Оцінка спеціальної наукової літератури з аудиту товарно-матеріальних цінностей

Аналіз наукових статей з аудиту товарно-матеріальних цінностей

Періодична література є важливим джерелом інформації для бухгалтера, перевіряючого та аналітика, бо містить інформацію про останні зміни в законодавстві, про зміни в системі господарювання та включає критичний огляд цих процесів з боку багатьох фахівців.

За допомогою подібної таблиці 2.3 можна зробити огляд спеціальної літератури, тобто підручників, в яких висвітлюються питання, які стосуються теми даної курсової роботи.

Таблиця 2.2

Характеристика періодичної літератури з питань аудиту операцій із товарно - матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я України

№ п/пНазва періодичного виданняНазва статтіКороткий зміст
1234
1“Все про бухгалтерський облік” №10 від 04.02.01р.Свірко С. , “Облік медикаментів та продуктів харчування в медичних установах, що фінансуються з державного бюджету”Описуються засади бухгалтерського обліку збереження та використання медикаментів: від первинного обліку до рознесення даних по бухгалтерських регістрах. Наводяться основні бухгалтерські проводки з данного питання.
2“Все про бухгалтерський облік” №12 від 09. 02.02р. , №22 від 14.03.01р.Воробієнко А. , “Все про бухгалтерський облік” “Облік запасів у бюджетних установах”Розкриваються принципи оцінки та переоцінки запасів у бюджетних установах, проведення їх інвентаризації, проведення тендерів. Описується сутність видатків на придбання запасів та засади їх обліку. Наведені бухгалтерські проводки.
3“Дебет-кредит” №1’2016р.Зварич М. , Бойко Р. “Гуманитарная помощь и благотворительные взносы бюджетным учреждениям”Наводиться перелік норматиквної бази з даного питання. Розняснюється, що є гуманітарною домомогою. Засади обліку гуманітарної допомоги, в тому числі і медикаментів та продуктів харчування, отриманих бюджетними установами як гуманітарна допомога.
4“Бизнес” №34 от 23.08.99г. , №36 от 06.09. 99г.Аксенова О. “Особенности учета и налогообложения реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий»Ця робота відображує основні питання здійснення діяльності в області реалізації лікарських засобів та послуг медичного призначення, включаючи податковий та бухгалтерський облік, а також актуальні проблеми оподаткування операцій з реалізації лікарських препаратів.
5“Все про бухгалтерський облік” №87 від 20 вересня 2015р.“Бюджетні установи: працюємо з меморіальними ордерами”У статті описуються види меморіальних ордерів, що використовуються бюджетними установами у процесі здійснення господарської діяльності. Представлений порядок заповнення меморіальних ордерів.
6“Фінанси України” №3, 2016 р.“Особливості бюджету України на 2016 рік”Опублікований бюджет України на 2016 рік з коментарями до нього.

Аналіз літературної бази з аудиту

Таблиця 2.3

Огляд спеціальної літератури з аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я

Назва, місце і рік виданняКороткий змістВикористання при написанні роботи
1234
1Бавдей А. Л. , Белый И. Н. , Дробышевский Н. П. Аудит и ревизия - Минск: Мисанта, 1994Розглянуто організаційні форми та види контролю в ринковій економіці. Наведені прийоми та способи контролю товарно-матеріальних цінностей та його особливості в окремих галузях економіки.  При дослідженні методики аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями
3Білуха М. Т. Теорія фінансово-господар-ського контролю і аудиту. К. : Вища школа, 1994.Висвітлює основні теоретичні положення фінансово-господарського контролю і аудиту з наукової точки зору.При висвітленні питання стосовно побудови і методології проведення контролю бюджетних видатків, а також місця контролю серед наукових дисциплін.  
4Бровкова Є. Г. , Продивус І. П. Фінансово-кредитна система держави. -К. , 1997.Розкривається структура фінансово кредитної системи країни, її сутність та складові. Описується система фінансування бюджетних установ, в тому числі і сфери охорони здоров’я, за рахунок бюджетних коштів. Розкриваються основні принципи бюджетного фінансування.При написанні тео-ретичного питання стосовного фінансуван-ня бюджетних установ. Деякі аспекти у питанні стосовно контролю.
6Гордієнко Н. Г. АРМ аудитора.Розкриває методику проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей в закладах охорони здоров’я з застосуванням електронно обчислювальних машинПри висвітленні питання автоматизації аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями
7Дробозина Л. А. Общая теория финансов. – М. “Финансы”, 2013.Розкривається структура фінансово кредитної системи країни, її сутність та складові. Описується система фінансування бюджетних установ, в тому числі і сфери охорони здоров’я, за рахунок бюджетних коштів. Розкриваються основні принципи бюджетного фінансування.При написанні тео-ретичного питання стосовного фінансуван-ня бюджетних установ. Деякі аспекти у питанні стосовно контролю.
9Кравченко В. Місцеві фінанси України. -К. , “Знання”, 2013.Дається характеристика фінансової системи України, органів фінансового контролю та здебільшого розкривається сутність місцевих фінансів України.При написанні питання стосовно сутності економічного контролю, та при написання економічної характеристики сутності товарно-матеріальних цінностей бюджетних установ.
10Крамаровський Л. М. Аудит.Висвітлює основні теоретичні положення стосовно проведенняПри висвітленні питання стосовно побудови і
 М. : Фінанси і статистика, 1988.контрольних процедур в установах та організаціях.проведення контролю операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладі охорони здоров’я

Таким чином, аналіз спеціальної літератури стосовно аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я свідчить, що вона розкриває питання дослідження у достатньому обсязі. Слід зауважити, що багато уваги в літературі українських, російських та білоруських авторів приділяється саме питанню ефективності використання матеріальних ресурсів, що свідчить про змістовність та актуальність даного питання.

Використання спеціальної літератури вимагає обізнаності з нормативно-правових аспектів управління товарно - матеріальними цінностями, що дозволяє критично оцінювати точку зору автора на досліджуване питання.

Ця вимога набуває особливої актуальності тому, що багато спеціальних видань містять застарілі положення через швидку зміну нормативно-довідкової інформації та введення нової системи обліку. Тому, поєднавши теоретичні економічні знання з поглибленим вивченням нормативної бази можна побудувати оптимальну систему аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в установах охорони здоров’я.

Отже, аудит операцій із товарно-матеріальними цінностями в установах охрони здоров’я – складна і багатогранна тема, яка має свої особливості та специфіку. Викладене вище підтверджує актуальність обраної теми курсової роботи, яка грунтується на недостатній розробці даної проблеми як у теоретичному, так і у практичному аспекті.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку