Організаційно-інформаційна характеристика діяльності базового підприємства

Організаційна схема управління підприємством

Основним видом діяльності базового підприємства є зовнішньоекономічна діяльність, а саме торгівля сільськогосподарською продукцією (пшеницею 3 і 4 ґатунку, фуражною кукурудзою, фуражним ячменем та ін.). відправка в основному здійснюється на хлібокомбінати Росії та Білорусії.

Організаційна структура ТОВ «Палітра» наведена на рис. 3.1.


Рис. 3.1. Організаційна структура ТОВ «Палітра»


Вищим органом управління базового підприємства є збори його учасників, які скликаються не рідше 2 разів на рік.

Виконавчим органом товариства є директор, що призначається зборами учасників терміном на 3 роки. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства на засадах єдино власності в межах компетенції і прав, що визначені внутрішніми документами товариства за рішенням зборів учасників.

Для аудиту за фінансово-господарською діяльністю на базовому підприємстві створена аудиторська комісія, члени якої обираються зборами учасників терміном на 3 роки.

Одним із структурних підрозділів товариства є бухгалтерія, яка має лінійну організацію.

Аналіз основних показників підприємства

Для забезпечення безперервної торговельної діяльності підприємство використовує ресурси, що відображені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Динаміка ресурсів ТОВ «Палітра» за 2014-2016 роки

Ресурси підприємства Роки Відхилення 2016 року від
2014 2015 2016 2014 2015
Абс. % Абс. %
1.Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 18 20 21 3 16,67 1 5
в тому числі: 3 3 3 - - - -
- адміністративний персонал 15 17 18 3 20 1 5,88
- оперативний персонал
2. Фонд оплати праці, тис. грн. 3,24 3,96 4,42 1,18 36,42 0,46 11,62
3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. 180 198 210,48 30,48 16,93 12,48 6,3
4. Продуктивність праці, тис.грн./чол. 74,22 65,95 67,84 -6,38 -8,6 1,89 2,87
5.Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 850,35 887,7 903,2 52,85 6,22 15,5 1,75
6. Фондовіддача 1,57 1,49 1,58 0,01 0,64 0,09 6,04
7.Товарні ресурси, тис. грн. 178,95 166,4 186,3 7,35 4,11 19,9 11,96

Аналіз даних табл. 1.5 показує, що середньоспискова чисельність працюючих звітного року зросла в порівнянні з 2014 роком на 7 чоловіка (16,67%), а в порівнянні з 2015 роком – на 1 чоловіка або 5%, і склала 21 чоловіка.

Це сталося за рахунок збільшення чисельності оперативного персоналу, які безпосередньо пов’язані із господарською діяльністю підприємства. Адміністративний персонал на протязі останніх трьох років не змінювався і складав 3 чоловіка. Діаграма динаміки складу чисельності працівників ТОВ «Палітра» за 2014-2016 роки наведена на рис. 3.2.

Із зростанням чисельності працюючих збільшився і фонд оплати праці на 36,42% в порівнянні з 2014 роком і на 11,62% в порівнянні з минулим періодом. Крім цього, на збільшення фонду оплати праці вплинуло зростання середньомісячної заробітної плати одного працівника в порівнянні з 2014-99 роками відповідно на 16,93% і 6,30%.

Рис. 3.2. Динаміка складу чисельності персоналу ТОВ «Палітра» за 2014-2016 роки


Нажаль, із збільшенням заробітної плати продуктивність працівників в порівнянні з 2014 роком спала на 8,60%. Порівнюючи з минулим періодом, продуктивність праці персоналу ТОВ «Палітра» зросла 2,87%.

Середньорічна вартість основних фондів базового підприємства поступово зростає. Так, в порівнянні з 2014 роком середньорічна вартість основних фондів зросла на 6,22%, а в порівнянні з 2015 роком – на 1,75% і у звітному році дорівнювала 903,2 тис. грн.

Що ж стосується ефективності використання основних фондів, то в 2016 році показник фондовіддачі ТОВ «Палітра» показав, що на 1 гривню вартості використаних фондів було отримано 1,58 грн. доходу від реалізації. В динаміці показник фондовіддачі хоча і не на значну величину, але він виріс в порівнянні з 2014-99 роками відповідно на 0,64% і 6,04%.

Крім прибутків від операційної діяльності, підприємство отримувало доходи від інших фінансових операцій, що справили позитивний вплив на кінцевий фінансовий результат. Порівнюючи з 2014 роком величина прибутку від звичайної діяльності зросла на 385,44%, а порівнюючи з минулим роком – на 130,41%. Аналогічні темпи зростання і чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку з прибутку.

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Палітра» наведений на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Динаміка основних показників діяльності ТОВ «Палітра»

Загальна рентабельність ТОВ «Палітра», що означає яка частка чистого прибутку отримана в результаті використання 1 гривні ресурсів балансу, майже на 370 відсотків збільшилась, порівнюючи з 2014 роком, і майже на 133 відсотка – порівнюючи з минулим роком.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку