Аналіз основних показників діяльності підприємства

Оцінка економічного потенціалу підприємства

Результати аналізу ресурсного потенціалу санаторію, що здійснений на основі Балансу, можна подати у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Динаміка ресурсного потенціалу ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" за період 2014-2016 рр.

Найменування показника 2014 2015 2016 Відхилення від 2014р. Відхилення від 2015р.
абс., грн відн., % абс., грн відн., %
Актив


1. Основні засоби 64168 107518 84739 43350 67,56 -22779,00 -21,19
2. Оборотні активи 54459 91631 106539 37172 68,26 14908,00 16,27
2.1 МШП 20983 35900 41254 14917 71,09 5354,00 14,91
2.2 Матеріали і продукти харчування 5265 16239 35088 10974 208,43 18849,00 116,07
2.3 Дебіторська заборгованість 18016 22013 22374 3997 22,19 361,00 1,64
2.4 Рахунки в банках 10195 17479 7780 7284 71,45 -9699,00 -55,49
2.4.1 Рахунки загального фонду 10195 9360 4228 -835 -8,19 -5132,00 -54,83
2.4.2 Рахунки спеціального фонду
8119 3552 8119
-4567,00 -56,25
3. Видатки загального фонду 24645 32805 30876 28160 606,24 -1929,00 -5,88
Разом активів 143399 237668 222154 94269 65,74 -15514,00 -6,53
Пасив


4. Власний капітал 45151 181968 213238 136817 303,02 31270,00 17,18
4.1 Фонд у необоротних активах 64168 146068 130890 81900 127,63 -15178,00 -10,39
4.2 Фонд у МШП 20983 35900 41254 14917 71,09 5354,00 14,91
5. Кредиторська заборгованість 12395 15064 8916 2669 21,53 -6148,00 -40,81
6. Доходи 25853 40635 41094 14782 57,18 -40635,00 -100,00
6.1 Доходи загального фонду 25853 31964 15023 6111 23,64 -31964,00 -100,00
6.2 Доходи спеціального фонду
8671 26071 8671
-8671,00 -100,00
Разом пасивів 143399 237668 222154,00 94269 65,74 -15514,00 -6,53

Аналізуючи дані таблиці динаміки ресурсного потенціалу ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" спостерігається тенденція збільшення матеріальної бази санаторію за рахунок збільшення оборотних активів, а саме у 2016 році, порівняно з 2014 роком МШП збільшилось на 14917 грн. (на 71,09%), матеріалів та продуктів харчування збільшилось вдвічі - на 10974 грн (208,43%). Збільшення валюти балансу також спостерігається і за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 22,19%. Всі розрахунки у 2014 році здійснювались за рахунок загального фонду. Спостерігається тенденція нарощування доходів санаторієм. Так, станом на 1.01.2016р. загальні доходи санаторію становлять 40635 грн.

При цьому спостерігається зменшення багатьох статей балансу. Станом на 1.01.2016р. основні засоби складають 84739 грн, що на 21,19% менше за попередній рік. Зменшились видатки загального фонду на 1929 грн і складають 30876 грн. Зменшення пасиву балансу на 15514 грн відбулось за рахунок зменшення фонду необоротних активах на 10,39% та за рахунок зменшення кредиторської заборгованості до 8916 грн (40,81%). Отже, за період 2014-2016рр. Спостерігається загальне збільшення ресурсного потенціалу санаторію, що свідчить про активізацію її діяльності.

Будь-якого користувача фінансової звітності передусім цікавить питання платоспроможності організації. Для цього визначають та аналізують фінансовий стан санаторію за допомогою коефіцієнтів ліквідності (табл.1.3).

Таблиця 1.3

Динаміка показників фінансового стану ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" за період 2014-2016 рр.

Найменування показника Опти-мальне значення 2014р 2015р 2016р Відхилення від 2014р. Відхилення від 2015р
Абс., грн Відн., % Абс., грн Відн.,%
Власний оборотний капітал
42064 76567 97623 34503 82,03 21056 27,50
Коефіцієнт автономії >0.5 0,29 0,32 0,44 0,03 9,83 0,12 36,40
Коефіцієнт маневрування 0.4-0.6 0,93 0,42 0,46 -0,51 -54,83 0,04 8,80
Коефіцієнт абсолютної ліквідності >1 0,82 1,16 0,87 0,34 41,07 -0,29 -24,80
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 - 0,8 2,28 2,62 3,38 0,35 15,19 0,76 29,00
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,2 - 0,35 4,39 6,08 11,95 1,69 38,45 5,87 96,44

Власний оборотний капітал за даний період має тенденцію до збільшення. В 2015 році його сума становила 76567 грн., що на 82,03% більше від попереднього року, в 2016 році темп приросту власного оборотного капіталу зменшився і його приріст становив лише 27,5%. Коефіцієнт автономії також збільшився, його значення становили відповідно за 2014, 2015 та 2016 рр. 0,29; 0,32 та 0,44, що вказує на зменшення рівня залученого капіталу. Лише в 2016 році його значення відповідає нормативному - 0,4-0,6. Коефіцієнт маневрування санаторію за 2015-2016 рр. має значення 0,42; 0,46, що відповідає нормативному значенню і свідчить про достатньо високий рівень структури майна реагувати на зміну кон’юнктури ринку. Аналізуючи коефіцієнти платоспроможності, можна зробити загальний висновок, що всі показники набагато вищі за нормативні. Тобто, у санаторію достатньо власних коштів для погашення зобов’зань. Динаміка коефіцієнтів має тенденцію збільшення. У цілому значення коефіцієнтів ліквідності характеризують санаторій як достатньо платоспроможне.

Проаналізувавши показники платоспроможності та ліквідності можна зробити висновок, що санаторій є достатньо економічно стійкий і спроможний погасити всю частку зобов’язань.

Обсяг роботи ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" характеризують наступні показники:

- кількість ліжкоднів за період;

- середньорічна кількість ліжок;

- кількість осіб, що пройшли лікування;

- показники використання фонду ліжок:

- середній термін перебування дитини у санаторії;

- середня оборотність одного ліжка.

Результати аналізу представимо у вигляді таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Динаміка обсягу роботи ТОВ "Дитячо-санаторний комплекс" за 2014-2016 рр.

Найменування показника 2014р 2015р 2016р Відхилення від 2014р. Відхилення від 2015р
Абс. Відн,% Абс. Відн,%
1. Кількість ліжкоднів за період 30960 33120 33480 2160 7,0 360 1,1
2. Середньорічна кількість ліжок 95 92 93 -3 -3,2 1 1,1
3. Кількість осіб, що пройшли лікування 1425 1335 1470 -90 -6,3 135 10,1
4.Показники використання фонду ліжок


4.1 Середній термін перебування дитини у санаторії 21,7 24,8 22,8 3,1 14,3 -2 -8,1
4.2 Середня оборотність одного ліжка 15 14,5 15,8 -0,5 -3,3 1,3 9,0

З аналізу даних випливає, що значних змін в обсязі діяльності санаторію за останні 3 роки не відбувалось. Так, середня кількість ліжок становила відповідно по роках 95, 92, 93. Кількість осіб, що пройшли лікування досить зростає, і у 2016 році склала 1470 осіб. Середній термін перебування дитини у санаторії становить відповідно 21,7 дн., 24,8 дн., 22,8 дн.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку