Висновки та пропозиції

Висновок з аудиту розрахунків на підприємстві

Провідним серед таких заходів слід вважати посилення контрольованості розвитку господарських систем, тобто удосконалення аудиту як на рівні держави, так і на рівні підприємства.

Працюючи в умовах ринку керівництво підприємства, установи чи організації змушене постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення. Отже, вплив саморегулятивних чинників, відносини власності посилюють необхідність аудиту. Це призводить до того, що здійснення аудиту стає одним із важливих питань, що постають перед господарюючими суб’єктами для ефективного управління своєї діяльності.

Необхідність аудиту розрахункових операцій обумовлюється тим, що вони є однією з важливих ділянок бухгалтерського обліку. Аудит за здійсненням розрахунків дає відповіді на такі запитання:

1. чи законно і доцільно здійснюються розрахункові операції в установі;

2. чи своєчасно і правильно були виконані договірні зобов’язання постачальниками, підрядниками за виконані роботи і надані послуги;

3. чи своєчасно і в повному обсязі здійснюються розрахунки з бюджетом і органами соціального страхування;

4. чи достовірною і реальною є дебіторсько-кредиторська заборгованість;

5. дотримання правил і стану розрахунків з підзвітними особами;

6. правильність нарахування заробітної плати і утримань з неї податків, аліментів;

7. дотримання встановленого порядку списання депонентської і кредиторської заборгованості;

8. правильність організації бухгалтерського обліку розрахунків і т.д.

Проаналізувавши результати аудиту по цим та іншим питанням, керівництво приймає рішення, яке є найбільш ефективним при врахуванні умов та принципів діяльності підприємства.

Основою здійснення аудиту та управління в установах і організаціях, підприємствах різних форм власності є нормативно-правова база. Та на сьогоднішній день наше законодавство є вкрай нестабільним, несистематизованим і внутрішньо суперечливим. Тобто, діюча нормативна база України не дає можливості підприємствам, установам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального так і виробничого та невиробничого розвитку.

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ об’єкту дослідження – економічної сутності розрахункових операцій, їх видів, теоретичних засад аудиту, бухгалтерського обліку та аналізу розрахунків до розгляду вищезгаданого у практичній діяльності ТОВ «Торгспецінжинірінг».

Удосконалення організації і методики аудиту розрахунків підприємства

В роботі розглянуті питання обліку розрахункових операцій, організація та стан внутрішньогосподарського аудиту ТОВ «Торгспецінжинірінг». Внутрішня система внутрішньогосподарського аудиту ТОВ «Торгспецінжинірінг» організована на високому рівні:

1. основні завдання аудиту, які пов’язані з достовірністю обліку, покладені на головного бухгалтера;

2. кожний з працівників відділу бухгалтерії має певні обов’язки по здійсненню аудиту, що стосується виконання облікових робіт;

3. завідуючі відділень є не лише матеріально-відповідальними особами - вони також здійснюють систематичний поточний аудит за діяльністю відділення.

В курсовій роботі висвітлено спосіб удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського аудиту шляхом автоматизації обліку і аудиту. Також розроблена програма обліку, аудиту розрахункових операцій, яка б допомогла не лише скоротити затрати часу по веденню бухгалтерського обліку розрахунків, а й дозволила підвищити ефективність їх аудиту як відділом бухгалтерського обліку, так і працівниками аудиторського органу.

В роботі досліджено етапи аналізу розрахункових операцій на матеріалах ТОВ «Торгспецінжинірінг» та зроблені відповідні висновки. Також розкривається порядок проведення аудиту розрахунків в підприємстві.

Для ТОВ «Торгспецінжинірінг» розроблені наступні пропозиції:

• у звітності ввести окремі субрахунки по розрахункових операціях за рахунок коштів спеціального фонду;

• щоб правильно і в повному обсязі здійснювати розрахунки ТОВ «Торгспецінжинірінг» слід проводити аналіз таких операцій, використовуючи методику, яка запропонована в курсовій роботі;

• ввести картки аналітичного обліку кредиторської заборгованості в розрізі окремих кредиторів;

• термін дебіторської заборгованості скоротити до одного місяця;

• під час здійснення розрахунків з постачальниками і підрядниками не застосовувати попередньої оплату;

• ТОВ «Торгспецінжинірінг» слід переглянути схеми документообороту розрахункових операцій з метою покращення облікового процесу розрахункових операцій;

• забезпечити поступовий перехід підприємства на електронну систему платежів, яка б забезпечувала проведення розрахунків протягом дня угоди, скорочення потоку паперових документів, кінцевість і безвідзивність платежів;

• підприємству необхідне впровадження автоматизованої системи обліку, яка дозволить зменшити витрати часу на складання первинних документів, меморіальних ордерів, оборотних відомостей по аналітичним і синтетичним рахункам, а також підвищить ефективність аудиту розрахунків. Розробка програми по автоматизації обліку розрахункових операцій представлена в курсовій роботі.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит обов'язкових платежів в бюджет
- Методика аудиту розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства
- Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства
- Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Всі курсові з аудиту розрахункових операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось




Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку