Аудит податків і обов'язкових платежів підприємства

Вступ

Проблема аудиту є однією з найбільш значущих в економічній теорії і господарській практиці, оскільки він зумовлює ефективність управління економікою, стратегію менеджменту на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, налагодження процесів входження України до сучасної системи світових господарських відносин. Досвід інших країн показує, що раціональна організація та ефективне функціонування системи аудиту покращує керованість та вдосконалює економіко-правові і ринкові відносини, забезпечує дотримання національних економічних інтересів, розвиток і демократизацію суспільства. Тому система аудиту у господарській сфері, створювана та удосконалювана з урахуванням світових досягнень, покликана сприяти стабілізації перехідної економіки, інтеграції України у світове співтовариство, активізації її участі в діяльності міжнародних економічних організацій.

Однак результати дослідження динаміки основних соціально-економічних показників за 2008-2015 pp. свідчать про погіршення розвитку національного господарства України. Протягом цього періоду зменшувались обсяги валового внутрішнього продукту, продукції промисловості та сільського господарства, капітальних вкладень та основних виробничих фондів, товарів народного споживання і платних послуг населенню. На фоні збільшення внутрішнього та зовнішнього боргу зменшувалась сума прибутку, зростала дефіцитність бюджетів, знецінювалась національна грошова одиниця. Відбувалося подальше скорочення чисельності населення та кількості зайнятих, погіршення стану навколишнього природного середовища.

Тема роботи є дуже актуальною на сьогодняшній день, оскільки підприємства будь-якої форми власності незалежно від виду діяльності постійно взаємодіють з органами державної влади з приводу сплати податків, зборів та інших платежів.

Новий якісний етап у розвитку податкової системи припав на останні роки, коли була прийнята ціла низка нормативних актів, що стосуються системи оподаткування.

Функціонування єдиної, цілісної, врегульованої системи оподаткування необхідне для існування цивілізованих відносин між господарюючими суб’єктами і державою, для забезпечення виконання останньою своїх функцій, для створення у країні стабільного економічного середовища та сприятливого інвестиційного клімату.

Цілком зрозуміло, що функціонування такого податкового механізму не можливе без аудиту з боку держави виконання платників податків своїх зобов’язань перед нею по повному і своєчасному внесенню податкових платежів у відповідні бюджети або фонди. В той же час з метою запобігання сплати штрафних санкцій підприємства самі здійснюють певний податковий аудит за станом розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами. Проте слід відзначити, що на сьогодні досить поширена практика ухилення від сплати податків або заниження об’єктів оподаткування. Всі ці аспекти будуть детально розглянуті у наступних питаннях роботи саме з контрольної точки зору.

Отже, предметом даної роботи виступає фінансово – господарська діяльність підприємства, в результаті якої виникають саме розрахунки з бюджетом їх стан і додержання вимог чинного податкового законодавства, а об’єкти конкретизуються відповідно до предмета – облікова політика підприємства, організація податкового обліку, результати діяльності, фінансова звітність.

Метою курсової роботи є визначення методології й організації аудиту та аудиту розрахунків з бюджетом проведення аналізу цих розрахунків, а також винесення пропозицій щодо покращення стану податкового обліку.

При цьому ставляться наступні завдання:

- розробити організаційно-інформаційну модель аудиту розрахунків з бюджетом;

- проаналізувати загальний стан фінансово-господарської діяльності ТОВ «Валентин АС» за 2013-2015 роки;

- здійснити аналіз стану податкового обліку на підприємстві;

- визначити можливі порушення та причини їх здійснення, а також відповідальність працівників підприємства за вчинені порушення;

- розробити методику аудиту податкових розрахунків, а також перевірити ефективність функціонування системи внутрішньогосподарського аудиту ТОВ «Валентин АС»;

- розглянути принципи застосування та постановки задач ревізії у комп’ютерному середовищі, технології обробки інформації, доцільність впровадження у роботу перевіряючого концепції автоматизованого робочого місця спеціаліста;

- зробити відповідні висновки і винести пропозиції щодо покращення стану розрахунків з бюджетом ТОВ «Валентин АС».


Економіко правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

В постійно змінюючихся законодавчих та нормативних актах бухгалтер повинен орієнтуватися. Для цього необхідно ретельно вивчати законодавчу базу, яка регулює порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку доходів, витрат, прибутку, податку на прибуток, ПДВ.

Характеризуючи нормативну базу з обліку податку на додану вартість та податку на прибуток, необхідно зауважити, що вона постійно змінюється.

Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” зазнав кілька десятків змін. Останні зміни внесені 13 липня 2000 року. Впродовж останнього кварталу в період здачі звітності до Порядку складання декларації про прибуток підприємства зміни вносились 3 рази! Останні були внесені 13 жовтня 2000 року.

Викликає подив той факт, що ще досі не було прийнято П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. На мою думку, труднощі виникають з самим текстом, адже в проекті ще знаходиться Податковий кодекс. Всі нормативні документи, а саме Закон “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Порядок заповнення декларації про прибуток підприємства”, П(С)БО 9, а також ще не прийняті нормативні акти необхідно буде узгодити між собою. За нашої реальності , як це не прикро, це зробити дуже важко. Це враховуючи той факт, що існуючі нормативні акти суперечать один одному і змінюються надзвичайно часто.

Крім нормативної бази інформацію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість та прибуток бухгалтер може черпати з періодичної преси. В таких періодичних виданнях як «Баланс», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», «Бухгалтерія. Бізнес», «Бухгалтеський облік та аудит», «ГлавБух», “Податки та бухгалтерський облік” постійно публікуються зміни, що вносяться в бухгалтерське та податкове законодавство. Крім того, для бухгалтера публікуються проблемні статті, де пояснюються спірні питання бухгалтерського та податкового обліку.

Так, в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 32 за 2009 рік опублікована стаття О.Башинського та І.Довбешко, що присвячена обліку податку на додану вартість та прибуток в умовах національних стандартів. В статті описано процес формування зобов’язань по податку на прибуток, рахунки, які при цьому використовуються.

Гусак М.Б. в статті “Податок на прибуток: переплату у 2010 році можуть повернути і у 2001” описує проблеми, що виникають у підприємства, коли воно переплатило податок на прибуток. При цьому автор використовує такий термін як “позовна давність” у відношенні до податкового органу та описує процес повернення податку на прибуток.

Крім того, зустрічаються статті що стосуються особливостей оподаткування підприємств, що займаються різними видами діяльності. І. Лобза звернув увагу на оподаткування податком на прибуток підприємст, що проводять передплату періодичних видань. В статті наведено розрахунки сум, що використовуються при формування податку на прибуток.

А. Стріляни присвятила статтю проблемі здачі декларації, порядку заповнення всіх її додатків, дані поради та рекомендації щодо її заповнення.

Найбільш гострі питання, що виникають при заповнення декларації про прибуток та податкової декларації з податку на додану вартість, висвітлені А. Манукян в газеті “Все про бухгалтерський облік”, № 95 за 2000 рік. Автор дає відповіді на запитання читачів.

Грачова Р. в статті “Облік податку на прибуток: нові рахунки , старі проблеми” торкається важливого питання розходження податкового та бухгалтерського обліку податку на прибуток, висвітлює проблемність обліку за “першою подією”, введення рахунків для обліку податків з тимчасової різниці. Акцент ставиться на труднощах, що ваникають для бухгалтера, коли він змушений відслідковувати сальдо тимчасової різниці на початок цього звітнього періоду, щоб черговими нарахуваннями його закрити. Пропонується в статті один активно-пасивний рахунок, замість двох – 17 і 54. Авторка приходить до думки, що існуючий механізм сплати податку на прибуток є незадовільним і призводить до того, що підприємства просто ухиляються від його сплати.

Білик Р. В газеті “Дебет-Кредит” № 26 за 2010 рік висвітлює загальні положення щодо заповнення декларації про прибуток підприємства та податку на додану вартість. Стаття торкається таких основних питань як:

Нормативна база.

Сфера дії Порядку складання декларацій.

Оформлення декларацій.

Подання Декларацій.

Структура Декларацій.

Відповідальність платників податку.

Питанню здачі Декларації присвячена стаття Оркуш Е. В “Дебеті-Кредиті” № 31 за 2000 рік “При здавання декларації про прибуток за 9 місяців бухгалтера очікують принаймні 4 неприємні сюрпризи від податківців. Цими неприємностіми стали:

Було запроваджено облік приросту (убутку) за неотриманими товарами, за які здійснюється передоплата.

Податкова підтвердила свою позицію щодо заборони віднесення до валових витраткурсових різниць за валютними кредитами.

Різниця між курсом НБУ та курсом купівлі валюти не відновиться на валові витрати.

При перенесення збитків не дотримуються елементарні математичні правила.

Про відображення збитків звітного періода в декларації пише також А.Дмитрієв в газеті “Дебет-Кредит” № 36 за 2000 рік.

Декларація про прибуток підприємства, порядок її заповнення та інші питання висвітлюються в спеціальному семінарі для читачів “Дебету-Кредиту”, в документах для роботи (додаток до “Дебету-Кредиту”).

Проблемними є також тем коректування валових витрат по пункту 5.9 Закону про прибуток і національні стандарти бухгалтетрського обліку, як проводити коректування балансової вартості товарних запасів у зв’язку з введенням П(С)БО 9. Такою є стаття Ю.Лиспнського в газеті “Все про бухгалтерський облік”.

Не можна не звернути увагу на статтю С.Хомяка “Взаємовідносини платників податків з контролюючими органами”. В статті описані права та обов’язки платника податку при проведення ревізій і перевірок, що буде корисно в діяльності кожного підприємства.

Автори пишуть також на тему податкової системи взагалі. Такими статтями є “Трансформація системи оподаткування в Україні” Воронової О.(“Фінанси України”), “Реформування податкової системи України” Папаїки О. (“Фінанси України”), “Ефективна податкова система. Основні принципи побудови” Нортон Л.Стюбен (“Все про бухгалтерський облік”).

Таким чином, можна сказати, що економічна активність залежить від податкового тиску, що останнім часом збільшується.

Й саме тому, автори статей в газетах і журналах повинні відображати хвилюючі питання підприємців, що стосуються нарахування та сплати податків, надавати консультації щодо ведення господарської діяльності. А законодавчі органи повинні забезпечити та поліпшити нормативну базу, яка характеризує податок на прибуток та податок на додану вартість, що збираються поліпшити найближчим часом.

Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження ТОВ «Валентин АС»

Згідно статуту ТОВ «Валентин АС», юридична адреса – м. Київ -35, вул. Урицького,25 від 30 травня 1995 року та викладено в новій редакції 3 червня 2013 року.

Мета діяльності товариства є виробництво та насичення ринку України продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, продуктами харчування вітчизняного та іноземного виробництва, сприяння розвитку економіки, отримання прибутку в інтересах учасників товариства.

Предмет діяльності товариства:

- Здійснення оптової та роздрібної торгівлі продуктовими та промисловими товарами, в тому числі продуктами харчування, предметами побутової хімії, лікарськими препаратами, товарами дитячого асортименту, алкогольними напоями та тютюновими виробами, і іншими дозволеними товарами;

- Створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів;

- Посередницькі послуги в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально - технічному постачанні;

- Надання українським іноземним громадянам всього комплексу послуг, пов'язаних з проведенням заходів о галузі туризму і дозвілля на території

Основним видом діяльності товариства є здійснення оптової та роздрібної торгівлі.

Структура управління (рис. 4.1) являє собою сукупність взаємопов’язаних організаційних одиниць, що виконують визначені функції.

Управління фінансово-господарською діяльністю даного підприємства здійснює керівник – Божок Юрій Володимирович.

Організаційна структура управління

Рисунок 4.1. Організаційна структура управління підприємством

Узагальненим показником господарської діяльності є прибуток. Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

В ТОВ «Валентин АС» бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером (Рис. 4.2).

Структура бухгалтерської служби підприємства

Рисунок 4.2. Структура бухгалтерії на підприємстві

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням автоматизованою формою обліку. З метою посилення контрольних функцій обліку, узагальнення і групування деяких облікових даних застосовуються також реєстри аналітичного обліку: організація бухгалтерського обліку по особливим реєстрам забезпечує охоплення усіх фінансово-господарських операцій і ведення аналітичного обліку по балансових рахунках.

Для внутрішніх потреб на підприємстві використовується система автоматизації бухгалтерського обліку "1-С Бухгалтерія". Ця система значно підвищує якість роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому.

Для поглибленого аналізу деяких показників використовуються також дані поточного бухгалтерського обліку та статистичної звітності за 3 періодів (таблиця 4.1).

Таблиця 4.1

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Валентин АС"

№ з/п Показники 2013 рік 2014 рік 2015 рік Відхилення 2015 року від
2013 2014
в сумі в % в сумі в %
1 Чисельність працюючих, чол. 28,00 30,00 34,00 6,00 21,43 4,00 13,33
2 основні засоби,тис.грн 33,00 30,60 31,50 -1,50 -4,55 0,90 2,94
3 оборотні засоби, тис.грн 306,40 163,50 156,10 -150,30 -49,05 -7,40 -4,53
4 Доход від реалізації, тис.грн. 829,90 955,00 1026,80 196,90 23,73 71,80 7,52
5 Зобовязання по ПДВ 138,30 159,00 170,70 32,40 23,43 11,70 7,36
6 Чистий доход, тис.грн. 691,60 796,00 856,10 164,50 23,79 60,10 7,55
7 Валові витрати , в т.ч. 696,80 790,00 836,50 139,70 20,05 46,50 5,89
8 Витрати , т.грн. 129,60 143,00 139,30 9,70 7,48 -3,70 -2,59
9 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 567,20 647,00 697,20 130,00 22,92 50,20 7,76
10 Собівартість у % до виручки 68,35 67,75 67,90 -0,45 -0,65 0,15 0,22
11 інші операційні доходи 2,30 0,00 10,20 7,90 0,00 10,20  
12 Прибуток від реалізації -2,90 6,00 29,80 32,70 -1127,59 23,80 396,67
13 Прибуток до оподаткування тис. грн. -2,90 6,00 29,80 32,70 -1127,59 23,80 396,67
14 Податок на прибуток   1,80 8,94 8,94   7,14 396,67
15 Чистий прибуток, тис.грн. -2,90 4,20 20,86 23,76 -819,31 16,66 396,67
16 Рентабельність реалізації, % -0,35 0,44 2,03 2,38 -681,37 1,59 361,94
17 Продуктивність праці, тис. грн. на 1 чол. 29,64 31,83 30,20 0,56 1,89 -1,63 -5,13

Аналізуючи таблицю 4.1. можна відмітити деяке збільшення обсягів діяльності на ТОВ «Валентин АС» порівняно з попередніми роками. У порівнянні з 2013 товарообіг у 2015 році становить 23,73%,у порівнянні з 2014 – 7,52 %. Стостерігаємо коливання товарообігу, та в середньому даний показник зростає. Податок на додану вартість змінювався майже пропорційно до товарообігу (23,43%, 7,36%), так само як і валовий дохід (23,79%, 7,55%).

Треба відмітити, що відносне відхилення по товарообігу, ПДВ та валовому доходу має однакове значення з причини того, що у валовий дохід не включаються суми інших доходів, а ПДВ платиться підприємством вчасно, а, отже, пропорційно товарообігу.

У 2015 році підприємство досягло найвищого рівня балансового прибутку. У порівнянні з 2013 роком балансовий прибуток збільшився у 9 разів.

Основні показники діяльності

Рисунок 4.3. Динаміка основних показників діяльності підприємства

Доречно відмітити, що питома вага валових витрат зменшилася у 2015 році порівняно з попередними періодами (20,05%, 5,89%, ) за рахунок зменшення витрат з 7,78% до 2,43%.

Проте негативною тенденцією є те, що на ТОВ «Валентин АС» немає позареалізаційного доходу, тобто існує тільки основна діяльність та немає інвестицій, які при правильному розрахунку могли б принести додатковий прибуток. Проте існують інші операційні доходи, які найбільшими були у 1 півріччі 2015 – 10,2 тис.грн., що є також позитивною тенденцією.

Адже на початку 2013 – 2,3 тис.грн. таке відхилення каже про мобілізування коштів і вкладення їх у інші сфери, що причинило зменшення оборотних коштів з 306,4 тис.грн. до 156,1 тис.грн. у 2-му півріччі 2015 року.

Ресурси підприємства мали також деякі, проте незначні зміни. Чисельність працюючих на дані періоди збільшилася в цілому на 6 чол., основні засоби коливалися у середньому близько 32,5 тис.грн.

Треба відмітити, що у на початку 2013 року на ТОВ «Валентин АС» були збитки, але вже в наступному періоді відбулося швидке зростання до 20,4 тис.грн. завдяки прийняттю оптимальних рішень та впровадження нових методів. Проте у наступних періодах спостерігається дещо зниження балансового прибутку: у 1-му півріччі 2014 – 6 тис.грн., тобто наприкінці 2013 року проблему збитковості було тільки зглажено, й тому напочатку 2014 року відбувся спад, бо не вилікувана причина. Але вже у 1 півріччі 2015 року спостерігаємо прибуток у сумі 29,8 тис.грн., що каже про остаточне виішення проблеми.

Такий показник як рентабельність ралізації була найбільшою у 2015 році й відповідає по рівню збільшенню (зменшенню) чистому прибутку (1 півріччя 2013 - -0,35%, 1 півріччя 2014 – 0,44%, 1 півріччя 2015 – 2,03%). Продуктивність праці відповідно зросла, хоча в 2015 році вона буде складати менше ніж у 1 півріччі 2014 року й складає відповідно 31,27 тис.грн., 28,52 тис.грн., 30,20 тис.грн. по черзі з 1-го півріччя 2013 року до 1-го півріччя 2015 року.

В цілому по фінансово-господарській діяльності базового підприємства можна зробити висновок, що розширення діяльності відбулося якісно і кількісно.

Організаційно-інформаційна модель аудиту розрахунків з бюджетом підприємств

Будь-яка цілеспрямована діяльність вимагає обмежень або конкретизації. Це означає, що необхідно визначити предмет і об’єкти, вивченням яких ця діяльність буде обмежена. Для цього формують мету діяльності і перелік завдань, вирішення яких призведе до досягнення мети.

Тому необхідно вибрати методи і способи, які будуть використані для вирішення поставлених завдань. Одним із способів формалізації проведення аудиту є розробка їх організаційно-інформаційної моделі, яка об’єднує дві сторони: організаційну та інформаційну.

Організаційні питання, які вирішуються на рівні розробки моделі, торкаються об’єктів, суб’єктів і методів перевірки.

Інформаційна сторона відображає інформаційні питання, що створюють інформаційну базу:

- вибір джерел інформації;

- вибір інформаційного забезпечення;

Таким чином, організаційно-інформаційної модель являє собою характеристику об’єктів, показників, інформаційної бази, методичних прийомів та узагальнення результатів.

Аудит податкових платежів підприємств здійснюються у відповідності до організаційно-інформаційної моделі, яка складається з чотирьох взаємопов`язаних блоків:

I. Об`єкти і суб`єкти аудиту.

II. Джерела інформації та інформаційне забезпечення аудиту.

III. Система показників аудиту податкових платежів

IV. Методи обробки економічної інформації.

V. Узагальнення і реалізація результатів аудиту.

Для проведення подальшого дослідження необхідно розкрити зміст кожного блоку.

Об`єкти і суб`єкти аудиту

Об’єктами аудиту в даному випадку виступають розрахунки, терміни її погашення, отримані кредити банків, стан обліку податкових платежів.

Суб’єктами аудиту виступають:

- бухгалтерська, фінансова, планова служби підприємства, економічний відділ;

- адміністрація підприємства;

- державні органи.

Джерелами інформації для аудиту податкових платежів підприємства

Нормативно-законодавча і фактографічна (облікова) інформація.

Нормативно-законодавчою є та інформація, яка законодавчо підтверджує законність (або незаконність) розрахунків з бюджетом.

До такої інформації належать:

1) Правові джерела: нормативно-правові документи. (закони, накази, постанови, інструкції)

2) Планові джерела: планові обсяги фінансування та видатків на погашення заборгованостей.

3) Нормативні (норми природного збитку, норматив запасів, норми залишків незавершеного виробництва тощо).

Фактографічна (облікова) інформація включає бухгалтерську звітність та статистичну інформацію, використовується під час аудиту податкових платежів і дає змогу обгрунтувати дійсність звершення або недостовірність розрахунків з бюджетом. Під час аудиту податкових платежів використовуються розрахунково-платіжні документи, виписки банку, акти взаємозвірення. Джерелами інформації аудиту податкових платежів є записи в облікових регістрах субрахунків та аналітичного обліку за рахунками: 63 “Розрахунки з постачальниками і замовниками”, 64 “Розрахунки за податками та платежами”, 65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки з оплати праці”, 68 “Розрахунки за іншими операціями і бюджетом”. Також необхідно додатково використовувати баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів тощо.

Позаоблікова інформація являє собою дані ревізій, перевірок, обстежень, службові записки.

Система показників аудиту податкових платежів

- первинні показники з бухгалтерського і статистичного обліку і звітності (абсолютні вартісні показники) - сума податкових платежів за статтями балансу в тис.грн;

- відносні (розрахункові) показники: показники динаміки; показники структури (питома вага податкових платежів в загальній сумі поточних активів); показники якості (показники оборотності податкових платежів).

За своїм змістом, в залежності від того, який ступінь явища вимірюється, показники поділяють на кількісні та якісні.

Кількісні - відображають розмір об’єктів аналізу і аудиту та кількісні зміни, що в них відбулися (обсяг податкових платежів за товари, роботи, послуги).

Якісні - відображають суттєві особливості окремих об’єктів.

Кількісні показники використовуються для відбиття абсолютних та відносних величин. Якісні використовуються з точки зору їх відповідності встановленим стандартам, нормативам.

Методи обробки економічної інформації

Метод аудиту характеризується використанням загальнонаукових і спеціальних методичних прийомів і способів аудиту.

До загальнонаукових методичних прийомів належать:

- аналіз: вивчення податкових платежів розчленуванням на розрахунки з бюджетом та власне кредиторів (як складових об’єктів);

- синтез: вивчення податкових платежів в цілому;

- моделювання: грунтується на застосуванні організаційної моделі проведення контрольного процесу – стандарти, нормативи;

Спеціальні методичні прийоми аудиту включають три групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні та документальні методичні прийоми.

До органолептичних методичних прийомів належать:

- інвентаризація: встановлення фактичної наявності податкових платежів;

- суцільне і вибіркове спостереження: перевірка податкових платежів суцільним способом, а також вибірково по платежам (зустрічні перевірки);

- службове розслідування: перевірка дотримання посадовими особами нормативно-правових актів.

До розрахунково-аналітичних методичних прийомів належать:

- економічний аналіз: аналіз показників податкових платежів, за допомогою якого з’ясовуються причини та встановлюються фактори, які вплинули на її збільшення чи зменшення, та й взагалі утворення;

- статистичні розрахунки: прийоми отримання таких величин і кількісних характеристик, які містяться в аналітичній інформації підприємства (розрахунок відносних величин, темпів росту заборгованості).

До документальних методичних прийомів належать:

- інформаційне моделювання – це інформаційна сукупність, яка представляє аудитуючий об’єкт у вигляді моделі. При формуванні інформаційної моделі необхідно забезпечити повноту характеристики об’єкта аудиту, вибір істотних змінних і подання їх у формі інформаційного образу. Метою моделювання є одержання необхідної інформації про об’єкт для вивчення його стану, виявлення відхилень. При моделюванні використовується нормативно-правова, договірна, облікова, звітна та інша інформація про об’єкти аудиту податкових платежів.

- дослідження документів – являють собою прийоми документального аудиту достовірності, доцільності, ефективності господарських операцій використання матеріальних ресурсів, відповідності їх законодавчим та нормативно-правовим актам. Прийоми документального аудиту застосовують до бухгалтерських документів, записів в облікових регістрах, даних звітів і балансів, до статистичних матеріалів. При цьому об’єктом документального аудиту є інформація, що характеризує здійснені операції з розрахунками. Використання у аудиті податкових платежів документальних методичних прийомів дає змогу дати кількісну і якісну оцінку виявлених недоліків, встановити відповідальних за них осіб і виявити розмір матеріальної відповідальності.

Узагальнення і реалізація результатів аудиту податкових платежів

Здійснюється групування недоліків, документування результатів проміжного аудиту, аналітичне групування недоліків в акті аудиту, прийняття рішень за результатами проведення аудиту, доведення їх до виконавців, а також контроль за їх виконанням.

Отже, від правильності визначення мети, завдань, об’єктів аудиту розрахунків з бюджетом великою мірою залежить результат аудиту. Тільки всебічне дослідження в процесі аудиту господарських операцій з податками і платежами із застосуванням різних методичних прийомів дає змогу правильно оцінити об’єкти аудиту, дати кількісну і якісну оцінку виявлених недоліків, виявляти та запобігати нестачам і втратам фінансових ресурсів.

Методика аудиту розрахунків з бюджетом в умовах застосування новітніх інформаційних технологій

Для оптимізації праці аудитора або аналітика застосовується концепція автоматизації роботи спеціаліста, яка втілюється в життя за допомогою впровадження АРМ – автоматизованого робочого місця, яке є професійно орієнтованою комплексною системою, спрямованою на реалізацію управлінських рішень.

Структурні компоненти АРМ наведені на рисунку 8.1.

Структура АРМ аудитора

Рис. 8.1.Структурні компоненти АРМ

При перевірці підприємства можуть мати місце такі ситуації, коли бухгалтерській облік на ньому ведеться вручну, автоматизований частково або повністю. У першому випадку аудитор спеціаліст повинен орієнтуватися на свій АРМ. У протилежних випадках АРМ аудитора повинен бути побудований таким чином, щоб він дозволяв здобувати із інформаційної бази бухгалтерського обліку необхідну йому інформацію.

Характеристика комплексу задач з аудиту розрахунків з бюджетом підприємства наведена в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Характеристика комплексу задач аудиту розрахунків з бюджетом

N п/п Елементи характеристики Аудит достовірності бухгалтерського обліку Аналіз отриманої інформації
1. Мета розв'язання Отримання інформації, необхідної для аудиту Аналіз інформації, необхідної для аудиту
2. Організаційно-економічна сутність Аудит відповідності записів по рахункам первинним документам і обліковим реєстрам Оцінка динаміки нарахування і сплати податків.
3 Доцільність автоматизованого вирішення задачі Висока трудомісткість облікових процесів. Інформація про доходи міститься в багатьох реєстрах, що ускладнює оперативність її знаходження при ручній обробці Великий обсяг розрахунків, їх висока трудомісткість і складність, економія часу.
4 Періодичність розв'язання В ході здійснення аудиту, перевірки В ході здійснення аудиту, перевірки

Отже, використання ПЕОМ, АСУ та АРМ відіграє дуже важливу роль у фінансово-господарській діяльності підприємства, оскільки значно полегшує розв'язання поставлених задач перед аудитом.

Для вирішення комплексу задач аудит розрахунків з бюджетом використовується певна інформація. Інформаційні зв’язки задачі наведені на рис. 8.2.

Інформаційне забезпечення аудиту розрахунків з бюджетом

Рис. 8.2. Інформаційні зв’язки задачі

До основних видів аудиту достовірності інформації належать:

- уникнення механічних помилок, тобто аудит на рівні реквізиту: тип, шаблон, діапазон;

- дотримання технологічного процесу обробки інформації на обчислювальному центрі, що передбачає неможливість виконання наступної процедури обробки без нормального завершення попередньої процедури.

Аудитор, досліджуючи документи, вивчає встановлений порядок виправлення виявлених помилок, аналізує їх з метою попередження в майбутньому. Особливу увагу слід звернути на помилки, виявлені при введенні інформації в комп'ютер. Для перевірки правильності обробки інформації за окремим завданням аудитор може використовувати так званий метод повторного прогону контрольного прикладу, тобто самостійно або з залученням спеціаліста обробити за діючими на підприємстві програмами і у встановленому технологічному порядку конкретну первинну інформацію.

До програмно-логічних способів аудиту відносяться прийоми подвійного рахунку; алгоритмічний контроль; рахунковий аудит з отриманням контрольних підсумків; балансовий спосіб рахункового аудиту; застосування матричних моделей; порівняння однойменних показників, отриманих із різних джерел (зустрічні перевірки); прийом оберненого перерахунку; способи підстановок, кореляційних зв'язків, інші математичні прийоми, аудит за відхиленнями. Використання названих прийомів дає можливість виявити випадки протиріччя окремих показників в первинних документах, нормативно-довідникової інформації, викривати та попереджувати приписки та інші порушення.

Незважаючи на подальший розвиток автоматичного обладнання та передачі вихідної інформації в комп'ютерні системи аудиторські операції організаційно-інструктивного характеру, спостереження, оцінки дій посадових осіб, отримання пояснень, довідок тощо вимагають творчих зусиль аудитора та не підлягають автоматизації за допомогою технічних засобів. Багато видів операцій, пов'язаних з готівково-грошовим обігом, фінансовими розрахунками та рухом товарно-матеріальних цінностей, належить і далі оформлювати традиційними первинними документами, тому що вони виконують розпорядчо-правову функцію, а потім використовуються як виправдовуючі (виконавчі) документи.

Вхідною інформацією для бухгалтерського обліку є первинна документація. Для аудитора, що здійснює перевірку в умовах комп’ютерної обробки даних вхідна інформація буде значно різноманітнішою, хоча аудитор також використовує перелік первинної документації (таблиця 8.3).

Таблиця 8.3.

Перелік первинної документації

Найменування документуПозначення в постановціПеріодичність та строк надходженняКод файлу, що формується
1Книги придбання продажуКНПо мірі здійснення операціїФОД
2Податкові накладніПНПо мірі здійснення операціїФОД
3НакладнаНПо мірі здійснення операціїФОД
4Рахунок-фактураРФПо мірі здійснення операціїФОД
5Платіжне дорученняПДПо мірі здійснення операціїФОД

Вхідна та вихідна інформація повинна забезпечити здійснення аудиту. Отже повинна відповідати наступним вимогам: повнота, достовірність, відповідність сучасному законодавству. З цією метою аудитор складає перелік файлів вхідної інформації (таблиця 8.4., 8.5, 8.6, 8.7, 8.8).

Таблиця 8.4

Перелік файлів вхідної інформації

Найменування файлуКод файлуПеріодичністьТехнічний носійКлюч упорядкування
1Класифікатор можливих порушеньКМПОдноразовоДискетаЗа кодом порушень
2Класифікатор господарських операційКГООдноразовоДискетаЗа кодом операцій
3Довідник нормативної базиКНБОдноразовоДискетаЗа кодом нормативної акту

Таблиця 8.5

Довідник нормативно-правових актів

Назва документуМета використанняКод
Закон про ДКРСВизначає статус ДКРС, її функції та права1
Інструкція про порядок проведення аудиту та перевірокРегулює проведення аудиту і перевірок2
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку №88Регулює порядок ведення записів
3
Закон про бухгалтерський облік і звітністьВизначає принципи і методологічні засади ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності4
Закон «Про оподаткування прибутку»Визначає порядок розрахунку амортизації ОЗ та НА5
Закон “Про податок на додану вартість”Регулює податкові відносини пов’язані з ПДП6

Крім того, до даного файлу вхідної інформації можуть бути включені нормативні акти з таблиці 3.1.

Таблиця 8.6

Класифікатор податків

Найменування податківКод
1Податок на прибуток11
2ПДВ12
3Прибутковий податок13

Таблиця 8.7

Класифікатор можливих порушень

Назва порушенняКод
1Несвоєчасна сплата податків01
2Замасковане фіктивними документами зменшення податків02
3Помилки при заповнені податкової звітності.03
4Підлог в документах04

На рисунку 8.3. наведено приклад блок-схеми, що використовується при обробці інформації аудитором.

Автоматизація аудиту податків

Рисунок 8.3. Блок-схема автоматизації здійснення аудиту розрахунків з бюджетом

Результатом введення файлів вхідної інформації є формування і відображення на дисплеї вихідної інформації (таблиця 8.8).

Таблиця 8.8

Перелік файлів вихідної інформації

Найменування документуПозначенняПеріодичністьКількість екземплярівКористувачіПризначення
Відомість виявлених порушеньВВППід час аудитуОдинКерівництво, аудиториСистематизація та класифікація порушень

Склад та характеристика вихідних документів наведена в таблицях 8.8.

Таблиця 8.9

Склад та характеристика реквізитів вихідного документа “Відомість виявлених порушень”

Найменування реквізитівПозначення в задачіДовжина в знакахДіапазон зміни
Код операціїКО9 (2)01 - 99
Найменування операціїНОА( 32)-
Здійснена проводкаЗП
СумаС9 (4), 9(2)0,01 - 9999,99
ДебетДТ 9(2)01-99
КредитКТ 9(2)01-99
Необхідно зробитиНЗ
СумаС9 (4), 9(2)0,01 - 9999,99
ДебетДТ 9(2)01-99
КредитКТ 9(2)01-99
Класифікатор актівКЗА9 (2) 01-9936161

Отже, застосування обчислювальної техніки у аудиті розрахунків з бюджетом має безліч переваг.

Висновки і пропозиції

У даній курсовій роботі були висвітлені питання методології та організації аудиту, розрахунків з бюджетом на базі ТОВ «Валентин АС».

З результатів проведеної роботи випливають наступні висновки:

- підприємство ТОВ «Валентин АС». здійснює торговельну діяльність, яка характеризується постійним зростанням товарообігу: відповідно до збільшення обсягів продажу зростає і сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету;

- з введенням в дію нового плану рахунків майже вся нормативна база підлягає переосмисленню та переопрацюванню й саме тому, автори статей в газетах і журналах повинні відображати хвилюючі питання підприємців, що стосуються нарахування та сплати податків, надавати консультації щодо ведення господарської діяльності. А законодавчі органи повинні забезпечити та поліпшити нормативну базу, яка характеризує податок на прибуток та податок на додану вартість, що збираються поліпшити найближчим часом.

- найбільші суми податків та зборів, як-то податку на прибуток, відрахувань на соціальні заходи, були перераховані до бюджету та цільових позабюджетних фондів у 2000 році, що пояснюється значною сумою балансового прибутку, який був отриманий по результатам діяльності підприємства у цьому році, а також більшими, ніж в інших роках, розмірами сум, спрямованих на оплату праці персоналу В цілому по фінансово-господарській діяльності базового підприємства можна зробити висновок, що розширення діяльності відбулося якісно і кількісно.

- за період, що аналізується, розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами по прямим і непрямим податкам і зборам проводилися своєчасно і в повному обсязі;

- Отже, бухгалтерський облік на ТОВ «Валентин АС» ведеться відповідно до чинного законодавства України, до податкового та бухгалтерського обліків. З переходом на нові П(С)БО, на базовому підприємстві виконані всі умови, передбачені національними стандартами.

- аудиторські перевірки на підприємстві проводяться по мірі виникнення в них потреби з метою перевірки достовірності бухгалтерської звітності та здійснення аналізу фінансового стану ТОВ «Валентин АС».

Отже, узагальнюючим висновком є те, що ТОВ «Валентин АС» є стабільно працюючим підприємством і сплачує усі законодавчо визначені податки, збори та інші обов’язкові платежі своєчасно і в повному обсязі.

На підставі проведених аналітичних і контрольних процедур для покращення діяльності ТОВ «Валентин АС» пропонується вжити наступні заходи:

- сприяння керівництвом укріпленню системи внутрішньогосподарського аудиту і розширенню її штатних працівників;

- Отже, на основі вищесказаного можна зробити висновки про необхідність функціонування та вдосконалення системи внутрішнього аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі в цілому, і в ТОВ «Валентин АС» зокрема.

- залучення до співпраці з головним бухгалтером менеджера підприємства з покладенням на останнього обов’язків щодо податкового планування;

- подальше проведення аудиторських перевірок (бажано не рідше одного разу на рік) не лише з метою підтвердження фінансової звітності, а й отримання консультаційних послуг щодо покращення діяльності підприємства;

- по результатам проведеного аналізу ТОВ «Валентин АС» пропонується здійснювати подальше нарощення діяльності у цій області (торгівля продовольчими товарами) без її диверсифікації .

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку