Аудит фінансової звітності

Зміст

Вступ

1. Фінансова звітність підприємств як основа прийняття управлінських рішень

2. Роль аудиту достовірності фінансової звітності в ринкових умовах

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства

4. Організація і планування аудиту достовірності обліку і фінансової звітності

5. Методика аудиту фінансової звітності підприємства

6. Аудит достовірності обліку та фінансової звітності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Важливість порушення будь-яких питань стосовно аудиту обумовлено й необхідністю розробки стратегії розвитку загальної системи аудиту і, зокрема, державного фінансового аудиту, який у ринкових умовах стає найголовнішим.

Актуальність аудиту фінансової звітності у сучасних ринкових умовах полягає у тому, що вона є необхідною інформацією про господарювання підприємства для її користувачів з метою прийняття оптимально вірного управлінського рішення.

Завданням фінансової звітності являється об'єктивне висвітлювання потрібної користувачу інформації щодо фінансового стану та результатів господарської діяльності підприємств, проведенні коригувань, виправленні облікових даних, причин їх здійснення.

В умовах становлення ринкових відносин підвищується роль і значення фінансового аудиту. Без нього не можна забезпечити достатній розвиток методів обліку і комплексного системного аналізу, автоматизованої системи обробки інформації, теорії зворотнього зв'язку, аналітичних методів прийняття рішень і відповідний рівень підготовки кадрів для управління.

Основним завданням даної роботи є визначення значимості та економічної необхідності аудиту, показати, що успішне ефективне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства неможливе без здійснення аудиту бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Аудит покликаний виявляти всі факти порушень фінансової дисципліни, сприяти режиму економії й зміцнення госпрозрахунку, зниженню витрат і підвищенню рентабельності підприємства, виявленню й використанню резервів росту та підвищення ефективності виробництва.


Фінансова звітність підприємств як основа прийняття управлінських рішень

Формування ринкових відносин вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб'єкти господарювання з метою одержання доходу. Прийняття будь-якого інвестиційного рішення неможливе без оцінки інформації, що характеризує об'єкт вкладення коштів. Водночас слід пам'ятати, що показники фінансової звітності - це дані про минуле. Виникає фундаментальне запитання: наскільки точно можна передбачити майбутнє, спираючись на інформацію про минуле? Це філософське запитання і його розгляд виходить за рамки цієї роботи. Проте про нього слід пам'ятати, щоб усвідомити, що фінансовий стан підприємства весь час змінюється на предмет визначення ризику і дохідності.

В системі економічної інформації особливе місце займає вивчення показників фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність містить в собі величезний аналітичний потенціал і може бути використана в процесі прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру. Навіть побіжний погляд на показники фінансової звітності може дати досвідченому аналітику достатньо повну інформацію про поточне фінансове становище підприємства, стійкість його положення як суб'єкта підприємницької діяльності та можливих перспектив господарювання.

Таблиця 1.1

Призначення основних компонентів фінансової звітності

Таким чином, аудит фінансової звітності вимагає від кожного учасника підприємницької діяльності вміння вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб'єкти господарювання з метою одержання прибутку.


Роль аудиту достовірності фінансової звітності в ринкових умовах

Формування ринкової інфраструктури неможливе без об'єктивної фінансової інформації про діяльність того чи іншого підприємства. Для того, щоб вирішити; у кого купувати та кому поставляти товари, керівник підприємства перед підписанням комерційних угод має мати чітку уяву, з ким він буде мати справу. Він повинен упевнитись, що у постачальника достатньо товарів на складах, чи досить йому потужностей для їх виробництва, чи досить коштів для розрахунків за товари; кредитор повинен впевнитись у платоспроможності кредитонабувача, інвестори повинні мати гарантії дивідендів на придбанні цінні папери. При впевненості в контрагентах з бізнесу може почати будуватись справжній ринок.

Впевненість в надійності партнера з бізнесу може скластися тільки на базі фінансової інформації, яка є об'єктивною та має юридичну силу. Носієм такої інформації у ринковій економіці є фінансова звітність. Тому завдання сучасного бухгалтера, особливо аудитора - вміти читати фінансові звіти фірм і підприємств для подальшого аудиту та оцінки.

Основою бухгалтерського обліку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцій у момент їх здійснення. Таке спостереження здійснюється працівниками підприємства безпосередньо або за допомогою відповідних технічних засобів (вагів, лічильників, датчиків тощо).


Організаційно-економічна характеристика підприємства

Підприємство створено з метою здійснення підприємницької діяльності у відповідності до вимог Конституції та законів України.

Для здійснення своєї діяльності Підприємство на території України і за її межами, відповідно до діючого законодавства, здійснює наступні права: відповідно до законодавства самостійно встановлює ціни на продукцію, яку виробляє, послуги і роботи, що виконує, з урахуванням необхідності забезпечення самофінансування.

Предметом діяльності Підприємства є:

- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;

- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом, пивом;

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;

- фасування, пакування і розлив продуктів харчування та інших речовин;

- виробництво та продаж тари та упаковки;

- розробка і виробництво конкурентоспроможних товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;

- організація виробництва, закупівель і реалізація промислових товарів, товарів народного споживання, продукції народних промислів і ремесел, творів мистецтва;

Підприємство набуває матеріали, продукцію, інтелектуальну власність, рухоме і нерухоме майно у будь -яких юридичних і фізичних осіб.

Підприємство реалізує свою продукцію (матеріали, послуги), інше майно по цінам встановленим відповідно до законодавства, ним самостійно чи по угоді з споживачем.

Підприємство надає платні і безкоштовні послуги комерційного, консультаційного і іншого характеру фізичним і юридичним особам, в т.ч. іноземним.

Підприємство володіє по праву власності майном, переданим йому Учасниками, а також майном, придбаним на підставах, що не суперечать законодавству України.

Майно складається із основних фондів і оборотних засобів.

Статутний фонд Підприємства складає 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) гривень та вноситься згідно до установчого договору. В розподілі прибутку Учасники Підприємства беруть участь, пропорційно їх долям в Статутному фонді:

Шкабура В.В. - 50%, що становить 5900,00(п'ять тисяч дев'ятсот) гривень;

Шкабура О.В. - 50%, що становить 5900 (п'ять тисяч дев'ятсот) гривень;

Прибуток Підприємства використовується за рішенням зборів Учасників на поповнення фондів і інші цілі у відповідності із Статутною діяльністю.

Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним роком.

Основні та інші фонди знаходяться в повному розпорядженні Підприємства. ТОВ «Круп'яний дім» є суб'єктом малого підприємництва, а отже, порядок підготовки і складання фінансової звітності регламентується положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25.

Організаційна структура підприємства ТОВ «Круп'яний дім» зображена на рис. 3.1.

Організаційна структура підприємства ТОВ «Круп'яний дім»


Посада директора ТОВ «Круп'яний дім» є най вищою ланкою в організаційній структурі управління підприємством. Директору підпорядковується посада виконавчого директора та комерційного директора, і знаходяться на другому рівні. Бухгалтерія та адміністративно-господарський відділ підпорядкований виконавчому директору. Комерційному директору підпорядкований комерційний відділ та виробничий відділ. Бухгалтерія, адміністративно-господарський відділ, комерційний відділ та виробничий знаходяться на третьому рівні в організаційній структура управління. Аналіз основних показників діяльності ТОВ «Круп'яний дім» за Формою №2 «Звіт про фінансові результати діяльності» (додатки 2,4,6)за період з 2017-2019 років наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Динаміка основних показників діяльності ТОВ «Круп'яний дім» за досліджуваний період 2017-2019 рр.

№ з/п Показники Роки Відхилення (+;-) 2019 р.
2017 2018 2019 Абсолютне, тис.грн. Відносне, %
2017 2018 2017 2018
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9992,7 14337,8 14500,3 4507,6 162,5 45,11 1,13
2 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 8231,6 11458,7 12139,7 3908,1 681 47,48 5,94
3 Інші операційні доходи 360 164,8 226,8 -133,2 62 37,00 37,62
4 Інші звичайні доходи 1,8 1 2 0,2 1 11,11 100,00
5 Разом чисті доходи 8593,4 11624,5 12368,5 3775,1 744 43,93 6,40
6 Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 0,4 0,4 8,9 8,5 8,5 2125 2 125,00
7 Матеріальні затрати 2289,8 4610,5 9732,5 7442,7 5122 325,04 111,09
8 Витрати на оплату праці 38,4 62,9 104,3 65,9 41,4 171,61 65,82
9 Відрахування на соціальні заходи 14,6 24 39,8 25,2 15,8 172,60 65,83
10 Амортизація 55 89,4 117,2 62,2 27,8 113,09 31,10
11 Інші операційні витрати 398,7 275,5 1322,1 923,4 1046,6 231,60 379,89
12 у тому числі


13 Собівартість реалізованих товарів 4484,9 6703,3 628,2 -3856,7 -6075,1 85,99 - 90,63
14 Інші звичайні витрати 19,9 45,9 195,2 175,3 149,3 880,90 325,27
15 Надзвичайні витрати


16 Податок на прибуток 114,1 32,9 135,8 21,7 102,9 19,02 312,77
17 Разом витрати 7515 11844,8 12266,2 4751,2 421,4 63,22 3,56
18 Чистий прибуток (збиток) 1178,4 -220,3 102,3 -1076,1 322,6 91,32 146,44

Із аналізу показників фінансової звітності та динаміки основних показників діяльності підприємства ТОВ «Круп'яний дім» за досліджуваний період видно, що дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з кожним роком зростає, у 2019 р. - становив 14500,3 тис. грн., у порівнянні з 2017 р. це майже на 4507,6 тис. грн. більше (45,11%), а у порівнянні з 2018 р. - на 162,5 тис. грн. (1,13%). Чистий дохід становив у 2019 році 12139,7 тис. грн., а це на 681 тис. грн. (5,94%) більше за попередній рік. Чистий прибуток у 2017 році становив 1178,4 тис. грн., у 2018 році ТОВ «Круп'яний дім» отримав збиток у розмірі 220,3 тис. грн., а у 2019 році - прибуток 102,3 тис. грн.

У результаті аналізу основних показників фінансового звіту діяльності підприємства ТОВ «Круп'яний дім», який здійснювався на підставі даних звіту про фінансові результати за 2017-2019 роки, встановлено: - у поточному році відбувалось зростання доходу в порівняні з попереднім роком на 1264,5 тис. грн., в зв'язку з введенням на підприємстві нової торгової марки, а також, даний процес пов'язаний з розширенням асортиментної групи товарів; -балансовий прибуток підприємства зменшився на 314,9 тис. грн. в порівняні з попереднім роком, в зв'язку зі зростанням обсягу оборотних коштів підприємства, збільшилися затрати на закупівлю сировини, а також, на закупівлю основних засобів (фасувально-пакувальні апарати).


Організація і планування аудиту достовірності обліку і фінансової звітності

Реформування системи управління неможливе без використання нових підходів до організації і планування аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, визначення пріоритетних напрямів його розвитку.

Наукова організація праці аудитора є безперервним процесом, в який вносяться обґрунтовані зміни, викликані постійним удосконаленням способів, прийомів і техніки проведення аудиту. Вона визначається наступними основними елементами:

- ретельною підготовкою до аудиту фінансової звітності, раціональним та розумним використанням часу, відведеного аудиторам на підготовку;

- наявністю раніше розроблених макетів актів, порівняльних відомостей, запитів, розписок, пояснень та інших матеріалів аудиторського оформлення;

- наявністю систематизованого переліку діючого законодавства, норм убутку та виходу продукції, необхідного інструктивного матеріалу;

- розумним поєднанням кооперації та розподілу праці при виконанні різних аудиторських дій;

- раціональною організацією, удосконаленням прийомів та техніки виконання окремих аудиторських дій. Наприклад, аудитор, готуючись до аудиту конкретного підприємства, заздалегідь отримує у відділі банку дані про залишки коштів на рахунках та отриманих готівкових сумах, у місцевих постачальників - копії облікових регістрів за розрахунками з підприємством, що буде перевірятися. На все це слід мати певний дозвіл. Скороченню витрат часу сприяє також щоденне заповнення аудитором групувальних описів однорідних порушень.

Таблиця 4.1.

Етапи підготовки аудиту форм фінансової звітності

Зразок програми аудиту досліджуваного підприємства ТОВ «Круп'яний дім» наведено нижче (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Програма аудиту достовірності фінансової звітності підприємства

Таблиця 4.3

Робочий план проведення аудиту ТОВ «Круп'яний дім»

   
№ пор.Перелік робітСпосіб проведення аудиту (суцільний,вибірковий)Термін виконання
За планомФактично
1 Аудит касових операцій, проведенняінвентаризації каси, матеріальних цінностей і розрахунків Суцільний15-25 вересня 2019р.15-25 вересня 2019р.
2 Аудит основних засобів Вибірковий25-30 вересня 2019 р.25-30 вересня 2019 р.
2 Аудит обліку затрат, собівартості продукціїі фінансових результатів Суцільний1-5 жовтня 2019 р.1-5 жовтня 2019 р.
3 Перевірка відповідності показників балансуданим Головної книги Суцільний5-8 жовтня 2019 р.5-8 жовтня 2019 р.
4 Перевірка статей балансу, достовірністьзвітів про фінансові результати Суцільний8-10 жовтня 2019 р.8-10 жовтня 2019 р.

Аудитор І кат.____________Ковальчук Н.С.


Методика аудиту фінансової звітності підприємства

Аудит фінансової звітності належить до завдань із надання обґрунтованої впевненості. Особливістю даного виду завдань є наявність наступних обов’язкових елементів:

Високі вимоги до професіоналізму аудитора;

Наявність тристоронніх відносин: аудитор, відповідальна сторона (може бути замовником) і користувачі (відповідальна сторона може бути одним, але не єдиним користувачем);

Наявність критеріїв – аудитних показників для оцінки предмету перевірки. Вони можуть мати загальнообов’язковий характер (наприклад, відповідність фінансової звітності П(С)БО, відповідність методів перевірки МСА тощо) або розроблятися відповідно до специфіки кожного предмета перевірки (наприклад, відповідність показників звітності встановленим на підприємстві нормативам). Для підтвердження фінансової звітності частіше за все використовуються загальноприйняті критерії: відповідність П(С)БО, узгодженість форм між собою, відповідність даних звітності й обліку обліковій політиці, встановленій на підприємстві, достовірність тверджень керівництва у фінансової звітності тощо;

Достатність і відповідність доказів про те, що інформація, представлена у звітності, не містить суттєвих перекручень. На доказах базується думка аудитора про фінансову звітність, тому своєчасне документування і достатній обсяг доказів дозволяє підвищити ґрунтовність висновку. Для визначення надійності доказів аудитор враховує суттєвість, ризик, кількість і якість отриманих доказів.

Планування аудиту повинно здійснюватися з професійним скептицизмом. Це означає, що аудитору слід критично оцінювати ситуацію, ставлячи під сумнів обґрунтованість і надійність отриманих доказів та завжди очікувати на виявлення обставин, які ставлять під сумнів достовірність документів або тверджень відповідальної сторони, а також завжди враховувати можливість існування обставин, які призведуть до викривлення інформації стосовно предмета перевірки.

Результатом аудиту є письмовий висновок із позитивною формою висловлення. Прикладом позитивної форми можуть бути “...фінансова звітність достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан підприємства...” або “...фінансова звітність не відповідає вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» щодо ...” – тобто форма вираження думки повинна мати форму беззаперечного твердження.

Отже розглянемо критерії, яким повинна відповідати звітність.

По-перше, для виконання інформативної функції звітність повинна відповідати певним вимогам, які у сучасному вигляді закріплені як загальноприйняті принципи фінансової звітності. Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” таких принципів десять: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування й відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. До цього переліку ще слід додати суттєвість інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

По-друге, форми фінансової звітності узгоджені між собою – тобто показники однієї форми повинні співпадати з показниками інших форм.

По-третє, бухгалтерський облік ведеться на основі обраних на підприємстві методів і прийомів, закріплених в обліковій політиці. Таким чином, показники фінансової звітності повинні відповідати даним обліку, які у свою чергу повинні відображати встановлену облікову політику.

Складаючи фінансову звітність керівництво компанії закладає в неї так звані “твердження керівництва” (їх ще називають “твердженнями фінансової звітності” або “цілями аудиту”) – це твердження, які в явній чи неявній формі містяться у фінансовій звітності і стосуються визнання, оцінки й подання різних елементів фінансової звітності та розкриття пов’язаної з ними інформації. До елементів фінансової звітності відносяться: активи, зобов’язання, капітал, доходи й витрати.

Фінансова звітність складається з 4 основних форм і приміток до них. Якщо розглянути механізм складання кожної форми, то можна зрозуміти, що основними з них є звіт про фінансові результати й баланс. Звіт про рух грошових коштів не зважаючи на те, що є дуже інформативним з точки зору розміщення коштів і прибутку, є конкретизацією окремих статей балансу й звіту про фінансові результати. Звіт про власний капітал є розшифровкою першого розділу пасиву балансу. Тому для цілей аудиту найголовнішу роль відіграють показники перших двох форм звітності й примітки до них. Баланс відображає інформацію про залишки на рахунках на кінець звітного періоду. Звіт про фінансові результати відображає операції й події, які відбулися потягом звітного періоду.

Таким чином, в залежності від того, яка форма звітності перевіряється, твердження фінансової звітності можна розділити на три групи:

Твердження аудитора щодо класів операцій і подій за період (стосуються рахунків доходів і витрат, а також пов’язаних із ними рахунків).

Твердження про залишки на рахунках на кінець звітного періоду (стосуються рахунків балансу).

Твердження про подання й розкриття інформації (стосуються усіх чотирьох форм, у тому числі приміток).

Визначення цих тверджень відповідно до Міжнародного стандарту аудиту, впевненості та етики 500 представлені у табл. 2.1.

Отже, узагальнюючи усі наведені вище критерії, модель фінансової звітності як об’єкта аудиту можна представити у вигляді трьох основних блоків:

Форми звітності – перевірка на відповідність формі й зіставлення показників.

Елементи фінансової звітності – перевірка окремих елементів звітності на відповідність обліковій політиці і П(С)БО .

Твердження (параметри) звітності – оцінка відповідності фінансової звітності визначеним твердженням, та перевірка їх достовірності.

Перевірка цих блоків передбачає певну послідовність проведення перевірки, яка представляє собою процес аудиту фінансової звітності.


Аудит достовірності обліку та фінансової звітності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Зараз існує велика кількість програмних розробок, призначених для автоматизованого вирішення задач обліку, аудиту та управління. Отже, одним з основних методів удосконалення процесу управління підприємством за сучасних умов є використання засобів автоматизації. В автоматизованій системі управління підприємством (АСУП) нерозривно пов'язані дві складові: «людина», яка визначає алгоритм роботи системи, та «обчислювальна машина», яка беззаперечно виконує всі поставлені перед нею завдання.

Ефективність роботи автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) нерозривно пов'язана зі здійсненням функції аудиту. Особливі аудиторські функції покладаються на бухгалтерію, їх сутність полягає в тому, що за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється аудит, перевірка прийнятих управлінських рішень. Подібно до того, як за характером бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський), аудит поділяється на фінансовий та управлінський (внутрішньогосподарський (рис. 7.1)

Складові аудиторської функції бухгалтерського обліку і фінансової звітності


Одним з головних напрямків фінансового аудиту є забезпечення збереження господарських засобів. Метою управлінського аудиту є отримання інформації про стан об'єкта управління для коригування напрямків господарської діяльності.

Розглянемо основні напрямки фінансового аудиту в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на базі існуючої класифікації (рис. 7.2).

Класифікація аудиту та його методів у системі управління підприємством


В умовах використання спеціалізованих бухгалтерських програм змінюється форма застосування методів та прийомів аудиту. Так, наприклад, з'являється можливість готувати більшість первинних документів автоматизованим шляхом: програма самостійно складає необхідний документ за стандартною формою та даними, які є в пам'яті (платіжні реквізити підприємства та постачальника, його адреса). При цьому здійснюється нормативний аудит форм цих первинних документів, зменшується ймовірність виникнення в них помилок.

Заключною частиною комплексної аудиту є перевірка зведеного бухгалтерського обліку і фінансової звітності та складання Акту аудиту.

Комп'ютеризація комплексу задач аудиту обліку і звітності - найбільш відповідальна ділянка, її комп'ютеризація доцільна лише тоді, якщо комп'ютеризовані всі попередні ділянки аудитно-аудиторського процесу, і на цій підставі сформована інформаційна база для перевірки відповідності даних аналітичного, синтетичного обліку на всіх рахунках бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Мета комп'ютеризації комплексу задач аудиту бухгалтерського обліку і звітності - удосконалення аудиторського процесу перевірки достовірності і законності бухгалтерської звітності про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства ті її відповідності даним аналітичного і синтетичного обліку.

Виходячи з мети комп'ютеризації комплексу задач аудиту бухгалтерського обліку і фінансової звітності, головним завданням при перевірці є:

• аудит своєчасності і правильності проведення інвентаризації і відображення їх результатів на бухгалтерських рахунках;

• аудит правильності індексації статей балансу;

• перевірка сальдо на рахунках бухгалтерського обліку на початок і кінець звітного періоду;

• перевірка операцій, відображених у регістрах бухгалтерського обліку і в Головній книзі;

• перевірка співвідношення звітних даних аналітичному і синтетичному обліку.

Інформаційний взаємозв'язок між основними комплексами задач аудиту в АРМ аудитора зображено на рис. 7.3.

Інформаційне забезпечення комп'ютеризації бухгалтерського обліку і фінансової звітності досить складне. Особливо це стосується вхідної інформації, яка має різні джерела. Схематично склад вхідної фактографічної інформації зображено на рис. 7.4.

Проведення аудиту достовірності звітних даних в АРМ аудитора передбачає використання наступних класифікаторів: структурних підрозділів, господарських операцій, рахунків бухгалтерського обліку, типових бухгалтерських проводок, форм звітності, формування показників звітності, узгодженості показників звітності, можливих порушень, запитальник аудитора і довідник нормативно-законодавчих документів.

Інформаційні зв'язки комплексу задач аудиту бухгалтерського обліку і фінансової звітності в АРМ аудитора


Таким чином, забезпечення достовірності інформації в автоматизованій системі бухгалтерського обліку, її аргументація та доказовість, результативність виконання аудиту залежить від закладених в алгоритм на етапі розробки бухгалтерської програми системи завдань за участю висококваліфікованих бухгалтерів, аудиторів. Алгоритм роботи автоматизованої системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності має передбачати не лише формальне відображення фактів господарської діяльності, але й аудит на всіх стадіях бухгалтерського обліку, в тому числі під час заповнення первинного документа або внесення записів до журналу реєстрації за всіма вищезазначеними напрямками. З іншого боку, робочі інструкції для бухгалтерів, що працюють в автоматизованій системі бухгалтерського обліку повинні передбачати вказівки щодо здійснення функції аудиту.

Фактографічна інформація для комп'ютеризації комплексу задач аудиту бухгалтерського обліку і фінансової звітності АРМ аудитора


Отже, правильна організація аудиту в умовах застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує її авторитет серед бухгалтерів, так і серед інших користувачів інформації бухгалтерського обліку.


Висновки і пропозиції

Як відомо, фінансовий аудит є одним з найбільш важливих важелів управління фінансовою системою держави в цілому. На сучасному етапі він зазнає серйозних змін. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відносин, з появою різноманітних форм власності і нового для країни фінансового ринку. Однак розвиток ринкових відносин аж ніяк не відміняє необхідність існування фінансового аудиту, а на нього покладається все більше функцій по захисту економічних прав і інтересів суспільства.

Головна мета аудиту полягає у тому, щоб об'єктивно перевірити реальність виконання завдань, вказати спеціалісту чи то відділу на наявність помилок і недоліків, щоб вони могли своєчасно їх усунути.

Аналіз основних показників ТОВ «Круп'яний дім» дав наступні результати. Найкращий показник фінансової стійкості, а саме коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами у 2019 році становив 0,11, це є дуже сприятливим економічним явищем для підприємства. Коефіцієнт маневреності власного капіталу з кожним роком суттєво збільшувався, а це не може не бути позитивним зрушенням для подальшого ефективного функціонування підприємства. Економічний потенціал підприємства є дуже потужним і з кожним роком набуває стрімкого розвитку, про це навіть свідчать обсяги проданої (реалізованої) продукції за 2017-2019 рр. Валюта балансу має тенденцію до зростання за обраними періодами (2017-2019 р.р.)> а саме збільшилась у 2019 році в порівнянні з 2017 роком на 58,6 тис. грн., а у порівнянні з 2018 роком - на 2,1 тис. грн. (3,17%), це є позитивною характеристикою для підприємства. Усі статті балансу підприємства за 2018 звітний рік у порівнянні з попереднім роком мають стрімку тенденцію до зростання, зокрема, основні засоби за залишковою вартістю становили 461,7 тис. грн., коли у попередньому році - 322,2 тис. грн., а у 2019 році - 391,5 тис. грн., тобто зменшилась у порівнянні з 2018 роком на 70,2 тис. грн. (15,20%). Первісна вартість основних засобів упродовж досліджуваного періоду зростала, і у 2019 р. в порівнянні з попереднім збільшилась на 46,9 тис. грн. (7,55%) і становила 667,9 тис. грн. На протязі трьох останніх років (2017-2019) на підприємстві ТОВ «Круп'яний дім» спостерігається стрімке збільшення оборотних активів, зокрема, виробничі запаси у 2019 р. сягнули 1178,5 тис. грн.

На наш погляд, кожному підприємству з метою дотримання законодавства, що регулює відносини у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, і вимог податкового законодавства слід вести два обліку:

- бухгалтерський;

- податковий.

Таким чином, вміле використання аудиту, постійне вдосконалення його форм і методів посилює дійовість кожного суб'єкта господарювання.

Що ж стосується запропонованих пропозицій щодо удосконалення аудиту за станом бухгалтерського обліку та фінансової звітності, то значний прогрес в аудиторській роботі може бути досягнутий за рахунок широкого використання обчислювальної техніки як при проведенні аудиту, так і при обробці аудиторської інформації. Це дасть можливість не тільки раціоналізувати діяльність аудиторів, але й позбавити їх від громіздкої технічної роботи, а отриману за рахунок цього економію часу направити на вирішення більш важливих проблем.

При проведенні аудиту поряд з необхідністю перевірки правильності великої кількості однорідних господарських операцій необхідно проводити невелику кількість незначних за обсягом, але дуже різноманітних за характером розрахунків. У цих випадках є бажаним використання портативних комп'ютерів, які б дали змогу значно підвищити продуктивність праці аудиторів. Невеликі розміри сучасних переносних комп'ютерів створюють можливість користуватися ними в різноманітних умовах. Застосування таких комп'ютерів дало б змогу забезпечити оперативність і більшу точність виконання аудиторських дій.


Список використаної літератури

1. Бутко А.Д. Окремі аспекти підвищення інформативності фінансової звітності // Економіка і підприємництво: стан та перспективи, 2019. - с.243-251.

2. Бурденко І. Організація бухгалтерського обліку витрат з податку на прибуток // Економіка, фінанси, право, 2018. - № 6. - с. 29-39.

3. Голов С. Структура й содержание финансовой отчетности // Финансовьш директор (У), 2019. - № 1. - с. 12-17.

4. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце аудитора: Навч. Посіб. - К.: Київ. нац. торг.- економ, ун-т, 2017. - 132 с.

5. Горицкая Н. Порядок ведення учета й отражения в финансовой отчетности финансовьіх инструментов. // Бухгалтерия. Налоги. Бізнес. -К.,2017,-№3.- 36-40.

6. .Губачова О.М. Законодавче закріплення переорієнтації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні // Фінанси України, 2000. - №10. - с. 51-56.

7. Клепаков О.О. Аудит у аудитуючому органі (про деякі аспекти управління аудитно-аудиторською роботою) // 2017. - № 1. - с. 16-19.

8. Костюченко В. Об'єднання підприємств: нові облікові підходи. // Бухгалтерський облік і аудит, 2019. - № 9. - с. 3-12.

9. Костюченко В. Облік фінансових доходів // Вестник бухгалтера и аудитора Украины, 2018. - № 11- 12. - с. 4-7.

10. День В.С., Гливенко В.В., бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2019. - 474 с. - (Вища освіта XXI століття).

11. Новаківський З.В. Застосування показників фінансової звітності у менеджменті // Фінанси України, 2019 р. - № 12. - с. 65-68.

12. Мельник Б. Фінансова брехня. // Вестник бухгалтера й аудитора УкраиньІ № 3, февраль 2018г. - с.6-7.

13. Малишків О. Елементи витрат у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - К., 2017, - № 3. - с. 16-18.

14. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2017, - 301 с.

15. Пантелійчук Л. Формування облікової політики - важливий етап роботи підприємства // бухгалтерський облік і аудит, 2017. - № 9. - с.3-12.

16. Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємств // Фінанси України, 2019. -№3.с. 133-137.

17. Пархоменко В. Річна фінансова звітність. // Бухгалтерський облік і аудит № 1.-2019.-с. 5-15.

18. Пархоменко В. Квартальна фінансова звітність. // Бухгалтерський облік і аудит № 3. - 2018. - с. 3-9.

19. Редько О. Фінансова звітність в країнах ринкової економіки /принципи складання та методика аналізу/. Практичний посібник: - К.1994, - 26 с. ЗЗ.Риндя А. Фінансова звітність: погляди з різних боків (баланс) // Податки та бухгалтерський облік, 2017. - № 85. - с. 20-22.

20. Сопко В. В., Сопко О. В. Бухгалтерський облік: Основи теорії та концептуальні засади побудови: Навч.-метод. посібник. - К.: Підприємство „Знання" України, 2017. -231с.

21. Стефаник І.Б., Каруца С.М., Бариніна-Закірова М.В., Пархоменко О.Ф., Яремчук Т.М. Бухгалтерський облік і фінансова звітність - об'єкти фінансового аудиту. Методичний посібник. - К.: Атака, Ельга - Н. - 2018. 304 с.

22. Суворов А.В. Элементы финансовой отчетности й МСБУ. // Аудитор, 2017.-№11.-с. 41-46.

23. Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва: Збірник наукових праць. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. - 465 с.

24. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ: Цул, 2017. - 360 с.

25. Шевченкова Л. Примітки до річної фінансової звітності, або що змінилося у формі № 5. // Баланс № 6. - 2019. - с.51-58.

26. Шерстюк О. Л. Облікова політика як основа формування фінансової звітності. // Регіональні перспективи № 2-3. -2016. - с. 98-100.

Готові роботи:

- Аудит достовірності фінансової звітності підприємства
- Аудит фінансової звітності підприємства
- Аудит звітності бюджетних установ
- Облік і аудит фінансової звітності підприємства
- Методика аудиту фінансової звітності підприємства
- Аудит достовірності публічної фінансової звітності емітентів власників цінних паперів
- Аудит достовірності фінансової звітності виробничого підприємства
- Аудит достовірності публічної фінансової звітності виробничого підприємства
- Аудит достовірності фінансової звітності господарського товариства

Всі курсові з аудиту фінансової звітності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку