Аудит нематеріальних активів

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність поняття нематеріальні активи, їх визнання і класифікація

2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

3. Організація і планування аудиту операцій з нематеріальними активами

4. Аудит системи внутрішнього контролю нематеріальних активів

5. Методика аудиту нематеріальних активів підприємства

Висновки і пропозиціїВступ

Актуальність теми курсової роботи

У новітніх ринкових передумовах, під впливом масштабних справ пріоритет віддається інтелектуальною частиною коштів у зіставленні із матеріальними. Серед рушійних чинників убезпечення конкурентності вирізняють новітні здобуття науки, теперішні техніки, але уперше здатність нагромаджувати та розширювати пізнання і їхнє якісне запровадження у підприємництво. У теперішній час мало компаній у власності яких нематеріальні активи більше матеріальних. Ці конкурентні прерогативи, яка дають якісно застосовані у підприємництві нематеріальні активи обумовлюють тенденцію росту інноваційних компаній.

Активне застосування об'єкту прав інтелектуальних власностей у процесі підприємництва товариства потребує відбиття цих об'єктів нематеріальних активів на рахунках бухобліку і в фінансовому звіті.

Власність нематеріальних активів дає товариству багато прерогатив. Закордонний досвід доказує залежність доходності підприємства від якості керування нематеріальними активами.

Одне із основних місць у покращенні якісності компанії займає вдосконалення керування нематеріальними активами із позицій раціоналізації структури обліку і аудиту нематеріальних активів підприємств. Нематеріальні активи повинні мати суттєву функції в покращенні конкурентності товариств.

У наслідку застосування товариством бухгалтерських програм, випливає потреба в правовому оформленні у бухобліку прав на продукцію, знаки задля товарів і робіт.

В передумовах росту ринкових зв'язків частина нематеріальних коштів в загальному обсязі активів підприємств постійно росте. Це обумовлено темпом технічних перемін, розширенням інформативних технологій, ростом і вдосконаленням зв’язків. Через те дана тема курсового проекту на сьогодні являється актуальною. Актуальність обраної теми обумовлена також потребою пошуку способів покращення якісності застосування нематеріальних активів, рішення системи запитань концептуальних та методологічних проблем оцінки, обліку і аудиту нематеріальних активів.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи являється: систематизація методологічні і організаційні засади бухобліку і аудиту нематеріальних активів підприємств і відзначити напрямки їхнього вдосконалення.

Завданнями курсової роботи є:

• дослідження економічного змісту і класифікації нематеріальних активів;

• розгляд методів оцінювання і амортизації нематеріальних активів;

• критичний аналіз законодавчого убезпечення аудиту нематеріальних активів підприємств;

• визначення мети, задач і джерел аудиту нематеріальних активів;

• проведення аудиту нематеріальних активів товариства;

• проект моделі документального оформлення аудиту нематеріальних активів.


Економічна сутність поняття нематеріальні активи, їх визнання і класифікація

Методичні бази формулювання у бухобліку нематеріальних активів та розкриття інформування про них в фінансовому звіту відзначені НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» застосовується товариствами, компаніями і інакшими юридичними особами незалежно від власності.

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, що не має матеріальних форм і придатний для ідентифікації. Ціна нематеріального активу повинна правдиво відзначитися.

Ознаки віднесення активу до складу нематеріальних активівна підприємстві

Зазначена в відзначенні ймовірність ідентифікації означає, що актив можливо розпізнати, як незалежну одиницю. Ідентифікований актив – це актив, що може бути розпізнаний в ряді інакших активів.

Ці активи можливо застосувати самостійно чи в комплексу із інакшими активами.

Отже, за відношенням до визначеного предмету нематеріальних активів зобов'язана фігурувати ймовірність списання його із спільного майна, зафіксованого у звітності підприємств, виокремлення його від інакших активів та розпорядження ними. В склад нематеріальних активів, зокрема, не відносяться інтелектуальна і ділова якість особистостей.

Характерні риси нематеріальних активів

Головними ознаками нематеріальних активів являються:

1) нематеріальними активами являються права на ті чи інакші предмети нематеріального процесу, а не самі предмети;

2) права на нематеріальні активи, можуть випливати лише із угод.

Одним з правил, внесених НП(С)БО у методику бухобліку, є процедура визнання куплених або виготовлених нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується із підприємства у випадку його вибуття чи при реалізації, безплатних передач чи нереальності одержання товариством вигоди при його застосуванні. Фінансові наслідки від продажу об'єкту нематеріальних активів з'ясовується як різниця поміж доходом від реалізації і їхньої залишкової ціни.

У ході господарської діяльності проявляються властивості різновидів нематеріальних активів. Через те їх об’єднують у групи за тими або інакшими чинниками. Задля даної цілі потрібна чітка класифікація нематеріальних активів.

Отже, при прийнятті управлінських рішень щодо матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності підприємств важливим є проведення аудиторської перевірки операцій з нематеріальними активами


Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

ТОВ “Альянс” засноване 20 червня 1997 року. Створено відповідно до законів України “Про підприємства”, “Про власність”, “Про підприємництво”, Гоподарського кодексу України.

Засновниками товариства є фізичні особи, що поєднали своє майно та кошти згідно Статуту та установчої угоди.

Основною метою ТОВ “Альянс” є здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутків в інтересах підприємства та засновників і населення ринку товарами народного споживання та лікарськими засобами.

Основними напрямками діяльності ТОВ “Альянс” є:

- комерційний пошук і вивчення кон’єктури і попиту, складання контрактів, техніко-економічне обгрунтування бізнес-планів, розрахунки цін, вивчення конкурентоспроможності товарів для задоволення потреб населення та дрібнооптових покупців, кон’єктури ринку;

- організація оптової та роздрібної торгівлі;

- сприяння вирішенню питань матеріально-технічного забезпечення товариства;

- проведення єдиної економічної і комерційної політики засновників;

- сприяння залученню додаткових фінансових коштів;

- надання інформаційних, комерційних, посередницьких та інших послуг для юридичних та фізичних осіб України.

Фінансово-господарську діяльність ТОВ “Альянс” здійснює згідно статуту, Установчої угоди і відповідно до чинного законодавства України. Для досягнення цілей статутної діяльності товариство має право: заключати угоди з постачальниками та покупцями, набувати майнові і немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем в судах. ТОВ “Альянс” самостійно встановлює ціни і тарифи на товари народного споживання та послуги за винятком випадків, передбачених законодавством. Підприємство веде бухгалтерський та статистичний облік, несе відповідальність за достовірність інформації.

Майно підприємства складають статутний фонд, основні засоби та обігові кошти та інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі.

Джерелами формування майна ТОВ “Альянс” є:

- статутний капітал;

- благодійні внески;

- інші джерела.

Органами управління товариства є:

- загальні збори засновників;

- ревізійна комісія;

- директор (рисунок).


Схема управління ТОВ “Альянс”


Бухгалтерський облік здійснюється за журнально-ордерною (рисунок) системою з частковим залученням ПЕОМ для складання машинограм звітів матеріально-відповідальних осіб, розрахунків по оплаті праці, журналів-ордерів.

Схема журнально-ордерної форми обліку


Щодо введення облікових регістрів, зокрема журналів-ордерів і відомостей, необхідно відмітити, що ТОВ “Альянс” регістри бухгалтерського обліку застосовуються відповідно до специфіки його господарської діяльності.

Для кожного окремого бухгалтерського рахунку, відкривається окремий журнал-ордер. Журнали-ордери ведуться на бланках встановленої форми, частково за допомогою ПЕОМ (Ж,В-1, Ж,В-2 і т.д.), а частково вручну (Ж-3, Ж-4), що пов’язано з динамікою обсягів господарських операцій на підприємстві на рахунках бухгалтерського обліку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Альянс” приведено в таблиці.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Альянс” за 2018-2020 р.р.

(тис. грн.)

№ п/пПоказники201820192020Відхилення
Від 2018Від 2019
Абсол.Віднос.Абсол.Віднос.
1.Товарооборот1666,91327,02785,21119,271,41458,2118,84
2.Валовий дохід537,9473,81239,8677,0122,4766,0165,16
3.Рівень ВД, %35,337,845,810,529,758,021,16
4.Витрати507,9444,41145,8637,7128,1701,5161,5
5.Рівень витрат, %31,835,442,310,533,026,919,49
6.Дохід від реалізації30,029,494,064,070,467,6217,08
7.Рентабельність доходу від реалізації, %3,52,43,5--1,145,83
8.Доходи від позареалізаційних операцій0,0230,0270,0310,0134,80,00414,82
9.%0,0010,0020,001---0,001-50,0
10.Балансовий прибуток30,029,594,064,070,564,5218,89
11.Рентабельність прибутку, %3,52,43,5--+1,145,83
12.Чистий прибуток30,020,665,827,471,436,2175,33
13.Рівень, в %2,451,682,45--+0,7745,83
14.Середньоспискова чисельність1719225,029,43,015,79
15.Товарні запаси126,859,684,4-42,4-33,45+24,741,47
16.В т.ч.       
 - склад №190,5949,5656,70-33,89-37,41+7,1+14,41
 - склад “236,2410,1027,70-8,5423,57+17,6174,26

Досліджуючі показники фінансової діяльності ТОВ “Альянс” можна зазначити, що товарооборот за 2020 рік в порівнянні з 2018 роком зріс на 1119,2 тис.грн., а з 2019 роком на 1458,2 тис.грн. Це відбулося в результаті розширення структури підприємства. Валовий дохід підприємства в 2020 році збільшився в порівнянні з 2018 роком на 677,0 тис.грн., і відповідно з 2019 роком на 766 тис.грн. Але піднявся також і рівень витрат обігу підприємства. За рахунок додаткових витрат на устаткування складу №2 рівень витрат за 2020 рік підвищився на 6,9% в порівнянні з 2019 роком і на – 10,5% з 2018 роком. Сума витрат досягла 1145,8 тис.грн.

Дохід від реалізації характеризується такими показниками. Сума доходу за 2020 рік склала 94,0 тис.грн. і зросла на 64,0 тис.грн. в порівнянні з 2019 роком, і на 64,6 тис.грн. в порівнянні з 2018 роком. Рівень доходу – 3,5% в 2020 році дорівнює рівню 2018 року, цей показник, пояснює, що хоча сума доходу зросла, його рівень стоїть на місці. А в 2019 році дохід в порівнянні з 2018 роком майже не змінився (-0,6 тис.грн.).

Товарні запаси на кінець 2019 року знизились в порівнянні з 2018 роком на 67,2 тис.грн. За 2020 рік вони зросли на 24,7 тис.грн. і досягли 84,4тис.грн.


Організація і планування аудиту операцій з нематеріальними активами

Ціллю аудиту нематеріальних активів являється установлення належності поміж методологією обліку нематеріальних активів, яка використовується в компанії та правилами нормативних актів, тестування реальної присутності нематеріальних активів, розгляд якісності інвестиційного функціонування, знаходження резерву та приймання керованих рішень відносно покращення даного функціонування.

При розкритті головних стандартів методології аудиту нематеріальних активів, необхідно створити модель аудиту.

Основні задачі аудиту нематеріальних активів – скласти обґрунтовану думку щодо правдивості і докорінності інформування про них, відтворені в фінансовому звіті і примітках до них.

Аудит вірності бухобліку нематеріальних активів включає:

- звірку присутності нематеріального активу;

- звірку належності активу установленим критеріям визначення;

- звірку належності НП(С)БО бухобліку надходжень, зношення, вибуття, переоцінок, ремонтів і інакших дій із нематеріальними активами.

Організаційний етап аудиту включає у себе відбір предмета аудиту та організаційно-методичну підготовку його. Відбір предмета аудиту полягає в установленні першочерговості предмета звірки.

Перед початком проведення аудиту розробляється програма аудиту (таблиця), яка є переліком етапів аудиту. В програмі визначаються завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети перевірки.

Програма аудиторської перевірки операцій з нематеріальними активами в ТОВ “Альянс”


Об’єкти аудиту

Виконавці
Період і метод перевірки

1. Виконання договорів придбання нематеріальних активів

Аудитор К.Зінченко, бухгалтер О.Переверзнєв

Вибіркова перевірка, не менше 25% загальної кількості

2. Своєчасність і повнота оприбуткування нематеріальних активів

Аудитор К.Зінченко, бухгалтер О.Переверзнєв

Суцільна перевірка за весь період
3. Порядок складання і обробки звітності матеріально відповідальних осібАудитор К.Зінченко, бухгалтер О.ПереверзнєвСуцільна перевірка за весь період
4. Порядок списання нематеріальних активівАудитор К.Зінченко, бухгалтер О.ПереверзнєвСуцільна перевірка за весь період
5. Відповідність даних обліку положенням облікової політики в частині обліку нематеріальних активівАудитор К.Зінченко, бухгалтер О.ПереверзнєвСуцільна перевірка за весь період

6. Достовірність даних по залишках нематеріальних активів у фінансовій звітності

Аудитор К.Зінченко, бухгалтер О.Переверзнєв

Суцільна перевірка за весь період

Робочий план аудиту (таблиця) є документом організаційно-методологічного характеру, який містить основні стадії процесу аудиту, розміщені в логічній послідовності, із зазначенням видів запланованих робіт, періоду їх проведення, відповідальних виконавців та інших питань.

Робочий план аудитора К.Зінченко для проведення аудиту операцій з нематеріальними активами в ТОВ “Альянс”


Об’єкти аудиту

Обсяг роботи
Час виконання
ПочатокЗакін-чення


1. Операції з нематеріальними активами

Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування нематеріальних активів, їх списання, правильності документального оформлення операцій08.02.2010.02.20

2. Стан внутрішнього контролю нематеріальних активів

Стан роботи щодо забезпечення збереження нематеріальних активів


12.02.20


14.02.20

3. Облікові регістри

Перевірка реєстрів синтетичного і аналітичного обліку нематеріальних активів

15.02.20

16.02.20

4. Бухгалтерська звітність

Тестування бухгалтерської звітності на відповідність

17.02.20

19.02.20

Аудит системи внутрішнього контролю нематеріальних активівна підприємстві

Здійснення аудиту за порядком, який пропонується, надає змогу сильно зменшити трудові затрати, поскільки в випадку знаходження відсутності предметів нематеріальних активів чи його нетотожності предмету, який відбивається у документах, наступне тестування втрачає сенс.

При аудиті предметів інтелектуального володіня – прав на наукові твори та усі інакші права, в виробничій, науковій, науковій та художній сферах, потрібно установити присутність акта присвоюння-передачі, що засвідчжує факт одержання товариством даного предмета нематеріального активу і вірність їхньої ціни.

При здійсненні аудиту на підприємстві проводиться перевірка становища внутрішньогосподарського аудиту нематеріальних активів (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Тестування становища внутрішньогосподарського аудиту нематеріальних активів

За наслідками перевірки становища внутрішньогосподарського аудиту нематеріальних активів підприємства можливо його оцінити на низькому ступені, унаслідок неоприбуткування нематеріальних активів на товаристві.


Методика аудиту нематеріальних активів підприємства

Схема алгоритму аудиту предметів нематеріальних активів можливо подати так (рисунок).

Схема аудиту предметів нематеріальних активів

При аудиті дій із нематеріальними активами потрібно керуватися вимогами Положення (стандарту) бухобліку 8 «нематеріальні активи», затвердженого МФУ.

При аудиті потрібно провести визнання об’єктів, по-перше, як активів, а по-друге, як нематеріальних активів.

Придбаний чи одержаний нематеріальний актив відбивається у звітності, якщо фігурує ймовірність отримання майбутніх економічних прибутків, які пов'язані з його застосуванням, та його ціна може бути правдиво відзначена.

При аудиті нематеріальних активів потрібно звірити вірність їхнього оцінювання. Із цією ціллю розглядається відтворена у бухобліку ціна нематеріальних активів, також потрібно ураховувати, які нематеріальні активи відбиваються за першою ціною, що включає фактичні затрати на надбання до становища придатності.

При аудиті критерієм визнання нематеріальних активів, як активів загалом, являється фігурування можливості одержання у наступному економічну вигоду, взаємопов’язані із застосуванням цих активів, та ціна активів зможе бути правдиво оцінена. При аудиті належності предмета нематеріальних активів першому критерію потрібно упевнитись: усі ризики і вигоди, взаємопов’язані із застосуванням цього предмету надійшли до підприємства.

Другий критерій – правдиве оцінювання нематеріальних активів –регулюється чинними НП(С)БО. Всяке оцінювання (попереднє, справедливе, залишкове) відбивається у документі, що засвідчує факт проведення дії із активом. У даному разі аудитор зобов'язаний провести оцінку правомірності застосування того або інакшого оцінювання, інакше кажучи аудитор спершу класифікує дію, а потому встановлює за П(С)БО ймовірну ціну. Якщо оцінювання активу зроблений в належності із НП(С)БО, тобто економіст вірно класифікував операцію та обрав вірну оцінку, аудитор зобов'язаний (відбірково) використати оціночні прийоми задля контролю правильності цієї суми.

Під час аудиту важним питанням являється тестування вірності обрахунку справедливої ціни. Аудитор стикається із даним питанням при контролі начального залишку. Аудитор зобов'язаний звірити наслідки інвентаризацій. Якщо предмет нематеріальних активів зобов'язаний бути відтворений за справедливою ціною, оцінювання здійснюється на підставі ринкової вартості, із врахуванням зношення за час із моменту надбання (утворення) активу.

Необхідно привернути увагу на формулювання первинної ціни нематеріальних активів в випадку купівлі їх за плату від інакших підприємств, та при виготовленні активів на товаристві; на вірність відбиття податків в ціни нематеріальних активів. Задля контролю вірності відзначення ціни певних об'єктів інноваційної галузі і інтелектуальних інвестицій необхідно залучити спеціалістів.

Важливим запитанням при здійсненні аудиту є вірність відбиття у бухобліку і звітності дій, пов'язаних із надбанням та безкоштовним одержанням нематеріальних активів. Також проводиться вивчення первісних документів із надбання нематеріальних активів, вірність оцінювання активів, установлення норм амортизації, та належності засвідчуючих документів на власність.

Єдиним засвідченням здійснення дії являється первісний документ, що посвідчує факт проведення дії. Першим кроком контролю являється відзначення вірності оформлення документів та правомірності здійсненої дії. Потім аудитор зобов'язаний перевірити належність сум, вказаних у документах, сумам, вказаним у облікових реєстрах, та на облікових рахунках. Наприкінці – вірність формулювання підсумкового залишку у Основній книзі та перенесення його у звітність при перевірці на належність.

Аудитор проводить перевірку вірності обліку надходження нематеріальних активів, що вносяться засновниками у зареєстрований капітал товариства, при цьому потрібно установити вірність оцінювання нематеріальних активів, та легітимність віднесення на рахунки бухобліку.

Також проводять аудит вірності розрахунку та відбиття амортизації, також з'ясовується вірність відзначення норм амортизації, та вірність відбиття по дебету рахунку обліку затрат.

Важливим запитанням при проведенні аудиту являється відбиття у бухобліку наслідків інвентаризації нематеріальних активів. При знаходженні нестач важно установити обсяг збитків.

При аудиті нематеріальних активів виявляються наступні помилки:

- брак первісних документів чи оформлення із помилками;

- невчасне здійснення інвентаризацій;

- неправильне відзначення первісної ціни при надходженні нематеріальних активів;

- неправильне відзначення фінансових результатів при продажу чи при списанні нематеріальних активів;

- неправильний розрахунок амортизацій.

Висновки і пропозиції

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, що не має матеріальних форм і придатний для ідентифікації. Ціна нематеріального активу повинна правдиво відзначитися.

Курсова робота написана на матеріалах ТОВ «Альянс». ТОВ “Альянс” засноване 20 червня 1997 року. Створено відповідно до законів України “Про підприємства”, “Про власність”, “Про підприємництво”, Гоподарського кодексу України.

Ціллю аудиту нематеріальних активів являється установлення належності поміж методологією обліку нематеріальних активів, яка використовується в компанії та правилами нормативних актів, тестування реальної присутності нематеріальних активів, розгляд якісності інвестиційного функціонування, знаходження резерву та приймання керованих рішень відносно покращення даного функціонування.

Організаційний етап аудиту включає у себе відбір предмета аудиту та організаційно-методичну підготовку його. Відбір предмета аудиту полягає в установленні першочерговості предмета звірки.

При здійсненні аудиту на підприємстві проводиться перевірка становища внутрішньогосподарського аудиту нематеріальних активів.

При аудиті нематеріальних активів виявляються наступні помилки: брак первісних документів чи оформлення із помилками, невчасне здійснення інвентаризацій, неправильне відзначення первісної ціни при надходженні, неправильне відзначення фінансових результатів при продажу чи при списанні.

Готові роботи:

- Методика аудиту нематеріальних активів
- Аудит нематеріальних активів підприємства
- Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів
- Аудит нематеріальних активів на підприємстві

Всі курсові з аудиту операцій з нематеріальними активами

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку