Аудит зобов'язань на підприємстві

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність зобов’язань підприємств

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд літератури з питань аудиту зобов’язань підприємств

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

4. Система внутрішнього контролю зобов’язань підприємства

5. Методика аудиту зобов’язань

6. Шляхи удосконалення аудиту зобов’язань

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Вступ

Реформування форм власності в Україні та створення нового механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійснення аудиту зобов’язань підприємств торгівлі.

Сьогоднішні обставини вимагають створення таких умов аудиторського процесу, за яких крадіжки, несвоєчасна сплата поточних зобов’язань, не погашення в установлений строк банківських кредитів та недбале ставлення до майна стали б якщо не можливими, то хоча б ускладненими.

В даній курсовій роботі головною метою є відображення здійснення аналізу та аудиту зобов’язань підприємств торгівлі та запропонування нових методів та їх шляхів удосконалення на прикладі окремого товариства “Торговий дім ”Папір та пакування”.

Завданням роботи є детальне розкриття наступного кола питань:

• Теоретичні основи аудиту зобов’язань;

• Інформаційна база аналізу та аудиту зобов’язань;

• Організація і методика аудиту зобов’язань;

• Аудит зобов’язань в умовах використання інформаційних систем обробки економічної інформації.

В результаті проведення дослідження зобов’язань товариства “Торговий дім ”Папір та пакування” запропонована нова методика аудиту підприємств торгівлі на підставі нових Положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку та здійснення розрахунків показників. Дана методика та система показників може використовуватись для будь-якого торгового підприємства його робітниками та аудиторськими органами.


Економічна сутність зобов’язань підприємств

Господарська діяльність неможлива без застосування системи економічних важелів щодо додержання законодавства у галузі господарської політики, тобто без систематичного і дієвого аудиту з боку держави за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту. За допомогою аудиту держава захищає інтереси споживачів, перевіряє всі сфери діяльності підприємства та перевіряє надходження та доцільність витрачання коштів.

В процесі діяльності у підприємства виникає значна кількість зобов’язань:

• перед державою;

• перед постачальниками, коли були отримані товари або послуги, а грошові кошти за них не сплачені;

• перед банком за отриманий, але не погашений кредит;

• та інші.

Тому здійснення аудиту на підприємстві за дотриманням виконання своїх зобов’язань відіграє важливу роль для нормального розвитку економічних відносин. Існують нормативні документи за допомогою яких можна визначити економічну сутність та функціональну роль зобов’язань.


Класифікація зобов’язань підприємства


Політика залучення позикових коштів представляє собою частину спільної фінансової стратегії, яка заключається в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу із різних джерел у співвідношенні з потребами розвитку підприємства.

Основні етапи:

1. Аналіз залучення і використання зобов’язань у попередньому періоді. Ціль – визнання об’єму, складу та форм залучення позикових коштів підприємством, а також оцінка ефективності їх використання.

Результати проведеного аналізу служать основою оцінки доцільності використання позикових коштів на підприємстві в об’ємах і формах, які склалися.

2. Визначення цілей залучення зобов’язань в майбутньому періоді (сувора цільова основа). Основними цілями залучення позикових коштів підприємствами є:

• забезпечення формування змінної частини оборотних активів;

• поповнення необхідного об’єму постійної частини оборотних активів;

• формування недостатнього об’єму інвестиційних ресурсів;

• забезпечення соціально-побутових потреб своїх робітників;

• інші тимчасові потреби (на короткі строки і в невеликих об’ємах).

3. Визначення обмеженого об’єму залучення поточних зобов’язань.

Максимальний об’єм цього залучення диктується двома основними умовами:

• обмеженим ефектом фінансового левериджу;

• забезпеченням достатньої фінансової стійкості підприємства.

4. Оцінка вартості залучення зобов’язань з різноманітних джерел – вибору альтернативних джерел залучення позикових коштів.

5. Визначення співвідношення об’єму зобов’язань, які залучаються на поточній та довгостроковій основі.


Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд літератури з питань аудиту зобов’язань підприємств

В умовах переходу до ринкової економіки, впровадження ринкових механізмів зростаючої різноманітності форм власності, охоплення приватизацією сфер економіки України, реформування економічних відносин та під час трансформації податкового і бухгалтерського обліку гостро постає проблема зміни законодавчої бази. Це пов’язано з появою нової системи ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Законодавча база є недосконалою, тому що закони суперечать один одному, тобто відображають тотожні поняття. Після виходу закону з’являється велика кількість поправок та доповнень, що є не зручним для користування ним. Але перші кроки для покращення цієї ситуації вже зроблено:

- прийнятий закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а також 20 стандартів з бухгалтерського обліку;

- в проекті приймання кодексів, які допоможуть розкрити питання без повтору та більш чіткіше, і будуть регулювати усі сторони діяльності українського суспільства.

Зміна законодавчої бази буде сприяти отриманню достовірної інформації для прийняття економічно обгрунтованих рішень і попередженню ризику у фінансовій діяльності підприємства.

Законодавчі та нормативні акти видаються такими органами влади:

• Верховною Радою України;

• Президентом України;

• Кабінетом Міністрів України;

• Міністерствами та відомствами;

• Державною податковою адміністрацією;

• та іншими.

Законодавча база, яка використана в курсовій роботі надана в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1

Нормативна база з аудиту операцій із зобов’язаннями підприємства

№ п/пНазва документуКоли і ким виданийЗміст
1234
1.Конституція/Закон “Конституція України” № 254 к/96-ВРВерховною Радою України, від 28.06.2020р.Основний Закон України, в якому визначені права, свободи та обов’язки людини і громадянина
3.Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” № 334/94-ВРВерховною Радою України, від 28.12.1994р.Закон визначає правомірність використання прибутку, об’єкт оподаткування і порядок обчислення оподаткованого прибутку
5.Закон “Про підприємництво” № 698- XIIВерховною Радою УРСР, від 07.02.1991р.Закон визначає умови здійснення, принципи та організацію підприємницької діяльності, а також права підприємців
6.Закон “Про підприємства в Україні” № 887- XIIВерховною Радою УРСР, від 27.03.1991р.Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки
7.Закон “Про зовнішньо-економічну діяльність” № 959- XIIВерховною Радою УРСР, від 16.04.1991р.Закон визначає правове регулювання всіх видів зовнішньо-економічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, економічні зв’язки в галузі будівництва, транспорту, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг
8.Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” № 2939- XIIВерховною Радою України, від 26.01.1993р.Закон визначає статус державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові основи діяльності
9.Постанова “Про державу контрольно-ревізійну службу в Україні” № 515Верховною Радою України, від 05.07.1993р.В постанові наведені зміни до закону “Про державу контрольно-ревізійну службу в Україні”
10.Наказ/Інструкція “Про затвердження інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні (Голов КРУ [2301])” №121Голов КРУ, від 03.10.2018р.В інструкції сформовані основні завдання, організації, планування та порядку проведення ревізій та перевірок
11.Положення “Про кредитування” № 246Національним банком України, від 28.09.1995р.Положення визначає правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб’єктами, що вини-кають у процесі кредитування
12.Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”Наказом Міністерства фінансів України, від 31.03.2020р. № 87Цим положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення і розкриття її елементів
13.Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”Наказом Міністерства фінансів України, від 31.03.2020р. № 87Цим положенням (стандартом) визначається зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
14.Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”Наказом Міністерства фінансів України, від 31.02000р. № 20Це положення (стандартом) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності

Крім нормативної бази в роботі використовується література, що допомагає систематизувати матеріал з питань обліку, аналізу і аудиту зобов’язань підприємств торгівлі. А саме: Білуха М.Т. “Контроль и ревизия в торговле” і “Теорія фінансово-господарського аудиту”, “Аудит” під редакцією Бутинця Ф.Ф., “Аудит” під редакцією Кузьминського А.М., Бланк І.А. “Основы финансового менеджмента”, Герасимович А.М. “Облік та аудит у комерційних банках”, Завгородній В.П. “Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита” та інші. Ознайомившись з кожною із цих книжок можна зробити наступні висновки:

Обидві книжки Білухи М.Т. застарілі на сьогоднішній день і мало містять економічної інформації, отже не співпадають з новими стандартами ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Але деякі рекомендації, щодо проведення аудиту залишилися без змін, тому частину інформації можна використати для написання курсової роботи.

В посібнику “Аудит” під редакцією Бутинця Ф.Ф. акцентується увага на актуальних проблемах аудиту, розкривається їх сутність, зміст, місце в обліково-економічній науці та конституційні засади організації і здійснення в Україні. Комплексно розглядаються методичні, теоретичні і практичні аспекти аудиту: мета і завдання, об’єкти і суб’єкти, класифікація, принципи та методика організації і проведення, документування та відображення результатів з урахуванням переходу на новий План рахунків і стандарти бухгалтерського обліку.

Книга “Аудит” під редакцією Кузьминського А.М. – перший в Україні систематизований, з урахуванням національних особливостей і кращого закордонного досвіду практичний посібник з аудиту, який дає можливість найти відповіді на багато запитань, які цікавлять і торкаються основ аудиту, методики його проведення, організації складання аудиторського звіту. Крім того, вивчення матеріалу даного практичного посібника може сприяти кращому розумінню сутності міжнародних і національних стандартів аудиту, успішному керівництву ними на практиці.

В книзі Бланка І.А. “Основы финансового менеджмента” розглядається основне коло питань фінансового управління підприємствами в сучасних умовах. В ній сформульовані сутність, ціль і принципи управління капіталом підприємства, його інвестиціями і грошовими потоками. А саме: політика залучення позикових коштів, оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу, управління залученням банківського кредиту, управління внутрішньою кредиторською заборгованістю та інше. Значна роль приділяється також управлінню фінансовими ризиками і антикризисному управлінню підприємством при загрозі банкрутства. Книга широко ілюстрована схемами, графіками, таблицями та прикладами, містить головні розрахункові алгоритми і необхідний довідковий апарат.

Інформацію із книжки Герасимовича А.М. “Облік і аудит у комерційних банках”, щодо принципів надання банками кредитів підприємствам з різними формами власності, а також про умови повернення цих кредитів теж можна використати для роботи. Ця книга відповідає сучасним вимогам і всі питання висвітлюються з огляду переходу банківської системи України на ведення бухгалтерського обліку і звітності за міжнародними стандартами.

Книга Завгороднього В.П. “Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита” є одним з останніх видань по автоматизації інформаційних систем, а отже вона не втратила своєї актуальності на цей час, бо зараз велика кількість підприємств вже давно перейшла на автоматизований облік, в тому числі базове підприємство. У монографії в доступній формі комплексно висвітлюються концепції бухгалтерського обліку та аудиту із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій, що дозволяють застосувати їх у практичній діяльності.


Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім ”Папір та пакування” утворено як самостійну юридичну особу у відповідності з Установчим договором.

Товариство керується у своїй діяльності законодавством України, власним Статутом та Установчим договором і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство діє на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування; має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках, круглу печатку та штампи із власним найменуванням. Товариство не відповідає по зобов’язанням учасників, а учасники відповідають по зобов’язанням товариства тільки в межах своїх внесків у Статутний фонд товариства.

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “Папір та пакування” створено на невизначений строк. Місце знаходження: Україна, 02094, м. Київ, вул. Краківська, 36/10.

Товариство створене з метою здійснення виробничої діяльності, використання робіт, надання послуг, здійснення торгівельної діяльності та отримання на цій основі учасниками Товариства максимального прибутку. Предмет діяльності Товариства є:

• Оптова та роздрібна торгівля паперу, картону, тари та упаковки з них.

• Оптова та роздрібна торгівля пакувальними матеріалами.

• Торгівельна діяльність пов’язана з реалізацією продукції хімічної галузі.

• Виробництво паперової тари.

• Організація громадського харчування та побутового обслуговування населення.

• Надання юридичних послуг за умови отримання ліцензії/.

• Надання інформаційно-консультативних та інших видів послуг.

• Розробка комерційних прогнозів прогресивних методів господарювання, в тому числі розробка установчих документів по створенню акціонерних товариств, спільних та малих підприємств, будь-яких форм та видів їх об’єднань, товариств, тощо.

• Розробка нової техніки та технології / утому числі інформаційної /, проведення пов’язаних з цим досліджень; реалізація науково-технічної продукції, “НОУХАУ”, інноваційна діяльність; проведення науково-дослідних, конструкторських та проектних робіт в галузі інформатики, промисловості, сільського господарства, екології, тощо; розробка придбання та реалізація конструкторської та проектно-конструкторської документації. Після одержання відповідального дозволу Підприємство може виконувати роботи, пов’язані з секретною документацією.

• Торгівельна та посередницька діяльність, брокерські, дилерські, консигнації та інші операції з товарами та художніми виробами і товарами мистецтва.

• Організація учбових курсів різноманітного профілю.

• Будівництво та виробництво будівельних конструкцій та матеріалів.

• Пошук/ розвідка / та видобування корисних копалин, лісозаготівля / за умови отримання ліцензії /.

• Виробництво та реалізація товарів і продукції споживчого та промислово-технічного призначення.

• Виробництво, заготівля і переробка продукції споживчого та промислово-технічного походження.

• Транспортно-експедиторські послуги юридичним та фізичним особам.

• Редакційно-виробнича діяльність, комерційна діяльність в галузі реклами та інформації, виставочна діяльність; виробництво і реалізація аудіо-, відео- та кінопродукції, організація відеосалонів і радіостанцій з комерційною та рекламною метою.

• Діяльність у сфері туризму і готельного бізнесу та виконання усього комплексу послу з ним пов’язаних.

• Оптова та роздрібна торгівля електрообладнанням.

• Оптова та роздрібна торгівля канцелярськими товарами.

• Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та непродовольчими товарами.

• Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами.

• Виробництво матеріалів будіндустрії.

• Виробництво та реалізація виробів з металу, переробка металобрухту.

• Виробництво та реалізація паперових та картонних виробів, скупка у населення паперової та картонної вторсировини, її переробка.

• Організація видовищно-, культурно- та спортивно-масових заходів, проведення фестивалів, конкурсів, змагань, тощо. Утворення творчих колективів, спортивних команд та фізкультурних об’єднань.

• Проведення доброчинної діяльності, сприяння миротворчої діяльності.

Учасники можуть прийняти рішення про виділення додаткових внесків Товариству для відшкодування збитків, які понесло Товариство.


Організаційна структура базового підприємства


Контрольним органом Товариства є Ревізійна комісія. Вищим органом є збори учасників Товариства / їх повноважних представників /, які надалі іменуються Збори. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах іншому учаснику або його представнику. Збори на першому засіданні обирають Голову Зборів учасників, але директор Товариства не може бути Головою.

Голова Зборів:

1. Скликає та проводить Збори;

2. Разом з директором представляє його у стосунках з державними та іншими органами і організаціями;

3. Організує ведення протоколу, підписує рішення Зборів;

4. Має право підпису усіх видів документів Товариства;

5. Є постійним членом Ревізійної комісії.

Члени трудового колективу Товариства користуються всіма правами, передбаченими Законодавством України про працю та підлягають як державному, так і іншим видам соціального страхування. Трудові договори мають укладатися у формі Контракту. Інтереси трудового колективу представляє ї захищає вибраний ним орган та Рада трудового колективу.

Оплата праці працівників Товариства може проводитися згідно з розробленим Положенням про оплату. Розмір премій, які виплачуються окремим працівникам, не обмежується. Частина заробітної плати працівникам Товариства може виплачуватися у вигляді майна, якщо це не суперечить Законодавству України.

Організаційна структура ТОВ “Торговий дім ”Папір та пакування” відображена на рисунку 3.1.

Основні показники діяльності ТОВ “Торговий дім ”Папір та пакування” наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

Основні показники діяльності ТОВ «Торговий дім «Папір та пакування» за період з 2018 по 2020 роки

№ з/пПоказникиОдин. вим.РокиВідхилення
201820192020від 2018від 2019
абсолвіднабсолвідн
12345678910
1.Обсяг виконаних робіт-//-300268653802386826941
2.Затрати на виконання робіт-//-2932466524921737,427831,1
3.Балансовий прибуток-//-632-7,7264,3-39,7-1,2
4.Середньоспискова чисельність, всьогочол.69930,5--
5.Фонд оплати праці,грн.143732,8231,6-4,2-0,1
6.Матеріальні затрати-//-2552248-19937,8-2248-
7.Дебіторська заборгованість, в тому числі:
721938,2-53-0,719,21
- за виконані роботи-//-371231-25-0,7191,6
- з податкових розрахунків
2221,4-20-0,9-0,6-0,3
- з іншими дебіторами
1355,8-8-0,60,80,2
8.Кредиторська заборгованість, в тому числі:тис.28162635,9-219-0,8573,99,3
- за товари, роботи, послугигрн.24739633,7-208-0,8594,715
- по авансах одержанихтис.23-10,5-3-
- з бюджетомгрн.25160,1-9-0,4-15,9-0,1
- по позабюджетних платежах
-10,911-0,1-0,1
- по страхуванню
21--1-0,1-1-
- по оплаті праці
52--3-0,6-0,2-
- з іншими кредиторами
--1,2--1,21,2
9.Власні обігові кошти (робочий капітал)-//-262533,7-1-0,11,30,1
10.Залишкова вартість основних засобів-//-142016,760,4-3,3-0,2
11.Купівельна вартість товару
15755488,7-102-0,6433,77,9
12.Використання прибутку, в тому числі:тис.413242,3-9-0,210,30,3
- платежі до бюджетугрн.23-8-23-88
- поповнення оборотних коштів
141-0,10-1-
- заохочення
2---2---
- інші цілі
23134,329153,30,1

З таблиці 3.1. можна зробити висновки, що базове підприємство значно погіршило результати своєї діяльності за останній рік, збільшивши обсяги виконання робіт та надання послуг. Зменшився балансовий прибуток на 1,2% за рахунок того, що підприємство займається торгівлею товарами купленими по зовнішньо-економічним контрактам за валюту (долари США). А у вересні 2020 року відбулося різке підвищення курсу долару, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості постачальникам в національній валюті і велика курсова різниця, яка виникла при перерахуванні цієї заборгованості знизився балансовий прибуток. Крім того, спостерігається збільшення фонду оплати праці в 2019р. на 1,6% у порівнянні з 2018р., але в 2020р. він зменшився на 0,1% за рахунок збільшення затратної частини підприємства. За звітні періоди відбулося зменшення загальної суми дебіторської заборгованості на 0,7% у порівнянні з 2018р. та збільшення на 1,0% у порівнянні з 2019р., а також збільшення кредиторської заборгованості за 2020р. на 9,3%.


Динаміка основних показників діяльності базового підприємства


Характерною тенденцією для ТОВ “Торговий дім ”Папір та пакування” являється повне використання прибутку протягом звітних років, причому структура його використання суттєво не змінюється.

Дані, представлені у таблиці виступають основою інформаційного забезпечення аудиту поточних зобов’язань, особливості здійснення яких будуть висвітлені у відповідних розділах даної роботи.


Система внутрішнього контролю зобов’язань підприємства

Система обліку, яка супроводжується ефективним внутрішнім контролем, може забезпечити управління і керівництво з розумною гарантією, що активи будуть охоронятися від незаконного використання.

Система внутрішнього контролю має на увазі контрольні процедури, план організації і методи управління об’єктом з метою ефективного проведення бізнесу, захисту активів, попередження помилок, акуратності облікових проводок і своєчасного надання фінансової інформації. Контрольні процедури доповнюють контрольне середовище і являють собою види політики, яка проводиться керівництвом для забезпечення розумних гарантій, що мета об’єкта буде досягнена.

Внутрішній контроль направлений на досягнення наступних цілей:

1. Виконання угод згідно з законодавством;

2. Відображення результатів на рахунках з правильною сумою і в потрібному звітному періоді;

3. Правильний доступ до активів;

4. Порівняння записів по рахункам з реальною їх кількістю.

Контроль власника може бути внутрішньосистемним та внутрішньогосподарським.

ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “Папір та пакування” здійснює внутрішньосистемний контроль згідно з законодавчими та іншими нормативними актами, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств проводяться з ініціативи власника, тобто органу, якому підпорядковано підприємство на правах власності.

Є два основних різновиди внутрішніх систем контролю (табл. 4.1.).

Таблиця 4.1.

Основні риси бюрократичної та децентралізованої системи контролю

ПараметриБюрократична системаДецентралізована система
ПризначенняПідпорядкування співробітників вказівкам менеджерівПрихильність співробітників кінцевому результату
Основні прийомиПравила, ієрархія, контроль, відбір, навчанняКорпоративна культура, самоконтроль
Організацій-на структураВертикальна, підпорядкованість зверху вниз, влада посади“Аморфна” структура, взаємовплив, влада знань та досвіду
ВинагородаБазується на досягненнях співробітників у виконанні завданьГрунтується на досягненнях групи та розподілі часток між співробітниками

Перехід від державної власності до її різних форм несумісний з шаблонним підходом других масових, всебічних перевірок діяльності суб’єктів господарювання. Перевірки зі сторони державних органів можливі по відношенню до суб’єктів державної власності, але лише по обмеженому колу питань, що зазначаються в законодавстві та не відносяться до їх господарської діяльності.

Із наведеної схеми видно, що контроль включає в себе чотири основні етапи:

• встановлення нормативних показників;

• вимірювання фактичних результатів;

• порівняння результатів з нормативними показниками;

• аналіз розбіжностей та необхідності коригуючих дій.

Так, бюрократична система контролю реалізується через адміністративну систему організації та означає контроль зверху донизу. Дії співробітників чітко регламентуються правилами та інструкціями. Часто застосовується поточний контроль.

Децентралізована система контролю є протилежністю бюрократичної. Співробітники користуються довірою менеджерів, а управлінці впевнені, що співробітники бажають виконати покладені на них обв’язки. Для виконання робочих завдань достатньо мінімальних вказівок та стандартів. Децентралізований контроль нерозривно пов’язаний з такими поняттями як корпоративна культура, самоконтроль. Без них децентралізована система контролю неможлива. Така система передбачає й більш ретельний підбір співробітників, при якому значна увага приділяється особистим оцінкам. Частіше застосовується контроль за результатами.


Анкета тестів перевірки стану обліку зобов’язань


В здійсненні внутрішньогосподарського контролю у ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ ”Папір та пакування” значну роль відіграють працівники бухгалтерії, зокрема головний бухгалтер. У відповідності з нормативними документами, головний бухгалтер підприємства разом з керівництвом повинен контролювати оформлення, прийом та відпуск товарних цінностей, витрати на заробітну плату, дотримання штатної, фінансової, касової та платіжної дисципліни, законності списання з бухгалтерського балансу недостач та інших втрат, проведення інвентаризації цінностей, вимагання у встановлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.

Перехід від державної власності до її різних форм несумісний з шаблонним підходом других масових, всебічних перевірок діяльності суб’єктів господарювання. Перевірки зі сторони державних органів можливі по відношенню до суб’єктів державної власності, але лише по обмеженому колу питань, що зазначаються в законодавстві та не відносяться до їх господарської діяльності.


Методика аудиту зобов’язань

Економічний зміст операцій із зобов’язаннями визначається фінансово-кредитними відносинами, які здійснюються між підприємствами, установами банків, державним бюджетом, профспілковими організаціями та ін. Розрахункові операції торгових підприємств обумовлені особливістю їх діяльності на стадії обороту товарів в умовах товарно-грошових відносин. В зв’язку з цим виникають розрахунки з постачальниками і покупцями товарів, фінансовими та кредитними органами, внутрішньовідомчі та внутрішньогосподарські розрахунки, з підрядниками та різними особами.

Завданням аудиту є перевірка достовірності облікових даних про стан зобов’язань із постачальниками та покупцями, дотриманні розрахунково-фінансової дисципліни та вплив її на платоспроможність підприємства. Використовуючи нормативні документи та застосовуючи методологічні прийоми нормативно-правового регулювання, аудит вивчає договірну документацію і перевіряє дотримання кількості та строків поставок товарів, оформлення товарно-транспортних документів, застосування узгоджених форм розрахунків.


Завдання аудиту операцій з зобов’язаннями


В тих випадках, коли за окремими постачальниками і покупцями аудит виявила стійкі зобов’язання, то їх обгрунтованість встановлюється за даними первинних документів, які відображають її появу, та актам зустрічної перевірки розрахунків (інвентаризації), встановлюються причини, які заважали своєчасному проведенню розрахунків перевіряємого підприємства з постачальниками та покупцями. При цьому перевіряється дотримання строків позовної давності як по дебіторській, так і по кредиторській заборгованості. У випадках пропущення строків повернення зобов’язань чи нереальності окремих сум аудиторська бригада складає спеціальну відомість, яка потім додається до актів комплексної аудиту.

По зобов’язанням, які передана для стягнення до судових і арбітражних органів, але не була розглянута на дату проведення аудиту, перевірка проводиться безпосередньо в цих органах. Аудит виявляє обставини, які не дозволили своєчасно розглянути позовні вимоги перевіряємого підприємства.


Послідовність контрольних процедур для перевірки зобов’язань


Аудит зобов’язань з підзвітними особами включає контроль операцій по витрачанню коштів на операційні та господарські потреби, службові відрядження робітників. Основними нормативними документами, які регулюють вказані операції є: Положення про ведення касових операцій, Інструкція про службові відрядження.

Дотримання нормативних документів в процесі проведення аудиту перевіряється по даним аналітичного і синтетичного обліку (за новим планом рахунків бухгалтерського обліку) по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, Головної книги та бухгалтерського балансу. Передусім перевіряється достовірність даних в регістрах бухгалтерського обліку і звітності на початок і кінець перевіряємого періоду. Потім аудиторська бригада перевіряє дотримання правил витрачання коштів на операційні та господарські потреби (оплата робіт і послуг, придбання канцелярських приладів, проїзних квитків, мілкого господарського інвентарю і т.д.). А саме, вияснюється, чи затверджене керівництвом підприємства коло посадових осіб, які користуються правом на отримання грошей під звіт на вказані витрати, чи дотримується підзвітними особами розрахункова дисципліна (пред’явлення авансового звіту по використаних сумах на операційні та господарські витрати – не пізніше 10 днів з дня отримання авансу, на витрати по відрядженню – не пізніше 3 днів по поверненню з відрядження), чи не було випадків видачі під звіт коштів без пред’явлення звіту по раніше отриманим сумам.

Перевіряючи авансові звіти, аудит з’ясовує доцільність здійснення операційних і господарських витрат готівкою через підзвітних осіб. Використовуючи документальні методичні прийоми контроля, аудит досліджує виправдувальні документи, які прикладені до авансових звітів. При цьому визначається відповідність їх вимогам, а саме чи дійсні вони, їх оформлення, достовірність в них даних (наявність печаток, штампів, підписів, дати, номера та ін.).

Дослідження документів проводиться за допомогою методичних прийомів за формою і змістом, зустрічної перевірки, взаємного контроля операцій і документів, аналітичної та логічної перевірки. Аудит зобов’язань особливо ретельно перевіряє сплату готівкою навантажувально-розвантажувальних робіт і послуг, штрафів за простій вагонів і зберігання вантажів та ін. Зустрічною перевіркою й взаємним контролем операцій встановлюється, чи сплачені ці роботи, послуги та штрафи розрахунковими чеками чи з розрахункового рахунку. Нормативно-правове регулювання, аналітична та логічна перевірка використовується аудитом при дослідженні підстави і розцінок для сплати робіт та послуг, які були виконані приватними особами, утримання податків, проведених виплат і відображення їх в розрахунково-платіжних відомостях. При необхідності аудит, застосовуючи методичні прийоми слідчо-юридичного обгрунтування, отримує пояснювальні записки від отримувачей грошей, конфіскує у встановленому порядку документи, які прикладені до авансового звіту.

Аудит поточних зобов’язань включає контроль операцій із зобов’язаннями, які пов’язані з товарними та безтоварними операціями, відшкодуванням матеріального збитку, позиками на індивідуальні потреби підприємства, виконавчими документами та іншими розрахунковими операціями.

Аудит, використовуючи інвентаризацію, суцільні і вибіркові спостереження, документальні і методичні прийоми контроля за даними аналітичного і синтетичного обліку по рахунках 68 “Розрахунки за іншими операціями”, 60 “Короткострокові позики”, 50 “Довгострокові позики”, 64 “Розрахунки за податками й платежами” та інших, методом відхилення виявляє стійку заборгованість і робить її першочергове дослідження. При цьому перевіряється достовірність облікових даних по кожному виду зобов’язань за перевіряємий період по первинним документам, боліковим регістрам, статтям балансу, а потім за допомогою аналітичного обліку визначається сума заборгованості. Аудит поточних зобов’язань з’ясовує причини і період утворення заборгованості, встановлює відповідальних осіб, визначає її реальність і міри, які прийняті підприємством для погашення заборгованості. Реальність зобов’язання перевіряється співставленням дати її утворення і строку позовної давності.

У тих випадках, коли інвентаризація заборгованості у встановлені строки на перевіряємому підприємстві не проводилась чи викликають сумніви її результати, аудит може провести вивірку заборгованості самостійно і оформити її актом.

Розтрати та крадіжки кажуть про незадовільний стан обліку та контролю на підприємстві, яке перевіряється. Винуватці в утворенні цієї заборгованості вказуються в аудиторському висновку. Але віднесення збитку на винуватців не завжди забезпечує його відшкодування. Тому аудит в кожному окремому випадку з’ясовує причини виникнення розтрат і крадіжок, визначає стан розрахунків по відшкодуванню збитків.

Зобов’язання робітників та службовців по заробітній платі перевіряється з точки зору законності її утворення.

Особлива увага приділяється кредиторській заборгованості, яка переходить з минулого року. Депоненти по заробітній платі повинні знаходитися під особливим контролем головного бухгалтера. Аудит з’ясовує, яким чином здійснюється цей контроль.

При перевірці зобов’язань перед бюджетом аудит з’ясовує правильність нарахування і своєчасність сплати в бюджет податку з оберту та податкових різниць, нарахованих від прибутку, податків з робітників та службовців, кредиторської і депонованої заборгованості, по якій минули строки позовної давності.

Джерелами інформації для аудиту є розрахунки по сплаті податку з обороту та відрахувань від податків, аналітичний облік розрахунків з робітниками та службовцями, а також первинна документація. Оскільки місцеві фінансові органи систематично перевіряють стан розрахунків підприємств з бюджетом, то аудит ретельно вивчає акти перевірок, проведених цими органами, зв’язується з ними і з’ясовує, чи існують у них претензії до підприємства, на якому проводиться аудит.

У процесі аудиту зобов’язання перевіряються також правильність утримань із заробітної плати робітників та службовців по виконавчим листам на користь інших підприємств та осіб, а також своєчасність перерахування утриманих сум отримувачам.

При аудиту зобов’язань по кредитним операціям перевіряються правильність використання підприємством короткострокових позик банку, а також своєчасність їх погашення (позики по товарообігу під розрахункові документи в дорозі, акредитиви та особисті рахунки, лімітовані чекові книжки і т.д.).

В першу чергу необхідно встановити, якими видами позик користується підприємство, виділити прострочені позики. Основними джерелами інформації для аудиту зобов’язань по кредитним операціям є:

аналітичний і синтетичний облік по рахунку 60 “Короткострокові позики банку”;

зобов’язання підприємства, надані банку при оформленні кредитів;

виписки банку з докладеними до них документами;

нормативи оборотних коштів і строки їх кредитування;

розрахунки по визначенню розмірів кредиту;

акти перевірки банком і службова переписка з питань кредитування.

Суцільна перевірка поточних зобов’язань по короткостроковому кредитуванню проводиться тільки у випадку потреби (при виявлені зловживань, заплутаності розрахунків). Взагалі перевірка носить вибірковий характер, оскільки ці операції систематично контролюються банком.

Перевіряючи використання позик по товарообігу, аудит являє випадки несвоєчасного погашення, а також незабезпеченість позик товарами та іншими активами, виявляючи при цьому злежалі товари, які не користуються попитом, а також порушення ритмічності та об’ємів постачання товарів, а саме розкриває причини, які впливають на уповільнення обертання товарів.

Перевіряючи законність надання позик підприємству під розрахункові документи в дорозі, аудит встановлює своєчасність виставлення платіжних вимог на інкасо. Одночасно виясняє, чи не було випадків пред’явлення в банк безтоварних платіжних вимог.


Характеристика порушень, виявлених під час аудиту зобов’язань


У всіх випадках отримання кредитів підприємством від банку аудит визначає, чи не було випадків використання залучених коштів не за цільовим призначенням, а також виявляє випадки несвоєчасного погашення банківських кредитів, завишення сплати банку за користування позиками. Виявлені аудитом недоліки групуються і систематизуються по значенню, а потім відображаються в аудиторському висновку.


Шляхи удосконалення аудиту зобов’язань

Перші кроки до удосконалення системи обробки інформації на базовому підприємстві вже зроблені. Звітність ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ ”Папір та пакування” ведеться за допомогою універсальної бухгалтерської програми “1С-Бухгалтерія-Проф для Windows”.

Застосування обчислювальних машин призвело до суттєвих змін в організаційній структурі підприємства та вплинуло на процес прийняття рішень керівництвом. Багато які види робіт на рівні середнього керівництва були об’єднані один з одним чи взагалі виключені, набули змін моделі прийняття рішень, як правило, в бік централізації. Застосування обчислювальних машин дало великий ефект в прийнятті одноманітних і типових управлінських рішень на основі вже існуючої інформації обліку, але не вплинуло на такі області прийняття рішень, як визначення завдання, встановлення мети, впровадження рішень, оцінка результатів, які потребують від керівництва великої творчої роботи.

Таким чином, застосування обчислювальної техніки при аудиті зобов’язань звільнило керівників середнього рівня від необхідності прийняття одноманітних рішень і ведення паперової роботи й дало їм час для того, щоб зосередитись на творчих завданнях. Їх робота стала схожою на роботу вищого керівництва. Застосування обчислювальної техніки призвело до централізації організаційної структури і процесу прийняття рішення.


Перелік задач аудиту зобов’язань за рівнями облікового процесу в умовах електронної системи обробки інформації


Прийоми та способи аудиту зобов’язань із застосуванням комп’ютерів обумовлені технологією формування первинної інформації та її електронних носіїв. Експлуатаційні можливості комп’ютерів створили передумови для автоматизації аудиторського процесу. Вони дають можливість здійснювати програмний аудит за здійсненням обліку зобов’язань підприємства шляхом широкого використання програмно-методичних прийомів поточного аудиту зобов’язань, перевірки достовірності економічних даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки.

Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку зобов’язань поставило питання автоматизації праці аудиторів. До цього часу не створено жодної програми для проведення ревізії, але є передумови для її появи. Звісно, комп’ютерна програма праці аудитора замінити не може, але може її полегшити.


Висновки і пропозиції

В даній курсовій роботі, на прикладі ТОВ “Торговий дім ”Папір та пакування”, відображено здійснення аудиту зобов’язань підприємств торгівлі.

Зробивши аналіз фінансового стану, можна зробити висновки, що базове підприємство значно погіршило результати своєї діяльності за останній рік, збільшивши обсяги виконання робіт та надання послуг. Зменшився балансовий прибуток на 1,2% за рахунок того, що підприємство займається торгівлею товарами купленими по зовнішньо-економічним контрактам за валюту (долари США). А у вересні 2020 року відбулося різке підвищення курсу долару, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості постачальникам в національній валюті і велика курсова різниця, яка виникла при перерахуванні цієї заборгованості знизився балансовий прибуток. Крім того, спостерігається збільшення фонду оплати праці в 2019р. на 1,6% у порівнянні з 2018р., але в 2020р. він зменшився на 0,1% за рахунок збільшення затратної частини підприємства. За звітні періоди відбулося зменшення загальної суми дебіторської заборгованості на 0,7% у порівнянні з 2018р. та збільшення на 1,0% у порівнянні з 2019р., а також збільшення кредиторської заборгованості за 2020р. на 9,3%.

Характерною тенденцією для ТОВ “Торговий дім ”Папір та пакування” являється повне використання прибутку протягом звітних років, причому структура його використання суттєво не змінюється.

Підприємство використовує поточні зобов’язання (строком менше одного року). Для отримання кредиту необхідні такі документи: заява про наміри Позичальника отримати кредит, анкета Позичальника, довідка про кредити залучені в інших банках, техніко-економічне обгрунтування використання та повернення кредиту, кредитний договір, договір застави, довідка про запропоноване забезпечення кредиту, який отримується, графік надходжень та платежів підприємства, термінове зобов’язання.

З 1 січня 2000 року всі українські підприємства перейшли на нову систему бухгалтерського обліку і звітності. Основні методичні принципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних змін. Це пов’язано з приведенням національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління та сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. І передусім необхідно провести корінну реконструкцію його технічної та інформаційної бази на основі впровадження автоматизованої системи аудиту, до складу якої включалися б автоматизовані робочі місця аудитора.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за допомогою автоматизованої універсальної бухгалтерської програми “1С-Бухгалтерія-Проф для Windows”. Ця програма полегшила працю бухгалтера і дозволила формувати, друкувати та зберігати бухгалтерські документи.

Застосування комп’ютерних програм бухгалтерського обліку поставило питання автоматизації праці аудиторів. До цього часу не створено жодної програми для проведення аудиту, але є передумови для її появи. Звісно, комп’ютерна програма праці аудитора замінити не може, але може її полегшити.


Список використаної літератури

1. Конституція/Закон “Конституція України” №254 к/96 затверджений Верховною Радою України, від 28.06.2020р

2. Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV затверджений Верховною Радою України, від 16.07.2020р

3. Закон “Про оподаткування прибутку підприємств” № 334/94 затверджений Верховною Радою України, від 28.12.1994р.

4. Закон “Про господарські товариства” № 1576-XII затверджений Верховною Радою України, від 19.09.1991р.

5. Закон “Про підприємництво” № 698- XII затверджений Верховною Радою УРСР, від 07.02.1991р.

6. Закон “Про підприємства в Україні” № 887- XII затверджений Верховною Радою УРСР, від 27.03.1991р.

7. Закон “Про зовнішньо-економічну діяльність” № 959- XII затверджений Верховною Радою УРСР, від 16.04.1991р.

8. Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” № 2939-XII затверджений Верховною Радою України, від 26.01.1993р.

9. Наказ/Інструкція “Про затвердження інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні (Голов КРУ [2301])” №121 затверджено ГоловКРУ від 03.10.2018 р.

10. Положення Національного банку України “Про кредитування” затверджено Постановою Правління Національного банку України № 246 28 вересня 1995 р.

11. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

12. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

13. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” затверджено Міністерством фінансів України від 31.01.2000 р. за № 20.

14. Агафонова Г.В. Бухгалтерский учет: экспресс-курс для деловых людей: Учебное пособие – К.: МАУП, 1995. – 144 с.

15. Аудит: Практическое пособие; под редакцией А.Кузьминского. – К.: “Учетинформ”, 1996.

16. Андросов А.М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора главного бухгалтера. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994. – 224 с.

17. Аудит и ревизия. Под ред.А.Л. Бавдей, И.Н. Белый, Н.П. Дробышевский. – Минск: Мисанта, 1994. – 221 с.

18. Бавдей А.Л., Белый И.Н., Доброшевский Н.П. Аудит и ревизия – Мн.: ОО «Масанта», 1994. –221 с.

19. Байдаков В.Л., Нуралиев С.Г. 1С: Бухгалтерия для Windows, методики использования – М.: Фирма «1С», 1995.

20. Баканов, Шеремет “Теория экономического анализа” Учебник: Москва-2018.

21. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, компютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 2020. – 372 с.

22. Білуха М.Т. “Теорія фінансово-господарського контролю і аудіту: Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с.

23. Білуха М.Т. “Ревизия и контроль в торговле” – М.: Экономика, 1988. - 255 с.

24. Бланк И.А. “Основы финансового менеджмента”, Т.1. – К.: Ника-Центр, 2020.

25. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

26. Бухгалтерія 2000: Енциклопедія бухгалтерських проводок – ІІ. Нормативні акти та коментарі. Збірник систематизованого законодавства. Газета бізнес (розділ). Бліц інформ №30(393), 24 липня 2000 року. 226 с.

27. Герасимович А.М. “Облік та аудит у комерційних банках”, Львів: “Фенікс” 2020.

28. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. ”Фінансовий та управлінський облік”. - Київ: ТзОВ Автоінтерсервіс, 1996.

29. Данилевский Ю.А., Мезенцева Т.М. Финансовый контроль в отраслях народного хозяйства при различных формах собственности – М.: Финансы и статистика, 1992 – 136 с.

30. Жила В.Г. Ревізія та аудит: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2019. – 96 с.

31. Завгородний В.П. “Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита”, Киев.: (А.С.К.)-2019.

32. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ: Ділова Україна, 1996.

33. Ирвин Д. Финансовый контроль: Пер. с англ./Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 256 с.

34. Калмик М.І. Осбливості і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія. – К.: 1995. – 256 с.

35. Контроль і ревізія :Підруч. для студ. Кооп. вузів. – 2.вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2019. – 351 с.

36. Кравцова Г.И. , Войтешенко Б.С., Кравцов Е.И., и др.; Под общ. ред. Г.И. Кравцовой. – Мн.: Меркаванне, 1994. – 270 с. Лицензия ЛВ № 533.

37. Криницький Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. – М.:Финансы и статистика, 1990. – 120 с.

38. Лушкин В.А., Пономарев В.Д., Ялдин И.В., Ачкасов А.Е. Аудит. Учебное пособие – Житомир, 2020 – 240 с.

39. Навчально-практичний посібник у двох частинах «Курсом реформ – облік 2000». Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000,І-336 с.,ІІ-256 с

40. Неборский П.П., Белый И.Н. Ревизия и контроль в АПК: Справ, пособие. – Минск: Ураджай, 1988. – 287 с.

41. Носова С.С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.:Экономика, 1991. – 176 с.

42. Проскуряков А.М. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. – М.:Зенит, 1992.

43. Ревизия и аудит : Учеб. пособ. / Межрегиональная академия управления персоналом. – К.: МАУП, 2019. – 96с.

44. Ревизия и контроль в акционерных обществах и товариществах: Практ. руководство – 2.изд. и доп. – М. :Изд-во Ин-та новой экономики, 1995. – 176с.

45. Романів М.В. “Державний фінансовий контроль і аудит”. Навчально-методичний посібник. – К.:ТОВ “НІОС”, 2019. – 224с.

46. Роуз С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. – Москва: Дело Лтд, 1995.

47. Соколинская Н.Э. “Банковский аудит”. – Москва: Перспектива, 1994.

48. Спивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера – К.: «Интерпрес» Лтд., 1993.

49. Терехов А.А., Терехов М.А. “Контроль и аудит: основные методические приёмы и технология. – М.:Финансы и статистика, 2019. – 208 с.

50. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский облік на підприємствах з різними формами власності: Навч.-практ. Посібник: 2-е вид., перероб. І доп. – К.: ВТОВ “А.С.К., 1996. – 672 с.

51. “Фінанси підприємства”; під загальною редакцією Поддьоргіна, Київ: Київський національний економічний університет, 1996

Готові роботи:

- Аудит зобов'язань підприємства
- Аудит короткострокових зобов'язань підприємства
- Аудит поточних зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства
- Методика аудиту зобов'язань підприємства
- Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем
- Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства

Всі курсові з аудиту зобов'язань

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку