Нормативно-правова база з аудиту необоротних активів

Економіко-правовий аналіз нормативної бази аудиту необоротних активів

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується тим, що Україна намагається побудувати власну, самостійну і перш за все ефективно діючу економічну систему. На макрорівні це передбачає існування держави як суб`єкта світової економіки, налагодження ділових стосунків з іншими країнами, підвищення рівня економічного і соціального розвитку, добробуту населення. Держава ставить перед собою завдання, вирішення яких потребує насамперед повноцінного і раціонального функціонування мікроекономічних суб`єктів економіки, тобто господарюючих суб`єктів - підприємств, які виступають складовими частинами єдиного господарського механізму країни. А це в свою чергу потребує постійного вдосконалення управління господарськими процесами в усіх сферах господарювання, і особливо це стосується виробництва. .

Таблиця 3.1.

Характеристика нормативної бази, що регулює операції з необоротними активами

Найменування документа

Ким і коли затверджений (№, дата)

Використання в аудиті.

1

2

3

Конституція України

Верховна Рада України. Закон України від 28.06.96р. №254к/96-ВР

Визначає права і обов’язки громадян України. Як правова основа суспільних та господарських відносин.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Верховна Рада України від 16.07.99р. №996-XIV, зі змінами та доповненнями.

При дослідженні питань відповідності чинному законодавству порядку ведення обліку господарських операцій.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Верховна Рада України. 28.12.94р. №334/94-ВР

При перевірці правильності формування суми витрат, яка впливає на суму прибутку.

Визначає платників податку на прибуток, порядок визначення його розміру та стягнення.

Закон України «Про Державну аудиторську службу в Україні»

Постанова Верховної Ради України від 26.01.93р. № 2940-ХІІ

Визначає завдання, права, обов’язки працівників ТОВРС в Україні, їх відносини з іншими державними органами, суб’єктами підприємницької діяльності.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні»

Постанова Верховної Ради України від 04.12.90р., №510-12

Визначає завдання, права, обов’язки, функції ТОВС в Україні, податкових інспекцій та повноваження податкової міліції.

Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної аудиторської служби в Україні за зверненням правоохоронних органів

Наказ Головного аудиторського управління України від 26.11.99р. №107.

При організації проведення ревізій і перевірок органами державної аудиторської служби в Україні за зверненням правоохоронних органів

Правила застосування Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Верховна Рада України. 27.06.95р. №247/95-ВР, зі змінами і доповненнями.

При перевірці правильності віднесення витрат. Містить роз’яснення щодо деяких питань застосування закону

Закон України «Про податок на додану вартість»

Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92р. №14/92

При перевірці правильності визначення податкових зобов’язань та кредиту.

Положення «Про порядок застосування норм прискореної амортизації активної частини основних засобів»

Мінфін і Мінекономіки України від 06.06.94р. №48/59

Визначає об’єкти та порядок застосування до них встановлених норм прискореної амортизації активної частини основних засобів

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 із змінами від 05.12.97р.

При перевірці фактичної наявності необоротних активів, а також їх стану і порядку обліку.

Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних засобів

Наказ Мінфіну України від 24.07.97р. №159 зі змінами від 11.02.98р., 25.06.98р.

Встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку балансової вартості основних засобів.

Щодо затвердження Державного класифікатора України Класифікатор основних засобів

Наказ Держкомстандарту України від 19.08.97р. №507

При перевірці правильності віднесення об’єктів основних засобів до тієї або іншої їх групи. Визначає класифікацію об’єктів основ них фондів

Про індексацію балансової вартості основних засобів

Лист Мінстату України від 01.07.96р. №05/4-8/214

При перевірці правильності оцінки об’єктів основних засобів.

Щодо порядку приведення у відповідність до ринкових цін балансової вартості окремих видів основних засобів

Лист Національного банку України від 09.09.97р. №12-111/944

При перевірці правильності оцінки об’єктів основних засобів, при приведенні у відповідність з дійсною вартості об’єктів основних засобів у зв’язку з її викривленням в результаті грошової реформи.

Щодо віднесення витрат на капітальний та поточний ремонт орендованих основних засобів до складу валових витрат

Лист ДПА України від 11.02.98р. №1294/11/15-1116

При перевірці правильності порядку віднесення витрат на ремонт до складу валових витрат.

Про основні фонди та амортизаційні відрахування

Лист ДПА України від 20.03.98р. №2977/10/12-120-23

При перевірці правильності нарахування амортизаційних відрахувань по основних фондах.

У наведеному вище переліку вказані усі законодавчі і нормативні документи, які були використані як під час написання курсової роботи. Стосовно стану нормативної бази України слід вказати, що структура її побудована таким чином, щоб охопити всі сфери господарювання та визначити основні принципи підприємницької діяльності.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що бухгалтерські та податкові нормативні акти по-різному визначають термінологічні пріоритети, тобто по-різному підходять до вибору й формулювання ключових понять, визначення яких наведено, як правило, у спеціальному розділі (статті, пункті) відповідних нормативних актів. Так, наприклад, термін «активи» використовують як у бухгалтерському, так і податковому обліку. Але визначення цього терміна у широкому значенні подано лише у бухгалтерському стандарті (п. 3 П(С)БО-1), податкове законодавство дає визначення вужчого поняття – «матеріальний актив».

Аналогічна ситуація і з термінами «основні засоби» та «основні фонди». Так, наприклад, податкове значення «основні фонди» охоплює лише виробничі основні фонди, а бухгалтерський термін «основні засоби» поширюється на матеріальні активи, які використовуються як у виробничих, так і в невиробничих цілях.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку