Висновки і пропозиції з аудиту витрат виробництва і собівартості

Висновок з аудиту виробничих витрат


В умовах ринкових відносин на Україні набуває розвитку виробництво. Вільний вибір діяльності дозволяє роздвинути межі самостійності новостворених підприємств та підняти їх відповідальність за підвищення якості продукції та досягнення найвищих результатів. Виробництво, як вид діяльності людини відноситься до підприємницької діяльності. Право на підприємницьку діяльність має кожна людина згідно Конституції України.

Аудиторський процес містить підготовку до аудиту, співставлення її програми, планування і організацію інвентаризацій та аудиторської роботи на об’єкті аудиту, перевірку стану господарства, документальну перевірку операцій та облікових даних.

В якості базового підприємства в даній роботі використано закрите товариство ТОВ «Дарниця» товариство було створене в 2014 році як закрите товариство шляхом випуску акцій і розповсюдження їх серед засновників , відповідно до Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. за №1576 та перереєстроване у 2015 році.

Аналізуючи нині діюче податкове законодавство України можна зробити висновок про те, що воно характеризується безсистемністю, нестабільністю та протиріччями. На сьогодні особливо гостро проявився і зовнішній недолік податкового законодавства, а саме невідповідність з іншими законодавчими галузями: конституційною, бюджетною, цивільною, адміністративною та кримінальною. Крім того, аналізуючи діюче законодавство України з точки зору регламентації віднесення витрат виробництва на собівартість реалізуємої продукції, можна зробити висновок про те, що на сьогодні існує досить велика кількість податкових платежів, які включаються у собівартість та мають значні розміри ставок, що в свою чергу підвищує собівартість, а потім і відповідно ціну готової продукції. Це в свою чергу призводить до труднощів в реалізації продукції для підприємства через високі ціни, і в кінцевому результаті маємо великі обсяги нереалізованої продукції на складах. Невирішеним є і міжнародний аспект цієї проблеми. Таким чином, податкове законодавство не виконує свою важливу функцію: стимулювання підприємницької діяльності, наслідком чого є розвиток тіньової економіки.

На ТОВ «Дарниця» органами державної аудиторської служби було проведено аудит фінансово-господарської діяльності. В процесі аудиту застосовувались наступні методи: органолептичні (інвентаризація, аудиторський замір), документальні (камеральна перевірка, нормативно-правове обґрунтування), розрахунково-аналітичні (економічний аналіз), узагальнення і результати аудиту (документування результатів проміжного аудиту, систематизоване групування).

Результати аудиторської перевірки формування витрат на виробництво продукції

За наслідками аудиту було виявлено наступне:

в ТОВ «Дарниця» в березні 2016 року до складу собівартості реалізованої продукції були включені адміністративні витрати, внаслідок чого було завищено собівартість на 12,7 тис. грн. Це призвело до зниження оподаткованого прибутку і податку на прибуток на 3,81;

в порушення Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків в кінці І кварталу 2016 р. не проводилась інвентаризація незавершеного виробництва.

Перший напрям - облік витрат (прямих і непрямих) з метою визначення собівартості продукції, робіт, послуг та розрахунку прибутків підприємства від їх реалізації.

Другий напрям, який формує вимоги до обліку витрат в сучасних умовах господарювання, є посилення уваги менеджерів і власників підприємств до перспектив розвитку виробництва.

Третій напрям вдосконалення системи обліку витрат виробництва пов’язаний з необхідністю активного впливу на виробничі витрати методами регулювання, аудиту, внесення своєчасних змін у процеси виробництва або прийняття рішень про зміну асортименту продукції що виробляється.

Проаналізувавши систему аудиту собівартості, можна викласти наступні пропозиції щодо її вдосконалення. Необхідно, крім розробленої чіткої нормативно-правової бази для бухгалтерського обліку, аудиту операційних витрат, висвітлювати це питання в періодичній та спеціальній літературі. Також необхідно поліпшити процес планування аудиторського процесу, а саме більш чітко ставити задачі перед аудиторською бригадою, а також розподіляти обов’язки між її членами. Останнім часом менш використовується попередній і оперативний аудит. Перевага надається ретроспективному аудиту, що не дає змогу попередити помилки і зловживання на стадії їх планування і здійснення. Більш широке застосування попередніх і поточних форм аудиту зможе значно знизити випадки помилок і шахрайства шляхом запобігання їм безпосередньо в процесі здійснення операцій підприємством. Іншим шляхом вдосконалення можна вважати постійний аудит за станом усунення недоліків і порушень, виявлених попередньою перевіркою.

Таким чином, запровадження запропонованих вдосконалень дозволить підвищити якість та ефективність здійснення аудиту витрат і собівартості продукції промислових підприємств.< Назад Зміст

Готові роботи:

- Аналіз та аудит валових витрат
- Аналіз та аудит витрат підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік, аналіз і аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами
- Аудит витрат торговельного підприємства
- Аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства
- Аудит матеріальних витрат підприємства
- Аудит витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції підприємства
- Аудит адміністративно-управлінських витрат підприємства
- Аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Всі курсові з аудиту витрат діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку