Аналіз операцій із цінними паперами підприємства

Етапи аналізу цінних паперів підприємства

Одним із головних розрахунково-аналітичних методичних прийомів при здійсненні аудиторського процесу операцій із цінними паперами являється економічний аналіз, який в сучасних умовах повинен не лише давати об’єктивну оцінку діяльності підприємства в частині операцій із цінними паперами, але й виявляти та мобілізувати резерви підвищення їх ефективності використання економічного потенціалу, розробляти та приймати оптимальні управлінські рішення.

Значенням аналізу операцій із цінними паперами полягає в тому, що він є інструментом забезпечення ефективності прийнятих рішень щодо напрямків здійснення даних операцій та їх прибутковості.

Отже, основними етапами аналізу господарської діяльності підприємства є :

I. Планування аналітичної роботи, тобто складання комплексного плану аналізу. На цьому етапі обговорюється тема аналізу та напрямок використання його результату. Потім складається програма, календарний план, розподіляється робота між виконавцями. Після цього готується перелік джерел інформації, якщо її недостатньо. Також розробляється макет аналітичних таблиць за певною методикою.

II. Підготовка матеріалів для аналізу. На цьому етапі аналізу підбирається інформація, яку ми вже маємо та створюються додаткові джерела інформації. Одразу оцінюється її достовірність.

III. Попередні оцінки. На цьому етапі аналізується виконання планових чи нормативних показників, їх динаміка, ступінь використання ресурсів та інші показники.

IV. Аналіз динамічних змін та відхилень від плану або нормативу. На цьому етапі визначаються фактори, що мають вплив на дані показники, проводиться їх групування. Розкриваються їх зв’язки між факторами і показником та залежність показника від факторів. Також визначається напрямок (позитивний або негативний) та ступінь впливу факторів. Оцінюється збитки, понесені негативними факторами, або ж виявляються не використані можливості.

V. Результативна оцінка, зведений підрахунок резервів, прогноз показників та контроль за виконанням результатів аналізу. На цьому етапі робляться висновки по результатам аналізу. Підраховуються резерви та оформляються результати аналізу. Проводиться обґрунтування управлінських рішень. І останній крок – виконання прийнятих рішень та контроль за їх належним виконанням.

Узагальнення даних аналізу проводиться в залежності від того, хто проводить аналіз та з якою метою.

Організація аналізу залежить від виду аналізу та методів обробки інформації.

Органіхаційно-інформаційна модель аналізу цінних паперів

Для аналізу операцій із цінними паперами АТ КІНТО я використала слідуючу організаційно-інформаційну модель, яка являє собою спосіб формалізації економічного аналізу та складається із наступних блоків:

1 блок – суб’єкти аналізу :

• акціонери, (фізичні та юридичні особи, держава),

• інвестори,

• власники,

• бухгалтерія.

2 блок – об’єкти аналізу :

• функції управління (організація, регулювання роботи, облік та контроль на підприємстві).

3 блок - система показників :

• абсолютні показники, що включають вартісні показники (грн, тис.грн., та інші). В основному вони використовуються для вивчення номінальної вартості цінних паперів, їх реальної вартості, абсолютних відхилень цих показників.

• відносні показники, включають показники структури – питома вага результату емісії, купівлі та продажу цінних паперів в загальній величині балансового показника; відносне відхилення показників звітного року від показників попередніх років; показники ефективності (ефективність використання цінних паперів).

4 блок – джерела інформації та інформаційне забезпечення аналізу операцій із цінними паперами :

1) джерела інформації :

- законодавчі акти;

- нормативно-довідкова документація ;

- планово-регулююча документація ;

- організаційно-розпорядча документація.

2) інформаційне забезпечення – це інформація, яка характеризує зміну параметрів аналізуємого об’єкту :

- облікова інформація (первинні облікові документи, бухгалтерські регістри, фінансова звітність) ;

- інформація статистичного обліку (оперативна та звітна) ;

- позаоблікова інформація (матеріали внутрішнього контролю та аудиту, матеріали попередніх перевірок).

5 блок – методи обробки економічної інформації :

1) економіко-логічні (традиційні) методи :

- метод порівнянь ;

- метод групувань ;

- балансовий метод ;

- метод різниць ;

- інші.

2) економіко-математичні методи :

- економіко-статистичні методи ;

- економетричні методи ;

- методи оптимальних рішень ;

- математичне програмування ;

- інші.

6 блок – методичне забезпечення реалізації результатів аналізу :

1) узагальнення результатів ;

2) оцінка упущених можливостей ;

3) вибір оптимального варіанту прийняття управлінських рішень та забезпечення контролю за їх виконанням.

Коефіцієнтний аналіз цінних паперів

1) аналіз дохідності часткових цінних паперів. Дохідність акції визначається двома факторами: одержанням частини розподіляємого прибутку акціонерного товариства (тобто дивіденду) та можливістю продати цінний папір на фондовій біржі по ціні, яка більша від ціни придбання або випуск. Дивідендний дохід визначається за наступною формулою:

Дд = д х Цн,

де

Дд – дивідендний дохід,

д – відсоткова ставка, тобто ставка дивіденду у відсотках або коефіцієнтах,

Цн – нормальна ціна акції.

Р = Дд / Цпр,

де

Дд – поточний дохід,

Цпр – ціна придбання акції (емісійна або ринкова),

Рендит (Р) характеризує, скільки грошових одиниць доходу одержано акціонером на кожну інвестовану грошову одиницю.

2) аналіз ефективності вкладень коштів в цінні папери, до даної системи входить показник повного доходу від капіталу, що узагальнює всі доходи та збитки, які приносяться акціями:

Пд = ( Д + Цк – Цп ) / Цп х 100%,

де

Пд – повний дохід від капіталу, вкладеного в акції,

Д – дивіденд,

Цк – ціна акції на кінець року,

Цп – ціна акції на початок року.

Головною проблемою аналізу операцій із цінними паперами, на мій погляд, є те що протягом останніх 5 років змінювалася структура фінансової звітності, що було пов’язане із узгодженням вітчизняної системи обліку із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Тому у фінансових звітах «Балансі», «Звіті про фінансові результати» та «Звіті про майновий стан» не передбачалося окремого відображення власних цінних паперів, операцій із ними, фінансових вкладень в цінні папери та інших видів фінансової діяльності. І тільки в фінансовій звітності, затвердженій Законом [1] та прийнятими Положеннями бухгалтерського обліку [13 –19], а саме П(С)БО № 2 «Баланс», П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал», П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції» з врахуванням перебуваючого у розробці П(С)БО № 24 «Прибуток на акцію», буде зроблено повне розкриття інформації про фінансово-господарську діяльність, особливо операції із цінними паперами.

Не останню роль у здійсненні аналізу операцій із цінними паперами відіграє рівень інфляції, який з кожним роком зростає, в зв’язку з цим порівняння показників не відображає їх реального стану. Тому необхідно аналізуємі показники рахувати із врахуванням рівня інфляції.

Аналіз операцій із цінними паперами здійснюють, як при внутрішньому контролі так і при зовнішньому, тобто при аудиту.

Результати аналізу операцій з цінними паперами

Аналіз операцій із цінними паперами власної емісії АТ КІНТО зображено у таблиці 1.1. На основі здійсненого аналізу можна сказати, що товариство протягом 2013 – 2016 років працювало добре, так як в кінці кожного року номінальна вартість власних акцій збільшувалася за рахунок прибутку, який залишався невикористаним на кінець року на 5 гривень та фактично склала на початок 2013 року 10 грн., на початок 2014 року 15 грн., на початок 2015 року 20 грн. та на початок 2016 року 25 грн.

Дивідендний дохід спрямований на збільшення номінальної вартості акцій склав на початок 2013 року 460,0 тис.грн., на початок 2014 року 2016,0 тис.грн. та на початок 2015 року 2500,0 тис.грн.

На початок 2016 року статутний капітал поділявся на 500000 простих іменних акцій. Товариство протягом аналізуємого періоду випустило додатково у 2013 році 308000 простих іменних акцій, та у 2014 році – 100000, які були розподілені між акціонерами товариства пропорційно до їх часток у статутному фонді товариства.

Обсяг резервного капіталу також протягом аналізуємого періоду збільшувався та фактично склав на 1 липня 2013 року 215,0 тис.грн., на 1 липня 2014року 558,1 тис.грн., на 1 липня 2015 року 718,1 тис.грн. та на 1 липня 2016 року залишився незмінним.

Таблиця

Аналіз показників власної емісії за 1 півріччя 2013-2016 років.

Показники Строка форми звітності На початок 2013 року На початок 2014 року На початок 2015 року На початок 2016 року Відхилення від1996 року 2013 року 2014 року
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Статутний капітал (тис.грн.) Ф1 ст.300 920 6000 10000 12500 11580 6500 2500
2. Номінальна вартість акцій (грн)
10 15 20 25 15 10 5
3. Кількість акцій
92016 400000 500000 500000 40800 100000 -
4. Резервний капітал Ф1 ст.340 15 215 558,1 718,1 703,1 503,1 160
5. Вартість акції по балансу (грн)
10,16 15,54 21,12 26,44 16,28 10,9 5,32
6. Різниця між номінальною вартістю акцій та їх вартістю по балансу (грн)
0,16 0,54 1,12 1,44 1,28 0,9 0,32
7. Емісія вартості акцій, грн
- 5 5 5 - - -
7. Дивідендний дохід спрямований на збільшення номінальної вартості акцій (стр3 за попередній рік * стр2 наступного року - стр.1 попереднього року)
- 460 2016 2500 2500 2040 500

Аналіз показників фінансового стану АТ КІНТО за аналізуємий період здійснено у таблиці 1.2. На основі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що товариство працювало добре тільки у 1 півріччі 2013 та 2015 років так, як мало прибутки від фінансової діяльності 6239,9 тис.грн. та 1139,8 тис.грн. відповідно, а у 1півріччі 2014 та 2016 років – незадовільно, так як мало збитки 1131,2 тис.грн. та 519,8 тис.грн. відповідно.

Обсяг довгострокових фінансових вкладень за аналізуємий період з кожним роком скорочувався та фактично склав у 2013 році 6111,6 тис.грн., у 2014 році 2020,4 тис.грн., у 2015 році 1506,3 тис.грн. та у 2016 році 1474,8 тис.грн.

Обсяг поточні фінансові вкладення за аналізуємий період найбільший був на 1 липня 2014 року та складав 12073,5 тис.грн. на 1 липня 2015 року склав 9470,7 тис.грн. та на 1 липня 2016 року – 9724,8 тис.грн., а на 1 липня 2013 року був відсутній.

Така ситуація свідчить про економічну невигоду в останні роки для товариства вкладати кошти у цінні папери у зв’язку із нестабільним розвитком ринку цінних паперів.

Коефіцієнти ліквідності та загальної рентабельності, а також часток фінансових вкладень у цінні папери та постійних активів у загальній сумі активів порівняти неможливо так, як склад статей фінансової звітності за аналізуємий період різний. Різні не тільки номери рядків але й склад їх показників.

Тому я тільки розрахувала ці показники за аналізуємий період за формулами:

- коефіцієнт ліквідності:

грошові кошти / всього по розділу 4 пасиву балансу,

- частка фінансових вкладень у цінні папери:

Таблиця № 1.2.

Аналіз показників для розрахунку фінансового стану АТ КІНТО за 1 півріччя 2013 - 2016 років

показники строка фінансової звітності на 1 липня


відхилення від2013 року 2014 року 2015 року 2016 року 2013 року 2014 року 2015 року
всього по розділу 1 активу баланса 80 7003,6 3116,6 2614 3114,6 -3889 -2 500,6
довгострокові фінансові вкладення 40-45 6111,6 2020,4 1506,3 1474,8 -4636,8 -4636,8 -31,5
поточні фінансові вкладення 220
12073,5 9470,7 9724,8 9724,8 -2348,7 254,1
грошові кошти та їх еквіваленти 230-240 2861,6 261,2 2027,8 1706,6 -1155 1445,4 -321,2
інші грошові кошти
1486 136,3 1923,1всього по активу 280 26419,4 24695,6 20341,8 16537 -9882,4 -8158,6 -3804,8
всього по розділу 4 пасива баланса 620 13446,6 14479,3 6922,4 525 -12921,6 -13954,3 -6397,4
балансовий прибуток ф2 стр.170 6239,9 -1311,2 1139,8 -519,8 -6759,7 791,4 -1659,6
собівартість реалізованих цінних паперів та наданих послуг ф2 стр.40 1502,2 18901,9 17807,4 8287,3 6785,1 -10614,6 -9520,1
коєфіцієнт ліквідності
0,212812 0,018039 0,292933 3,25066


частка фінансових вкладень у цінні папери
0,307649 0,576224 0,634167частка постійних активів у загальній сумі активів
0,033763 0,208012 0,202553 0,27752


коефіцієнт загальної рентабельності
4,153841 -0,069368 0,064007 -0,06272(довгострокові фінансові вкладення + поточні фінансові вкладення + інші грошові кошти) / всього активу балансу,

- частка постійних активів (основних засобів) у загальній сумі активів:

(всього по 1 розділу активу балансу – довгострокові фінансові вкладення) / всього по активу балансу,

- коефіцієнт загальної рентабельність:

балансовий прибуток / собівартість реалізованих цінних паперів та наданих послуг

На основі здійснених розрахунків можна сказати, що коефіцієнт ліквідності по товариству за аналізуємий період складав у 1 півріччі 2013 року - 0,213, у 1 півріччі 2014 року - 0,018, у 1 півріччі 2015 року – 0,293 та у 1 півріччі – 2016 року – 3,251. Оптимальна межа 0,2 – 1,0,

нижче значення (у 1 півріччі 2014 році) та значення у оптимальній межі свідчить про ефективне використання вільних грошових коштів, а перевищення цієї межі – про неефективне використання вільних коштів.

Частка фінансових вкладень у цінні папери з кожним роком зростала та склала за 2013, 2014, 2015 роки – 0,307, 0,576, 0,634 відповідно, а за аналогічний період 2016 року здійснити розрахунок не вдалося, так як у фінансовому звіті грошові кошти та їх еквіваленти відображаються у одному рядку.

Частка постійних активів у загальній сумі активів постійно протягом аналізуємого періоду зростала та склала у 2013 році 0,034, у 2014 році 0,208, у 2015 році 0,206 та у 2016 році 0,278. Це свідчить про те, що протягом аналізуємого періоду товариство збільшило обсяг статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій та додаткового їх випуску.

Коефіцієнт загальної рентабельності протягом аналізуємого періоду склав у 2013 році 4,154, у 2015 році – 0,064, а у 2014 та у 2016 роках взагалі був менше нуля та відповідно склав -0,0694 та –0,0627. Це свідчить про нестабільність роботи товариства у зв’язку із ситуацією, що склалася на ринку цінних паперів у 2014 – 2016 роках.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку