Порядок здійснення аудиту операцій із цінними паперами

Методика перевірки операцій з цінними паперами

Методика за якою здійснюється ревізія операцій із цінними паперами залишилася та сама та розглянута мною у 1 розділі курсової роботи.

Порядок здійснення аудиту операцій із цінними паперами, на мою думку, слідуючий:

I. Підготовчий етап. Проведення перевірки стану операцій із цінними паперами.

1. Перевірка формування статутного капіталу.

1) Необхідно пересвідчитись, що сума статутного капіталу за даними Головної книги та балансу відповідає розміру зафіксованому у засновницьких документах.

2) Вивчається інформація про акціонерів, що отримали право власності на акції.

3) Перевіряються операції пов'язані із зміною статутного капіталу акціонерного товариства

2. Перевірка операцій із викупу акцій.

Особливу увагу слід звернути на правильність оподаткування сум, сплачених акціонерами при викупі у них акцій.

3. Перевірка порядку обліку, нарахування виплати та оподаткування дивідендів.

1) Перевіряється порядок обліку дивідендів, отриманих підприємством-інвестором від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи у вигляді відсотків на акції чи внески до статутних капіталів інших підприємств.

2) Перевіряється додержання товариством правил нарахування та виплати дивідендів за акціями

3) Дивіденди повинні нараховуватися та виплачуватися акціонерам-юридичним особам-резидентам без стягнення податку з джерел виплати.

4) Перевіряється правильність оподаткування дивідендів.

4. Перевірка операцій із державними та місцевими облігаціями:

1) Перевіряється за рахунок яких джерел були придбані державні та місцеві облігації.

2) Перевіряються доходи від володіння (управління) безвідсотковими (дисконтними) облігаціями.

3) Перевіряється правильність визначення доходу.

4) Перевіряється правильність списання різниці між витратами на придбання облігацій і їх номінальною вартістю

Перевірка фінансових вкладень

1) Перевіряється чи є у акціонерного товариства дозвіл на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2) Перевіряється формування собівартості інвестицій. Собівартість повинна формуватися із вартості її придбання та комісійних винагород, податків, зборів, зобов’язань та інших витрат, які безпосередньо пов’язані із придбанням інвестицій.

4) Перевіряється також форма оплати за цінні папери. Перевіряється вивезення іноземних цінних паперів за межі України.

6) Перевіряється облік інвестицій до погашення, якими володіє товариство. Вони повинні відображатися на дату балансу по амортизаційній собівартості

7) Перевіряється правильність та достовірність інформації, яка повинна відображатися у примітках до фінансової звітності, згідно вимог п.п.24 та 25 Положення.

6. Перевірка витрат, які пов'язані із здійсненням операцій із цінними паперами:

1) Перевіряється правильність відображення у обліку та сплата державного мита за операції із цінними паперами.

2) Перевіряється правильність нарахування державного мита.

3) Перевіряється правильність відображення послуг комерційних банків та фінансово-кредитних установ

7. Перевірка умов зберігання цінних паперів.

8. Здійснення економічного аналізу фінансових результатів та операцій із цінними паперами.

Узагальнення результатів аудиту та реалізація виявлених результатів

1. У перевірених книгах та регістрах цінних паперів аудитором робиться відмітка про здійснену перевірку, де вказується обревізований період, хто здійснив перевірку, коли, які недоліки виявлені та дата перевірки.

2. Групування та синтезування виявлених недоліків. На цьому етапі складаються таблиці виявлених недоліків.

3. Узагальнення та викладення результатів аудиту у акті. Виявлені результати аудиту групуються за пунктами плану проведення аудиту. Складається акт аудиту у вільній формі. Акт аудиту складається у 3-4 екземплярах Узгодження та підписання акту аудиту.

4. Контроль за виконанням прийнятих рішень.

АТ КІНТО на момент написання курсової роботи на нову систему бухгалтерського обліку ще не перейшло та у фінансовій звітності інформацію про фінансові інвестиції не відображало за вимогами П(С)БО № 12 не відображало, що є порушенням правил ведення бухгалтерського обліку.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит операцій з акціями, облігаціями, векселями і іншими цінними паперами
- Аудит операцій з цінними паперами підприємства

Всі курсові з аудиту цінних паперів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку