Організаційно-інформаційна модель аудиту виробничої собівартості продукції підприємства промисловості

Структура організаційної та інформаційної моделі аудиту


Організаційно-інформаційна модель аудиту витрат і собівартості продукції складається з п’яти взаємопов’язаних блоків і схематично відображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту витрат і собівартості продукції промислових підприємств

Об`єкти та суб`єкти аналізу та аудиту.

Об’єкти: – основний об’єкт дослідження – витрати та собівартість реалізованої продукції промислових підприємств;

фактори, які впливають на рівень витрат підприємства;

функції управління, а саме: організація, мотивація, контроль, планування, регулювання;

Суб’єкти: працівники підприємства: менеджери та робітники та інші фінансові служби;

Система показників, які використовуються при аудиті та аудиту промисловості.

Систему показників утворюють абсолютні, відносні, натуральні та вартісні показники, кількісні і якісні.

Абсолютні показники - відображають предмети, процеси чи явища у одиницях, наприклад, загальний обсяг засобів у розпорядженні підприємства, обсяг власного капіталу. Абсолютні в свою чергу поділяються на натуральні та вартісні.

Натуральні показники - маси, обсягу, потужності та ін.

Вартісні - вартість основних засобів, вартість МШП та матеріалів, розмір статутного капіталу та ін.

Джерела інформації та інформаційне забезпечення

– законодавче (правова інформація);

– планово-нормативне (фінансовий план підприємства, нормативи, довідники).

Інформаційне забезпечення:

поточна бухгалтерська інформація;

звітна облікова інформація, а саме:

Форма 1 за його допомогою можна проаналізувати стан підприємства на конкретну дату;

Форма 2 дозволяє провести аналіз різних видів прибутку отриманих підприємством;

Форма 3 дозволяє прослідкувати рух коштів на підприємстві в розрізі;

Форма 4 розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства;

– позаоблікова інформація, а саме: матеріали документальних перевірок, аудитів, спостережень, аудиторський висновок.

Завданням інформаційного забезпечення є інформування учасників аудиторського процесу у господарському механізмі.

Методи обробки економічної інформації.

Власні методи аналізу включають:

методи горизонтального аналізу;

методи вертикального аналізу;

економіко-логічні методи (порівняння, групування);

економiко-математичнi методи (методи елементарної математики та техніко-економічні розрахунки, методи математичної статистики, математичного моделювання, матричні методи оптимізації результатів).

Вибіркові спостереження – прийом статистичного аудиту якісних характеристик господарського процесу. Використовується тоді, коли суцільна перевірка технічно неможлива. Вибіркові спостереження за умови їх правильної організації і проведення дають досить достовірні дані, придатні для використання у аудиту операційних витрат та собівартості реалізованої продукції витрат. Результати вибіркових спостережень оформлюються актом.

Суцільні спостереження – прийом статистичного аудиту фактичного стану об’єктів, які перевіряють, тобто діяльності підприємства, наприклад витрачання коштів із каси підприємства або на розрахункових рахунках банка, правильність віднесення статей витрат, повторна інвентаризація всіх товарно-матеріальних цінностей.

Методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів аудиту.

Цей блок допомагає ув’язати та систематизувати результати проведеного аналізу i допомагає прийняттю рішень

Отже, модель об'єднує дві сторони: організаційну та інформаційну, яка являє собою характеристику об'єктів. Таким чином, доцільно розробляти його організаційно - інформаційну модель з чітко сформованими метою, завданнями, предметом та об'єктами аудиту.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку