Аудит витрат у операційній діяльності в умовах використання комп’ютерних технологій

Автоматизація аудиту операційних витрат підприємства

Комплекс задач - це не статична структура, в якій дані і розрахунки ніяк між собою не пов’язані і не залежать один від одного. Навпаки, комплекс задач «Аудит операційної діяльності» - складна модель з внутрішніми комплексними взаємозв’язками.

Комплекс задач з аудиту операційної діяльності підприємства включає наступні задачі:

задача аудиту достовірності бухгалтерського обліку операційної діяльності підприємства;

задача аудиту правильності віднесення понесених витрат та отриманих доходів на фінансові результати операційної діяльності;

- задача загального та факторного аналізу операційної діяльності підприємства.

Кожна з цих задач представляє собою сукупність вхідних даних, їх обробку з метою перетворення в вихідні документи. Задачі характеризуються функціями управління, в межах яких вони вирішуються, і періодом часу, за який аналізуються дані.

Сукупність вихідних показників визначає зміст задачі.

Загальна схема проведення аудиторських робіт за допомогою автоматизації розрахунків включає в себе постановку задачі, її алгоритмізацію і розв'язання, видавання обробленої інформації для прийняття відповідних управлінських рішень.

Постановка задачі з аудиту витрат операційної діяльності

Постановка задачі - це формування початкових посилань, необхідних для розв'язування задачі, і описання її математичного змісту.

Постановка задачі включає такі елементи:

- характеристика задачі;

- вихідна інформація;

- вхідна інформація;

- алгоритми розрахунку вихідних показників.

Характеристика комплексу задач з аудиту операційної діяльності підприємства наведена в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Характеристика комплексу задач з аудиту операційної діяльності підприємства

№ п/п Елементи характе-ристики Назва задачі
Аудит достовірності бухгалтерського обліку операційної діяльності Аналіз операційної діяльності
1. Мета розв'я-зання Отримання інформації про повноту та достовірність відображених операцій в бухгалтерському обліку Отримання інформації, необхідної для дослідження динаміки обсягу товарообороту, доходів, витрат операційної діяльності підприємства
2. Організа-ційно-еконо-мічна сутність Аудит відповідності записів по рахункам первинним документам і обліковим реєстрам Оцінка динаміки обсягу товарообороту, доходів, витрат операційної діяльності, впливу факторів на величину прибутку від операційної діяльності.
3 Доцільність автомати-зованого вирішення задачі Висока трудомісткість облікових процесів. Інформація про операційну діяльність міститься в багатьох реєстрах, що ускладнює оперативність її знаходження при ручній обробці Великий обсяг розрахунків, їх висока трудомісткість і складність, економія часу.
4. Періодичність розв'язання В ході здійснення перевірки, перевірки В ході здійснення перевірки, перевірки

Вирішення задачі з аудиту операційної діяльності підприємства передбачає наявність сукупності засобів та методів побудови інформаційної бази, тобто наявність інформаційного забезпечення комплексу задач.

Загальна схема інформаційного забезпечення комплексу задач з аудиту та перевірки операційної діяльності підприємства наведена на рис. 7.1.

Рис.7.1. Структура інформаційного забезпечення для комплексу задач з аудиту операційної діяльності підприємства


При застосуванні пакету бухгалтерських програм для аудиту операційної діяльності інформаційна база аудиту формується автоматично і складається з внутрішньомашинного інформаційного забезпечення (вхідна, вихідна, проміжна інформація, пакет бухгалтерських програм) і позамашинного (нормативно-методична, довідкова інформація, первинна документація, класифікація і кодування інформації).

Інформаційне забезпечення задачі аудиту операційної діяльності тісно пов'язане з інформаційним забезпеченням обліку операційної діяльності, але має певні особливості.

Позамашинне інформаційне забезпечення задачі аудиту операційної діяльності включає в себе інформацію, яка безпосередньо не міститься в системі обробки електронних таблиць і взагалі на машинних носіях, але необхідна для їх побудови, вирішення задачі і оформлення вихідної інформації. До позамашинного інформаційного забезпечення відносяться нормативно-методичні матеріали (методика економічного аналізу, формули і методи розрахунку) і довідкова інформація (загальноприйняті умовні позначення). Вхідна інформація - показники, на основі яких проводяться аналітичні розрахунки в таблиці. Якщо ці дані раніше не використовувались в розрахунках інших таблиць і вводять при побудові таблиці "вручну", то такі дані відносяться до позамашинного інформаційного забезпечення. Якщо ж вхідна інформація представлена даними, розрахованими в попередній таблиці, або перенесеними з машинних облікових реєстрів (при автоматизації обліку), то така вхідна інформація складає внутрімашинне інформаційне забезпечення, до якого також відноситься вихідна інформація, проміжна інформація і комплекс програмних засобів організації і подання даних (тобто, саме система обробки електронних таблиць). Вихідна інформація подається у вигляді таблиць і графічних зображень в друкованому (через принтер) або візуальному (на дісплей) режим перегляду і користування. Форма і зміст вихідної інформації визначаються відповідно до форми вихідних даних і мети аналізу.

Вхідна інформація в АРМ аудитора по витратам

Вхідною інформацією для розв'язання задачі аудиту операційної діяльності є дані первинних документів (розрахункова відомість, платіжне доручення, рахунок-фактура, авансовий звіт, товарний звіт та ін.). Вони групуються в облікових машинних реєстрах, обробляються і складають вихідну інформацію задачі аудиту операційної діяльності.

Автоматизоване розв’язування задач з аудиту операційної діяльності підприємства містить наступні етапи.

На першому етапі вводять поточну і розрахункову дати, а також пароль бухгалтера з обліку операційної діяльності.

На другому етапі виводять на екран головне меню - список необхідних функцій робіт на АРМБ такого змісту:

Нормативно-довідкова інформація

Операції з обліку банківських операцій

Операції з обліку заробітної плати

Операції з обліку касових операцій

Операції з обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами

Вихідна інформація

Вихід

Довідник господарських операцій використовують для перевірки правильності відображення облікових даних з обліку операційної діяльності згідно з виконаними господарськими операціями.

Для отримання вихідної інформації, набирають в головному меню функцію «Вихідна інформація». При цьому здійснюється автоматизований аудит введеної інформації з погляду відповідності її довідковим даним, правильності проставлення кодів, а також про наявність інформації в інформаційній базі.

Таблиця 7.2.

Склад вихідної інформації задачі аудиту достовірності обліку операційної діяльності підприємства

№ п/п Вихідний документ Користувачі, періодичність складання Призначення
1. Оборотні відомості синтетичного обліку по рахунку 90,92,93,94 Головний бухгалтер, щомісяця Для аудиту ведення синтетичного обліку витрат операційної діяльності
2. Оборотні відомості синтетичного обліку по рахунках 70, 71 Головний бухгалтер, щомісяця Для аудиту ведення синтетичного обліку доходів операційної діяльності підприємства
3. Зведена відомість синтетичного обліку по рахунку 791 Головний бухгалтер, щомісяця Для аудиту ведення синтетичного обліку результатів операційної діяльності підприємства

Оборотні відомості синтетичного обліку по рахунках 90,92,9,94,70,71 мають наступний вигляд:


Оборотна відомість по рахунку 90 за грудень місяць 2016

Кореспондуючий рахунок Залишок на початок Обороти Залишок на кінець
Синт. Аналітичний Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Зведена відомість синтетичного обліку по рахунку 791 має наступний вигляд:

Зведена відомість синтетичного обліку по рахунку 791 за грудень місяць 2015

Основний рахунок Кореспондуючий рахунок Сума
Дебет Кредит

Вихідні документи по аудиту операційних витрат

Для вирішення задачі аналізу операційної діяльності підприємства аудитор формує наступні вихідні документи (табл. 7.3).

Таблиця 7.3.

Склад вихідної інформації задачі аналізу операційної діяльності підприємства

№ п/п Вихідний документ Користувачі, періодичність складання Призначення
1. Аналіз динаміки доходів операційної діяльності Економіст, щомісяця Дослідження темпів росту, приросту доходів
2. Аналіз динаміки витрат операційної діяльності Економіст, щомісяця Дослідження темпів росту, приросту витрат
3. Аналіз ефективності здійснення операційної діяльності Економіст, щомісяця Дослідження рівня рентабельності операційної діяльності
4. Факторний аналіз доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності Економіст, щомісяця Дослідження впливу факторів на обсяг доходів, витрат, фінансових результатів операційної діяльності

В зв’язку з тим, що для вирішення задач аудиту операційної діяльності підприємства не існує готових програмних засобів, тому аудитори можуть реалізувати вказані задачі перевірки та аудиту використавши програмний пакет OFFICE-95, реалізований в операційному середовищі WINDOWS 95, який вміщує табличний процесор EXCEL 7.0, текстовий процесор WORD 7.0, СУБД ACEESS.

EXCEL 7.0 дає можливість працювати з електронною матрицею, на якій створюють таблиці, визначає залежність між елементами однієї таблиці та міжтабличні зв’язки, задає формули для проведення розрахунків, вимог оформлення таблиць.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку