Аналіз нормативно-правової бази та оцінка спеціальної літератури з теми дослідження


Держава, яка діє в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, окреслюючи межі можливої поведінки суб'єктів. При здійсненні своєї діяльності підприємства усіх форм власності керуються чинним законодавством України. Метою діяльності будь-якого підприємства у сфері торгівлі є одержання прибутку, тому зрозуміло що питання його законодавчого визначення посідає вагоме місце в нормативних актах України.

В основу правового регулювання покладено принцип обов'язковості дотримання правових норм. Взаємодія економічного та правового регулювання проявляється в тому, що підприємство вибирає економічно доцільну для себе лінію поведінки, але при цьому воно змушене рахуватися з правовими нормами, порушення яких призводить до юридичної відповідальності та відповідно економічних втрат.

Регулювання діяльності підприємств в Україні здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, Міністерства фінансів, Держкомстатистики, Головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів.

Дане питання присвячене правовому аналізу нормативної бази та огляду спеціальної та періодичної літератури, що стосується контролю ефективності використання основних засобів на підприємстві.

Загальний підхід до контролю і ревізії основних засобів визначені у нормативно-правових документах, що наведені в табл.2.1.

Таблиця 2.1.

Нормативні документи, які регламентують використання основних засобів.

№ з/п Назва документу Коротка характеристика Використання у курсовій роботі
1 2 3 4
1 Крнституція України від 28 червня 1996р. Основний закон України, який визначає права та обов´язки фізичних та юридичних осіб України. Основний закон який забезпечує правові основи діяльності підприємства.
2 Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р., Затв ВР, №887-12 Визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності. Майно підприємства відповідно до законів України , статуту підприємства належать йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління.
3 Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" Затв.ВР України 22.05.1997 р., №283/97 Закон визначає основні принципи, положення, порядок оподаткування прибутку підпариємств, нарахування амортизації в податковому обліку та ін. Використовується для контролю за правильністю ціноутворення.
4 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Прийнято ВРУ 16.06.1999 №996-XIV Визначає правові за-сади регулювання, ведення бухгалтер-ського обліку та подання фінансової звітності в Україні Визначено загальні по-ложення, мету та принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Продовження табл.2.1.

1 2 3 4
5 П(С)БО 7 "Основні засоби" Затв.наказом МФУ від 27.04.2000р. №92 П(С)БО 7 "Основні засоби" визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, або для здійснення функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.
6 Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами держаної контрольно-ревізійної служби в Україні. Затверджено наказом Головного КРУ України від 3.10.97р №121 Інструкція визначає основні засади планування, організації і проведення ревізій і перевірок, порядок оформлення результатів ревізії та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень. Використовується для визначення методики планування, організації і проведення ревізій і перевірок.
7 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу. Затверджена наказом ДКУ від 30.10.98р. №90 Інструкція встановлює єдинів вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу міністерствами , іншими центральними органами виконавчої влади, установами і організаціями. Використовується для визначення методики порядку інвентаризації основних засобів.

Закінчення табл.2.1.

1 2 3 4
8 Наказ МінСтатУкр від 29 грудня 1995 року N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку" Затверджує типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів і введення їх у дію з 1 січня 1996 року: Типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-10, ОЗ-11, ОЗ-12, ОЗ-13, ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16
9 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ від 24.05.95р. №88 Встановлює порядок створення, прийняття, відображення в б/о, зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності Використовується повністю для правильного документального оформлення операцій з обліку прибутку
10 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ від 30.11.99р. №291 Містить перелік синтетичних рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, їх характеристику і межі застосування Використано для характеристики рахунків, що визначають основні засоби

Підводячи підсумок , можна виділити певні ознаки, які притаманні законодавству з питань що стосуються контролю і ревізії, а також бухгалтерського обліку основних засобів в України. Зокрема, об'єктивною ознакою законодавства, що регулює питання формування, обліку основних засобів на підприємствах України є множинність його актів, що зумовлюється таким:

а) законодавство регулює різні сфери підприємницької діяльності, кожна з яких має істотні особливості, що враховуються в спеціальних нормативних актах;

б) нашому законодавству також притаманна суперечність діючих нормативних актів один одному, не зовсім повно і чітко висвітлюється деякі питання щодо об'єкту регулювання тощо.

Одже, метою правового регулювання контролю і ревізії є встановлення необхідних норм, нормативів чи стандартів, спрямованих на утворення достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання.

Більш детальний підхід до здійснення контролю і ревізії основних засобів визначені у спеціальній та періодичній літературі які наведені в табл. 2.2..

Таблиця 2.2.

Спеціальна література, яка регламентує використання основних засобів.

№ з/п Назва документу Коротка характеристика Використання у курсовій роботі
1 2 3 4
1 Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид., стер. -К.: Знання-Прес, 2002р. В підручнику викладено систему організації і методику контролю і ревізії основних засобів в умовах реформування обліку та фінансової звітності, застосування нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку. Використовується як теоретична основа для визначення методики контролю і ревізії основних засобів.

Продовження табл.2.2.

1 2 3 4
2 Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: навчальний посібник / за заг. Ред. П.В. Мельника. - Київ: ЦУЛ, 2003р. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації контролю і ревізії основних засобів, методика і техніка контрольно-ревізійної роботи, а також порядок проведення ревізії господарсько-фінансової діяльності підприємства. Використовується для визначення методики і техніки контрольно-ревізійної роботи.
3 Контроль і ревізія: Навчальний посібник. - 2-ге вид. Романів Є.М., Хом´як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В.,"Інтелект-Захід" -Львів, 2002р. В посібнику наводиться матеріал, щодо порядку проведення ревізії операцій з основними засобами, а саме: завдання і джерела ревізії, особливості інвентаризації тадокументальної ревізії основних засобів, перевірка їх амортизації. Використовується як теоретична основа для визначення методики контролю і ревізії основних засобів.
4 Контроль, ревізія та аудит: Опорний конспект лекцій з курсу "Контроль, ревізія та аудит" для студентів спеціальності "Фінанси" - Київ, 2001р. В опорному конспекті стисло викладена необхідна інформація щодо здійснення контролю і ревізії основних засобів. Використовується для визначення методики і техніки контрольно-ревізійної роботи.

Продовження табл.2.2.

1 2 3 4
5 БутинецьФ.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М, Петренко Н.І.Контроль і ревізія. Вид.2-ое, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".- Житомир: ЖІТІ, 2000р. П підручнику визачені основні положення стосовно здійснення контролю і ревізії ефективності використання основних засобів. Використовується як теоретична основа для визначення методики контролю і ревізії основних засобів.
6 Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2001р. У навчальному посібнику розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування нового Плану рахунків. Використовується для уточнення деяких питань з приводу проведення перевірок використання основних засобів.
7 Бардаш.С.В. та інш. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності "Облік і аудит"/ С.В Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко; за ред проф.Бутинця Ф.Ф..- Житомир: ЖІТІ, 2000р. В даному навчальному посібнику наводятья приклади порушень які можуть трапитися при здійсненні контролю і ревізії ефективжності використання основних засобів. Використовується для визначення основних порушень з приводу використання основних засобів.
8 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. екон. спец. вищ. навч . закл. - 6-те вид. -К.:А.С.К.,2001.-784 с. Економічний зміст рахунків бух-го обліку і методологія його ведення вивчається з урахуванням вимог Національних стандартів, з використанням чинних нормативних документів Використовується як теоретична основа для визначення методики ведення бухгалтерського обліку основних засобів.

Продовження табл.2.2.

1 2 3 4
9 Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко.-Х.: Фактор, 2001р. Наведено основоположні документи, що регулюють прядок організації та ведення бух-го обліку, складання фінансової звітності. Використовуєть для уточнення нормативних джерел, які регулюють діяльність підприємств.
10 Гордієнко Н. Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Опорний конспект. К. 2001р. Визначені особливості обліку основних засобів в умовах комп*ютнрного середовища. Використовується для визначення порядку застосування ЕОМ в процесі контролю і ревізії.
1 Гаценко О.П., Дерев*янко С.І. Типові помилки при введені обліку в організаціях торгівлі // Вісник податковоі служби України. -1999. -№32 Визначені основні положенняя стосовно введення бухгалтерського обліку основних засобів Визначаються типові помилки при введені обліку основних засобів.
2 Гаценко О.П., Дерев*янко С.І. Міжнародний досвід та шляхи вдосконалення амортизації основних засобів // Вісник податковоі служби України. -1999. -№35 Визначені основні положенняя стосовно нарахування амортизації основних засобів Використовується для визначення методики проведення амортизації основних засобів.
3 Кириченко Ю. Белоусов А. Особливості практичного застосування класифіації основних засобів за національними стандартами обліку // Вісник КНТЕУ №6 2001 Дана розширена класимфікація основних засобів, визначені особливості практичного застосування основних засобів Використовується для здійснення класифікації основних засобів.

Закінчення табл.2.2.

1 2 3 4
4 Яновська Н. Активи одні, обліків два //Податки та бухгалтерський облік 2000/06/24 Визначені поняття "основні засоби" і "основні фонди", які раніше можна було назвати синонімами, то сьогодні у визначенні цих понять існують значні відмінності, які й будуть розглянуті в цій роботі Використовується як теоретична основа курсової роботи.
5 Руденок О. Основні фонди: все повертається на кола свої… і не лише // Податки та бухгалтерський облік, 2000/06/12 Викладено основні принципи формування інформації про основні фонди (засоби) та інші нематеріальні активи підприємства, а саме: визнання і оцінка основних фондів та інших нематеріальних активів, зміна оцінки основних фондів, амортизація основних засобів і нематеріальних активів, вибуття основних засобів. Використовується як теоретична основа курсової роботи.

Взагалі, в періодичній літературі не дуже добре висвітлений досліджуваний матеріал, однак більшість статей містить посилання на діючі нормативні документи.

За сучасних умов ефективність господарювання значною мірою залежить саме від опрацювання, засвоєння та реалізації на практиці спеціальної літератури з питань контролю і ревізії та тих правових норм, які визначають права та обов'язки всіх без винятку суб'єктів господарювання з огляду на специфіку кожного із них, зумовлену різноманіттям форм власності, сфер діяльності та іншими численними чинниками.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємств
- Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Контроль основних засобів та їх ефективного використання
- Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ

Всі курсові з контролю основних засобів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку