Про господарські товариства”, постанова ВР N15577-15 від 19. 09. 91. р. ( зі змінами)Дається характеристика видів господарських товариств, права, обов’язки учасників, фонди, прибуток, облік, звітність даних товариствВикористовуємо для організаційно-економічної характеристики базового підприємства.
3Закон України від 26. 06. 91 р № 1251-12 “Про систему оподаткування” в ред-ії Закону України від 18. 02. 97 р. №77/97-ВР із змінами і доповненнями.Закон визначає перелік податків і зборів, що повинні сплачувати суб’єкти господарської діяльності, в установленому Законом порядку.Використовується при комплексній аудиторській перевірці фінансово-господарської діяльності (ФГД) підприємства
4Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” 22 травня 2016 року N283/97 – ВР ( із змінами )Закон визначає платників податку, об’єкт оподаткування. По новому дається визначення поняття “валові витрати” і “валові доходи”.Використовуємо при розгляді методики фінансового обліку товарних операцій.
5Інструкція щодо обліку товарообороту і товар. запасів (наказ Мінстату від 28. 12. 96р. N389)Встановлює типовий порядок розрахунку обсягів товарообороту, стан товарних запасів на підприємствіЗастосовується при перевірці стану товарних запасів
6Порядок проведення дооцінки залишків ТМЦ, Наказ МФУ №07-104 від 31. 05. 93 р.Визначено порядок проведення і облік дооцінки ТМЦВикористовуємо при перевірці фінансового обліку
7Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ\Мінекономіки N17-60\29 від 31. 05. 93. , Мінфін N07-102 від 31. 05. 93р.Розроблено норми та нормативи обігових коштів, розрахунок по окремим видам товарівЗастосовується у разі необхідності перевірки норм та нормативів
8Порядок визначення розміру збитків від крадіжок, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей затверджений Постановою КМУ від 22. 01. 96 р. № 116Встановлено механізм встановлення розміру збитків від крадіжок, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностейЗастосовуємо у разі необхідності встановлення розміру збитків від крадіжок, нестач, знищення ТМЦ

На сьогоднішній день наше господарське законодавство є вкрай непрозорим, непродуктивним, нестабільним, несистематизованим і внутрішньосуперечливим. Тільки у галузі оподаткування ми маємо 4900 актів різної юридичної сили.

При чому прийняті нормативні акти є вкрай нестабільними. Так, закон України "Про підприємства в Україні" затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27. 03. 91. р. за час свого діяння змінювався і доповнювався 36 разів, а закон України "Про підприємництво" від 7. 02. 91р. №698-22 доповнювався 28 разів.

Виникає закономірне питання: керівник якого підприємства здатний на те щоб використовувати повною мірою цю нормативну базу, а хоча б розібратися і вільно орієнтуватися в ній.

Перехід в 2019 р. народного господарства України на нову систему бухгалтерського обліку, яка розроблена на основі міжнародних стандартів, та впровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку пов’язані з потребою вирішення низки проблем нової методології бухгалтерського обліку.


Критичний огляд спеціальної літератури з питань дослідження

Для написання курсової роботи на тему ”Аудит операцій з матеріальними цінностями” було переглянуто спеціальну літературу з бухгалтерського обліку та аудиту. Існує досить багато конкретної та доступної літератури з обліку та аудиту матеріальних цінностей.

У своїй книзі “Бухгалтерський облік” Сопко В. виділяє в окрему тему облік запасів діяльності, де розкриває принципові проблеми, притаманні бухгалтерському обліку операцій з матеріальними цінностями. Також дає методичні вирішення на окремих конкретних прикладах.

Завгородній В. П. у книзі “Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством” в доступній формі розкриває організацію бухгалтерського обліку і аудиту матеріальних цінностей на підприємствах всіх форм власності, а також наводить нормативні та директивні матеріали, схеми бухгалтерських проводок і зразки робочих документів.

Білуха М. Т. у книзі “Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту” дуже добре розкрив суть економічного контролю, предмет, метод, об’єкти фінансово-господарського контролю, стадії аудиторського процесу, класифікацію та планування перевірки фінансово-господарської діяльності, інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю і аудиту. У книзі дається теорія, яка є важливою для підготовки до аудиту, послідовного її проведення, узагальнення результатів аудиту. Але ця література потребує деяких змін, оскільки була написана у 1994році.

Велика увага приділяється аудиту за матеріальними цінностями. Цю тему розкриває Бавдей О. Л. “Аудит і ревізія”. Автор висвітлив такі питання як аудит повноти оприбуткування і правильності оцінки придбаних матеріальних ресурсів; аудит використання матеріальних ресурсів у виробництві; аудит операцій з МШП; перевірка повноти і якості проведених інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і відображення їх результатів в обліку; аудит операцій по обліку готової продукції та її реалізації. Підручник написаний у відповідності з міжнародними стандартами аудиту. Він розкриває сутність, види, організацію аудиту. Але він також потребує змін, оскільки автор розкриваючи організацію аудиту, застосовує рахунки за старим планом рахунків.

Аудиту за збереженням і рухом матеріальних цінностей приділяє увагу Романів М. В. у роботі “Державний фінансовий контроль і аудит”. На відміну від Бавдея О. Л. автор наводить діючі нормативні документи та методику здійснення аудиту. Акцент робить на правильності проведення інвентаризації.

У підручнику Бутинця Ф. Ф. “Бухгалтерський фінансовий облік” також є окрема тема з обліку матеріальних цінностей. Але окремі бухгалтерські записи та положення вступають у протиріччя із відповідними нормативними документами. Наприклад, автор дає таке визначення: “До окремої групи виділяють МШП, термін використання яких не перевищує 1 року, які є, в основному, засобами праці”.

При написанні курсової роботи робився аналіз стану бухгалтерського обліку та стану аудиту операцій з матеріальними цінностями.

З переходом на нову систему бухгалтерського обліку виникає досить багато проблем в обліку. Оскільки існуючі підручники написані за старою системою бухгалтерського обліку, то виникають проблеми, які потребують вирішення. Саме вирішенню актуальних проблем обліку присвячена публікація Костюченко В. “Облік запасів за національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку” в журналі бухгалтерський облік і аудит. Автор дає визначення запасів, характеристику елементів запасів, як об”єктів бухгалтерського обліку в системі рахунків. Наводить приклади, кореспонденцію рахунків по обліку запасів.

Проблеми перехідної економіки в Україні досліджує Шевчук В. О. в монографії "Контроль господарської системи в суспільстві з перехідною економікою". В монографії вперше в Українській літературі обгрунтовано теоретичні, організаційні та методологічні підходи до побудови нової парадигми аудиту господарської системи в суспільстві з перехідною економікою.

На основі критичного аналізу концептуальних аспектів досліджувальної проблеми викладено наукові засади загальної теорії аудиту. При висвітленні методологічних аспектів аудиту акцентовано увагу на модифікації контрольних дій, розглянуто проблеми методології визначення ризику та антикризової стратегії аудиту, а також контролю процесів інтегрування та економічного зростання господарської системи.

Отже, опрацювавши спеціальну літературу, можна зробити висновок про те, що існуючі на даний час підручники з бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту з переходом на нову систему бухгалтерського обліку потребують деяких змін. На сьогоднішній день вирішувати цю проблему допомагають статті бухгалтерів-теоретиків в таких журналах , як бухгалтерський облік та аудит, все про бухгалтерський облік та інші.


Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

Тролейбусне ремонтне-експлуатаційне депо№1 є структурним підрозділом підприємства “Київелектротранс” створеного на базі Тролейбусного депо№1 згідно з наказом по КП “Киівелектротранс” від 15 листопада 2018р. №336.

Депо діє на підставі “Положення”, має окремий баланс, розрахунковий рахунок, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланк.

Повне найменування структурного підрозділу – Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо №1. Головною метою є забезпечення обслуговування пасажирів м. Києва наземним електротранспортом на закріплених за депо маршрутах.

Депо відповідно до затверджених завдань здійснює :

- перевезення пасажирів тролейбусами на закріплених маршрутах;

- виконання капітальних та середніх ремонтів рухомого складу;

- забезпечення належного технічного стану рухомого складу;

- збір виручки від перевезення пасажирів на маршрутах;

- утримання, ремонт і експлуатацію будівель, транспортних засобів;

- організацію харчування робітників депо;

- організацію відпочинку і медичне обслуговування робітників.

Джерелом формування майна є:

- грошові і матеріальні внески підприємства;

- виручка від перевезення пасажирів.

До складу депо входять:

- відділ безпеки руху;

- відділ охорони праці;

- адміністративно-господарський відділ;

- відділ головного механіка;

- відділ постачання;

- відділ технічного контролю;

- технічний відділ;

- відділ кадрів;

- плановий відділ;

- бухгалтерія;

- відділ експлуатації;

- цех по ремонту рухомого складу;

- відділ промислової електроніки;

- відділ збору виручки;

- оздоровчий пункт;

- начальник штабу по цивільній обороні. (Див. рис. 1. 4. 1. )


Організаційна структура тролейбусного депо №1


Управління депо здійснює начальник депо на засадах єдиновладдя з поєднанням принципів самоврядування трудового колективу. Дирекція підприємства здійснює свої права по управлінню депо через начальника депо.

Начальник депо:

здійснює керівництво депо і несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, норм охорони праці, дотримання законодавства України;

вирішує самостійно всі оперативні питання діяльності депо і в своїй діяльності підзвітний директорові підприємства;

розпоряджається майном і коштами депо;

затверджує положення про структурні підрозділи депо;

видає накази і дає вказівки для всіх працівників депо;

укладає трудові договори з працівниками депо, несе відповідальність за порушення законодавства про працю;

заключає договори на виробничо-господарську діяльність депо.

Трудовий колектив депо становлять усі його громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, повноваження трудового колективу реалізуються його виборним органом – профспілковим комітетом. Депо планує свою виробничу діяльність на підставі затверджених показників.

Особливості діяльності депо:

здійснює перевезення пасажирів на закріплених маршрутах за державними тарифами;

підприємство надає дотацію депо на покриття витрат, пов’язаних з виконанням основних видів діяльності;

фонд оплати праці та інші грошові виплати, заохочення, посадові оклади регулюються підприємством у відповідності з чинним законодавством;

працівники депо мають права та обов’язки, користуються пільгами згідно з чинним трудовим законодавством;

депо має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки , скорочений робочий день, а також заохочувати відповідно до чинного законодавства працівників підприємств і установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу. Депо здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Депо щоквартально і по результатам роботи за рік надає звіт підприємству.

Ліквідація, реорганізація депо проводиться за рішенням власника за наказом директора або за рішенням суду у випадку і в порядку передбачених законодавством. При ліквідації і реорганізації депо звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України у разі реорганізації депо його права і обов’язки переходять до правонаступників.

Основні показники діяльності тролейбусного депо№1 наведено в табл. 1. 4. 1.

Основні показники діяльності тролейбусного депо №1

Основні показники2015201720182019Абсолютне відхилення 2019р.відВідносне відхилення 2019р. від


201520172018201520172018
1.Основні фонди(тис.грн.):


-залишкова вартість.6013.05853.96669.18722.92709.928692053.845.149.030.8
2.Оборотні фонди(тис.грв.):480.51118.01250.22291.12348.21710.71578.5488.7153.0126.3

-виробничі запаси425.11010.71084.71969.92075.41489.81415.8488.2147.0130.5

-МШП23.011.38--23-11.3-8100100100

-дебіторська заборгованість29.625.198.481.151.556.0-17.3174.0223.117.6

-грошові кошти1.914.037.2174.9173.0160.9137.79105.31149.3370.2

-незавершене виробництво-56.116.764.664.68.547.9-15.2286.8
3.Чисельність робітників по категоріям (чол.)737807800776


46-24-176.23.02.1

-інженерно-технічні9210198103112512.02.05.1

-водії311284260249-61-34-1019.612.03.8

-почасові робітники41373433-8-4-119.510.83.03

-відрядні136140137136--4-1
2.90.7

-допоміжні робітники13510710994-39.7-11-1329.610.311.9

-кондуктори21138162161144273685.719.61.9
4.Продуктивність праці2.75.55.65.93.10.30.2114.85.53.4
5.Фондовіддача0.60.80.70.6--0.2-0.1-25.014.3
6.Фондомісткість1.71.31.41.7-0.40.3-30.821.4
7.Виручка від реалізації(тис.грн.)1990.84429.24444.54563.12572.3133.9118.6129.23.02.7
8.Фонд заробітної плати1961168.3222223824201782097239136070.7-12499-3229396.90.613.3
9.Середня заробітна плата221.75229.0252.0300.078.2571.048.035.2831.019.0
10.Прибуток-1259.7358.3-1471.32059.73319.41701.43531.0263.5474.9240.0

З табл. 1. 4. 1. видно, що залишкова вартість основних фондів на протязі 2015р. , 2016р. , 2017р. , 2018р. та 2019р. поступово зростала . У 2019р. в порівнянні з 2015р. вона зросла на 2709, 9 тис. грн. , або на 45, 1%; у 2019р. в порівнянні з 2018р. залишкова вартість зросла на 2053, 8 тис. грн. , або на 30, 8%, зростання відбулося за рахунок придбання нових тролейбусів. Вартість виробничих запасів на протязі 5 аналізуємих років зростає за рахунок їхнього придбання.

Дебіторська заборгованість у 2018р. склала 98, 4 тис. грн. , а у 2019 році вона зменшилась на 17, 3 тис. грн. , або на 17, 6%. Це сталося за рахунок того, що підприємство видало аванс за реконструкцію будівлі, за розробку проекту у 2018р. , а у 2019р. був наданий акт виконаних робіт, звідси дебіторська заборгованість зменшилась. Грошові кошти у 2019р. у порівнянні з 2015р. збільшились на 173, 0 тис. грн. , або на 9105, 3%;у 2019р. у порівнянні з 2018р. кошти збільшились на 137, 7тис. грн. , або на 370, 2%. Зростання відбулось за рахунок не виплаченої заробітної плати.

На збільшення вартості незавершеного виробництва у 2019р. в в порівнянні з 2018р. на 47, 9тис. грн. або на 268, 8% вплинув капітальний ремонт тролейбусів. Виручка від реалізації у 2019р. в порівнянні з 2015р. збільшилась на 2572, 3 тис. грн. або на 129, 2% за рахунок поступового підвищення вартості проїздних квитків.

Підвищення вартості проїздних квитків з квітня 2019р. до 50 копійок вплинуло на збільшення виручки у 2019р. в порівнянні з 2018р. на 118, 6 тис. грн. або на 2, 7%.

За рахунок підвищення заробітної плати у 2019р. в порівнянні з 2015р. фонд заробітної плати збільшився на 136070, 7 тис. грн. або на 6, 9%.

У 2015р. та у 2018р. підприємство мало збитки .

У 2019р. в порівнянні з 2018р. прибуток збільшився на 3531, 0 тис грн. або на 240, 0% за рахунок фінансування з бюджету на оплату електроенергії .

Виручка, яку отримує підприємство за надані послуги, не покриває усі необхідні витрати підприємства . Тому воно отримує дотації з бюджету. І збитки у 2015р. та 2018р. сталися за рахунок того, що підприємство не було профінансовано.


Аналіз стану внутрішнього господарського аудиту операцій з матеріальними цінностями

У системі управління підприємством одне з головних місць посідає внутрішньогосподарський аудит (див. рис. 2. 2. 1). Його необхідність зумовлена інтересами господарюючих суб'єктів в ефективності своєї діяльності, оскільки дозволяє вивчити й усунути можливі недоліки і порушення ще на стадії їх утворення або , що є найкращім варіантом, попередити їх (превентивний контроль).


Контроллінг в рамках управлінських завдань підприємства


На рис. 2. 2. 2. зображені основні елементи і складові системи внутрішньогосподарського аудиту.


Основні елементи і складові системи внутрішньогосподарського контролю


Внутрішньогосподарський аудит включає контрольні функції, які здійснюються керівниками підприємств у відповідності з діючим законодавством.

Організація внутрішньогосподарського аудиту у відповідності з "Законом України про підприємства в Україні" покладена на керівника підприємства.

Програма внутрішнього контролю наведена на рис. 2. 2. 3.

Загальна схема внутрішньогосподарського аудиту матеріальних цінностей включає в себе декілька етапів:

1)Вивчається законність заключення договорів на закупівлю матеріальних цінностей , їх економічна доцільність та господарська необхідність.

Вивчаються повнота заповнення реквізитів , наявність підписів, печаток. Вибірковим методом перевіряються договори по поставці матеріальних цінностей.

2) Здійснюється перевірка співставлення аналітичних і синтетичних даних. Тобто необхідно звірити цінності, які фактично числяться на місцях зберігання з обліковими даними, відображеними в регістрах бухгалтерського обліку (журнали, ордери, відомості, Головна книга).

3)Перевіряється повнота і правильність оприбуткування матеріальних цінностей на складі. Повинна бути відповідність даних супровідних первинних документів фактично оприбуткованим матеріальним цінностям і активам показаних в прибуткових ордерах. Вивчається закріплення ресурсів за матеріально-відповідальними особами. Перевіряється дотримання ліміту на відпуск зі складів; операції по обліку товарно-матеріальних цінностей на складах у розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Прослідкувати, чи стягують суми нестач з матеріально-відповідальних осіб у випадку нестачі матеріальних цінностей.

Перевірити відповідні документи на списання (акти), правомочність комісії, яка підписала акт на списання, правильність списання ціни.

4)Узагальнюються результати перевірки. Робиться аналіз розбіжностей та здійснюються коригуючі дії.

Зрозуміло, що зібрати цю інформацію для підприємства буде нелегко.

Ії можна почерпнути з фінансової звітності, що публікується у періодичних виданнях, від спеціалізованих агентств, з неформальних джерел. У США, наприклад ці дані можуть бути отримані від інформаційного агентства "Дан енд Бредстріт", яке є одним

з найбільших і має інформацію про кредитоспроможність більше 18 млн. американських і канадських компаній у розрізі таких показників, як діапазон зміни власного капіталу, ступінь кредитоспроможності, фінансової стійкості тощо.

В Україні, нажаль, такого агентства немає, отже потрібна інформація збирається звичайно з неформальних джерел і перевага надається контрагентам, які або вже мали ділові стосунки чи добре себе зарекомендували.

При цьому з покупцями, замовниками та постачальниками регулярно проводиться взаємозвірка розрахунків. Ця практика набула розповсюдження і на базовому підприємстві. Така процедура поточного аудиту дозволяє своєчасно виявити можливі розбіжності в обліку контрагентів і вжити заходи щодо їх усунення та недопущення в майбутньому.


Аудит операцій з обліку матеріальних цінностей

При аудиті операцій по обліку матеріальних цінностей велика увага приділяється аудиту оприбуткування, тобто перевірку розпочинають з матеріально-технічного відділу. В обов’язки цього відділу в тролейбусному депо входить оперативний контроль за виконанням договорів по постачанню матеріальних цінностей. Ведеться облік по постачальникам про асортимент та строки доставки матеріальних цінностей. Звіряється інформація оперативного обліку з даними відображеними в бухгалтерському обліку. Джерелами аудиту за повнотою оприбуткування матеріальних ресурсів на базовому підприємстві являються регістри синтетичного і аналітичного обліку по наступним рахункам: 20 "Виробничі запаси" 25"Напівфабрикати" в розрізі субрахунків; звіти матеріально-відповідальних осіб з первинними документами; регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками. Одночасно з перевіркою повноти оприбуткування матеріальних цінностей вивчається правильність їх оцінки. Перевіряються первинні документи, на основі яких відображені в обліку покупна вартість матеріальних цінностей і транспортно-заготівельні витрати для їх придбання. При цій перевірці доцільно застосовувати вибіркову перевірку документів. Після перевірки правильності оприбуткування перевіряється використання та відпуск матеріальних цінностей зі складу на виробництво. Для цього встановлюється відповідність даних складського обліку даним синтетичного обліку по рахунку 20"Виробничі запаси". Потім перевіряються накопичувальні відомості по витратам матеріалів зі складів, які складаються на основі видаткових документів. Відпуск матеріальних цінностей зі складів оформлюється лімітно-забірними картками, актами-вимогами, відпуск повинен здійснюватися в межах ліміту на відпуск. Тобто співставляються відпущенні цінності з встановленими лімітами. Після цього аналізуються дані складського обліку.

При перевірці операцій з МШП важливим етапом являється вивчення організації обліку МШП. Основними документами, які перевіряються при перевірці операцій з МШП являються картки складського обліку, матеріальні звіти з супровідними документами, дані облікових реєстрів по рахункам 22 "Малоцінні та швидкозношувальні предмети", 37"Розрахунки з іншими дебіторами». Облік придбаних МШП, їх надходження , оприбуткування і визначення фактичної собівартості ведуться аналогічно обліку матеріалів. Тому ці питання перевіряються в тому ж порядку як і матеріали. При перевірці операцій з МШП важлива увага приділяється закріпленню малоцінного інвентарю за конкретними особами в місцях їх зберігання і використання; правильності оформлення первинними документами рух малоцінних та швидкозношувальних предметів. Потім перевіряються здійснені операції по руху малоцінних та швидкозношувальних предметів. Перевіряються записи в картках складського обліку чи відомостях по рахунку 22"МШП", встановлюється чи немає предметів, які відносяться до основних засобів. Наступним етапом є перевірка матеріалів в періодичних інвентаризаціях. Перевіряються наступні документи :наказ на проведення інвентаризації; матеріальні звіти ; акти інвентаризацій матеріальних цінностей; лічильні відомості; письмові пояснення матеріально-відповідальних осіб по результатам інвентаризацій. Також аудитом здійснюється вибіркова або суцільна інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Заключним етапом аудиту операцій по обліку матеріальних цінностей є складання проміжного акту, який додається до аудиторського висновку фінансово-господарської діяльності тролейбусного депо№1.


Шляхи удосконалення організації та методики аудиту операцій з матеріальними цінностями

Погляди на напрямки та шляхи вдосконалення організації та методики аудиту операцій з матеріальними цінностями у сучасних умовах господарювання можливі та необхідні. У першому випадку необхідність вдосконалення аудиту пов`язана із змінами у сучасному господарському механізмі, а саме, з становленням нових сфер і методів господарювання, різних форм власності, джерел і напрямів використання коштів і матеріальних ресурсів, розширенням сфери зовнішньоекономічних стосунків національних підприємців. Подібні зміни спричинили реформування численних господарських процесів і окремих операцій, а також методології фіксації фактів господарювання в бухгалтерському обліку. Це викликає необхідність постійного вдосконалення фаху аудитора, щоденного слідкування за змінами у законодавстві, що дозволить з максимальною правильністю кваліфікувати той чи інший господарський факт на відповідність встановленим нормам його здійснення та відображення.

Крім того, все більшого значення набуває впровадження сучасних автоматизованих систем обробки облікової інформації, направлених на поліпшення ефективності облікового процесу. На ринку з`являються численні пакети програмних продуктів, які дозволяють не тільки прискорити та зробити менш трудомісткою працю облікового персоналу та управління підприємства, але й проводять фінансовий та економічний аналіз стану господарства, визначають шляхи його вдосконалення, прогнозують економічний клімат господарства на перспективу. При цьому на аудитора покладається завдання бути обізнаним з такими засобами, щоб не тільки виявити помилки та недоліки у використанні нових технологій обробки даних, факти приховування зловживань та порушень законодавства, але й на підставі власного досвіду вміти своєчасно прийняти необхідне рішення стосовно вибору методу дослідження, адже із зміною методології обліку змінилися і методичні прийоми аудиту. Аудитор повинен не тільки мати уяву про способи формування вихідної інформації обліку (облікових регістрів, форм звітності та ін. ), джерела надходження даних до вихідних форм, але й вміти прослідкувати рух даних від моменту введення їх в систему обробки до одержання фінансових результатів від операцій.

З іншого боку необхідно впровадити використання засобів автоматизації безпосередньо у аудиторському процесі. Це викликано тим, що досить численні факти порушень є типовими при виконанні окремих господарських операцій. Так, наприклад, стосовно операцій з обліку матеріальних цінностей майже у всіх випадках мають місце такі порушення, як невиконання договірних зобов`язань з поставки та розрахунків за об`єкти матеріальних цінностей, порядку ліквідації та списання застарілих об`єктів та ін. З цього приводу постає необхідним створити програмний продукт, який вміщував у себе повний перелік таких типових порушень та недоліків та міг би терміново виконувати операції з пошуку відповідного законодавчого і нормативного обгрунтування спірних питань. Це значно скоротить терміни контрольної обробки даних та усуне окремі помилки при виконанні аудиторських процедур. Автоматизації таким способом може підлягати значний обсяг контрольної роботи на окремих ділянках дослідження. Одержані відомості по окремих ланках при цьому можуть автоматично зводитися у комплексному акті, який коригуватиметься аудитором з позицій логічної оцінки виявлених машиною фактів порушень і формування висновків та пропозицій.

У зв’язку з економічним становищем держави та тим, що базове підприємство одержує дотації з бюджету, з боку власників повинен здійснюватися постійний аудит стосовно напрямків та обсягів використання цих коштів.


Висновки і пропозиції

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. Також ефективне ведення господарської діяльності залежить від наявності матеріальних цінностей, оскільки вони мають велике значення в збереженні платоспроможності, рентабельності та інших цільових результатів фінансової діяльності підприємства.

Основою здійснення управління на підприємствах різних форм власності є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку. Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аудиту, бухгалтерського обліку, аналізу, автоматизації аудиторського процесу операцій з матеріальними цінностями в практичній діяльності тролейбусного депо№1.

На етапі дослідження особливостей організації та методики аудиту операцій з матеріальними цінностями автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік операцій з матеріальними цінностями, а саме відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.

В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аудиту, питання вдосконалення обліку і аудиту згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах тролейбусного депо№1. Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального використання матеріальних цінностей, збільшення необхідного розміру матеріальних цінностей для нормального розвитку підприємства.

На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення контрольно-аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аудиту операцій з матеріальними цінностями для оперативного управління діяльністю підприємства.

Внутрішня система аудиту депо організована на високому рівні:

1. Основні завдання аудиту, які пов’язані з достовірністю обліку, покладені на головного бухгалтера;

2. Кожний з працівників відділів бухгалтерії має певні обов’язки по здійсненню аудиту, що стосується виконання облікових робіт;

3. Начальники відділів є не лише матеріально-відповідальними особами-вони також здійснюють систематичний поточний контроль за діяльністю відділу.

Для тролейбусного депо№1 розроблені наступні пропозиції щодо вдосконалення аудиторського, аналітичного та облікового процесі.

Аналіз операційної діяльності підприємства є одним із найважливіших кроків в процесі здійснення аудиту. Він визначає сильні або слабкі риси підприємства та дає можливість дати відповідь на численні питання щодо доцільності і ефективності здійснення підприємством операцій з матеріальними цінностями, стану його фінансово-господарської діяльності.

Аналіз матеріальних цінностей показав, що сума оборотних активів на протязі 2016-2018р. постійно зростала і склала у 2018р. 1250, 2 тис. грн. Порівняно до 2016року та 2017р. вартість оборотних активів зросла відповідно на 558, 9 тис. грн. та 132, 2 тис. грн.

У структурі матеріальних цінностей найбільшу питому вагу мають виробничі запаси . Частка виробничих запасів на протязі трьох останніх років коливається.

В курсовій роботі були розглянуті методики як внутрішнього, так і зовнішнього аудиту операцій з матеріальними цінностями. Мета аудиту операцій з матеріальними цінностями полягає у перевірці збереження товарів і достовірності облікових даних, звітів та балансів, виявленні недоліків та зловживань в бухгалтерській роботі базового підприємства, внесення конкретних пропозицій по усуненню виявлених недоліків і недопущення їх в подальшій діяльності, притягнення до відповідальності винних у здійсненні порушень службових осіб. Для тролейбусного депо№1 розроблені наступні пропозиції щодо вдосконалення контрольного, аналітичного та облікового процесів:

Підприємству необхідне впровадження автоматизованої системи обліку, яка дозволить зменшити витрати часу на складання первинних документів, меморіальних ордерів, оборотних відомостей по аналітичним і синтетичним рахункам, а також підвищити ефективність аудиту матеріальних цінностей. Розробка програми по автоматизації обліку матеріальних цінностей представлена в курсовій роботі.

Для ефективного використання та підтримки необхідного розміру матеріальних цінностей підприємству слід проводити аналіз оборотності по методиці, яка запропонована в курсовій роботі.

Придбання для бухгалтерії підписки на одну з законодавчих програм, що дозволить вдосконалити інформаційне забезпечення внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку матеріальних цінностей.

При аудиті операцій з матеріальними цінностями необхідно дотримуватись не лише його технологічного аспекту, а й інформаційного. Це передбачає не лише перевірку відображення операцій на рахунках в обліку, а й подання одержаної інформації про результати операцій з матеріальними цінностями в господарській діяльності підприємства вищим органам управління з метою виявлення неефективності використання матеріальних цінностей.

Прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності ведення операцій з матеріальними цінностями базового підприємства.


Список використаної літератури

1. Алєксєєва А. , Бакун Ю. Основні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві в 2019 році // Все про бухгалтерський облік. – 2019. - № 7 (432). – с. 5-7.

2. БавдейО. Л. Аудит і ревізія: Довід. посібник. -Мн. : ООО “Мисанта”, 1994р. -221с.

3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К. : “Эльга” 99 том1 ст. 512.

4. Баканов М. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для торг. вузов. – М. : «Экономика», 1990. – 352 с.

5. Баканов М. И. , Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М. : «Финансы и статистика», 2016. – 416 с.

6. Барышников Н. П. Организация и методика проведения общего аудита. – М. : «Филинъ», 2017. – 448 с.

7. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. – К. : “Вища школа”. – Знання, 2017. – 574 с.

8. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. -К. : 2019р. - 692с.

9. Бриттон Э. , Ватерсон К. Вводный курс по бухгалтерскому учёту, аудиту, анализу. – М. : Фианансы и статистика, 2017. – 328 с.

10. Буфатіна І. Облік запасів // Все про бухгалтерський облік. – 2019. - № 52 (477). – с. 27-40.

11. Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. – 2019. - № 10 (435). – с. 8-13.

12. Буфатіна І. Запаси. Облік за національними стандартами // Все про бухгалтерський облік. – 2019. - № 8 (433). – с. 8-15.

13. Бухгалтерія 2019: Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес. – 2019. - № 22 (385).

14. Все, що писала бухгалтерська преса про нові стандарти бухгалтерського обліку // Дебет-Кредит. – 2019. - № 39. - с. 20-61.

15. Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік. - К. : СкарБи, 2018-384с.

16. Горицька Н. Зміст об’єктів обліку за видами рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’зань, капіталу і господарських операцій // Дебет-Кредит. – 2019. - № 18-19 . - с. 9-34.

17. Дефлиз Ф. Л. и др. Аудит Монтгомери. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 2016. – 542 с.

18. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита. – К. : «А. С. К. », 2017. – 768 с.

19. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством. - К. : ДИ-КСИ, 2016. -976с.

20. Зубилевич С. , Голов С. Основи аудиту. -К. Ділова Україна, 2015. -374с.

21. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№17. -с. 31-49.

22. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№20. -с. 24-27.

23. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№22. -с. 38-43.

24. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№26. -с. 16-17. 38. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№29. -с. 23-26. 39. Караєв В. та ін. Облік запасів//Дебет-Кредит. -2019. -№40. -с. 18-32.

25. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. – Мн. : «Высшая школа», 1995. – 415 с.

26. Костюченко В. , Шаповалова Г. Облік дебіторської забогованості //Бухгалтерський облік і аудит-2019. -№7-с. 2-8

27. Костюченко В. Облік запасів за національними Положеннями б/о //Бухгалтерський облік і аудит-2019. -№56-с. 23-30.

28. Крамаровский Л. М. Ревізія і контроль: учебник для ВУЗов. -К. : “Фінанси і статистика”, 2017. -299с.

29. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів і пропозиції по їх розв’язанню// Бухгалтерський облік і аудит. -2019. -№6. -с. 6-10.

30. Палій В. Ф. Фінансовий облік: Учбовий посібник. -М. : “ФБК-ПРЕС”, 2017. -296с.

31. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 2016. – 375 с.

32. Робертсон Дж. Аудит. – М. : KPMG Аудиторская фирма «Контракт», 1993. – 496 с.

33. Романів Н. В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К. : ТОВ “НІОС”, 2017. – 224 с.

34. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн. : «Эко перспектива», 2016. – 498 с.

35. Современные проблемы бухгалтерского учёта в Украине // Баланс. – 2018. - № 44 (273). – с. 5-18.

36. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: Монографія. - К. : Київський державний торгівельно-економічний університет, 2017. -371 с.

Готові роботи:

- Аудит матеріальних ресурсів підприємства
- Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологій
- Аудит операцій, пов’язаних з випуском продукції та її збутом
- Аудит наявності та руху готової продукції

Всі курсові з аудиту матеріальних ресурсів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку