Організаційно-інформаційна модель аудиту операцій з товарно-матеріальними цінностями

Організація аудиту товарно-матеріальних цінностей

Вирішальне значення для успішного здійснення аудиту мають чіткі організаційні форми його проведення. Тому для досягнення максимально ефективних результатів від проведення аудиту операцій із товарно-матеріальниим цінностями дуже важливо правильно визначити основні об"єкти перевірки, належним чином розподілити їх.

Крім того, чимале значення для досягнення високої якості аудиту має доцільно обраний методичний прийом, який забезпечить найменші витрати часу та інших ресурсів при проведенні аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями.

Оскільки при проведенні аудиту аудитори завжди керуються чинними законодавчими документами, що регулюють предмет аудиту, тому перед початком проведення аудиту доцільним є підготовка відповідної нормативно - правової бази, тобто тільки тих законодавчих актів, які безпосередньо стосуються операцій з товарно-матеріальними цінностями.

Весь процес аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями грунтується на його моделюванні. Модель аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями подано на рисунку 4.1


Модель аудиту товарно-матеріальних цінностей

Модель аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я містить об’єкти аудиту даного питання, визначає джерела інформації та методичні прийоми, що використовуються перевіряючими при проведенні аудитуної роботи, а також визначає порядок групування встановлених аудитом господарських фактів у вигляді акту аудиту та реалізацію результатів проведеної аудиту.

Модель аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями в закладах охорони здоров’я.


Зберігання ТМЦ - вивчають своєчасність проведення інвентаризації, обгрунтованість списання природного убутку, а також дотримання правил термічної обробки сировини при зберіганні, списання їх через псування на фактичні видатки установи, а не на відповідальних осіб.

Використання сировини у виготовленні страв - досліджують дотримання норм закладання сировини у виробництво страв відповідно нормам, визначених у збірнику у збірнику рецептур; дотримання меню; правильність обліку страв.

Застосування рецептур страв, якість страв - вивчають дотримання норм закладання сировини у страви згідно із збірником рецептур, де зазначено повний набір продуктів і спецій за найменуваннями страв, масу виходу блюд.

Провідна роль в інформаційному забезпеченні належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільш повно відображаються господарські явища, процеси, їх результати, в тому числі операції з товарно-матеріальними цінностями. При цьому ці джерела інформації вивчаються з погляду об"єктвності, повноти та достовірності відображення в них фактів.


Інформаційна база аудиту

Об’єктивна і повна перевірка данних, які містяться в облікових документах і звітності, забезпечують вживання відповідних заходів, спрямованих на покращення виконання планів, досягнення найкращих результатів від виконання установами своїх основних функцій та здійснення пріоритетних завдань.

Неабияке значення при проведенні аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями має також, і нормативно - правове забезпечення, оскільки використовуючи відповідні законодавчі документи аудитори мають змогу перевірити операції з цінностями з точки зору відповідності цих операцій різним нормативним актам, інструкціям, положенням, діючим законам.

Методичні прийоми аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями включають як загальнонаукові, так і спеціальні прийоми. Основні методичні прийоми, які використовують при проведенні контолю операцій із товарно-матеріальними цінностями наведено у табл. 4.1

Залежно від конкретного об"єкту контролю, технічних засобів, які застосовуються аудиторами, а також від умов, в яких здійснюється процес аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями установ охорони здоров’я обирається відповідний методичний прийом контролю.

Проте, використовуючи у процесі аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями тільки загальнонаукові методичні прийоми, аудитор може не виявити випадки досить ретельного приховування фактів безгосподарності, нецільового використання цінностей та інші зловживання, пов’язані з операціями з товарно-матеріальними цінностями. Тому в процесі аудиту, окрім загальнонаукових методичних прийомів використовують і власні прийоми.

Отже, ефективність аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями багато в чому залежить від обсягу та якості інформації, що використовується при його проведенні. Ті чи інші методи перевірки інформації та приойми контролю застосовуються залежно від мети і глибини контролю, об’єкта дослідження, технічних можливостей виконання контрольних процедур тощо. Тому тільки правильно організована робота з аудиту операцій із товарно-матеріальними цінностями може забезпечити дієвість та ефективність аудиту, вплинути на господарські процеси.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аудит товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Аудит товарних запасів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами підприємства торгівлі в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аудит руху та використання товарних ресурсів підприємства
- Аудит операцій з товарними запасами торговельного підприємства

Всі курсові з аудиту товарних операцій

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку