Висновки та пропозиції

Одним із головних важелів розбудови України є вміння держави забезпечити захист своїх інтересів, прав власності та інтересів різних інвесторів, організувати дієвий контроль за виконанням прийнятих законів, перебудувати свідомість людей, домогтися, щоб дотримання законів кожним громадянином стало нормою поведінки.

Дослідження теми курсової роботи проводилось від визначення теоретичних основ об’єкта дослідження, теоретичних засад аудиту до розгляду організації та методики проведення аудиторського процесу операцій із цінними паперами в практичній діяльності акціонерного товариства КІНТО.

На етапі дослідження особливостей організації та методики бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами мною було встановлено, що бухгалтерський облік досліджуваного об’єкту на базовому підприємстві відображає усі операції проведені підприємством і ведеться відповідно діючого законодавства України. В 2015 році в АТ КІНТО була здійснена аудиторська перевірка під час якої суттєвих недоліків у роботі товариства не було виявлено.

Пропозиції по курсовій роботі

В результаті дослідження курсової роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції:

1. Останнім часом актуальними стали питання вдосконалення та оперативності проведення аудиторських перевірок фінансової діяльності суб’єктів господарювання як державної, так і колективної чи приватної форми власності.

При переході економіки України до ринкових відносин, розвитку ринку цінних паперів та фондового ринку все більш зростає необхідність в контролі та аудиту операцій із цінними паперами в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств. В перехідний період, коли йде процес пошуку оптимальних економічних рішень, виникає необхідність вдосконалювати, коректувати організаційні, методичні та законодавчі аспекти аудиторського процесу.

4. Для підвищення якості аудиту операцій із цінними паперами треба використовувати сформовані в державній аудиту порядок і методику здійснення аудиту та контролю операцій із цінними паперами згідно П(С)БО.

5. Для проведення аудиту операцій із цінними паперами доцільно використовувати сформовану організаційно-інформаційну модель аналізу операцій із цінними паперами в акціонерному товаристві, в якій визначено об’єкти аналізу, суб’єкти, розроблена система аналітичних показників, з’ясовані джерела інформації та інформаційне забезпечення аналізу досліджуваного об’єкту підприємства. Оскільки економічний аналіз в умовах ринкового механізму господарювання повинен не лише давати об’єктивну оцінку операцій із цінними паперами підприємства, але й виявляти та мобілізувати резерви підвищення ефективності фінансових вкладень у цінні папери інших підприємств.

Значення аналізу операцій із цінними паперами полягає у тому, що він є інструментом забезпечення ефективності прийнятих рішень щодо напрямків здійснення даних операцій та їх прибутковості.

6. В курсовій роботі було розглянуто особливості методик аудиту операцій із цінними паперами в умовах АСОІ.

Для підвищення ефективності проведення аудиторських робіт і обґрунтування на цій основі оптимальних управлінських рішень в АТ КІНТО необхідно було б створити автоматизоване робоче місце (АРМ) аудитора, використання якого дало б змогу вирішити завдання, поставлені перед контролером у регламентованому і запитному режимі (у діапазонах з користувачем),контролювати результати обчислень та здійснювати повторний розрахунок.

Таким чином, на основі курсового дослідження удосконалена система аналізу та контролю операцій із цінними паперами в умовах комп’ютерного середовища та використання П(С)БО.


Використана література

1. Зубілєвич С.Я., Голов СВ Основи аудиту -ЮДілова Україна, 1996р.

2. Как подготовиться к проверкам контролирующих органов. Чимшит О. Грек Г - К. “Баланс-Клуб” . 2015р

3. Калина А.В. та Ін. Ринок цінних паперів навчальний посібник -К.:МАУП. 2015р.

4. Карпова Т.П. Основи управлінського обліку навчальний посібник - М:інфра-М, 2013р.

5. Ковалев В.В. Фінансовий аналіз.-М:"ФІнанси І статистика", 1995р.

6. Кравченко Л.І. Анализ хозяйственной деятельности в торговле.-Минск, 1995р.

7. Мозговий О.Н. Фондовий ринок України.- К.:"Фенікс", 2013р.

8. Мозговий О.Н. Цінні папери: посібник.-К.:"Фенікс", 2013р.

9. Шеломков В. А. “Операції з акціями в Україні” довідковий посібник “Бібліотека бухгалтера”, №15(135). 2015р.

10. Шипка О.І. Бухгалтер, знай свого ворога в обличчя. та ін. //Все про бухоблік. №69 від 31.07.98р.

11. Даниленко О. Знайомтесь - КРУ: про права та обов'язки перевіряючих і тих, кого перевіряють. //Все про бухоблік. №99 від 20.10.2015р.

12. Добровський В Облік і оподаткування операцій, пов'язаних з викупом власних акцій акціонерним товариством.. //Бухгалтерський облік і аудит, №9, 2015р.

13. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку.-К.:КСУ, 1996р.< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку