Методика автоматизації аудиту розрахунків з дебіторами

Комплекс задач з аудиту дебіторської заборгованості

Метою комп’ютеризації комплексу задач аналізу дебіторської заборгованості є оцінка стану дебіторської заборгованості на звітну дату, оцінка її динаміки за період, наданні необхідної інформаційної бази для своєчасного, обґрунтованого регулювання, пошуку шляхів усунення негативних тенденцій в розрахунках з дебіторами.

При розробці програмного забезпечення аудиту розрахунків з дебіторами визначається комплекс задач:

- розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи та надані послуги;

- розрахунки із податків та платежів;

- розрахунки з відшкодуванням завданих збитків;

- розрахунки за спеціальними видами платежів;

- розрахунки за іншими операціями.

Вирішення будь-якої задачі обумовлює створення логічної послідовності її розв’язання. Типовою схемою алгоритму вирішення поставлених вище задач може бути схема наведена на рис. 8.2.

Структурна схема автоматизації системи аудиту


Вхідна інформація з аудиту розрахунків з дебіторами

Процес аудиту починається зі створення файлів вхідної інформації, що складаються в свою чергу з вхідних оперативних файлів, що створюють систему вхідної інформації для проведення аудиту. Ця необхідна інформація вибирається з бази даних первинних документів, бази даних бухгалтерського обліку підприємства; бази законодавчо-нормативної інформації, а також бази даних звітності підприємства.

Файли вхідної інформації можуть мати таку структуру, як представлено на рисунку 8.3.

Структура файлу вхідної інформації

Так, зокрема, для аудиту розрахунків з дебіторами може бути створений наступний файл вхідної інформації, що представлений у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Файл вхідної інформації

Перелічені в таблиці вхідні оперативні файли мають таку структуру як показано в наступних таблицях 8.2 - 8.5.

Таблиця 8.2

Структура файлу запиту про фінансово-розрахункові операції

Таблиця 8.3

Структура файлу рахунків сплачених та рахунків до сплати

Файл рахунків до сплати відповідно не буде мати такого реквізиту, як "Дата оплати". Його можна замінити на "Граничний строк сплати"

Вихідна інформація з аудиторської перевірки дебіторської заборгованості

Як видно зі схеми представленої на рисунку 1.1, наступним етапом аудиту є обробка вхідної інформації, яка здійснюється за допомогою системного та прикладного програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення включає в себе операційну систему, сервісні програми, системи програмування, інструментальні програмні засоби. Функціональне програмне забезпечення розробляється на базі засобів системного програмного забезпечення для розв’язання конкретних аналітичних задач. Це можуть бути програми локальні та комплексні.

На етапі перетворення результатів обробки інформації відбувається формування системи вихідної інформації. Характеристика вихідної інформації з аудиту розрахунків з дебіторами представлена у таблиці 8.6.

Таблиця 8.6

Характеристика вихідної інформації аналізу дебіторської заборгованості

Сама ж система вихідної інформації представляє собою сукупність файлів, що представлені в таблицях 8.7-8.9.

Таблиця 8.7

Порівняльна відомість за період

Код бухгалтер-ського рахунку Розрахунковий об’єкт Документ Сума Дата оплати Сума відхилень
Код Назва Номер Дата До сплати Сплачено + -
КБР КРО НРО НД Дата СДС СС О СВД СВК

Математичний алгоритм:

СВДі = СНі - СО

СВКі = СОі - СНі

Таблиця 8.8

Відомість суб’єктного складу за період

Контрагент Договір Господарська операція Дата оплати
Код Назва Номер Сума Код Назва

Таблиця 8.9

Відомість аудиту за період

Господарська операція Об’єкт розрахунків Кореспондуючий рахунок Сальдо початкове Обороти Сальдо на кінець
Код Назва Код Назва Рахунок Субрахунок ДТ КТ
КГО НО КРО НРО КР КСР СП ДО КО СК

Математичний алгоритм:

СКі = СПі + СДі - СКі

Запропонована система автоматизації аудиту в підприємствах, зокрема, автоматизація аналізу дебіторської, може бути застосована на всіх підприємствах.

Завершаючи дослідження в галузі автоматизації аудиту стану дебіторської заборгованості можна зробити наступні висновки:

- автоматизовані системи обробки інформації суттєво допомагають бухгалтерській службі вирішувати питання облікового процесу;

- за допомогою програмного забезпечення створюється потужна інформаційна база для аудиту діяльності підприємств, а саме для аудиту розрахунків з дебіторами;

- перевіряючий, як користувач облікової інформації повинен володіти всіма розділами автоматизованого обліку, в тому числі АРМом бухгалтера з обліку дебіторської заборгованості, що покращить процес обробки та аудиту інформації;

- перевіряючий повинен володіти методикою роботи в системі АРМ, алгоритмізації й постановки задач для наступного використання цих даних, розв’язання облікових задач на ПЕОМ та можливістю надання необхідної інформації спеціалістам інших галузей;

- автоматизація аудиту повинна прискорити та полегшити виконання аудиторських завдань, здійснення аналізу та прогнозування діяльності підприємств.


< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості
- Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
- Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
- Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
- Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
- Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості

Всі курсові з аудиту дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку