Методика аудиту необоротних активів

Методика аудиту операцій з необоротними активами на підприємствах

В кожному окремому випадку аудитор перевіряє:

наявність згоди підприємства на одержання таких об'­єктів основних засобів;

економічну доцільність переміщення (це додаткові витрати по де­монтажу, транспортуванню);

тривалість процесу передачі і ведення їх в експлуатацію на новому місці;

відображення витрат по доставці.

Під час перевірки правильності та своєчасності оприбуткування ос­новних засобів, що надійшли, аудитор встановлює:

дотримання правил оформлення акта прийому-передачі основних засобів;

правильність відображення даних операцій на рахунках бухгалтер­ського обліку.

Узагальнюючи результатів перевірки основних засобів, відзначимо порушення що були виявлені на ТОВ «Меркуріус»(див. табл. 5.1).

Таблиця 5.1.

Порушення, виявлені при проведенні аудиту необоротних активів в ТОВ «Меркуріус»

Вид виявленого порушення

Наслідки порушення

Неправильне визначення первісної вартості об'єктів (її завищення чи заниження)

Завищення (заниження) суми амортизаційних відрахувань, що приводить до неправильного визначення оподатковуваного прибутку

Ненарахування амортизації у разі понесення підприємством збитку

Перекручування фінансового результату господарської діяльності і продовження терміну корисного використання об'єкта, що амортизується

Нарахування амортизації один раз у квартал (при складанні квартальної звітності)

Порушення принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, неправильне визначення фінансового результату по окремих періодах

Помилки у визначенні термінів початку і закінчення нарахування амортизації

Передчасний початок нарахування амортизації означає заниження оподатковуваного прибутку, так само як і несвоєчасне закінчення нарахування амортизації

Ненарахування амортизації по капітальних витратах в орендовані основні засоби

Заниження собівартості продукції, що випускається. Неправильне визначення показників бухгалтерської звітності

Отже, за наслідками перевірки операцій з необоротними активами ТОВ «Меркуріус» можна зробити висновок, що суттєвих недоліків в збереженні та обліку необоротних активів не виявлено. Проведені інвентаризації показали, що нестач або лишків не було. Тобто, узагальнюючі стан збереження є задовільним.


Аудит операцій з необоротними активами торговельних підприємств в умовах застосування комп’ютерних технологій обробки економічної інформації

Швидкий розвиток комп'ютерних технологій останнім часом не обійшов систему бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Більш того, однією з сфер людської діяльності, щодо автоматизації якої приймались спроби ще на самому початку масової комп’ютеризації, був саме бухгалтерський облік, який є основним інформаційним джерелом перевірки і контролю. На цій підставі аудиторський процес також є важливим об’єктом автоматизації. Застосування комп’ютерних технологій призводить до повної автоматизації простих, але трудомістких контрольних операцій, до яких належать: звірка даних аналітичного обліку, синтетичного обліку та звітності, співставлення сум господарських операцій з нормативними показниками тощо, а також до часткової автоматизації процесів контролю витрачання коштів на придбання необоротних активів, виведення підсумків та узагальнення результатів аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності.

Для вирішення питання вибору програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю операцій з необоротними активами у підприємствах торгівлі доцільно оглянути найбільш поширені пакети прикладних програм на сучасному ринку комп'ютерних технологій. Серед них наступні бухгалтерські програми: 1С: Підприємство (виробник – фірма «1С»), БЕСТ-4, Універсал (виробник – робоча група Soft Pro), Парус (виробник – корпорація «Парус»), SoNet (виробник – ООО «Баланс-Клуб»), «Товстий Ганс» (виробник – «Центр Комп’ютерних Технологій»), GMS Office Tools (виробник – фірма GMS), Інтегратор (виробник – фірма «Інфософт»).

На рисунку 7.1 наведено схему взаємодії АРМ бухгалтера з обліку необоротних активів з іншими АРМ і інформаційною системою підприємства.

Схема взаємодії АРМ бухгалтера з обліку необоротних активів з іншими АРМ і інформаційною системою підприємства

Головне меню для вирішення задач з обліку та контролю має наступний вигляд:

Нормативно-довідкова інформація (НДІ)

Операції з обліку необоротних активів

Вихідна інформа-ція

Ведення інформацій-ної бази

Контрольно- аналітична робота

Вихід

Джерелами інформації являються дані типових форм та форм документів та бухгалтерські звіти, складені в результаті комп’ютеризації бухгалтерського обліку. В АРМР повинні знайти місце наступні дані:

Картка аналітичного обліку основних засобів та нематеріальних активів.

Відомість наявності основних засобів та нематеріальних активів по інвентаризаційним номерам.

Відомість наявності основних засобів та нематеріальних активів по МВО та місцем розміщення.

Оборотна відомість, відомість по виконанню капітальних ремонтів, реконструкції або модернізації.

Відомість нарахування амортизації, відомість переоцінки основних засобів.

Відомість операцій по синтетичних рахунках класу 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Журнал 4 «Облік необоротних активів та фінансових інвестицій» та відомості до нього.

Головна книга.

Звіт про власний капітал.

Вхідна інформація надається у вигляді таблиць, в яких вказаний перелік первинних документів, класифікаторів, файлів, а також склад і характеристика кожного файлу. Перелік первинної інформації вказаний в табл. 7.1.

Таблиця 7.1.

Перелік первинної інформації

Найменування документа

Позначення документа в постановці задачі

Періодичність і строк надходження

Код файлу, що формується

1

2

3

4

5

1

Інвентарні картки

ІК

При інвентаризації

ФО

2

Інвентарний опис

ІО

При інвентаризації

ФФ

Перелік класифікаторів вказаний в табл. 7.2.

Таблиця 7.2.

Перелік класифікаторів

Найменування класифікатора

Позначення документа в постановці задачі

Код файлу, що формується

1

2

3

4

1

Класифікатор господарських операцій

КГО

КГО

2

Класифікатор можливих порушень

КМП

КМП

3

Найменування основних засобів

НОЗ

ОЗ

Перелік файлів вхідної інформації вказаний в табл. 7.3.

Таблиця 7.3.

Перелік файлів вхідної інформації

Найменування класифікатора

Код файлу

Періодичність формування

Ключ упорядкування

1

2

3

4

5

1

Наявність необоротних активів за даними бухгалтерського обліку

ФО

В момент інвентаризації

КОЗ

2

Файл фактичної наявності основних засобів

ФФ

В момент інвентаризації

КОЗ

3

Класифікатор господарських операцій

КГО

Один раз при впровадженні задачі

Код

4

Класифікатор можливих порушень

КМП

Один раз при впровадженні задачі

К1

5

Довідник нормативно-законодавчих документів

ДНЗД

Один раз при впровадженні задачі

КД

6

Найменування основних засобів

НОЗ

Один раз при впровадженні задачі

КОЗ

Характеристика та склад реквізитів вхідного оперативного файлу «Наявність основних засобів за даними бухгалтерського обліку» представлена в табл. 7.4.

Таблиця 7.4.

Характеристика та склад реквізитів вхідного оперативного файлу «Наявність основних засобів за даними бухгалтерського обліку»

Найменування реквізитів

Позначення в постановці задачі

Значення реквізиту

Довжина знаків

Діапазон змін

1

2

3

4

5

1

Код основних засобів

КОЗ

9(2)

01 ÷ 99

2

Найменування основних засобів

НОЗ

А(50)

-

3

Кількість

КО

9(1)

0 ÷ 9

4

Балансова вартість основних засобів

БВ

9(4)

0001 ÷ 9999

Вхідний оперативний файл фактичної наявності необоротних активів має аналогічний зміст, але замість облікової кількості вказується фактична кількість необоротних активів за даними інвентаризації.

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Класифікатор господарський операцій» представлена в табл. 7.5.

Таблиця 7.5.

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Класифікатор господарських операцій»

Найменування реквізитів

Позначення в постановці задачі

Значення реквізиту

Довжина знаків

Діапазон змін

1

2

3

4

5

1

Зміст операції

ЗГО

А(100)

-

2

Код господарської операції

Код

9(2)

01 ÷ 99

3

Дебет

Д-т

9(3)

001 ÷ 999

4

Кредит

К-т

9(3)

001 ÷ 999

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Класифікатор можливих порушень» представлена в табл. 7.6.

Таблиця 7.6.

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Класифікатор можливих порушень»

Найменування реквізитів

Позначення в постановці задачі

Значення реквізиту

Довжина знаків

Діапазон змін

1

2

3

4

5

1

Назва порушення

НП

А(50)

-

2

Код

Код

9(2)

01 ÷ 99

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Довідник нормативно-законодавчих документів» представлена в табл. 7.7.

Таблиця 7.7.

Характеристика та склад реквізитів вхідного умовно-постійного файлу «Довідник нормативно-законодавчих документів»

Найменування реквізитів

Позначення в постановці задачі

Значення реквізиту

Довжина знаків

Діапазон змін

1

2

3

4

5

1

Назва документа, що регламентує облік і контроль операцій з необоротними активами

НД

А(5000)

-

2

Код документа

КД

9(2)

01 ÷ 99

3

Зміст документа

Зм

А(5000)

-

В умовах застосування обчислювальної техніки у аудиторській роботі аудитором формується перелік форм вихідних документів, що представлені у табл. 7.9.

Таблиця 7.9.

Перелік форм вихідних документів

Найменування вихідного документа

Позначення в постановці задачі

Періодичність видачі

Споживач

Призначення

1

2

3

4

5

6

1.

Акт інвентаризації необоротних активів

АІ

В момент проведення інвентаризації

Перевіряючий, працівники бухгалтерії, керівник підприємства

Контроль за відповідністю облікових і фактичних даних

2.

Відомість виявлених порушень

ВВП

Під час проведення перевірки

Перевіряючий, працівники бухгалтерії, керівник підприємства

Контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку

Форма вихідного документа «Акт інвентаризації необоротних активів» представлена у вигляді табл. 7.10.

Таблиця 7.10

Форма документа «Акт інвентаризації необоротних активів»

Код необоротних активів

Найменування необоротних активів

Матеріально-відповідальна особа

Сума

Сума відхилень

Код

ПІБ

За даними бухгалтерського обліку

Фактично

+

-

КОЗ

НОЗ

Код

ПІБ

СБО

СФ

СВ+

СВ-

Всього:

ВСБ

ВСФ

В+

В-

Форма вихідного документа «Акт інвентаризації необоротних активів» представлена у вигляді табл. 7.11.

Таблиця 7.11

Форма вихідного документа «Відомість виявлених порушень»

Найменування порушення

Код

Матеріально-відповідальна особа

Зроблена помилково проводка

Необхідно зробити

Код законодавчого документа

Код

ПІБ

сума

Дт

Кт

сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заключним етапом контрольної роботи є складання Акта перевірки на основі виявлених порушень. Акт складається в текстовому редакторі Microsoft Word, а необхідні розрахунки та таблиці розроблюються в Microsoft Excel та Microsoft Eccess. Вказані програми можуть використовуватися як аудиторами Аудиторської служби, так і групами внутрішньогосподарського контролю підприємств.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку