Аудит товарно-матеріальних цінностей підприємства

Міністерство освіти і науки України


Київський національний торговельно-економічний університет


Кафедра фінансового аналізу і аудиту
Курсова робота


ТЕМА: Аудит товарно-матеріальних цінностей
Київ – 2016Економічний зміст товарно-матеріальних цінностей та значення їх контролю в системі управління підприємством

Для досягнення першочергової та інших стратегічних цілей свого господарювання установа використовує в тій чи іншій мірі всі існуючі ресурси, що надаються в його розпорядження, а саме: фінансові, трудові та матеріальні ресурси. Установа також має право користування землею та природними ресурсами. Без застосування цих факторів неможливе раціональне та ефективне функціонування будь-якого суб`єкта господарювання.

Володіючи та розпоряджаючись цими ресурсами установа стає їх розпорядником, тобто власність бюджетної установи, постійна частина його капіталу, матеріалізується в його майні, що у рамках цієї установи є обособленим та має вартісний вираз, який представлено в активі балансу.

Продукти харчування в закладах охорони здоров’я являють собою лікарські засоби і спрямовані на відновлення здоров’я хворих. Продукти харчування забезпечують підтримку життєдіяльності людей, яким надають медичні послуги, а також є складовою частиною процесу лікування, оскільки дотримання режиму харчування, забезпечення норм харчування та натурального набору продуктів харчування є умовами, які сприяють якісному лікуванню хворих.

Зростання споживання продуктів харчування розглядається як один з факторів, що підвищують лікарняну функцію харчування, так як це дозволяє забезпечити хворих якісним, висококалорійним, вітамінізованим харчуванням. Тому дуже важливо організувати належний контроль за витрачанням продуктів харчування. Це тим більше актуально у зв’язку з тим, що продукти харчування належать до тих елементів витрат, які практично неможливо скоротити без шкоди для задоволення потреб та без погіршення якості послуг.

Проте в той же час матеріальні цінності в закладах охорони здоров’я, як і в сфері матеріального виробництва, відіграють одну з першочергових ролей в забезпеченні нормальної їх діяльності, належної якості надаваємих послуг. Повне та своєчасне забезпечення установ охорони здоров’я товарно-матеріальними цінностями є важливою умовою виконання ними своїх функцій, створення необхідних передумов для відтворення робочої сили.


Аудит товарно-матеріальних цінностей як функція контролю

Функція контролю операцій із товарно-матеріальними цінностями в системі управління закладів охорони здоров’я спрямована на встановлення рівня законності та нормативної обгрунтованості витрачання цінностей, на виявлення фактів порушень та зловживань витрачання бюджетних коштів по відповідних статтях бюджетних видатків, а також попередження таких порушень у майбутньому.

Дотримання ефективності функціонування системи фінансування закладів охорони здоров’я України здійснює налагоджена система суб’єктів контролю, що схематично зображено на рис. 1.1.

Система суб’єктів контролю закладів охорони здоров’я України


Кожний суб’єкт державного економічного контролю при перевірці закладів охорони здоров’я здійснює покладені на нього та визначені законодавчо відповідні функції.

Контроль за ефективністю та економністю збереження товарно-матеріальних цінностей в закладах охорони здоров’я здійснює Державна аудиторська служба. Контроль здійснюється у формі аудиту та перевірок.

В середині самої дитячої лікарні №9 існує внутрішньогосподарський контроль за фінансовою діяльністю, метою якого є економія бюджетних коштів, збереження майна, медикаментів та продуктів харчування, а також стимулювання співробітників до чесної роботи.


Завдання аудиту товарно-матеріальних цінностей

Головним завданням як внутрішнього так і зовнішнього контролю в закладах охорони здоров’я є:

суворий контроль за витрачанням коштів, медикаментів, продуктів харчування, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності;

розробки в необхідних випадках по матеріалах аудиту і перевірок, проведених працівниками аудиторського управління, разом з керівниками установи заходів по усуненню виявлених порушень і вжиття заходів по відшкодуванню нанесених збитків;

узагальнення наслідків документальних аудиту і перевірок, проведення працівниками аудиторського управління і в необхідних випадках повідомлення про них органів законодавчої та виконавчої влади.

Внутрішньогосподарський контроль дитячої лікарня №9 проводиться керівництвом і бухгалтером установи протягом всього року, а зовнішній контроль проводиться Аудиторським управлінням м. Києва згідно графіків проходження бюджетними установами аудиту і перевірок та за поданням правоохоронних органів.

Таким чином, однією з обов'язкових умов функціонування закладів охорони здоров’я є забезпечення їх товарно-матеріальними цінностями. Відмінною особливістю їх є одноразове використання в процесі фінансово-господарської діяльності медичного закладу. Кожна установа охорони здоров’я повинна раціонально, економічно обгрунтовано розраховувати потреби установи у товарно-матеріальних цінностях, цілеспрямовано, у відповідності до затверджених кошторисів використовувати отримані товарно-матеріальні цінності, що обумовлюється основними принципами бюджетного фінансування. Тому контроль операцій із товарно-матеріальними цінностями займає провідне місце у господарській діяльності установ охорони здоров'я.

Саме контроль виступає тим економічним важелем, що сприяє забезпеченню дотримання установами охорони здоров’я законодавчої та нормативної бази України при здійсненні операцій із товарно-матеріальними цінностями, виявляє допущені у процесі господарювання факти порушень та зловживань та попереджають можливість настання останніх у майбутньому.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку