Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Характеристика управлінської структури підприємства

Згідно наказу Міністерства фінансів України “Про запровадження нової бюджетної класифікації України” від 03.12.97року №265 (із змінами станом на 21.01.2016року) ТОВ «Торгспецінжинірінг» має КФК (код функціональної класифікації) 070000 – загальний; 070200-загальна середня освіта (згідно додатку №2); КВК (код відомчої класифікації) – 220.

ТОВ «Торгспецінжинірінг» підпорядкований Київському міському ТОВ «Торгспецінжинірінг»

Форма власності – комунальна.

Організаційну модель ТОВ «Торгспецінжинірінг» можна зобразити схематично (рис.3.1.).

Станом на 01.01.2003року централізована бухгалтерія обслуговує:

- 2 загальноосвітні школи 1 ступеня

- 2 загальноосвітні школи 1-2 ступенів

- 21 загальноосвітню школу 1-3 ступенів

- 4 дитячі дошкільні заклади

- дитячий будинок змішаного типу

- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – МНВК

- дитяча юнацька спортивна школа – ДЮСШ

- методичний кабінет

- фільмотека

- центр позашкільної роботи “Мрія” .

Протягом п’яти років з 2014 по 2016рік склад установ, які обслуговувались централізованою бухгалтерією ТОВ «Торгспецінжинірінг» не змінювався.

Рис.3.1. Організаційна модель структури ТОВ «Торгспецінжинірінг»

Під час перевірки планування витрат аудитор передусім встановлює правильність визначення головного показника діяльності підприємств торгівлі, виходячи з якого визначаються всі витрати на їх утримання. Такими показниками є: кількість класів (класів-комплектів), учнів, дітей та груп у дошкільних закладах, кількість штатних одиниць для підприємств торгівлі.

Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства

Розглянемо динаміку основних показників діяльності на основі звітності . Дані представлено у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6.

Динаміка показників діяльності ТОВ «Торгспецінжинірінг» за 2014-2016роки

Показники 2014 2015 2016 Відхилення від
2014 2015
Абс % абс %
Основні засоби 9633868 14140159 9974929 341061 +3,54 -4165230 -29,4
Матеріали і продукти харчування 59401 42164 120554 61153 +102,9 78390 +185,9
МШП 12210 785461 26226 14018 +114,8 -759239 -96,6
Дебіторська заборгованість 122760 128768 567 -122193 -99,4 -128201 -99,5
Видатки на утримання підприємства 305872 373107 558124 252252 +82,4 185017 +100,4
Заборгованість по зарплаті 225127 265232 262667 37540 +16,6 -2569 -0,96
Заборгованість до Пенсійного фонду 80008 89353 31697 -48311 -60,3 -57658 +64,5
РАЗОМ 10439246 15824244 10974764 х х х х

Отже, аналізуючи приведені розрахунки можна сказати, що протягом досліджуваного періоду постійно збільшувалась вартість матеріалів та продуктів харчування та сума видатків на утримання підприємства, а зменшувався – розмір дебіторської заборгованості; за іншими показниками спостерігається коливання то у бік збільшення, то навпаки. У 2016 році порівняно з 2014 роком вартість основних засобів зросла на 3,54%, а вже у порівнянні з 2015 роком знизилась на 29,4% . Аналогічна ситуація спостерігається щодо вартості МШП: відповідно на +114% та 96,6% та щодо заборгованості по заробітній платі – у 2016 році порівняно з 2014 роком вона зростає на 16,6%, а порівняно з 2015 роком спадає, але не на багато – лише на 0,96%.

Також доцільно буде проаналізувати питому вагу основних показників фінансово-господарської діяльності за кожен рік окремо – таблиця 3.7.

Таблиця 3.7.

Структура основних показників діяльності ТОВ «Торгспецінжинірінг» за 2014-2016роки

Показники 2014 2015 2016
  Сума Питома вага,% Сума Питома вага,% Сума Питома вага,%
Основні засоби 9633868 92,2 14140159 89,4 9974929 90,9
Матеріали і продукти харчування 59401 0,5 42164 0,3 120554 1,1
МШП 12210 0,1 785461 4,9 26226 0,2
Дебіторська заборгованість 122760 1,2 128768 0,8 567 0,01
Видатки на утримання підприємства 305872 2,9 373107 2,4 558124 5,1
Заборгованість по заробітній платі 225127 2,2 265232 1,7 262667 2,4
Заборгованість до Пенсійного фонду 80008 0,9 89353 0,5 31697 0,29
РАЗОМ 10439246 100 15824244 100 10974764 100

Користуючись наведеними розрахунками та діаграмою можна сказати, що найбільшу питому вагу серед показників має вартість основних засобів. Вона коливається від 89,4% до 92,2%. У 2015 році спостерігається зменшення вартості на 2,8% та у 2016 році цей показник підвищується до 90,9%, але порівняно з 2014 роком від все одно менший на 1,3%. Найменшу питому вагу серед показників займає заборгованість до Пенсійного фонду – вона коливається від 0,3% до 0,9%. Протягом всього досліджуваного періоду спостерігалось зменшення дебіторської заборгованості, а що стосується видатків на утримання підприємства та заборгованості по заробітній платі, то їх питома вага зростала протягом всього періоду.

Отже, ми розглянули організаційно-економічну характеристику ТОВ «Торгспецінжинірінг». Для працівників аудиторської служби при проведенні перевірок обов’язковим є ознайомлення з організацією структури підприємства торгівлі та його економічною характеристикою, так як ця інформація буде використана при виконанні плану проведення аудиту, наприклад під час проведення перевірки правильності розрахунку витрат при складанні планів на рік.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку