Висновки та пропозиції курсової роботи з аудиту необоротних активів

Висновки та пропозиції

Актуальність питань, що розглядаються у даній курсовій роботі обумовлено реформуванням економіки України та швидким розвитком інформаційних технологій.

В курсовій роботі розглянуто проблеми розвитку державного фінансового контролю в Україні, який базується на використанні контрольної функції фінансів і є одним з проявів їх важливого значення у розширеному відтворенні.

Розглянуті в роботі основні показники фінансово-господарської діяльності базового підприємства ТОВ «Меркуріус» дозволяють загалом позитивно оцінити їх динаміку. Разом з тим, колективу підприємства необхідно спрямувати зусилля на поліпшення структури активів з метою підвищення рентабельності та фондовіддачі основних засобів;

Аналіз стану внутрішньогосподарського контролю дозволяє зробити певні висновки: в межах діючих об’єктів в обліку необоротних активів, перш за все основних засобів, облік відповідає чинному законодавству; операції з основними засобами здійснюються відображуються в обліку належним чином. Дані обліку відображаються в облікових регістрах та звітності. В результаті оцінки системи внутрішнього контролю ТОВ «Меркуріус» було запропоновано схему послідовності оцінювання внутрішнього контролю, за якою доцільно виділити такі етапи: розуміння системи, оцінка ризику контролю, тестування контрольних моментів і встановлення впливу одержаних результатів на перевірку фінансової звітності. Проведені на підприємстві тести перевірки стану внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами можуть бути використані як працівниками ТОВ «Меркуріус», які здійснюють внутрішній контроль, так і контролерами, що здійснюють зовнішній контроль на підприємстві.

Підводячи підсумки оцінки стану внутрішнього контролю ТОВ «Меркуріус» можна зазначити, що:

внутрішній контроль на підприємстві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства;

документальний контроль операцій з необоротними активами проводиться перед складанням річної фінансової звітності;

за період дослідження порушень не виявлено.

Застосування результатів економічного аналізу операцій з необоротними активами в аудиторській роботі, дозволило зробити ряд висновків і визначити шляхи подальшого ТОВ «Меркуріус».

Дослідження основних результатів діяльності ТОВ «Меркуріус» протягом 2011 – 2013 років дозволяє оцінити їх загалом позитивно. Загальне збільшення доходу від реалізації товарів на 262,4% порівняно з 2011 роком свідчить про інтенсивний розвиток підприємства у досліджуваному періоді.

Суттєвим для оцінки діяльності є той факт, що собівартість реалізованих товарів зростала уповільненими порівняно з доходом від реалізації темпами, що призвело до суттєвого збільшення валового прибутку як порівняно з 2011, так і порівняно з 2012 роком. Як позитивний чинник треба відмітити також тенденцію зниження приросту адміністративних витрат: 151,5% порівняно з 2011 роком і 34,4% порівняно з 2012 роком.

Негативно вплинуло на фінансові результати діяльності підприємства суттєве зменшення абсолютного розміру інших операційних доходів та високі темпи приросту витрат на збут і інших операційних витрат протягом всього досліджуваного періоду.

Разом з тим, діяльність ТОВ «Меркуріус» заслуговує на досить високу оцінку, яку підтверджує стабільний приріст рентабельності реалізованих товарів, активів та капіталу підприємства. Це свідчить про досить зважену політику управління господарськими процесами. Позитивні зміни у діяльності ТОВ «Меркуріус» відбулись за рахунок збільшення ресурсного потенціалу підприємства, продуманої маркетингової політики, що дозволило підприємству за досліджуваний період більше, ніж утричі підвищити обсяг реалізації товарів і послуг і збільшити на цій основі чистий прибуток.

Величина необоротних активів підприємства в аналітичному періоді суттєво зросла. Причому це зростання відбулося переважно за рахунок основних засобів. Нематеріальні активи теж мають тенденцію до зростання: темпи їх приросту навіть значно випереджають темпи приросту основних засобів, але практично не впливають на динаміку необоротних активів, оскільки їх питома вага у необоротних активах не перевищує 1%.

Показники ефективності використання та якісного стану основних засобів ТОВ «Меркуріус» свідчать про підвищення фондовіддачі і рентабельності основних засобі при загальному зростанні їх здатності. Зниження фондомісткості реалізованих товарів також характеризує використання основних засобів позитивно. Підвищення здатності основних засобів вказує на те, що підприємство дбає про власний технічний розвиток, здійснюючи оновлення парку основних засобів.

Негативним є відчутне зростання питомої ваги основних засобів у загальній вартості активів підприємства, про що свідчить динаміка коефіцієнту реальної вартості основних засобів.

Подальший розвиток необоротних активів має бути спрямовано на зниження їх долі у сукупних активів до нормального рівня, який для підприємства не перевищує 15-20%.

Використання цих даних у контролі та перевірки дозволяє значно підвищити ефективність управління необоротними активами.


Література

1. Зубілевич С. Облік нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит, 2015 р., №10 - ст. 3-12

2. Кім Г.,Сопко В.В.,Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2015

3. Ластовецький В.Е. Различия и взаимосвязь бухгалтерського и налогового учета основних фондов // Вестник бухгалтера и аудитора Украины, 02.2014 р., №4 - ст. 4-7

4. Ліквідація необоротних активів за самостійним рішенням платника податку // Вісник податкової служби України, 07.2012 р., №28 - ст.16

5. Лончакова В. Поліпшення основних засобів // Все про бухгалтерський облік , 6 вересня 2014, №82 – с.4-7.

6. Мурашко В.М. та ін. Аудит фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012

7. Назарбаєва Р., Ібрагімов А. Ліквідація необоротних активів // Вісник бухгалтера і аудитора України, 2013 р., №20 - ст. 4-13

8. Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. Аудит: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури, 2015

9. Петрик О. Методологічні аспекти аудиту основних засобів підприємства // Бухгалтерський облік і аудит, 2015 р., №3 - ст. 33-39

10. Пікуза В. Податковий облік основних засобів за допомогою Excel // Бухгалтерія, 04.09.2013 р., №36(399) - ст.62-66

11. Романів Є.М., Хом'як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В. Аудит: Навч.посібник: Нормативно-практичні матеріали .-2-ге вид., перероб. і доп.-Л.: Інтелект-Захід, 2011

12. Рудченко О. та ін. Методичні підходи до регулювання процесу відтворення основних засобів // Економіка України , 2015, №2 – с.52-58.

13. Свідерський Є. Коментар до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби // Бухгалтерський облік і аудит , 2014, №5 – с.6-8.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Всі курсові з аудиту необоротних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку