Огляд нормативно-правової бази та економічної літератури

Законодавче забезпечення аудиту цінних паперів

Основою здійснення управління на підприємствах різних типів та організаційно-правових форм власності повинна стати нормативно-правова база. Вона призвана акумулювати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов для господарювання.

Одним із завдань при виконанні курсової роботи є огляд та аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту операції із цінними паперами в акціонерних товариствах.

Нормативна база, яка регламентує питання по темі даної роботи представлена у списку використаної літератури [1-29].

Однією із проблем на сучасному етапі є неудосконаленість та нестабільність нормативної та законодавчої бази, яка регулює фінансово-господарську діяльність підприємств. Протиріччя, непорозуміння та різночитання, що зустрічаються у нормативних актах, обумовлюють помилки та порушення у бухгалтерському обліку та заважають здійсненню аудиту на підприємствах їх фінансово-господарської діяльності. Крім того, важливою є проблема недосконалості самої системи оподаткування, яка відкриває можливості для приховувань та зловживань з боку підприємств.

Система податкового законодавства в Україні, що регулює в тому числі відносини між платниками податків та державою, пов'язані із випуском та обігом цінних паперів, має за історичними мірками зовсім незначний строк. При цьому не слід забувати, що в Україні не було досвіду і спадкоємності в галузі ринку цінних паперів, і створювати його правові засади, включаючи податкові норми, довелося по суті заново.

Оцінка спеціальних літературних джерел

Для більш поглибленого вивчення теми під час виконання курсової роботи дуже важливим є перегляд і обробка спеціальної літератури, яка висвітлює питання обліку, аудиту операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах [29-51].

В наш час з'явилося багато навчальних посібників, які висвітлюють питання обліку, аналізу, контролю та аудиту. Але більшість з них розглядає загальні теоретичні питання обліку, аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств. Зокрема, значна увага приділяється фінансовим результатам, а операціям із цінними паперами, як частини фінансового результату - пропускається, так як не вважається актуальним в порівнянні із загальними показниками діяльності підприємства.

Також слід зазначити, що дуже мало літератури, яка б висвітлювала методику проведення аудиту та здійснення контролю конкретних операцій, зокрема операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах. Серед авторів підручників, присвячених аудиту, можна відмітити професора Білуху М.Т. [30-31], який в порівнянні з іншими авторами більш детально і доступно висвітлює питання аудиторського процесу в Україні.

Заслуговують на увагу підручники та методичні видання Мозгового О.Н. [38,39] та голови правління української фондової біржі академіка Оскольського В.В. [41,51], що присвячені питанням функціонування і розвитку фондового ринку, на широкому теоретичному та емпіричному матеріалі розкривають об'єктивну картину сучасного стану та перспективу розвитку національного ринку цінних паперів.

Крім підручників, було опрацьовано різні статті в періодичних видання, а також значна кількість праць з питань бухгалтерського обліку і аудиту.

Серед робіт можна виділити:

- статті Добровського В. [49-51], в яких розглядається облік і оподаткування операцій із цінними паперами у різних учасників фондового ринку України та операцій пов'язаних із викупом власних акцій акціонерним товариством;

- статтю Голова С. [46], в якій також розглянуто питання трансформації звітності українських підприємств, згідно із міжнародними стандартами;

- статтю Даниленко О. [48], в якій розглядається питання прав та обов'язків перевіряючих та тих, кого перевіряють;

- статтю Завгороднього В.П. [47], в якій розглядається трансформація бухгалтерського обліку згідно із міжнародними стандартами фінансової звітності;

- та інші перелічені у списку використаної літератури.

Але і в перелічених виданнях, незважаючи на важливість даної теми, робіт, які б повністю були присвячені аудиту операцій із цінними паперами в акціонерних товариствах, не було знайдено. Це говорить про те, що необхідно на підставі узагальнення накопиченого досвіду і осмислення сучасних умов ще раз проаналізувати цей напрямок. Адже сучасний розвиток ринкових відносин потребує більш поглибленого дослідження даної проблеми, яка є дуже актуальною для акціонерних товариств зараз і залишиться актуальною і надалі.

За останні роки з'явилися нові концепції та підходи до вказаної проблеми, також назріла необхідність застосування світового досвіду по цьому питанню стосовно практичного використання. Крім того, використання в процесі управління ПЕОМ також поклала свій відбиток на реалізацію цього завдання обліку та аудиту. Тому і назріла нагальність вирішення даної проблеми в світлі сучасності, оскільки це питання ще не достатньо розкрито в літературних джерелах.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку