Критична оцінка законодавства і розгляд наукових джерел з аудиторської перевірки


Критична оцінка законодавства і розгляд наукових джерел з аудиторської перевірки


Оцінка законодавчих і нормативних актів з аудиту МОА

Складовою частиною інформаційної бази аудиту є господарські та фінансово-законодавчі акти.

У своїй діяльності підприємства керуються законодавчими актами, інструкціями, стандартами, положеннями. Зокрема, ці документи допомагають керівникам і спеціалістам підприємства краще орієнтуватися у існуючих правових нормах, швидко проводити необхідні у кожному конкретному випадку господарські операції, розрахунки.

Аналіз законодавчих актів України подано в табл. 2.1.


Слід зауважити, що на сьогоднішньому етапі в Україні законодавча, методологічна, правова база, ще формується і це відображається на недосконалості та протиріччі деяких прийнятих документів. Більшість законодавчих актів під час своєї дії обростають великою кількістю доповнень і змін, які інколи заперечують основному документу. Великий потік інформації, що швидко змінюється, заважає професійній роботі, зокрема, в організації обліку аудиту та аналізу. В окремі положення бухгалтерського обліку, нещодавно прийняті, вже вносяться зміни та доповнення.

Наукові джерела, де розглядаються питання аудиту МОА

Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням системи управління, вагомими складовими якого є облік, аудит, аналіз діяльності підприємств. Впровадження національних положень бухгалтерського обліку та нормативів аудиту супроводжується виникненням значної кількості питань та проблем серед працівників економічних та аудиторських служб. Для вирішення проблем на сторінках економічних видань здійснюється обмін досвідом серед практиків-економістів. Висловлюють свої погляди з реформування економіки країни вчені, економісти, обговорюються різні точки зору, вносяться пропозиції. За останні два роки на книжковому ринку України з’явилась значна кількість підручників, посібників, монографій провідних вчених з питань обліку, аудиту, аудиту, аналізу господарювання підприємств, установ. В табл. 2.2. зроблена спроба оцінити ряд видань.

Таблиця 2.2

Оцінка наукових джерел

Назва посібника, статті Короткий зміст Використання для теми курсової роботи
Кузмінський А.М. та ін. Організація управління підприємством. –К.:Вища школа, 1993р. Висвітлено питання організації управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки;організації праці, забезпечення процесів обліку, аудиту і аналізу. Розглянуто питання забезпечення процесу бухгалтерського обліку в умовах АРМ бухгалтера.
Романів М.В. Державний фінансовий аудит. Навчально-методичний посібник.-К.: ТОВ»НІОС», 2011.-224с. Комплексно розглядаються методичні теоретичні і практичні аспекти аудиту. Приведена методика аудиту та оцінки забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, ефективності їх використання, оцінка впливу факторів матеріально-технічного постачання на обсяг виробництва продукції.
Сопко В.В., Завгродній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного аудиту і аналізу. Питання організації управління підприємством в умовах сучасного розвитку економіки України. Особливості технології облікового, аудиторського і аналітичного процесів. Наведено особливості забезпечення технології облікового, аудиторського і аналітичного процесів. в умовах комп'ютерного середовища.

Критичний аналіз наукових праць з аудиту дає підстави зробити висновок про те, що в літературі пріоритетне місце відведено об’єктам аудиту, які потрібно перевіряти або на які слід звертати особливу увагу. Однак методичні прийоми аудиту, які показували б, яким способом і в якій послідовності слід вивчати зміст господарських операцій, процесів, що відбулися, внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків тощо, висвітлено дуже слабко. І цей недолік методики аудиту негативно позначається на якості та ефективності аудиторської роботи, призводить до невчасного розкриття завуальованих розкрадань. Тим більше, що і в умовах переходу до ринку на підприємствах не виключаються можливості виникнення нестач і розкрадань. Необхідність розробки методики аудиту зумовлюється обсягом робіт, які виконують аудитори, і значним оновленням нормативної та законодавчої бази.

Найважливіші знання у царині методики аудиту документів і облікових регістрів стосуються насамперед операцій, пов’язаних із надходженням матеріальних цінностей від постачальників, їх оприбуткуванням, списанням матеріалів на виробництво, відвантаженням готової продукції, її реалізацією, надходженням коштів на рахунок у банк, розрахунком фінансових результатів, та інших операцій. У наукових джерелах питання методики аудиту, що вимагають значного практичного досвіду і знань, висвітлено вкрай недостатньо.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку