Аудит кредиторської заборгованості підприємства

Зміст

1. Кредиторська заборгованість: економічна сутність та класифікація

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з теми дослідження

3. Критичний огляд літератури з питань аудиту кредиторської заборгованості

4. Організаційно економічна характеристика підприємства

5. Аналіз стану внутрішньогосподарського контролю кредиторської заборгованості підприємства

6. Організація і планування аудиту кредиторської заборгованості підприємства

7. Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємств

Висновки і пропозиціїКредиторська заборгованість: економічна сутність та класифікація

У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні економічні взаємовідносини з партнерами щодо бізнесу, постачальниками та покупцями, банківськими установами та іншими організаціями. У результаті цього відбуваються господарські операції, основними наслідками яких є здійснення розрахунків, виникнення кредиторської заборгованості та інші зміни в активах і капіталі.

Суттєвою складовою частиною цих операцій, із погляду фінансової стабільності підприємства, є кредиторська заборгованість. Тому важливим є якісний контроль кредиторської заборгованості з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації про неї. Особливого значення ця проблема набуває в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України відповідно до міжнародних стандартів та переходу на національні стандарти обліку. Змінюється концепція ведення обліку, запроваджуються нові принципи і стандарти, які раніше у вітчизняній практиці не мали місця. Все це накладає свій відбиток як на завдання контролю в цілому, так і на окремі його аспекти (зокрема, перевірка кредиторської заборгованості) при незмінності загальної мети аудиту.

Всю кредиторську заборгованість можна згрупувати по видам:

-Нормальна заборгованість, зумовлена порядком рахівниці;

-Безнадійна, необґрунтована, прострочена, спірна.

Класифікація кредиторської заборгованості


Кредиторська заборгованість, по якій скінчився термін позовної давнини, підлягає погашенню.

Граничні терміни права на позов визначені Громадянським кодексом України (стаття 7). Закінченням терміну позовної давнини по сумам кредиторської заборгованості вважаються три роки:

- із часу зарахування сум на облік підприємства або взяття на врахування ТМЦ, якщо договором не передбачене умов розрахунків між постачальником і покупцем;

- від моменту проведення останньої операції одержувачів у порядку планових платежів;

- на суми, отримані підприємствами і організаціями на облік оплати виконаних ними робіт і послуг, від дня фактичного виконання цих робіт і послуг, але не пізніше зумовленого договором терміну;

- по сумам депонентської заборгованості для нарахування цих сум на облік по рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» субрахунок 662 «Заробітна плата ,що депонувалася».

Якщо скінчився термін позовної давнини по простроченій кредиторській заборгованості, порядок її погашення наступний для підприємств державної й недержавної форм власності:

якщо арбітражем відмовлене в задоволенні позову про кредиторську заборгованість, її відносять на власні засоби підприємства, тобто покривають за рахунок використання прибутку поточного року;

якщо арбітраж задовольнив позов про кредиторську заборгованість, але боржник коштів не повернув, заборгованість відносять на збитки підприємства.

Розподіл кредиторської заборгованості за джерелами утворення


Кредиторами можуть виступати і окремі особи, яким підприємства за що-небудь заборгувало грошові суми, наприклад, утримало аліменти, але ще на перерахувало їх одержувачам. Зобов'язання по розподілу суспільного продукту являють собою суми заборгованості по нарахуванню, але ще не сплаченій заробітній платі робітничим і що служать свого підприємства.

Оскільки ця заборгованість хронічна, в середньому двотижнева, зарплата завжди знаходиться в господарському обороті підприємства і використовується їм як джерело позичкових засобів. Деякий час в обороті підприємства знаходяться так же сума відрахувань на соціальне і обов'язкове медичне страхування, що начисленні, але ще не перераховані відповідним страховим органам. До обов'язкових по розподілу суспільного продукту відносяться і податки. Між утриманням податків і їхнім перерахуванням в бюджет завжди є розірвання в часу, і в цей проміжок гроші знаходяться в господарському обороті підприємства і використовуються або, тому заборгованість по утриманим, але ще не перерахованим сумам справедливо розглядається як кредиторська заборгованість. В ході виробничої діяльності підприємство зазнає нестачі засобів, особливо для здійснення, яких-те великих заходів: придбання нових машин і обладнання, засвоєння нових виробів, що вимагають великих витрат і ін. Тимчасову нестачу засобів підприємство покриває за рахунок банківських кредитів. Так виникає ще один вигляд кредиторської заборгованості підприємств.

Критерії визнання зобов’язань


Отже, виникнення на сучасних підприємствах кредиторської заборгованості не є сприятливим фактором для їх розвитку. Адже кредиторська заборгованість – це відволікання готівкових коштів з торговельного обороту. Це уповільнення діяльності підприємства , яке призводить до відтягування сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів, що є негативним фактором впливу на сучасну економіку України.


Економіко-правовий аналіз нормативної бази з теми дослідження


Дослідження проблеми аудиту кредиторської заборгованості неможливо без правового регулювання, яке в свою чергу вносить порядок у контрольні відносини, спрямовує поведінку органів контролю, визначає межі їх повноважень, встановлюючи задачі, обсяги і зміст дій, що виникають при проведенні контролю. Нормативно-правові акти визначають взаємні права та обов’язки всіх учасників господарського процесу.

В Україні законодавчі акти направлені на те, що підприємства, незалежно від форм власності працювали в однакових умовах, мали однакові права, а також в однаковій степені несли відповідальність за результати своєї роботи.

Нижче в таблиці №2.1 приведено характеристику нормативної бази щодо аудиту операцій з кредиторською заборгованістю підприємств.

Загальний підхід до аудиту кредиторської заборгованості та вимоги до її відображення у фінансовій звітності визначені у таких основних нормативних документах.

Таблиця №2.1.

Нормативні документи, які регламентують контроль кредиторської заборгованості.

№ з/пНазва документуКим і коли затвердженоКороткий зміст
1234
1Конституція УкраїниВР України 28.06.96Основа правової бази України на якій будується діяльність усіх підприємств незалежно від форми власності.
2Про державну контрольно-ревізійну службу України: Закон УкраїниПостанова ВР 20.01.93. (з наступними змінами та доповненнями)Цей закон визначає статус державної контрольно-ревізійної служби України, її функції та правові основи діяльності.
3Про ведення бухгалтерського обліку та фінансову звітність в Україні: Закон УкраїниПостанова ВР 16.07. 1999 № 996-XIVРегламентує основні принципи ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
4ПБО 2 «Баланс»наказ МФУ від 31.03.1999р. №87 із змінами згідно наказу №131 від 14.06.2000р.Визначає загальні вимоги до розкриття статей балансу (в тому числі і статей кредиторської заборгованості). Застосовується для складання бухгалтерської звітності за операціями, що відбуваються з 2000 року
5ПБО11»Забов’язання»наказ МФУ від 01.07.2000р.Визначає методологію формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання тобто кредиторську заборгованість підприємства. Застосовується щодо обліку операцій, які відбуваються з 2000 р.
6План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємстві організацій.наказ МФУ №291 від 30. 11.99р.Закріплю загальний концептуальний підхід до побудови системи бухгалтерського обліку, Визначає перелік рахунків для обліку окремих елементів.
7Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами ДКРС в Українінаказ ГоловКРУ №121 від 03.10.97Ця інструкція висвітлює основні положення проведення ревізій і перевірок органами ДКРС в Україні

Негативним у теперішньому стані законодавчих актів України, що регулюють фінансово-господарський механізм, є велика чисельність діючих нормативних актів. Більшість з них є затвердженими органами влади із змінами та доповненнями до законів і підзаконних актів, що є незручним для користувача, бо щоб одержати повний зміст основного нормативного документу потрібно співставити декілька його змінених варіантів.Критичний огляд літератури з питань аудиту кредиторської заборгованості


Питання економічної сутності кредиторської заборгованості, її обліку і аналізу розглядали і досліджували багато авторів в своїх роботах. Розглянемо деякі літературні джерела відносно вивчення цього питання. В своїй книзі автори В. П. Завгородний і В. Я. Савченко досліджують питання організації обліку, аудиту і аудиту на підприємствах різноманітних форм власності у відповідності з діючим в Україні законодавством. Розділ глави «Облік, і аудит фінансово-розрахункових операцій» присвячений обліку розрахункових операцій, тобто обліку розрахунків з постачальниками, підрядчиками, покупцями і замовниками, розрахунків з бюджетом. Крім того, дається схема відображення операцій по обліку «Розрахунки з кредиторами». Розглядається також, як здійснюється синтетичний і аналітичний облік розрахунків з кредиторами. Якщо попереднє видання розраховано на фахівців бухгалтерських, аудиторських, податкових служб, то матеріали наступного розраховані тільки на бухгалтерів.

В. В. Сопко і В. Н. Пархоменко, автори видання, викладають основи бухгалтерського обліку в підприємницькій діяльності. В невеликому обсязі даються рекомендації, що стосуються методології обліку ресурсів господарства, витрат на виробництво продукції, її реалізації, фінансових результатів.


Аналіз спеціалізованих джерел з аудиту операцій з зобов’язаннями

Питанню обліку кредиторської заборгованості присвячений невеликий розділ, в якому розглянуто облік розрахункових операцій. Крім того, в книзі є спеціальний розділ, що дає можливість розібратися, як ведеться облік утворення і використання резерву сумнівних боргів. В зв'язку з цим слід відзначити, що з прийняттям нового Положення (стандарту) 10 «Дебіторська заборгованість» (далі - ПСБУ 10) змінився підхід до обліку нарахування резерву сумнівних боргів. В новому, додатковому і переробленому, виданні навчально-методичної допомоги професора Н. М. Ткаченко особлива увага приділена питанням удосконалення обліку в умовах ринкової економіки, новій податковій системі в Україні. Докладно дане освітлення питання обліку розрахунків, що виникають в ході господарської діяльності. Слід відзначити, що в нинішній час процеси, що відбуваються в реформуванні бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів і нового плану рахунків бухгалтерського обліку призвели до кардинальних змін у національній системі бухгалтерського обліку в Україні.

Таким чином, аналізуючи вищенаведені джерела, не можна обминути той факт, що всі вони не відбивають характеру підходу, що змінився до обліку господарської діяльності. А тому в нових умовах в більшості випадків вони не можуть бути допоміжними матеріалами в практичній діяльності підприємства. Однак в публікаціях періодичних видань по бухгалтерському обліку можна знайти достатню кількість матеріалу з питань обліку кредиторської заборгованості по-новому. Отже, зупинимося на деяких з них. Так, наприклад, автор однієї з публікацій В. Іванов докладно розглядає поняття кредиторської заборгованості і порядок її обліку і списання, а також засоби визначення суми резерву сумнівних боргів в відповідності з ПСБУ 10. Крім того, стаття містить практичні приклади розрахунків, що є цінним для бухгалтера в його роботі. В журналі «Главбух» в рубриці «Практика бухгалтерського обліку» Т. Крисенко, начальник відділу консультацій, пропонує також розібратися в обліку кредиторської заборгованості, аналізуючи вимоги Положення (стандарту) 10 «Кредиторська заборгованість». В публікації, крім того, запропоновані приклади обліку кредиторської заборгованості з використанням старого і нового планів рахунків.Організаційно економічна характеристика підприємства


Закрите акціонерне товариство «Крим-93» засноване згідно з рішенням засновників шляхом перетворення орендного торговельно-виробничого підприємства «Крим-93»

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03212, м. Київ, вул. Малиновського, 5.

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений капітал шляхом здійснення торговельної, виробничої, комерційної, науково-дослідної, інвестиційної та інших видів діяльності, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

організація та експлуатація пунктів громадського харчування;

організація торгівлі з метою обслуговування пільгової категорії населення: людей похилого віку, багатодітних сімей, інвалідів, тощо;

виробництво і реалізація товарів народного споживання, культурно-побутового і виробничого призначення, товарів для задоволення соціально-побутових потреб суспільства, сільськогосподарської продукції та посередницька діяльність в цих напрямках;

надання послуг продавцям і покупцям а широкого кола питань економічної діяльності, в тому числі у зовнішньоекономічній сфері, у справі будівництва, реконструкції ремонту, придбання та продажу будівель, устаткування та іншого майна;

надання послуг в експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських та інших об'єктів, підготовці і забезпеченню процесу виробництва і реалізації продукції;

організація внутрішньодержавного і міжнародного обміну соціальними і культурними послугами, в тому числі в галузі освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури і мистецтва, туризму;

торговельно-закупівельна, торгово-посередницька, комерційна діяльність;

створення, експлуатація закладів громадського харчування, залів комп'ютерних ігор, консигнаційних складів, надання складських послуг;

здійснення транспортних та транспортно-експедиційних операцій в межах і за межами України, в т.ч. з використанням власних транспортних засобів;

здійснення експортно-імпортних операцій;

організація і проведення ярмарок, проведення біржових операцій, рекламної роботи та маркетингу, надання посередницьких, побутових, представницьких, агентських, консультаційних, інформаційних, страхових, аудиторських, лізингових, брокерських, юридичних та інших послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;

виробництво сільськогосподарської продукції, продуктів громадського харчування та товарів широкого вжитку;

безвалютний обмін товарами та послугами з українськими та іноземними партнерами;

Товариство має право:

1)від свого імені укладати господарські, фінансові договори, контракти, угоди;

2)здійснювати будь-які інші дії, які не суперечать чинному законодавству України;

3)розширювати та зміцнювати матеріально-технічну базу;

4)займатися комерційною діяльністю з метою створення ресурсів товарів, оновлення асортименту;

5)самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці;

6)реалізувати, обмінювати, здавати в суборенду, надавати у тимчасове користування або у позичку іншим підприємствам устаткування, техніку, інвентарні цінності, придбані за власні кошти;

7)самостійно встановлювати розпорядок робочого дня, змінність, надання вихідних днів і відпусток згідно діючого трудового законодавства.

Засновниками Товариства є члени торгового колективу орендного торговельно-виробничого підприємства «Крим 93». Всі акції Товариства розподіляються між засновниками пропорційно їх внескам у статутний фонд.

Прибуток, що лишається в Товаристві після сплати податків та інших обов‘язкових платежів поступає в розпорядження товариства. З чистого прибутку ЗАТ «Крим 93» створює: резервний фонд, фонд розвитку, фонд матеріального заохочення, фонд соціального розвитку, фонд сплати дивідендів, інші фонди.

До складу ЗАТ «Крим 93» можуть входити структурні одиниці, у тому числі філії та представництва. Організаційна структура товариства зображена на рисунку 1.6.


Організаційна структура ЗАТ «Крим 93»


Перевірка фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Крим 93» здійснюється державними фінансовими органами, аудиторськими службами, а у разі необхідності іншими державними органами в межах їхньої компетенції. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначена діючим законодавством.

Структура бухгалтерської служби наведена на рисунку 1.7.

Також головний бухгалтер бере участь у роботi юридичних служб по оформленню матерiалiв, щодо вiдшкодування втрат вiд нестач i крадiжок власностi пiдприємства, забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у cтруктурних пiдроздiлах.


Структура бухгалтерської служби ЗАТ «Крим 93»


Бухгалтерiя пiдприємства здiйснює слiдуючi облiковi функції: здiйснює попереднiй та поточний контроль законностi господарських операцiй, контролює повноту та своєчаснiсть оприбуткування товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, правильнiсть їх вiдпуску, витрачання, фiнансово-розрахунковi i кредитнi операцiї, достовiрнiсть облiку коштiв на синтетичних та аналiтичних рахунках; формує i аналiзує перiодичну та рiчну бухгалтерську звiтнiсть, надає її у встановленi строки вiдповiдним органам, органiзовує та проводить iнвентаризацiю товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, розрахунково-кредитних операцiй, своєчасно вiдображає її результати у синтетичному та аналiтичному обліку.

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється по єдиному плану рахунків i по сiмнадцяти журналам-ордерам .

Так, як основною метою дiяльностi пiдприємства є одержання прибутку, то важливого значення набуває аналiз наявних ресурсів та фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.

Динаміка ресурсів ЗАТ «Крим 93» показана в таблиці 1.2, а основні показники фінансово-господарської діяльності наведені в таблиці 1.3.


Таблиця 1.2.

Динаміка ресурсів ЗАТ "Крим 93" за 2018-2020 роки

NПоказникиЗначення показникаВідхилення 2019 року від 2018 рокуВідхилення 2020 року від 2019 року
201820192020
абсолютневідноснеабсолютневідносне
12356781112
1Основні засоби


1.1залишкова вартість44,961,964,317,037,862,43,88
1.2первісна вартість75,6116,7127,241,154,3710,59,00
2Запаси:


2.1виробничі0,00,10,00,10,00-0,1-100,00
2.2товарні62,6126,9129,164,3102,722,21,73
3Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги1,40,00,0-1,4-100,000,00,00
4Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом3,80,00,0-3,8-100,000,00,00

з податкових розрахунків6,80,00,0-6,8-100,000,00,00
5Грошові кошти і їх еквіваленти в національній валюті14,534,420,519,9137,24-13,9-40,41
6Інші оборотні активи


7Витрати майбутніх периодів0,93,01,62,1233,33-1,4-46,67

Разом134,9226,3215,591,467,75-10,8-4,77
8Середньоспискова чисельність працівників686768-1,0-1,471,01,49
9Продуктивність праці36,7845,1345,138,322,690,00,00
10Фондовіддача31,5028,55121,95-3,0-9,3793,4327,15
11Середньорічна вартість основних засобів79,4105,9116,826,533,3810,910,29
12Обсяг реалізації2501,13023,43068,65522,320,8845,31,50

Протягом 2018-2019 років на підприємстві збільшилась середньорічна вартість основних засобів і в 2020 році очікується також збільшення середньорічної вартості основних засобів на 10,29%. Протягом усього аналізує мого періоду спостерігається збільшення кількості товарних запасів, в 2019 році товарні запаси збільшились в порівнянні з 2018 роком на 102,72%, а в 2020 році очікується збільшення товарних запасів на 1,72%.Протягом 2018-2020 років спостерігалось збільшення доходу від реалізації продукції ЗАТ «Крим 93». В 2019 році дохід від реалізації продукції збільшився на 20,9% в порівнянні з 2018 роком, а в 2020 році очікується збільшення доходу від реалізації на 1,5%.Чистий дохід ЗАТ «Крим 93» також збільшувався протягом усього аналізує мого періоду, а в 2020 році очікується збільшення валового доходу на 1,5%. Наглядніше збільшення чистого доходу зображено на рисунку 1.8.Протягом 2018-2019 років спостерігалося збільшення чистого прибутку на 87,8%, але в 2020 році очікується зменшення чистого прибутку на 64,9%. Графічно це зображено на рисунку 1.9.

В 2019 році збільшилась рентабельність реалізації на 55,6% в порівнянні з 2018 роком, а в 2020 році очікується зменшення рентабельності реалізації на 55,1%. Графічно це зображено на рисунку 1.10.


Таблиця 1.3

Основні показники господарської діяльності ЗАТ "Крим 93" за 2018 - 2020 р.р.

ПоказникОдиниця виміруЗначення показникаВідхилення 2019 року від 2018 рокуВідхилення 2020 року від 2019 року
2018 рік2019 рік2020 рік
абсолютневідноснеабсолютневідносне
12345678910
1Дохід від реалізації продукціїтис. грн.2501,13023,43068,7522,320,945,31,5
2Податок на додану вартістьтис. грн.166,5503,9511,4337,4202,67,51,5
3Чистий дохідтис. грн.2334,62519,52557,2184,97,937,71,5
4Собівартість реалізованої продукціїтис. грн.1914,82025,82064,4111,05,838,61,9
5Валовий прибутоктис. грн.419,8493,7492,873,917,6-0,9-0,2
6Рівень валового прибутку%16,816,316,1-0,5-2,7-0,3-1,6
7Інші операційні доходитис. грн.11,217,018,95,851,81,910,9
8Адміністративні витратитис. грн.39,043,451,64,411,38,218,9
9Витрати на збуттис. грн.348,8387,1420,738,311,033,68,7
10Інші операційні витратитис. грн.2,12,94,20,838,11,343,4
11Фінансовий результат від операційної діяльностітис. грн.41,177,335,236,288,1-42,1-54,4
12Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуваннятис. грн.41,177,327,136,288,1-50,2-64,9
13Чистий прибутоктис. грн.28,854,119,125,387,8-35,0-64,7
14Рентабельність реалізації%1,62,61,10,955,6-1,4-55,1
15Рентабельність фінансово-господарської діяльності%1,52,70,91,277,6-1,7-65,4

З переліченого вище видно, що підприємство вцілому господарює ефективно, але в 2020 році очікується деяке зниження показників рентабельності ЗАТ «Крим 93» , отже підприємству потрібно розробити заходи для поліпшення результатів своєї діяльності.Аналіз стану внутрішньогосподарського контролю кредиторської заборгованості підприємства


Перехід економіки до ринкових відносин почався в умовах різкого послаблення аудиту за діяльністю підприємств і організацій. Питання збереження коштів є основними об'єктами економічного аудиту на любому підприємстві і в любій установі. На базовому підприємстві особливу увагу приділяють цій проблемі під час здійснення внутрішньогосподарського й оперативного аудиту структурних підрозділів.

Потрібно оцінювати можливі витрати, пов'язані з кредиторською заборгованістю, тобто втрачена вигода від невикористання засобів, замість їхнього інвестування.

Більшість вчених-економістів вважає, що внутрішньогосподарський аудит здійснюється в середині підприємства (організації) його власними органами управління. Головне місце серед цих органів належить бухгалтерії.

Вважаємо, що внутрішньогосподарський аудит здійснюється в границях своєї компетенції всіма посадовими особами. Однак, найбільша роль в здійсненні внутрішньогосподарського аудиту на базовому підприємстві належить головному бухгалтеру, який є аудитором на даному підприємстві. Дослідження цілого ряду питань із проблем внутрішньогосподарського аудиту дозволило зробити деякі узагальнення. Так, наприклад, встановлено, що внутрішньогосподарський аудит – це елемент оперативного управління діяльністю підприємства. Змістом цього виду аудиту вважаємо контрольну діяльність адміністрації, планово-економічного відділу та бухгалтерії.


Основні елементи системи внутрішнього контролю


Внутрішньогосподарський аудит на базовому підприємстві здійснюється бухгалтерією у формі попереднього, поточного і наступного аудиту. Він є системним і суворо документованим, безперервним, суцільними. В економічній літературі з аудиту ряд вчених ототожнюють поняття внутрішньогосподарського аудиту і внутрішньогосподарського бухгалтерського аудиту. Інші вважають, що бухгалтерський аудит – це частина внутрішньогосподарського аудиту. На базовому підприємстві існування внутрішньогосподарського аудиту перш за все полягає в чіткому розмежуванні завдань, які покладено на кожного бухгалтера в залежності від специфіки відображення в обліку ведення окремих ланок діяльності підприємства. Чітке розмежування сприяє більш ефективному використанню коштів, а можливо й економії по любій зі статей витрат, згідно економічної класифікації затвердженої Компанією відповідно до нових стандартів.

Другим елементом внутрішньогосподарського аудиту виступають розрахунки з кредиторами, які перевіряються структурними підрозділами: відділом капітального будівництва, відділом матеріально-технічного забезпечення, виробничо-технічним відділом.

В перехідний період, коли йде пошук оптимальних економічних рішень, існує необхідність удосконалювати та коригувати організаційні, методичні та законодавчі нормативи по бухгалтерському обліку, внутрішньогосподарському аудиту підприємства. Держава надала бухгалтерам необхідні повноваження для забезпечення правильної організації обліку, звітності та аудиту за економним використанням коштів і для їх збереження. Існування внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві допоможе зробити аудит більш жорстким, бухгалтерія забезпечує облік розрахунків із кредиторами, забезпечують ведення бухгалтерського обліку згідно з первинними документами, перевіряє своєчасне погашення кредиторської заборгованості.

Удосконалення бухгалтерського обліку дасть змогу в умовах інфляційних процесів чітко орієнтуватися у виявленні першочергових заходів щодо погашення кредиторської заборгованості.

Важливу роль у внутрішньогосподарському аудиту відіграє ведення бухгалтерського обліку на ПЕОМ. Хочу зазначити, що цей фактор теж відіграє дуже важливу роль. Усім відомо, що слабке інформаційне забезпечення ускладнює працю бухгалтерів і економістів. Розрахунки, які можна робити за допомогою ПЕОМ, скоротять час, який бухгалтери витрачають на ведення обліку, а направлять його на проведення більш поглибленого внутрішньогосподарського аудиту.

Облікові стандарти являють собою зведення основних правил, що встановлюють напрямки обліку певного об'єкта.

Інструкції та положення по бухгалтерському обліку різних об'єктів, зведення правил та рекомендацій про порядок обліку розрахунків із кредиторами. Вони складаються у доповненнях до облікових стандартів та деталізують їх, а на конкретному підприємстві необхідно розробляти робочі інструкції та положення по бухгалтерському обліку окремих операцій, об'єктів обліку. Нажаль, в зв'язку з недавнім введенням нових стандартів бухгалтерського обліку, на базовому підприємстві ще не розроблені внутрішні інструкції щодо аудиту за розрахунками з кредиторами.

Головному бухгалтеру необхідно посилити аудит за розрахунками з кредиторами, уникати виникнення простроченої заборгованості, своєчасно приймати міри до боржників щодо погашення ними заборгованості.


Організація і планування аудиту кредиторської заборгованості підприємства


У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, державними органами, фізичними особами та ін.). У результаті цього відбуваються господарські операції, основними наслідками яких є виникнення зобов'язань, проведення розрахунків по них та інші зміни в активах і капіталі.

Суттєвою складовою частиною цих операцій, із погляду фінансової стабільності підприємства, є кредиторська заборгованість. Тому важливим є якісне проведення перевірки кредиторської заборгованості з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності щодо достовірності, реальності, повноти і законності наведеної інформації про неї. Особливого значення ця проблема набуває в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України відповідно до міжнародних стандартів та переходу на національні стандарти обліку. Змінюється концепція ведення обліку, запроваджуються нові принципи і стандарти, які раніше у вітчизняній практиці не мали місця, а також новий План рахунків. Все це накладає свій відбиток як на завдання аудиту в цілому, так і на окремі його аспекти (зокрема, перевірка кредиторської заборгованості) при незмінності загальної мети перевірки.

Правильність розкриття встановлюється шляхом опитування. Аудитори приділяють велику увагу тому, щоб тільки торгівельна кредиторська заборгованість включалася до балансу кредиторської заборгованості. Деталізовані рахунки , всі разом відображаючи сукупну кредиторську заборгованість, необхідно сканувати в пошуках нетипових рахунків, які не мають відношення до постачальників, чи рахунків, на яких фіксуються виплати відсотків та зобов’язань залежними сторонами.

У таблиці 6.1 наведена спеціальна програма для перевірки кредиторської заборгованості.


Таблиця 6.1

Спеціальна програма для перевірки кредиторської заборгованості

1.Отримати річний та проміжний баланси облікованої кредиторської заборгованості. Дослідити їх та простежити перенос сум у Головну книгу. Підтвердити окремі баланси звітами постачальників. Перевірити у проміжних балансах дані про кредиторську заборгованість залежними сторонами.
2.розглянути можливість існування необлікованої кредиторської заборгованості, запросити данні у кредиторів, особливо при невеликих або нульових залишках на рахунках в тих, з ким підприємство веде великі операції.
3.провести опитування про умови, що дозволили класифікувати кредиторську заборгованість як довгострокову, а не поточну.
4.виявити необліковані зобов’язання, перевіривши відкриті грошові виправдовувальні документи, отримані звіти та рахунки-фактури постачальників та виплати грошей, проведених після закінчення звітного року.
5.для зобов’язань, таких як гарантії, визначити правильність вибору бази оцінки та перерахувати оцінку.
6.отримати від клієнта у письмовому вигляді відомості про кредиторську заборгованість залежним сторонам та активів, закладених в якості забезпечення зобов’язань.

Основні робочі документи.

Для кредиторської заборгованості це :

1.проміжний баланс по журналу постачальників - деталізовані рахунки, що являють собою зареєстровані зобов’язання.

2.документація, що стосується спеціальних процедур, зроблених для виявлення не облікованих зобов’язань.

При проведенні таких процедур, як документальне підтвердження та простежування, роблять помітки на проміжному балансі кредиторської заборгованості.Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємств


Основними завданнями аудиту підприємств є контроль за своєчасною сплатою податків до бюджету, попередження безгосподарності і марнотратства, підвищення ефективності роботи підприємства.

Перевірка кредиторської заборгованості проводиться, як правило, за алгоритмом, якій забезпечує вирішення головного завдання аудиту (рис. 7.1).


Алгоритм перевірки кредиторської заборгованості підприємства


Під інвентаризацією необхідно розуміти перевірку та оцінку фактичної наявності об'єкту аудиту (в нашому випадку кредиторської заборгованості), якій притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів, прийняття відповідних рішень (рис. 7.2).


Сутність і зміст інвентаризації


Господарюючі суб'єкти іноді допускають помилки при оформленні результатів інвентаризації розрахунків з кредиторами, особливо якщо вони не користуються при цьому типовими формами первинної документації, спеціально створеними для обліку таких результатів (табл. 7.1).


Таблиця 7.1

Форми актів за результатами інвентаризації розрахунків з кредиторами

№ формиНайменування документуГалузі застосування і зразки використанняОсобливості заповнення
інв-4Акт інвентаризації товарів відвантаженихЗастосовується при інвентаризації вартості відвантажених товарівНа товари відвантажені, строк оплати яких не настав, на товари відвантажені, але не сплачені в строк складаються окремі акти
інв-6Акт інвентаризації матеріалів і товарів, які знаходяться в дорозіВиявлення кількості і вартості товарів, які на момент інвентаризації знаходяться в дорозі. Замість інв-4 та інв-6 можуть застосовуватись відповідні відомості журнально-ордерної форми облікуСкладається інвентаризаційною комісією на підставі документів, які підтверджують перебування товарів в дорозі, підписується і передається до бухгалтерії
інв-17Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами і кредиторамиЗастосовується для оформлення результатів інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими кредиторамиЗа вказаними видами заборгованості до акту інвентаризації розрахунків додається довідка (додаток до форми інв-17), яка є підставою для складання форми №інв-17. довідка складається в розрізі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку

Особлива увага при аудиті кредиторської заборгованості базового підприємства була приділена фактам нестягненої простроченої кредиторської заборгованості й порушень розрахункової дисципліни і узагальнена у відомості такої форми (табл. 7.2).


Таблиця 7.2

Нагромаджувальна відомість кредиторської заборгованості з простроченим терміном позовної давності

№ з/пНайменува-ння боржникаСинтетичний рахунокДата виникнення заборгова-ностіХарактер заборгова-ностіПричини утворення заборгова-ностіСу-ма грн.Вжиті заходи з врегулювання розрахунків
1ТОВ „Фокус»"Розрахунки з покупцями та замовниками"25.09.00р.СпірнаНеплато-спромож-ність боржника6128Передано в арбітраж
2і т.н...................

Всьогохххх9760х

Під час аудиту розрахунків з покупцями і замовниками за рахунком 36 „Розрахунки з покупцями і замовниками» ретельно перевіряються операції за дебетом цього рахунку, де відображена вартість реалізації товарів, наданих послуг, виконаних робіт, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки і збори, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації. Всі ці операції підлягали ретельному вивченню при перевірці розрахунків: їх законність, правильність відображення кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та економічна доцільність. Відхилень та помилок у арифметичних розрахунках встановлено не було.

Перевірка дотримання діючої кореспонденції рахунків щодо розрахунків з покупцями та замовниками дає можливість виявити помилки у відображенні розрахункових операцій та встановити факти умисного перекручення облікових даних з метою приховування зловживань.

У разі аудиту кредиторської заборгованості за кредитом рахунку „Розрахунки з покупцями та замовниками» необхідно ретельно вивчити повноту і законність проведених розрахунків, тобто суму платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, та інші види розрахунків.

Позиційним способом стосовно кожного покупця чи замовника і відповідного запису були зіставлені дані аналітичного обліку з наявними документами, які підтверджують ці записи.

Крім того, необхідно підкреслити, що при аудиті кредиторської заборгованості підприємства був максимально використаний метод зустрічних перевірок, який дав змогу більш якісно та ефективно здійснити контроль розрахунків з контрагентами.

Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку і відображення у фінансовій звітності кредиторської заборгованості підприємства, було встановлено, що підприємство дотримується в своїй діяльності основних законодавчих та нормативних актів.

Важливим кроком аудитора є оцінка надійності системи внутрішнього контролю кредиторської заборгованості і зобов'язань підприємства. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю перевіряємого підприємства дає можливість розробити коректний план перевірки, визначити кількість, види та обсяг контрольних процедур.

Бухгалтерією повинен складатися реєстр старіння рахунків кредиторів. Початковою інформацією для його складання є дані бухгалтерського обліку по заборгованості конкретних контрагентів, при цьому важливо отримати інформацію не тільки про суму заборгованості, але і про терміни її виникнення.

Для отримання інформації про заборгованість потрібно провести аналіз договорів з контрагентами.

Коли така інформація отримана, всі кредитори сортуються по убуванню величини заборгованості. Як правило, кредиторська заборгованість перших 5-7 найбільших контрагентів становить 70-80 % від загальної суми заборгованості.

Надалі активна робота по поверненню заборгованості буде проводиться саме з цією групою кредиторів.

По кожному контрагенту, що потрапив у список найбільших кредиторів, необхідно провести роботу по стягненню заборгованості.

Пропонуються наступні заходи з організації такої роботи:

створення цільової групи по роботі з кредиторською заборгованістю;

складання і аналіз реєстру "старіння" рахунків кредиторів;

розробка плану заходів щодо роботи з конкретними контрагентами з вказівкою термінів, відповідальних осіб, оцінкою витрат і отриманого ефекту.

Цільова група складається з співробітників юридичного відділу і бухгалтерії.

Заходи щодо роботи з кредиторами включають:

телефонні переговори;

виїзди до контрагентів;

розробка ефективних бартерних схем;

опрацювання можливостей звертання в арбітраж.

Крім цього необхідно додати, що застосування комп'ютерних програм бухгалтерського обліку також вимагає удосконалення методики аудиту кредиторської заборгованості та розробки спеціальних програмних продуктів.


Висновки і пропозиції


В ході проведення наукового дослідження в рамках курсової роботи мною було розглянуто ряд теоретичних і методологічних аспектів аудиту кредиторської заборгованості підприємств.

В ході проведеного дослідження визначена сутність кредиторської заборгованості, проведена її класифікація, розглянути особливості її виникнення в підприємствах.

В ході аналізу нормативно-правових актів та спеціальної літератури, щодо теми дослідження встановлена, що дана тема в обширному обсязі висвітлена у нормативно-правових актах. Проте не спостерігається цілісності законодавчого забезпечення, особливо в системному зв’язку з новою системою бухгалтерського обліку та її інтеграції у світове співтовариство, тобто деякі нормативно-правові акти досить функціонують за старою методикою обліку і в даний час вже втратили свою актуальність та зв’язок з реальністю. Щодо спеціальної літератури, то в жодному підручнику немає методики проведення аудиту кредиторської заборгованості в підприємствах яка б відповідала сучасному законодавству. Ці підручники можуть використовуватися лише з точки зору методології. Це також стосується і періодичних видань. Таким чином, зараз не вистачає спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і аудиту кредиторської заборгованості в підприємствах, що обумовлює необхідність наукового дослідження цього питання і впровадження результатів дослідження, як в методологію здійснення аудиту, так і в методику бухгалтерського обліку дебіторських заборгованостей в підприємствах.

Зважаючи на це в курсовій роботі розроблена методика аудиту кредиторської заборгованості у відповідності до сучасного законодавства і особливостей бухгалтерського обліку в підприємствах торгівлі, розкриті шляхи вдосконалення діючої системи аудиту з зазначеного питання, визначені типові порушення, що зустрічаються при здійсненні аудиту та розроблені шляхи їх попередження.

Також необхідно додати, що на даний момент не існує методики аналізу кредиторської заборгованості адаптованої для підприємств, взагалі, та для підприємств торгівлі зокрема. Тому методика аналізу, що застосована в даній курсовій роботі може застосовуватись керівництвом як базового підприємства, так і інших підприємств торгівлі для визначення стану кредиторської заборгованості, виявлення прихованих резервів та своєчасного управління нею.

Під час здійснення критичної оцінки стану обліку в базовому підприємстві були зроблені наступні висновки:

стан обліку на базовому підприємстві потребує удосконалення існуючої системи внутрішнього аудиту, яка слабо розвинена в підприємстві, що сприятиме відслідкуванню кредиторської заборгованості з метою вчасного вжиття заходів щодо її погашення;

внутрішній аудит буде ефективнішим, якщо його здійснювати в умовах автоматизованого обліку. Тому в курсовій роботі було запропоновано ведення бухгалтерського обліку в умовах використання персональних комп’ютерів. Адже за допомогою комп’ютерної техніки проводяться складні розрахунки з прогнозування ймовірності нераціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Це дає можливість зосереджувати увагу бухгалтера, з метою внутрішнього аудиту, на тих ділянках обліку, де є ознаки, що вказують на можливі негативні явища. Тож оснащення підприємства хоча б трьома комп’ютерами дозволить скоротити зайві одиниці, призведе до економії робочого часу і продуктивності праці працівників госпіталю.

Слід зазначити, що впровадження програмного забезпечення і придбання комп’ютерної техніки це «дороге задоволення», проте в подальшому воно себе виправдає.

Також можливості ПЕОМ дозволяють скоротити матеріальні і трудові затрати на обробку облікової інформації та надати необхідну інформацію особі, яка здійснює аудит. Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає удосконалення методики аудиту та розробки програм аудиту фінансово-господарської діяльності.

При автоматизованому обліку, як інформаційної бази аудиту, аудитор має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати, необхідні для аудиту.

В даній курсовій роботі була запропонована методика аудиту кредиторської заборгованості в умовах використання комп’ютерних технологій. Дана методика дозволить при автоматизованій обробці даних вхідної інформації отримати на виході акт інвентаризації заборгованості та відомості виявлених порушень, а також встановити повноту і достовірність інформації про стан розрахунків з дебіторами в підприємстві.

На сьогоднішній день на підприємствах, практично не здійснюється аналіз кредиторської заборгованості. Тому одним із шляхів удосконалення організації та методики аналізу і аудиту кредиторської заборгованості в підприємствах є впровадження Методичних вказівок щодо проведення аналізу і аудиту в підприємствах з детальним переліком методик з даного питання та своєчасне їх удосконалення відповідно до змін законодавства. Це можна зробити на основі запропонованої методики аналізу і аудиту кредиторської заборгованості в даній курсовій роботі.

Таким чином, з метою управління процесом зміни кредиторської заборгованості від якої в значній мірі залежить стан кредиторської заборгованості потрібно реалізовувати необхідні заходи:

своєчасно виявляти недопустимі (прострочену, безнадійну) види кредиторської заборгованості;

перевіряти стан розрахунків з різними дебіторами і кредиторами;

слідкувати за співвідношенням кредиторської заборгованості : значне перевищення кредиторської заборгованості створює необхідність залучення додаткових джерел фінансування.

В цілому розроблені в курсовій роботі пропозиції і порядок здійснення фінансового аналізу і аудиту кредиторської заборгованості можуть використовуватися в аналітичному і аудиторському процесі будь-якого підприємства.

Готові роботи:

- Аудит кредиторської заборгованості підприємства
- Методика аудиту кредиторської заборгованості підприємства
- Аудит обліку кредитів і позик
- Аудит заборгованості акціонерного товариства
- Аудит кредиторської заборгованості підприємства торгівлі

Всі курсові з аудиту кредиторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку