Висновки та пропозиції курсової роботи з аудиту матеріальних оборотних активів


Висновки та пропозиції курсової роботи з аудиту матеріальних оборотних активів


В ході курсової роботи було проведено загальний фінансово-економічний аналіз стану досліджуємого підприємства ЗАТ «Политранс» за 2016 рік в порівнянні з попередніми періодами і виявлено такі зміни:

в порівнянні з 2014 роком вартість активів зменшилась на 58,8 тис. грн., а з 2015 роком – на 39 тис. грн. Зменшення вартості активів означає спад у господарській діяльності підприємства;

також зменшились фактичні обсяги виробництва і виручка від реалізації на 76,7% в порівнянні з 2014 роком і на 34,9% - з 2015 роком;

в порівнянні з 2015 роком питома вага власного капіталу зросла на 18,9 %, це свідчить про те, що на кінець 2016 року зросла частка майна, що покривається власними коштами. Це позитивний фактор, але фінансова незалежність підприємства залишається дуже низькою;

за результатами діяльності 2016 року прибуток від основної діяльності становить 32 тис. грн., це самий високий показник за досліджуємі періоди, відповідно зросла рентабельність виробництва і реалізації;

розрахований показник фінансової стабільності дає можливість оцінити, що підприємство не готове до погашення своїх боргів і не являється незалежним з фінансового боку;

на кожну гривню, вкладену у виробничі витрати, у звітному році отримано більше на 0,2 грн. ніж у 2014 році і на 0,21 грн. більше ніж у 2015 році. Це свідчить про підвищення ефективності використання виробничих запасів.

В цілому можна зробити висновок, що зміни які сталися з підприємством протягом 2016 року носять позитивний характер, але підприємство повинно шукати можливості для підвищення фінансової стабільності, незалежності, збільшення обсягу виконуваних робіт і підвищення рентабельності.

Основне завдання курсової роботи – це аудит операцій з оборотними матеріальними активами підприємства ЗАТ «Политранс». В ході курсової роботи було зроблено такі висновки.

До оборотних матеріальних відносяться сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини та ін.

Критичний огляд показав, що у наукових джерелах питання методики аудиту, що вимагають значного практичного досвіду і знань, висвітлено вкрай недостатньо, це стосується методики аудиту документів і облікових регістрів стосуються насамперед операцій, пов’язаних із надходженням матеріальних цінностей від постачальників, їх оприбуткуванням, списанням матеріалів на виробництво, відвантаженням готової продукції, її реалізацією, надходженням коштів на рахунок у банк, розрахунком фінансових результатів, та інших операцій.

Методика аудиту обгрунтовує перевірку об’єкта аудиту з погляду забезпечення правильності складання документів і регістрів та відповідності їх між собою. Ця стадія аудиту включає аудиторські процедури, пов’язані з документальною перевіркою операцій і порівнянням їх з даними обліку. Раціонально організований аудитуний процес дає змогу найбільш ефективно використовувати аудиторські процедури з перевірки операцій, відображених в обліковій документації.

АРМ фахівця відкриває принципово нові можливості як у сфері обліку, так і у сфері аудиту. Завдяки великими експлуатаційними можливостями він дає змогу забезпечити автоматизацію практично більшості аудиторських процедур, особливо операцій, тісно пов’язаних між собою, і здійснювати програмований аудит змісту будь-яких господарських операцій із визначенням відхилень. За допомогою ПК можна виявити й змінити фактори, які негативно вплинули на надходження й використання матеріалів, технологічний процес виготовлення продукції та її реалізацію тощо, а отже, й розробити заходи, спрямовані як на усунення виявлених недоліків, так і на недопущення їх у майбутньому.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит запасів підприємства
- Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів підприємства
- Аудит матеріальних запасів підприємства
- Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів
- Аудит виробничих запасів підприємства
- Методика аудиту виробничих запасів підприємства промисловості
- Аудит запасів виробничих підприємств

Всі курсові з аудиту запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку