Аудит розрахунків з оплати праці підприємства

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність розрахунків з оплати праці на підприємстві

2. Огляд нормативно-законодавчої бази та аналіз спеціальної літератури з аудиту заробітної плати

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

4. Методика аудиту розрахунків з оплати праці підприємств

5. Аудит розрахунків з оплати праці підприємства в умовах використання новітніх комп’ютерних технологій

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Вся економіка України і торгівельний сектор зокрема сьогодні перебувають в надзвичайно глибокій структурній кризі.

Українські виробники зіткнулися з цілим комплексом загальноекономічних проблем, які часто не залишають жодних шансів на поліпшення законним шляхом фінансового становища підприємства та його подальший розвиток. Порівняння статистичних даних останніх років України та інших країн Східної Європи переконливо свідчать, що без глибокої лібералізації державної політики у сфері оподаткування, промислової реформи, приватизації, підтримки приватного підприємства і формування фондового ринку годі сподіватись на поліпшення економічної ситуації в країні. За офіційними статистичними даними, негативна тенденція падіння виробництва триває й досі.

Тому питання аудиту бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці підприємств є досить актуальним.

Згідно з положенням Міжнародної організації праці, приховане безробіття, до якого належать надлишкові працівники у зв’язку із спадом виробництва, розглядають як форму неефективного використання праці офіційно зайнятого трудовою діяльністю контингенту населення через працю неповний робочий день (тиждень), вимушені адміністративні відпустки, заборгованість по заробітній платі.

В умовах ринкової економіки зростає необхідність в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств. Об’єктивна інформація про діяльність підприємств дає можливість контролювати відповідність діяльності підприємства тим чи іншим правилам, інструкціям та законам, які регламентують його діяльність.

Таким чином, все вищевикладене обумовлює актуальність теми аудиту операцій по оплаті праці. Метою дипломної роботи є оцінка існуючої на підприємстві системи обліку операцій по нарахуванню заробітної плати та розрахунків з персоналом. Завданням цієї роботи є вивчення теоретичних аспектів аудиту операцій по оплаті праці; вивчення її інформаційної бази; здійснити оцінку існуючого на підприємстві обліку операцій по нарахуванню заробітної плати та розрахунків з персоналом; оцінити внутрішньогосподарський аудит; провести аналіз фонду оплати праці працівників підприємства; оцінити програмне забезпечення підприємства.

Предметом дослідження даної роботи є механізм аудиту за нарахуванням заробітної плати, за розрахунками з персоналом та його складові. Дослідження проводиться на матеріалах приватного підприємства "Гермес Трейдінг".

При дослідженні використовувалась загальноекономічна та спеціальна інформація, законодавчі акти, нормативні документи, статистична і бухгалтерська звітність. При цьому застосовувались методи зіставлення, порівняння, угрупування, синтезу тощо.

Результати дослідження цієї роботи можуть в подальшому використовуватись у фінансово-господарській діяльності підприємства.


Економічна сутність розрахунків з оплати праці на підприємстві

Успішний аналіз системи встановлення рівня оплати праці працівників насамперед потребує чіткого розуміння сутності оплати праці працівників взагалі. Адже розробка і, що головне, запровадження дієвого та об’єктивного механізму оплати праці працівників є неможливими без врахування встановлених закономірностей та існуючих вимог у сфері оплати праці працюючих.

Форми і основні системи оплати праці

Уникаючи розгляду основних положень оплати праці працівників та не враховуючи глибинні властивості притаманні системі оплати праці як такій про реалізацію ефективного механізму оплати праці працюючих не може й бути мови. Це ж в свою чергу унеможливлює досягнення відповідного організуючого впливу цього механізму на практиці.

Враховуючи таку ситуацію аналіз системи встановлення рівня оплати праці працівників варто розпочати з глибинного, теоретико-категоріального дослідження змісту оплати праці працюючих. Лише після здійснення такого дослідження в розрізі окремих елементів механізму оплати праці можна говорити про реальну можливість встановлення основних принципів системи оплати праці працюючих, її особливостей та специфіки.

Здійснення автором теоретико-категоріального дослідження змісту оплати праці працівників має й ще одну мету – встановити та підтвердити в подальшому об’єктивний зв’язок між ефективною системою встановлення рівня оплати праці працюючих та якісною дієвістю усього механізму оплати праці.

При цьому під якісною дієвістю оплати праці працівників мається на увазі здатність цього забезпечення впливати на докорінні засади трудового процесу в усіх його проявах. Стосовно працівників під якісною дієвістю оплати праці розуміється можливість цього забезпечення привести діяльність цих працівників на найвищий рівень ефективності, аж до досягнення стану повного виконання ними покладених на них функцій.

Етапи розробки системи матеріального стимулювання праці робітників


По іншому говорячи, розглядом базових основ оплати праці передбачається довести залежність між системою встановлення рівня оплати праці та рівнем функціональних досягнень працівників взагалі та працівників.

Проведення аналізу системи оплати праці слід розпочати з визначення самої категорії оплати праці, встановлення змісту основних пов’язаних з нею понять.

На жаль, чітке визначення поняття „матеріальне забезпечення працівника” в науковій літературі, що досліджує питання праці та питання оплати праці не зустрічається.

Під оплатою праці, зазвичай, вбачають „будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги”. Це визначення розкриває, однак, лише правову сторону оплати праці.

Основні елементи системи управління персоналом підприємства


З економічної ж точки зору в якості оплати праці найчастіше вбачають „грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу”. В деяких джерелах зміст оплати праці розкривається з об’єктивнішої точки зору, в якості особливої системи відносин. Зокрема, говориться, що матеріальне забезпечення представляє собою „фіксовану в грошовій формі частину доходів в структурі національних доходів країни”.

Зосереджуючи увагу на способах оплати праці, підходах до його здійснення в більшості наукових та періодичних видань розгляд самого змісту цього поняття, на жаль, так і не здійснюється.

Між тим проведений огляд наукових джерел дозволяє здійснити достатньо істинне формулювання категорії „матеріальне забезпечення”.

На сучасному етапі розвитку трудових відносин під матеріальним забезпеченням працівника слід розуміти особливим чином організовану систему економічної взаємодії між суб’єктом, що присвоює результати праці працівника чи отримує право на використання цих результатів та самим працівником. Наслідком цієї взаємодії є перетік фінансових ресурсів на користь останнього.

Таке визначення не тільки якнайкраще відображає сутність оплати праці як такого, розкриваючи з точки зору економічних відносин його глибинний зміст, а й дозволяє уникнути викривленого та, на жаль, досить поширеного розуміння в якості оплати праці однієї лише процедури переходу фінансових ресурсів в матеріальній формі від роботодавця до працівника. Враховуючи це можна говорити про практичну прийнятність викладеного вище трактування категорії „матеріальне забезпечення” для проведення аналізу оплати праці працівників будь-якої сфери діяльності, в тому числі і працівників.

Основні джерела коштів на оплату праці

Для того щоб уникнути непорозумінь в трактуванні споріднених з матеріальним забезпеченням понять варто зупинити увагу і на такому поширеному понятті як оплата праці. В загальному вигляді оплата праці представляє собою процес переходу грошово-матеріальних цінностей від роботодавця до працівника задля відшкодування фізичних, моральних, психологічних та інтелектуальних втрат працівника понесених ним в зв’язку з здійсненням трудової діяльності, виплати працівнику винагороди за згенеровані ним на користь роботодавця результати праці.

Поняття оплати праці є, як бачимо, в великій мірі тотожним поняттю оплати праці. Воно, щоправда, помітно вужче за останнє з приведених понять. При цьому, поняття „оплата праці” є дещо вужчим за поняття „матеріальне забезпечення” хоча б вже тому, що воно не розкриває взаємодію працівника і суб’єкта організації праці в якості особливої системи відносин економічного характеру.

Окрім цього через поняття „оплата праці” перетік фінансових ресурсів на користь працівника відображається як разове, хоч і залежне, але в цілому відособлене від процесу трудової діяльності явище. Поняття ж оплати праці дозволяє вбачати в об’єктивно існуючому русі фінансових ресурсів від суб’єкта організації праці до працівника одну з сторін їх взаємовідносин, яка, до того ж, сильно впливає на саму трудову діяльність.

Структура заробітної плати


Для розуміння глибинного змісту системи встановлення рівня оплати праці безумовно слід опиратися саме на категорію оплати праці в тому сенсі в якому вона була представлена вище. В ході ж розробки механізму визначення рівня оплати праці цієї груп працівників цілком допустимим є використання й поняття „оплата праці”. Обумовлено це не лише змістовною близькістю понять „матеріальне забезпечення” та „оплата праці”, а й можливістю за допомогою останнього поняття простіше виразити основні елементи механізму оплати праці працівників.

Слід зауважити, що більш широке, а ніж визначення сутності, розкриття змісту оплати праці можливе лише за умови розгляду внутрішньої властивості цього забезпечення, що раніше була представлена як якісна дієвість.

В дійсності якісна дієвість може бути виражена лише через ті ефекти, що нею досягаються. Для розкриття ж цих ефектів необхідно встановити конкретні способи їх досягнення, які в загальному розумінні являються функціями оплати праці.

Дослідження функціонального значення системи встановлення рівня оплати праці дозволить, свою чергу, провести паралель між цією системою та ефективністю діяльності працівників взагалі.


Огляд нормативно-законодавчої бази та аналіз спеціальної літератури з аудиту заробітної плати

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту базується виключно на основі нормативних документів, а саме: в першу чергу Законів, прийнятих вищим законодавчим органом Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства фінансів України та Головної податкової адміністрації України. Нормативні документи, які приймаються вищевказаними законодавчими та виконавчими органами є основою роботи бухгалтерської служби підприємства, обов`язковими до виконання.

Під час огляду нормативної бази велика увага приділяється законодавчим актам, що регулюють бухгалтерський облік на підприємстві, так як вони є першочерговою інформаційною базою для всіх підсистем управління (аналізу, аудиту, планування тощо).

Також система оподаткування на Україні закріплена законами та рядом інструкцій по питанню оплати праці.

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни, котрі потребують регулювання, зокрема з боку держави.

Існує велика кількість нормативних положень оплати праці, але це зовсім не свідчить про те, що всі питання з праці та її оплати врегульовані. Інколи, навпаки, існування декількох нормативних актів зумовлює появу невизначеності, тому що одні нормативні акти заперечують або протистоять іншим. Нажаль така ситуація притаманна і українському законодавству.

Отже, гарантія успіху залежить не від кількості правових актів, а від їх якості, конкретності та відповідності один одному та Основному Закону України, так як в нашій країні та й у світі взагалі, законодавство має ієрархічну структуру, з чого випливає: нижчі законодавчі акти повинні підпорядковуватися вищим, а не суперечити Основному закону.

Отже, все законодавство, як з питань оплати праці, так і взагалі потребує удосконалення. Так, як постійна зміна правової бази призводить до негативного становища як в економіці країни, так і в економічному становищі окремого господарюючого суб’єкта. Так, нестабільність законодавства викликає не тільки нерозуміння останнього, але і невірне тлумачення, що в свою чергу привертає увагу відповідних державних органів, а це може дуже негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємств.

Перехід на нові та відмова від старих принципів господарювання, передбачає створення відповідного адекватного механізму господарювання, а останнє зводиться до формування відповідної законодавчої бази, створення якої є гарантом успішного функціонування господарських одиниць.

Основні джерела нормативної бази та напрямки їх використання в дипломної роботі представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні нормативні документи з аудиту оплати праці

Крім нормативної бази, при написанні дипломної роботи були використані підручники, посібники та періодична література з аудиту розрахунків з оплати праці підприємства, короткий перелік та характеристика яких наведені в таблиці 1.2.

Таблица 1.2.

Спеціальна література з аудиту оплати праці

№ п.пЛітературне джерелоКороткий змістВикористання для організації обліку
1234
1Білуха М.Т. Аудит.В підручнику розкривається методика проведення аудиту на підприємствах України з врахуванням останніх змінВикористовуємо під час вивчення питання аудиту розрахунків з бюджетом по податках
2Бутинець Ф.Ф “Контроль і ревізія” ЖитомирРозглядає актуальні проблеми аудиту і ревізії, розкриває їх сутність, зміст. Для організації аудиту на підприємстві
3Бутинець Ф.Ф “Інформаційні системи бухгалтерського обліку”Розглядає ведення обліку з застасуванням інформаційної системиДля організації та ведені бухгалтерського обліку на підприємстві
4Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства.В підручнику розглянуті питання аналізу і планування стратегії діяльності підприємства торгівлі тощоПри розгляді питань аналізу оплати праці
5Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві.Розглядаються методологічні питання фінансового аналізу та аудиту діяльності підприємствПри розгляді питань аналізу використання фонду оплати праці
6Романів Є.М. та ін. Контроль і ревізія.Приведені навчальні та нормативні матеріали щодо практичного здійснення контрою на підприємствах і в установахПри розгляді питань аудиту використання фонду оплати праці та розрахунків з робітниками

Під час опрацювання спеціальної літератури було знайдено достатньо матеріалів з аудиту з оплати праці. При проведенні аналізу спеціальної літератури можна зробити висновок, що на сьогоднішній день сучасної літератури по бухгалтерському обліку за новими стандартами, по аудиту діяльності підприємств по оплаті праці достатньо .

За останні роки періодична преса друкувала дуже багато матеріалів, які розкривали суть заробітної плати та відповідали на питання дописувачів щодо оплати праці, інколи зміст статей повторювався, тому при аналізі були використані основні найгрунтовніші матеріали, які розглянуто у таблиці 1.2.

Отже, можна відмітити, що питання праці та її оплати досить часто є об’єктом наукового дослідження економістів, науковців і знаходить своє відображення в їх друкованих роботах, кожна з яких має свої позитивні та негативні сторони, проте існує ще досить багато неврегульованих питань, особливо в сучасних умовах переходу до нової облікової методики.

Бухгалтерський облік базується на законодавчий та нормативній базі. В зв’язку з реформуванням були внесені зміни, що до ведення бухгалтерського обліку по оплаті праці на підприємстві .

Таким чином, для вивчення питання що до оплати праці необхідно вивчати законодавчу та нормативну базу для подальшого удосконалення ведення бухгалтерського обліку розрахунків з заробітної плати.


Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Для вивчення і дослідження теми курсової роботи використовувались матеріали торговельного підприємства ПП "Гермес Трейдінг".

Приватне підприємство "Гермес Трейдінг" засноване у відповідності із Законом України "Про підприємства в Україні", прийнятого постановою ВРУ № 888-12 від 27.03.91р. зі змінами і доповненнями. Відповідно з формами власності, встановленими Законом України "Про власність" і ст. 2 Закону України "Про підприємства в Україні". "Гермес Трейдінг" є приватним підприємством. Згідно Закону підприємство набуває статусу юридичної особи і стає суб'єктом господарської діяльності після акту державної реєстрації, яка була проведена 18 квітня 1996 р. Основою для реєстрації підприємства було рішення власника майна про організацію, затверджений статут та контракти.

У контрактах визначено відношення між найманими працівниками та власником. Значення Статуту - визначити порядок внутрішньої організації і функціонування самого підприємства як юридичної особи.

Предметом діяльності підприємства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутків в інтересах підприємства і насичення ринку товарами народного споживання.

Підприємство “Гермес Трейдінг” є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку. Підприємство самостійно проводить фінансово-господарську діяльність, керуючись інтересами членів трудового колективу. Вищій орган підприємства затверджує плани фінансово-господарської діяльності та забезпечує аудит за їх виконанням.

Свою діяльність підприємство здійснює на основі господарських, трудових договорів, угод, контрактів, укладених юридичними особами.

Підприємство має право входити в асоціації, корпорації та інші об'єднання; продавати, обмінювати, брати та здавати в оренду будівлі, споруди, транспортні засоби та інше нерухоме майно.

Підприємство несе самостійну відповідальність за взяті на себе зобов'язання усім майном, що йому належить. Держава не несе відповідальність за зобов'язання підприємства. Органом управління підприємства є:

власник підприємства;

директор.

Власник може приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства. Управління поточною діяльністю підприємства здійснюється директором.

Організаційна структура підприємства представлена на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Організаційна структура ПП “Гермес Трейдінг”

Основними напрямками діяльності ПП "Гермес Трейдінг" є:

комерційний пошук і вивчення кон'юнктури та попиту, складання контрактів, техніко-економічне обґрунтування бізнес-планів, розрахунки цін, вивчення конкурентоспроможності товарів, кон'юнктури ринку;

організація роздрібної торгівлі;

сприяння вирішенню питань матеріально-технічного забезпечення підприємства;

проведення єдиної економічної і комерційної політики;

сприяння залученню додаткових фінансових коштів;

надання інформаційних, комерційних, посередницьких та інших послуг для юридичних та фізичних осіб України.

Фінансово-господарську діяльність ПП "Гермес Трейдінг" здійснює згідно статуту і відповідно до чинного законодавства України, самостійно визначає напрямки своєї діяльності, має право володіння і розпорядження одержаним прибутком відповідно до діючого законодавства. Для досягнення цілей статутної діяльності ПП "Гермес Трейдінг" має право:

заключати угоди з постачальниками та покупцями;

набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки;

бути позивачем в судах.

ПП "Гермес Трейдінг" самостійно встановлює ціни і тарифи на товари та послуги за винятком випадків, передбачених законодавством. Підприємство веде бухгалтерський та статистичний облік, несе відповідальність за достовірність інформації.

Майно підприємства складають статутний фонд, основні засоби та обігові кошти, інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі.

Необхідно відзначити високий якісний стан кадрів бухгалтерської аналітичної служби. На підставі Закону "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" та інших нормативних документів ПП "Гермес Трейдінг" розроблена облікова політика, де визначена сукупність засобів ведення бухгалтерського обліку, який є інформаційним джерелом аналізу та аудиту.

Значна увага на підприємстві приділяється економічному аналізу процесів та фінансових показників господарської діяльності підприємства (аналіз обсягу реалізації, прибутку) та факторам, що впливають на їх динаміку.

Для більш детальнішого уявлення про підприємство розглянемо динаміку його ресурсів (табл. 1.3).

Аналізуючи ресурси ПП "Гермес Трейдінг" за три роки необхідно відмітити тенденцію зростання основних його ресурсів. На протязі періоду, який аналізується, підприємство приділяло увагу зміцненню його матеріально - технічної бази.

Так, середньорічна вартість основного капіталу порівняно з 2017 р. зросла на 3,7 тис. грн. або 18,3 %, порівняно з 2018 р. – на 2,7 тис. грн. або 12,4%. Також порівняно з попередніми роками спостерігається зростання матеріальних ресурсів.

Темпи зростання обсягу товарів порівняно з 2017 р. склали 39,25 %, а з 2018 р. – 15,02 %.

Щодо дебіторської заборгованості за товари та по розрахункам, то вона має тенденцію на зниження в 2019 р. порівняно з 2017 та 2018 роками відповідно на 3,2 % та 1,8 %.

Таблиця 1.3.

Динаміка ресурсів ПП “Гермес Трейдінг” за 2017 – 2019 роки

Показники201720182019Відхилення +/- від
20172018
абсо-лютневід-носнеабо-лютневід-носне
12345678
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.20,321,3524,03,718,32,712,4
Товари, тис. грн.78,194,55108,7530,6539,2514,215,02
Незавершене виробництво, тис. грн.1,81,51,8--0,320
Дебіторська заборгованість за товари, тис. грн.4,74,32,7-2-42,6-1,6-37,2
Дебіторська заборгованість по розрахунках, тис. грн.22,121,821,4-0,7-3,2-0,4-1,8
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.1,31,81,50,215,4-0,3-16,7
Середньооблікова чисельність, чол.484934-14-29,2-15-30,6
Торгівельна площа, м2121121121----

Позитивним моментом діяльності підприємства є зниження його середньо облікової чисельності працівників при випереджаючих темпах зростання продуктивності праці. Середньооблікова чисельність працівників в 2019 році склала 34 чол., що на 14 чол. (29,17 %) менше ніж в 2017 р. та на 15 чол. (30,6 %) ніж в 2018 році.

Розмір торговельної площі дане підприємство в досліджуваному періоді не змінювало.

Підприємство здійснює самостійну господарську діяльність за принципами господарювання та самофінансування. Основним узагальнюючим показником фінансового результату господарської діяльності е чистий прибуток підприємства, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПП "Гермес Трейдінг" наведено в табл. 1.4. та на рис. 1.6.

Досліджуючи показники фінансових результатів діяльності ПП "Гермес Трейдінг", можна зазначити, що відбулося зростання чистого доходу від реалізації товарів в 2019 р. порівняно з 2017 р. на 282,0 тис. грн. (22,47 %), а з 2018 р, - на 279,8 тис. грн. (22,25 %). Це відбулося в результаті розширення структури підприємства та покращення договірної роботи з постачальниками.

Незважаючи на те що зростає собівартість реалізованих товарів, на протязі періоду, який аналізується, підприємство все більше отримує валовий прибуток.

Значну частину у витратах підприємства складають витрати на збут та адміністративні витрати. За рахунок збільшення обсягів реалізації витрати підприємства зростають. В 2019 р. вони склали 227,8 тис. грн., що на 19,5 тис. грн. (9,36 %) більше ніж в 2017 р. та на 17,2 тис, грн. (8,17%) ніж у 2018р.

Необхідно відмітити значне зростання фінансових ресурсів від операційної діяльності, яке порівняно з 2018 р, склало майже 150 %. Це відбулося за рахунок випереджаючих темпів росту обсягу реалізації.

Таблиця 1.4.

Динаміка показників діяльності ПП “Гермес Трейдінг” за 2017 – 2019 роки

Показники201720182019Відхилення +/- від
20172018
абсо-лютневідноснеабсо-лютневідносне
Дохід від реалізації товарів, тис. грн.1503,71506,81840,2336,522,38533,422,13
Чистий дохід від реалізації товарів, тис. грн.1255,11257,31537,128222,47279,822,25
Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.1020,11024,61255,6235,523,0923122,55
Валовий прибуток, тис.грн.235232,7281,546,519,7948,820,97
Інші операційні доходи, тис. грн.-------
Витрати, тис.грн.208,3210,6227,819,59,3617,28,17
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.26,722,153,727101,1231,6142,99
Інші фінансові доходи, тис. грн.8092,58556,25-7,5-8,11
Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн.106,7114,6138,73229,9924,121,03
Чистий прибуток, тис. грн.83,694,496,6613,0615,622,262,39
Рівень валового прибутку, %15,6315,4115,29-0,34-2,18-0,12-0,78
Рентабельність реалізації, %1,761,462,921,1665,911,46100
Рівень витрат, %13,8513,9811,58-2,27-16,39-2,4-17,17

Рис. 1.6. Динаміка показників діяльності ПП “Гермес Трейдінг”

За рахунок фінансових доходів, які склали в 2017 – 2019 роках відповідно 80,0; 92,5; 85,0 тис. грн. відбулося зростання результату від фінансової діяльності.

Вважаючи те, що чистий прибуток має тенденцію зростання, можна сказати що підприємство є рентабельним і з кожним роком покращує свою діяльність.

Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство досягло достатньо високих основних показників своєї діяльності і характеризується високою рентабельністю. Крім того, здійснення ефективної фінансової політики дозволить не тільки стабілізувати фінансовий стан підприємства, а й суттєво збільшити ринкову вартість підприємства.


Методика аудиту розрахунків з оплати праці підприємств

Джерелами інформації, які використовуються в процесі аудиту, є аналітичні та синтетичні дані по рахункам № 661 «Розрахунки по заробітній платі», № 662 «Розрахунки з депонентами», рахунок № 441 «Прибуток нерозподілений», первинна документація з бухобліку виробітків, нарахувань і розрахунків з оплати праці (табель робочого часу, маршрутний лист тощо). Листок по тимчасовій непрацездатності, нормативно-правові документи регулюючі ці операції.

Порядок аудиторської перевірки оплати праці на підприємстві

Розпочинають аудит розрахунків з оплати праці з встановлення відповідності даних аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку по субрахунку № 661 в Головній книзі і бухгалтерського балансу на одну дату. Для цього звіряють залишок субрахунку № 661 на перше число місяця в Головній книзі і балансі підприємства з підсумковими сумами (сумами до видачі) розрахункових та платіжних відомостей.

Внутрішній контроль оплати праці

Якщо, при аудиті виявлені розбіжностей між даними аналітичного та синтетичного обліку, встановлюють причини їх виникнення.

Після цього перевіряють вірність проведення тарифікації працівників. Для цього порівнюють записи в штатному розписі із записами в трудових книжках та копіях дипломів. У випадках, коли тарифікація проведена не на підставі оригіналу диплому, атестату або свідоцтва, а на підставі копій, довідок та інших документів, рекомендується вимагати оригінал документу від їх власників. Якщо, оригінал відсутній то в навчальні заклади, які зазначені в документах направляються запити. Співставляються чисельність фактично заміщених штатних посад із затвердженим штатним розписом, перевіряється законність наданих доплат та надбавок.

Далі проводять аудит достовірність первинного обліку, порядки і послідовності заповнень. Особливо перевіряють такі документи, як табель обліку робочого часу і графіки роботи.

На наступному етапі аудиту розрахунків з оплати праці вибірково перевіряють вірність розрахунку суми оплати праці працівникам: окремо з погодинними і відрядними формами оплати праці. Насамперед за табелями встановлюється вірність розрахунку заробітної плати працівникам по погодинній оплаті праці, перевіряється відповідність її тарифним розрядам, тарифним ставкам і посадовим окладам, далі – працівникам по відрядній оплаті праці. В тому числі виявляють, чи проводився внутрішній аудит щодо відповідності фактичних обсягів робіт, що вказані у відповідних первинних документах. Аудит цього співставлення допускає виявити приписки в обсязі виконуваних робіт і надлишкові розрахунки заробітної плати.

Схема аудиту заробітної плати в процесі управління підприємством

Особливу увагу приділяють перевірці вірності розрахунку виплат, що передбачено законодавчими актами про працю, по невідпрацьованому на виробництві (неявочному) часу, одним з основних видів якого є оплата відпусток. В процесі аудиту необхідно встановити повноту включення у нарахування сум при розрахунку середньої заробітної плати, вірність розрахунку середньомісячної і середньоденної суми оплати праці, сум сплати відпусткних.

Окрім цього, перевіряють вірність розрахунку та оплату заробітної плати за сумісництвом. У процесі аудиту визначають чи не траплялись зайві виплати у зв’язку з завищенням посадового окладу та невідпрацьований час; чи не має випадків сплати заробітної плати за один і той же проміжок часу роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом; чи не мало місце оформлення на роботу за сумісництвом вигаданих або підставних осіб.

Перевіряють вірність здійснених сум утримання з зарплати. При цьому встановлюють документальну обгрунтованість і регламентність утримань, своєчасність сплати, утриманих сум за призначенням. Особливо ретельно перевіряється вірність здійснених утримань у осіб звільнених за перевіряємий період.

При перевірці вірності обчислення прибуткового податку перевіряється: 1) законність і розміри надання пільг по прибутковому податку; 2) вірність обчислення сум прибуткового податку помісячно по шкалі утримання прибуткового податку; 3) вірність перерахунку прибуткового податку за рік, який проводиться в січні-лютому місяці кожному працівникові.

Методика аудиту за використанням фонду оплати праці

Перевіркою вірності обчислення відрахувань та нарахувань до Пенсійного фонду України перевіряється вірність утримання з нарахованої суми заробітної плати. Проводиться аудит вірності розрахунків та перерахувань 22 відсотка від загальної суми нарахованої заробітної плати в цілому по підприємству єдиного соціального внеску. При цьому звертають увагу на те, що у випадках, коли на підприємстві заробітна плата нараховувалась, але не виплачувалась, або не нараховувалась і не виплачувалась, підприємство все рівно повинно щомісячно перераховувати Пенсійному фонду 23,68 грн. за кожного працівника.

Слід зазначити, що єдиний соціальний внесок оплачується при одержані грошей в комерційних банках для оплати праці. В разі недостатньої суми коштів на рахунках в установі банку, видача їх на виплату заробітної плати і перерахування зборів здійснюються в пропорційно. При отриманні грошей для оплати праці з доходів від продажу товарів або виконання послуг, а також натурою на наступний день після кожної зазначеної виплати платники зобов’язані перерахувати відповідні суми зборів.

При аудиті розрахунків з оплати праці перевіряють також витрати грошей Фонду соціального страхування України. Проводиться аудит цільового використання грошей вищезазначених фондів, присутність документального підтвердження права призначити ці виплати. При перевірці коштів Фонду соціального страхування України, насамперед, перевіряють витрати на виплату допомог з тимчасової непрацездатності. Ця допомога нараховується на підставі листків непрацездатності, які видані лікувальними установами. Від додержання порядку їх оформлення залежить вірність розрахунку і виплати допомоги. В процесі аудиту встановлюють наявність в листках підписів лікарів, печаток лікувальних установ, наскільки точно визначено безперервний стаж роботи.

Аналогічно перевіряють заповнення інших документів, що надають права для отримань допомог за рахунок грошей Фонду соціального страхування України (допомоги по вагітності та пологах, одноразову допомогу при народженні дитини, організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників і членів їх сімей, на поховання).

Також в процесі аудиту розрахунків з оплати праці впевняюються в обгрунтованості фактів, які виступають підставою для перерахування депонованих сум в комерційні банки на особові рахунки окремих депонентів.

При виявленні порушень чинного законодавства по оплаті праці можуть застосовуватись штрафні санкції.

Суми зайвих допомог, виплачених по тимчасовій непрацездатності можна утримати з одержувача у тому випадку, коли переплата утворилася в результаті арифметичної помилки і не пізніше трьох місяців з дня її розрахунку.

Підприємство щоквартально у встановлені терміни подає звіти у двох примірниках. Один примірник передається до уповноваженої установи за місцем реєстрації платника внесків, другий – лишається на підприємстві. У звітах відображаються проведені розрахунку у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року окремо по тарифу та обов’язкових внесків із заробітної плати кожного працівника, суми перерахованих внесків, а також використання коштів на підприємстві.

Таким чином, аудит розрахунків з оплати праці вважається завершеним, якщо виявлені порушення усунено, винних осіб у їх здійсненні притягли до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі. У деяких випадках необхідно розробляти конкретні заходи і рекомендації із залученням до цієї роботи керівних органів. Необхідно також визначити коло посадових осіб, які будуть відповідальні за виконання розроблених заходів та встановити строки їх виконання. Усі можливі заходи затверджуються наказом керівника і є обов’язковими.

Недооцінка питання оформлення виявлених аудитом порушень погіршує якість та ефективність аудиторської роботи, ускладнює прийняття рішень про притягнення винних до відповідальності й відшкодування матеріальних збитків, може привести до необхідності проведення додаткової перевірки.


Аудит розрахунків з оплати праці підприємства в умовах використання новітніх комп’ютерних технологій

Цілі вирішення завдань аудиту витікають з завдань аудиту як науки та окремої функції системи управління. Метою аудиту розрахунків з оплати праці є сприяння раціональному господарюванню, основною цільовою функцією якого виступає одержання позитивного фінансового результату та його максимізація. Для досягнення цієї мети аудит виконує певні покладені на нього завдання, серед яких можна виділити загальні й окремі. Загальні охоплюють всю діяльність суб’єкта. Розв’язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін діяльності, основними з яких є виявлення та профілактика порушень у технології обслуговування, які мають причинні зв’язки з наданням недоброякісних послуг, перевитратами сировини і матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів; невиконанням договірних зобов’язань. Відповідно проблем, що висвітлюються у цій роботі, до завдань аудиту можна віднести виявлення відхилень від встановлених законодавством нормативів у сфері нарахування заробітної плати та розрахунків з персоналом, а також віднесення витрат на оплату праці до собівартості тощо.

Цілі аудиту, аналізу та обліку залежать від середовища, в якому вони реалізуються і для обслуговування якого вони визначаються. Найбільший вплив цього середовища створює інформаційний чинник, пов’язаний з речовими елементами діяльності а також плануванням, обліком, аналізом та управлінням діяльністю. Саме склад та форма інформації, що служить базою для проведення аудиторських і аналітичних дій, визначає побудову процесу аудиту, застосування тих або інших методичних прийомів, а також впливає на структуру та якість висновків стосовно стану об’єкта дослідження.

Інформаційні зв’язки задач аудиту операцій з оплати праці

Виходячи з цього слід вказати, що в зв’язку із змінами у порядку фіксації та відображення облікової інформації, яка виступає інформаційною базою аналізу та аудиту, тобто широке застосування комп’ютерної техніки та різноманітних програмних засобів в обліковому процесі, викликають не менш суттєві зміни у аудиті, який повинен піднятися на більш вищій рівень у своєму розвитку. При виконанні аудиторських дій над обліковими даними, що зафіксовані на папері, аудит передбачав застосування певних методичних прийомів, за допомогою яких встановлювалась доброякісність проведених господарських операцій та їх правомочність. У випадку комп’ютеризованого обліку аудиторський процес дещо змінюється, хоча методичні прийоми, які визначені як наукові засоби дослідження даних, залишаються ті ж самі, але можуть суттєво модифікуватися. При цьому аудит має справу не тільки з паперовими носіями інформації, але й з такими, що не мають матеріальної форми (наприклад, проміжні розрахунки, що не відображуються у звітних формах). З цього приводу аудитор, який виконує аудиторські та аналітичні функції, повинен не тільки вміти проаналізувати достовірність даних, але й мати уяву про порядок їх одержання, тобто мати певний досвід у тому, щоб прослідкувати здійснення операції від початкових даних, введених в комп’ютер, до самого одержання вихідної інформації, яка й підлягає аудиторському дослідженню.

Крім того, комп’ютеризації повинен підлягати й власно аудиторський процес, ставлячи на меті підвищення його ефективності, швидкості обробки даних та формування висновків на їх підставі. Це в свою чергу потребує пристосування методології аудиту до сучасних засобів обробки інформації, а також розробки програмних засобів, які б дозволяли виконувати аудиту його функції.

В даний час вищим ступенем автоматичної системи обробки економічної інформації є інтегрована система автоматизованої обробки даних, при якій всі завдання управління вирішуються у інформаційно-технологічному узгодженні і яка орієнтується на організацію інформації за принципом створення автоматизованих банків даних.

Схема впливу комп’ютерної обробки економічної інформації на аудит

Основним позитивним моментом при аудиті оплати праці та розрахунків з персоналом відділу освіти є те, що таку систему можна розробити стаціонарно. Тобто для всіх однорідних бюджетних установ можна розробити стандартну програму автоматизації обліку, яка вже в собі може включати блоки для реалізації аудиторських функцій. Паралельно розробляються програми чисто аудитуючого та аналізуючого профілю, що як інформаційну базу використовуватимуть бази даних, сформовані програмою, що здійснює облік. Таким чином відпадає проблема технічного та методичного суміщення програмних продуктів, що призначені для автоматизації аудиту, та програмних продуктів, що призначені для автоматизації обліку.

В Україні накопичений певний досвід створення автоматизованих робочих місць (АРМ) для різноманітних ділянок обліку та аудиту.

Доцільність автоматизованого рішення задачі обліку та аудиту витрат на оплату праці витікає з великого обсягу операцій, тісноти інформаційних зв’язків з іншими задачами, високого ступеню відповідальності за правильність розрахунків оплати праці.

Процеси автоматизації обліку та аудиту витрат на оплату праці закладено в блоці оплата праці. Автоматизована система обробки економічної інформації з обліку витрат на оплату праці з використанням АРМ передбачає рішення наступних взаємопов’язаних завдань:

аудит витрат на виплати за окладом,

аудит витрат на виплати за ро’їздний характер робіт,

аудит витрат на інші виплати.

Рішення задач з обліку та аудиту витрат на оплату праці в умовах розподіленої системи обробки даних організується в регламентному і запитальному режимах.

Регламентний режим забезпечує отримання результативної інформації у вигляді машинограм в повному обсязі. В запитальному режимі результативна інформація видається за вимогою користувача або в вигляді зображення на екрані дисплею, або у вигляді машинограми.

Аудит оплати праці та розрахунків з персоналом – один з найбільш важливих і об’ємних ділянок перевірки. При аудиті за розрахунками з персоналом по оплати праці вирішуються наступні задачі:

Аудит первинного обліку робочого часу.

Аудит повноти і правильності формування і ведення нормативно-довідкової інформації.

Аудит первинних даних для нарахування заробітної плати в міжрозрахунковий період.

Аудит нарахування оплати праці.

Аудит нарахування оплати праці при погодинній оплати праці.

Аудит нарахування в міжрозрахунковий період.

Аудит утримань з оплати праці.

Аудит утримань прибуткового податку з оплати праці.

Аудит утримань в Пенсійний фонд.

Аудит інших утримань з оплати праці.

Аудит відрахування на соціальне страхування і Пенсійний фонд.

Аудит відрахувань в Пенсійний фонд.

Аудит відрахувань в фонд соціального страхування.

Аудит депонованої заробітної плати.

Аудит даних синтетичного і аналітичного обліку праці і заробітної плати.

Аудит відповідності первинних облікових даних регістрам бухгалтерського обліку.

Блок-схема обробки економічної інформації ПЕОМ по розрахунках з оплати праці

Аудит відповідності даних синтетичного обліку праці і заробітної плати показникам, відображеним в наданій бухгалтерській звітності.

При постановці задач аудиту оплати праці важливим способом сучасних методів управління є моделювання господарських процесів і операцій з метою пошуку такого взаємозв’язку факторів, при якому досягаються високі економічні результати. Побудування таких моделей і отримання на цій основі різних варіантів стає можливим лише за умови використання ЕОМ.

В склад системи автоматизованої обробки завдань розрахунків по оплаті праці входить база даних, мовні і програмні засоби, які реалізують доступ до даних і управління ними, а також програмне забезпечення для вирішення даного комплексу завдань і засоби спілкування користувачів з системою в вигляді відповідних мов діалогу.

Автоматизація обліку повинна забезпечувати аудит розрахунків з оплати праці, які відображають стан установи, і виконання необхідних розрахунків по аналізу її фінансового стану. Користувач повинен мати можливість в режимі активного діалогу проаналізувати стан розрахунків з персоналом тощо.


Висновки і пропозиції

Успішний аналіз системи встановлення рівня оплати праці працівників насамперед потребує чіткого розуміння сутності оплати праці працівників взагалі. Адже розробка і, що головне, запровадження дієвого та об’єктивного механізму оплати праці працівників є неможливими без врахування встановлених закономірностей та існуючих вимог у сфері оплати праці працюючих.

Дослідження функціонального значення системи встановлення рівня оплати праці дозволить, свою чергу, провести паралель між цією системою та ефективністю діяльності працівників взагалі.

Отже, можна відмітити, що питання праці та її оплати досить часто є об’єктом наукового дослідження економістів, науковців і знаходить своє відображення в їх друкованих роботах, кожна з яких має свої позитивні та негативні сторони, проте існує ще досить багато неврегульованих питань, особливо в сучасних умовах переходу до нової облікової методики.

Таким чином, для вивчення питання що до оплати праці необхідно вивчати законодавчу та нормативну базу для подальшого удосконалення ведення бухгалтерського обліку розрахунків з заробітної плати.

Підприємство досягло достатньо високих основних показників своєї діяльності і характеризується високою рентабельністю. Крім того, здійснення ефективної фінансової політики дозволить не тільки стабілізувати фінансовий стан підприємства, а й суттєво збільшити ринкову вартість підприємства.

Таким чином, аудит розрахунків з оплати праці вважається завершеним, якщо виявлені порушення усунено, винних осіб у їх здійсненні притягли до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі. У деяких випадках необхідно розробляти конкретні заходи і рекомендації із залученням до цієї роботи керівних органів. Необхідно також визначити коло посадових осіб, які будуть відповідальні за виконання розроблених заходів та встановити строки їх виконання. Усі можливі заходи затверджуються наказом керівника і є обов’язковими.

Автоматизація обліку повинна забезпечувати аудит розрахунків з оплати праці, які відображають стан установи, і виконання необхідних розрахунків по аналізу її фінансового стану. Користувач повинен мати можливість в режимі активного діалогу проаналізувати стан розрахунків з персоналом тощо.


Список використаної літератури

1. Андросов А.М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 2013. – 224 с.

2. Аудит и ревизия. Под ред. А.Л. Бавдей, И.Н. Белій, Н.П. Дробішевский. – Минск: Мисанта, 2013. – 221 с.

3. Бавдей А.Л., Белый И.Н., Доброшевский Н.П. Аудит и ревизия – Мн.: ОО “Мисанта”, 2013. – 221 с.

4. Байдаков В.Л., Нуралиев С.Г. 1С: Бухгалтерия для Windows, методики использования – М.: Фирма «1С», 2013.

5. Богиня Д. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформації економіки України// Україна: аспекти праці No 6, 2017.

6. Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В. та ін. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2017. – 250с.

7. Герасименко О. Сучасний стан оплати праці в науково-технічній сфері України // Україна: аспекти праці. – 2019. - No6. – с. 19 – 26.

8. Гецько В. Зростання фонду оплати праці як необхідна умова для подолання диспропорцій в соціально-економічному розвитку регіонів// Україна: аспекти праці, No 2, 2018.

9. Давидова Т. Автоматизація кадрового обліку в програмі “1С” // Бухгалтерія. Бізнес. – 2018. - No 43/1 (458). – с. 36 – 42, No 44/1(459). – с. 40 – 45.

10. Дієсперов В. До проблеми реформування заробітної плати//Україна: аспекти праці, No 4, 2016.

11. Завгородній В. Формування інтегрованої бази даних для управління, обліку і контролю діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. - No 6. – с. 48 – 51.

12. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Мінстатистики України від 11.12.95 р. No 323.

13. Карась О., Броуман Л. Кодекс законів про працю для керівника і бухгалтера. Контролюючі органи // Все про бухгалтерський облік. – 2019.- No100(768). – с. 37 – 44.

14. Качковская Е. Оплата отпусков // Баланс – Бюджет. – 2019. - No11(20). – с. 17 – 18.

15. Качковская Е. Определение штатной численности // Баланс – Бюджет. – 2019. - No 12 (21). – с. 20 – 21.

16. Колот А. Теоретико-методологічні аспекти класифікації й змісту функцій заробітної плати // Україна: аспекти праці. – 2017. - No 6. – с. 15 – 20.

17. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 2013р.

18. Кучер Г. Реформа заробітної плати в Україні//Економіст, No 3, 2016.

19. Лаба В. Аналітична робота як одна із складових реалізації матеріалів ревізій і перевірок // Фінансовий контроль. – 2019. - No 2. – с. 54 – 57.

20. Лагутін В. Реформа оплати праці стимулюючого типу: необхідність і перспективи// Україна:аспекти праці, No 7, 2017.

21. Лев Т. Інтегрована система обліку заробітної плати у вищому навчальному закладі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2019. – No 2. – с. 53 – 56.

22. Назарбаєва Р. Бюджетні варіації на тему відпускних // Бухгалтерія. Бізнес. – 2019. - No 20/2 (487). – с. 25 – 38.

23. Новіков В. Оплата праці в бюджетних організаціях потребує вдосконалення // Праця і зарплата. – 2003. - No 1(341). – с. 2 – 3.

24. Пікуза В. Електронна відомість розрахунку зарплати // Бухгалтерія. Бізнес. – 2017. - No14 (377). – с. 63 – 67, - 2018. - No13 (428). – с. 59 – 62.

25. Про порядок реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, викладачам вищої школи, науково-технічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам культури, фізкультури і спорту, архівних установ в частині оплати праці: Положення Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 1 грудня 2013 р. No23.

26. Про посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ, використанням коштів на виплату заробітної плати: Наказ Міністерства фінансів України від 8 травня 2013 р. No92.

27. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально-методичний посібник. - К.: Вища школа, 2015. – 224 с.

28. Романова З. Затримав зарплату? Плати компенсацію // Бухгалтерія. Бізнес. – 2019. - No 32/1-2 (499). – с. 45 – 51.

29. Руденко Н.А., Жарков Г.Н., Кацанда Г.В. Вопросы труда и заработной платы в школе – К.: Радянська школа, 1989.

30. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств, М.: Новое знание, 2016.

31. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці//Україна: аспекти праці, No 5, 2018.

32. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці // Україна: аспекти праці. – 2018. - No 5. – с. 31 – 37.

33. Чубко О. Бухгалтерський облік оплати праці // Бухгалтерський облік і аудит. – 2019. - No 4. – с. 36 – 45.

Готові роботи:

- Аудит витрат на оплату праці підприємства
- Аудит витрат на оплату праці
- Аудит трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Аудит оплати праці на підприємствах
- Аудит оплати праці і розрахунків з персоналом

Всі курсові з аудиту праці і витрат на її оплату

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку