Економіко-правовий аналіз нормативної бази і спеціальної літератури з питань дослідження

Законодавчо-правова база з аудиту розрахунків

Аналіз структури процесу управління свідчить про те, що для ефективного управління необхідна інформація щодо стану об'єкта управління та аудиту, зовнішнього середовища. Інформація є невід'ємною складовою процесу аудиту та управління, а також його необхідною умовою. Для здійснення ефективного аналізу, аудиту, планування, підготовки управлінських рішень зібрана інформація повинна бути повною, достовірною та своєчасною. В іншому випадку управлінський вплив буде неефективний, а, можливо, і шкідливий.

За змістом інформацію поділяють на законодавчу, нормативну та довідкову. Перелік законів та інших нормативно-правових документів наведений в таблиці 2.1. В даній таблиці приведені закони, інструкції, положення, які використовуються при аудиті розрахункових операцій.

Відсутність сприятливого економічно-правового середовища для фінансово – господарської, підприємницької діяльності фактично зводить нанівець або істотно послаблює функцію стратегічного прогнозування, планування та внутрішнього аудиту всередині підприємства, установи чи організації.

Таблиця 2.1

Характеристика нормативно-довідкової інформації, використаної при аудиті розрахункових операцій на підприємстві

При огляді та опрацюванні нормативно-законодавчої бази, що регулює облік розрахункових операцій виникли деякі зауваження:

1. невизначеним моментом є те, що при здійсненні своєї діяльності підприємства керуються Інструкцією № 61 прийнятою 10.03.87р., тоді як вже прийнятий новий план рахунків бухгалтерського обліку підприємств від 10.12.99 р. або ще не виданий наказ про облікову політику підприємств;

2. велика кількість змін у нормативно - правових документах сприяє неадекватному реагуванню бухгалтерів, керівних осіб на ці зміни;

3. в своїй діяльності більшість підприємств керується застарілими нормативно-правовими документами, не використовують в повному обсязі змістовні періодичні видання, консультаційну інформацію щодо правильного визначення і тлумачення того, які операції відносяться до розрахункових згідно змін, які виникли у веденні бухгалтерського обліку в підприємствах, організаціях. Це призводить до сповільнення темпів впровадження нових змін (одна з негативних рис);

4. треба розмежовувати, розрізняти розрахункові операції підприємств і організацій та суб’єктів підприємницької діяльності в нормативних документах.

Спеціальна наукова література з аудиту розрахунків

Що ж до спеціальної літератури, то більшість книг містять досить застарілу інформацію щодо розрахункових операцій не говорячи про те, що спеціальної літератури, яка б висвітлювала організацію діяльності підприємств, їх розрахункових операцій практично немає. До того ж підприємства мають специфічні риси в своїй діяльності, які дуже відрізняються від рис діяльності суб’єктів підприємницької діяльності і різкі зміни в нормативно – правовій базі спричиняють незручності щодо написання книг про підприємства.

Огляд спеціальної літератури приведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Огляд спеціальної літератури

Автор і назва книги Зміст
1. Кузьминський А.М., Кузьминський Ю.А. "Теорія бухгалтерського обліку" У підручнику викладені основи теорії бухгалтерського обліку, методика та прийоми бухгалтерського обліку, а також облікова документація та реєстрація розглянуті у відповідності до застосування обчислювальної техніки. Розкрито роль, значення обліку в управлінні підприємствами у нових умовах господарювання.  
2. Осейко Н. “Бухгалтерский учёт с помощью ПК” В підручнику розглянуто ведення бухгалтерського обліку в умовах його автоматизації, тобто з використанням персональних комп’ютерів.
3. Редько О., Никонович М.О. “Теорія фінансово-господарського аудиту” В опорному конспекті розглянуто суть, функції, види, зміст аудиту, його планування, організацію, методику аудиту, узагальнення і реалізацію його результатів.
4. Самборський В., Грищенко А. “Анализ хозяйственной деятельности в предприятиях” В книзі розглядається аналіз господарської діяльності підприємств, зокрема, аналіз розрахунків по оплаті праці.
5. Шевченкова Л. та інші учебно-практическое пособие “Курсом реформ - учёт 2014” В книзі містяться консультації та нормативні документи по реформуванню бухгалтерського обліку і, зокрема, досить докладно розглянута тема, що стосується розрахункових операцій.
6. Шевчук В.О. "Аудит господарських систем в суспільстві з перехідною економікою" В монографії обґрунтовано теоретичні, організаційні та методологічні підходи до побудови новітньої парадигми аудиту господарських систем в суспільстві з перехідною економікою.

Необхідно зазначити, що питання обліку розрахункових операцій для комерційних підприємств достатньо повно розглядається багатьма авторами. На жаль, така увага не приділяється підприємствам і тому з'являється необхідність звертатися до періодичної літератури. В газеті "Все про бухгалтерський облік" Воробієнко А. висвітлив питання обліку заробітної плати в підприємствах за новим планом рахунків, порядок обкладання підприємств податком на прибуток; розрахунки з фондами загальнообов’язкового державного страхування в підприємствах – дана тема детально розглядається Нагорним В., Багнюк І.. В журналі "Фінанси України" можна знайти відповіді на питання як управляти дебіторською заборгованістю. Статті по оформленню відряджень, про витрати на відрядження досить повно викладені в журналі "Баланс" Василенко В. та в газеті "Все про бухгалтерський облік" Скаковською – Буфатіною І..

Редакції деяких газет і журналів дають коментарі на зміни в нашому законодавстві – чи то доповнення у нормативному акті, чи прийняття нового закону, інструкції, положення. В коментарі проводиться порівняльний аналіз старого нормативного акту з новим, а також позитивні або негативні зміни, до яких призвело прийняття нового документу.

Підбиваючи підсумок, нагадаємо, що інформація повинна бути повною достовірною та своєчасною. Інформація, яку дають книги по бухгалтерському обліку є морально застарілою, оскільки виклад матеріалу в книгах побудований на старому плані рахунків і нормативних актах, які вже не діють. Тому зараз, коли Україна перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, коли відбувається багато змін у законодавстві доцільніше звертатися до періодичної літератури.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку