Аудит витрат у операційній діяльності

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансового аналізу і контролю

Курсова робота

на тему:

Аудит витрат у операційній діяльності підприємства

(на матеріалах ТОВ «Палітра» м. Київ)

Київ 2016


ЗмістЕкономічна сутність витрат у операційній діяльності


За економічним змістом затрати товариства торгівлі є сукупністю витрат живих і уречевлених робіт на проведення торговельної роботи товариства.

Порядок бухгалтерського обліку затрат ґрунтуються на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

Витрати - зменшення економічних вигод в вигляді вибуття ресурсів або зростання зобов'язань, що призводять до зменшення особистого капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення.

Методологічні основи формулювання в бухгалтерському обліку інформування про затрати товариства та розкриття якої в фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати».

Норми цього П(С)БО поширюються на товариства, організації і інакших юридичних людей самостійно від форм особистості (крім банків та бюджетних установ). Однак операція цього П(С)БО не поширюється на затрати, пов'язані із здійсненням будівельних угод та наданням послуг із їхньої здійснень.

Методичні рекомендації із формулювання складу затрат і порядку їхньої організація у торговельній роботи були затверджені наказом Міністерства господарства і із запитань європейської інтеграції України 22.05.2016 р. № 145.

Ці методологічні рекомендації визначають склад поточних затрат торговельної роботи та порядок їхньої організація у товариствах усіх форм особистості самостійно від організаційно-правових форм господарювання та носять рекомендаційний процес.

В управлінні поточними витратами торговельної діяльності, крім зазначених класифікаційних ознак, можна застосовувати додаткові ознаки класифікації – за ступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за періодами, за центрами відповідальності чи місцем виникнення, за ступенем однорідності, за можливістю аудиту в конкретному структурному підрозділі, за принципами організації управління.

Для вирішення цієї задачі необхідно використовувати системну класифікацію витрат, яка дає змогу, по-перше, визначити фактори, що впливають на формування витрат і їх розмір; по-друге, встановити центри відповідальності (місця виникнення); по-третє, виявити найбільш вагомі види витрат і розробити заходи щодо мінімізації їх розміру.

Розглянувши економічну сутність витрат, їх класифікацію та склад витрат від операційної діяльності торговельного підприємства, необхідно відмітити, що вірне розуміння сутності витрат має велике практичне значення, дозволяє розкрити зміст процесів, що відбуваються в сфері товарного обігу, визначити місце торгівлі у відтворенні, дає теоретичну основу для їх аналізу та аудиту.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку