Методика здійснення аудиту операцій з цінними паперами

Порядок проведення перевірки цінних паперів

Аудит операцій із цінними паперами являє собою контрольне вивчення раніше пройдених фінансових операцій, а саме операцій із цінними паперами, з точки зору їх законності, достовірності та економічної цілеспрямованості.

Аудит фінансової діяльності акціонерного товариства, в тому числі і операцій із цінними паперами, класифікують на:

Відомчі – аудиту проводяться аудиторським апаратом вищестоящих органів у підвідомчих їм підприємствах. Такий аудит у акціонерних товариствах проводить Державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку та її територіальні відділення. Вона здійснює перевірки операцій із цінними паперами власної та невласної емісії торгівців та інших учасників фондового ринку.

Міністерство внутрішніх справ України та КРУ Мінфіну здійснюють перевірки дотримання акціонерними товариствами законодавства України щодо здійснення операцій із цінними паперами.

Внутрішньогосподарські – безперервні перевірки законності, доцільності здійснення операцій зі цінними паперами та правильності відображення їх на рахунках бухобліку, які здійснюються уповноваженими співробітниками акціонерного товариства та його Перевірочною комісією.

Ревізія відрізняється від внутрішньогосподарського контролю тим, що він є безперервним, його здійснюють уповноважені співробітники самого товариства, як у процесі здійснення операцій із цінними паперами так і після їх проведення.

Незалежний аудит – аудит акціонерних товариств проводиться не менше одного разу на рік та є обов’язковим.

Аудит операцій із цінними паперами відрізняється від їх контролю ти, що він може проводитися на прохання власника або інвесторів. Під час здійснення аудиторської перевірки перевіряються тільки ті документи, які надає товариство на свій розсуд та перевіряються тільки ті питання операцій із цінними паперами, які є метою аудиту.

Законом України [7] передбачено розширення прав підприємств у виробничій та фінансово-господарській діяльності але у сучасних умовах змінюється зміст аудиторської роботи. Вищестоящі органи управління не несуть майнової відповідальності за діяльність підвідомчих підприємств, а звідси не правомочні здійснювати дрібне опікунство за господарськими операціями, керувати підприємством крім тих, у яких контрольний пакет акцій належить державі.

Разом з тим на вищестоящі органи управління, державою покладено проведення аудиту та контрольних перевірок діяльності підприємства з метою підвищення ефективності їх господарювання. У процесі аудиту необхідно перевіряти, як керівництво підприємства користується широкими правами у господарській діяльності та чи не завдає це шкоди інтересам держави.

Одним із структурних підрозділів в організації акціонерного товариства «КІНТО» є перевірочна комісія. Перевірочна комісія обирається зборами акціонерів в кількості трьох чоловік, серед яких обирається головний аудитор.

Головною метою створення перевірочної комісії, згідно Статуту АТ КІНТО на даному підприємстві є обробка фінансових, податкових та бухгалтерських звітів, а також перевірка законності дій керівників, службових осіб та працівників товариства.

Мета аудиту операцій із цінними паперами

- виявлення недоліків в господарських операціях, пов'язаних з цими об'єктами підприємства,

- внесення конкретних пропозицій по усуненню виявлених недоліків та недопущення їх в подальшій діяльності.

Для досягнення цієї мети аудитору необхідно вирішити слідуючі завдання по здійсненню:

1. Аналізу організаційної структури і статуту акціонерного товариства з точки зору відповідності їх прийнятій емісійній політиці.

2. Аналізу організації бухгалтерського обліку та формування облікової політики для виявлення правильності постановки обліку операцій із цінними паперами.

3. Перевірки законності та правильності придбання та оприбуткування цінних паперів.

4. Перевірки законності та правильності операцій із емісії та продажу цінних паперів.

5. Перевірки правильності документального оформлення операцій по даним операціям.

6. Перевірки правильності складання облікових реєстрів, тотожності записів операцій з цінними паперами із записами у Головній книзі.

7. Перевірки правильності та повноти фінансової звітності товариства.

Аудит операцій із цінними паперами в акціонерному товаристві аудитор проводить згідно законодавства України та під час перевірки перевіряє дотримання товариством вимог законодавчих та нормативних документів, наведених у списку літератури [1-51].

Інформаційна база перевірочної перевірки операцій із цінними паперами в акціонерному товаристві

1. Фінансова звітність за перевіряємий період (1 півріччя 2013-2016 років).

2. Регістри реєстрації по аналітичним та синтетичним рахункам.

3. Головна книга та регістри синтетичного обліку.

4. Первинні документи: бланки та регістри цінних паперів.

5. Інші документи.

Методика за якою здійснюється аудит операцій із цінними паперами складається із слідуючих етапів:

Підготовчий етап аудиту

Перевіряється вивезення іноземних цінних паперів за межі України. З'ясовується чи є дозвіл від регіонального управління Національного банку України.

Перевіряється синтетичний та аналітичний облік, до 2016 року він повинен був вестися по рахунку 58 «Фінансові вкладення» та рахунку 99 по субрахункам «Векселі одержані» та «Векселі видані», а починаючи із 2016 року у розрізі видів інвестицій на рахунках:

- 140 «Довгострокові фінансові інвестиції»

- 150 «Капітальні інвестиції»,

- 162 «Довгострокові векселі отримані»,

- 34 «Короткострокові векселі отримані»,

- 35 «Поточні фінансові інвестиції»,

- 51 «Довгострокові векселі видані»,

- та інших.

Перевірка витрат, які пов'язані із здійсненням операцій із цінними паперами:

1) Перевіряється правильність відображення у обліку та сплата державного мита за операції із цінними паперами, яка згідно Закону України [8], сума державного мита повинна відноситися на валові витрати.

2) Перевіряється правильність відображення послуг комерційних банків та фінансово-кредитних установ, які також повинні відноситись до собівартості продукції.

Перевірка умов зберігання цінних паперів. Їх можуть зберігати або на депозитному рахунку в установі банку або в касі підприємства:

1) Якщо товариство цінні папери зберігає на депозитному рахунку в установі банку то додаткові витрати, які виникають воно повинно списуватися за рахунок прибутку, що залишається після сплати податків.

2) Якщо товариство цінні папери зберігає у касі, має бути опис (реєстр) із зазначенням виду цінного паперу, його емітента, номера, серії, номінальної та купівельної вартості, кількості, дати придбання та продажу (погашення). При операціях із цінними паперами у реєстрі повинні робитися відповідні записи.

Узагальнення результатів аудиту та реалізація виявлених результатів.

1. У перевірених книгах та регістрах цінних паперів аудитором робиться відмітка про здійснену перевірку, де вказується обревізований період, хто здійснив перевірку, коли, які недоліки виявлені та дата перевірки.

2. Групування та синтезування виявлених недоліків. На цьому етапі складаються таблиці виявлених недоліків.

3. Узагальнення та викладення результатів аудиту у акті. Виявлені результати аудиту групуються за пунктами плану проведення аудиту. Складається акт аудиту у вільній формі. Акт аудиту складається у 3-4 екземплярах та повинен містити слідуючі розділи:

- вступ,

- основну частину, в якій вказуються результати аудиту та у випадку виявлення зловживань санкції покарання (штрафи),

- план проведення та виконання аудиту,

- пропозиції по виявленим недолікам,

- термін виконання пропозицій.

На основі здійсненої перевірки діяльності АТ КІНТО на ринку цінних паперів можна зробити висновок, що товариством законодавство України стосовно випуску розміщення та обігу цінних паперів та надання послуг не порушувалося.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку