Економічна сутність необоротних активів

Економічна сутність та класифікація необоротних активів підприємства

Закон України Про підприємства в Україні визначає підприємство як самостійний господарюючий суб`єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Для досягнення цієї мети підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси. Важливою складовою ресурсного потенціалу підприємства є його активи, у тому числі необоротні.

Отже, активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Активи характеризують майновий потенціал підприємства. Майно представляє собою сукупність економічних ресурсів, які є у розпорядженні підприємства і повинні забезпечувати отримання доходу в разі їх використання.

До них також належать земельні ділянки, родовища копалин, лісові і водні угіддя, які знаходяться у користуванні підприємств та господарських організацій. У системному обліку вони не відображаються, а обліковуються лише у натуральному виразі, їх площу вказують у довідці до балансу.

До них відносяться будівлі, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва. До невиробничих основних засобів, які не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва і призначені в основному для обслуговування комунальних та культурно-побутових потреб, відносяться будівлі і споруди, обладнання, машини і апарати тощо, використовувані у невиробничій сфері.

Істотне значення в обліку основних засобів, а звідси і в контролі за їх станом та обліком, має розподіл їх за ознакою належності на власні і орендовані. Власні основні засоби можуть складатися із статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів амортизаційного фонду, спеціальних коштів. Орендовані засоби обліковуються або у орендодавця, або у орендаря в залежності від виду оренди, але у кожному випадку облік повинен бути побудований так, щоб виключити можливість подвійного рахунку одних і тих же засобів. На останній факт повинна звертатися найбільш ретельна увага аудиторів під час виконання контрольних процедур.

Необхідно відмітити, що необоротні активи можуть виражатися у матеріальній формі, а також у формі фінансових вкладень та розрахунків. Таким чином, розглянемо економічну сутність довгострокових фінансових інвестицій та довгострокової дебіторської заборгованості.

Таким чином, в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні надзвичайно важливого значення набуває відповідне розуміння економічної сутності та призначення необоротних активів, їх класифікації та функціонального призначення.


Розвиток аудиторського процесу в Україні

Розширення ринкових зв’язків, відновлення комерційного кредиту та комерційного розрахунку вимагає достовірності бухгалтерського обліку та звітності. Уява про єдину форму власності змінюються поняттям господарського різноманіття устрою. Узагальнюються функції та інтереси різних устроїв. Виникають розбіжності у багатьох випадках протиріччя між державними та груповими інтересами, між управлінцями та підлеглими, між колективом та окремими особами. Ці протиріччя можуть породжувати незаконні, господарські недоцільні та інші негативні дії. Значна їх частина не завжди може бути виявлена та припинена внутрішньогосподарським контролем.

В 1993р. прийнято Закон України «Про аудиторську діяльність», який визначає правові засади здійснення аудиту в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

Цим законом створена Аудиторська палата України, яка функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування.

Отже, зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління обумовили необхідність радикальних перетворень в організації та методиці контролю. Безпосередніми факторами цих змін є:

відмова від ідеологічної направленості державної та господарської діяльності, в тому числі і контролю, на побудову комуністичного суспільства;

визначення співіснуючих різних господарських устроїв, для чого вимагається використовувати різні напрямки контролю (фінансовий, правовий, громадський, бухгалтерський, аудиторський та інші);

ліквідація планової (адміністративно-командної) системи управління.

Наслідком зазначених змін стає суттєве обмеження деяких сфер контролю. Це проявляється по-різному в різних господарських устроях: у приватногосподарському та особистому (трудовому і сімейному) підприємстві відповідає більшості можливостей зловживання, а контроль стає частиною діяльності самих суб’єктів господарювання. Можливі тут порушення законності зачіпають в основному інтереси держави та залишаються об’єктами господарського контролю, в першу чергу зі сторони фінансових органів, зокрема податкової адміністрації.

Водночас виникає необхідність і пошуку нових методів застосування контролю на основі даних комп’ютерної мережі для прийняття рішень у господарській сфері. Настав час переходити від застосування контролю за інформацією як переважно механічного процесу до інтелектуалізації здійснення його на підставі комп’ютерної техніки – від комп’ютеризації окремих процесів обліку, аналізу, прогнозування до цілісного, інтегрованого вирішення проблем. для цього потрібні використати найновіші методи як математичного та економічного забезпечення прийняття рішень, так і їх реалізації на основі сучасних інформаційних технологій.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку