Організаційно-економічна характеристика базового підприємства


Комунальне підприємство "Київський міський центр державного земельного кадастру та приватизації землі" (далі – “КМЦЗК та ПЗ”) створено на виконання наказу Держкомзему України від 21.08.2001р. №135 шляхом реорганізації “Госпрозрахункового регіонального центру земельного кадастру та приватизації землі” і є правонаступником його майнових прав та зобов'язань.

Відкрите акціонерне товариство "Козятинський маслозавод" створене згідно з Законами України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про власність" шляхом поєднання майнових прав набутих акціонерами. ВАТ "Козятинський маслозавод" в процесі приватизації майна колективного виробничо-торговельного підприємства "Козятинський маслозавод" та зареєстроване в Міській райдержадміністрації м. Києва 5 березня 2001 року.

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб населення України в роздрібно - торговельних послуг, піднесення культури торгівлі і обслуговування клієнтів, ефективного використання майна Учасників і власного майна товариства, одержання прибутку та задоволення соціально-економічних потреб учасників товариства і членів трудового колективу підприємства.

Предметом діяльності підприємства є :

переробка продукції тваринництва

виготовлення продовольчих та непродовольчих товарів та напівфабрикатів

здійснення роздрібної та оптової торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, сільгосппродуктами;

надання платних послуг населенню;

торговельно-посередницької діяльності ;

інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банківських установах України та за її межами, круглу печатку з найменуванням (українською мовою), штампи, фірмовий бланк та інші атрибути відповідно до законодавства України, набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Згідно наказу керівника "Про формування облікової політики на ВАТ "Козятинський маслозавод", бухгалтерський облік в товаристві здійснюється за журнально-ордерною формою, записи в облікові реєстри проводяться на підставі звітних та первинних документів.

Бухгалтерський облік товарів ведеться за продажними цінами.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається по надходженню грошових коштів на поточний та валютний рахунки підприємства в банку, в касу ВАТ "Козятинський маслозавод".

Інвентаризація майна, коштів, фінансових зобов’язань проводиться щомісячно, щоквартально, щорічно згідно затвердженого графіку.

Облік та звітність Товариства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством. Підсумки господарської діяльності ВАТ “Козятинський маслозавод” відображаються в квартальних і річних звітах, балансах.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, з балансового прибутку сплачуються податки та інші платежі до бюджету.

Управління товариством здійснює:

1. Збори учасників;

2. Генеральна дирекція;

3. Ревізійна комісія.

Організаційна структура представлена на рисунку 2.1. є типовою для даного виду підприємства. Необхідність на підприємстві двох заступників директора пояснюється потребою здійснювати контроль за діяльністю кожного із підрозділів. Відповідальним за діяльність бухгалтерської служби є головний бухгалтер.


Рис. 2.1. Схема управління ВАТ "Козятинський маслозавод"


Досвід існування підприємства із організаційною структурою, наведеною на рис. 2.1. показав, що вона є найбільш оптимальною за даних умов господарювання.

Поточне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює директор. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами учасників, на яких вирішуються питання самоврядування.


Рис. 2.2 Організаційна схема апарата управління


Підприємство, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку, самостійно вирішує питання:

1) встановлює організаційну форму ведення бухгалтерського обліку ;

форми і методи ведення бухгалтерського обліку, ґрунтуючись на загальних методичних, а також технологію обробки облікової інформації ;

3) встановлює систему внутрішньогосподарського, обліку контролю і звітності ;

Обрана організаційна форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві “Козятинський маслозавод” забезпечує виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком.

В складі підприємства виділені структурні підрозділи. В основу створення організаційної структури підприємства покладено два принципи розподілу праці – горизонтальний і вертикальний.

Доцільність розподілу праці за такими принципами пов’язана з необхідністю координації роботи і виділенням основних сфер діяльності товариства. Дані принципи є основою організаційної структури ВАТ “Козятинський маслозавод ”.

На підприємстві “Козятинський маслозавод ” бухгалтерська служба є самостійним підрозділом підприємства і очолюється головним бухгалтером. При цьому на підприємстві здійснюється весь обсяг облікових робіт (обробка первинної документації, ведення синтетичного і аналітичного обліку, складання звітності) (рис. 2.3.). Але незалежно від вибраної форми бухгалтерського обліку відповідальність за ведення бухгалтерського обліку несе директор.

Головний бухгалтер здійснює :

загальне керівництво бухгалтерською службою,

займається питаннями організації, методології обліку,

веде облік розрахунків з бюджетом,

складає статистичну та податкову звітність,

є представником підприємства в фінансових, банківських і господарських та інших організаціях з питань обліку фінансової діяльності.

Головний бухгалтер приймається і звільняється директором і йому підпорядковується.


Рис. 2.3. Організаційна структура бухгалтерії

До основних задач бухгалтерії відноситься забезпечення організації бухгалтерського та податкового обліку на базі якого організує і проводить роботу по зміцненню фінансового стану та рентабельності ВАТ "Козятинський маслозавод"

Організація бухгалтерського обліку, документального оформлення господарської діяльності ВАТ "Козятинський маслозавод" розроблена та здійснюється згідно вимогам Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та національних стандартів, затверджується директором та головним бухгалтером, які і несуть адміністративну відповідальність за стан обліку і своєчасне подання бухгалтерської звітності.

Функції між бухгалтерами чітко розмежовані, що позитивно впливає на їх продуктивність праці. Розроблені та затверджені посадові інструкції кожного бухгалтера, де обумовлено коло їх обов’язків. Необхідно відзначити високий якісний стан кадрів бухгалтерської та аналітичної служби.

На підставі Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативних документів в ВАТ "Козятинський маслозавод" розроблена облікова політика, де визначена сукупність засобів ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік здійснюється за журнально-ордерною формою (рис.2.4.). Організована оперативність підвищує якість і достовірність інформації, сприяє підвищенню швидкості документообороту.Рис. 2.4. Схема журнально-ордерної форми обліку


Значна увага на підприємстві приділяється економічному аналізу процесів та фінансових показників господарської діяльності підприємства (аналіз обсягу реалізації, стану розрахунків за товари та послуги, прибутку та факторам, що впливають на їх динаміку, змінам власного капіталу та інше).

Одним із головних факторів успішної фінансово-економічної діяльності кожного підприємства торгівлі є забезпеченість його ресурсами:

- товарними;

- фінансовими;

- трудовими;

- матеріально-технічною базою.

Підприємство здійснює самостійну господарську діяльність за принципами господарювання та самофінансування. Основним узагальнюючим показником фінансового результату господарської діяльності є прибуток підприємства, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку.

В табл. 3.1. наведені основні економічні показники діяльності ВАТ ”Козятинський маслозавод» за 2002 –І піврічча 2003 р.


Таблиця 3.1.

Динаміка основних економічних показників ВАТ ”Козятинський маслозавод» за 2002 –І піврічча 2003 р.

№ з/п Показники 2001 2002 2003 Відхилення 2003 від:
2001 2002
абс відн абс відн
1 Дохід (виручка) від реалізації - 1168,2 2985,2 - - 1817,0 1,56
2 Податок на додану вартість - 194,7 497,5 - - 302,8 1,56
3 Чистий дохід (виручка) від реалізації - 973,5 2487,7 - - 1514,2 1,56
4 Собівартість реалізованої продукції - 481,2 1072,0 - - 590,8 1,23
5 Валовий прибуток - 492,3 1415,7 - - 590,8 1,88
6 Адміністративні витрати - 285,8 518,4 - - 232,6 0,81
7 Фінансовий результат від операційної діяльності - 206,5 897,3 - - 690,8 3,35
8 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - 206,5 897,3 - - 690,8 3,35
9 Фінансовий результат від звичайної діяльності - 76,4 628,1 - - 551,7 7,22
10 Чистий прибуток - 76,4 628,1 - - 551,7 7,22

В табл.3.1. відсутні економічні показники діяльності підприємства за 2001р. з наступної причини – наприкінці 2001р. відбулася приватизація ДП “Козятинський маслозавод” в ВАТ ”Козятинський маслозавод», тому усі документи що стосувалися старого підприємства є недоступні.

Як видно з таблиці, чистий дохід (виручка) від реалізації протягом 2002-2003 рр. значно збільшився. Так у 2003р. порівняно з 2002р. він збільшився на 1514,2тис. грн , що становить 156 %. Це сталося за рахунок зростання доходу (виручки) від реалізації на 1817,0 тис.грн.

За рахунок збільшення собівартості у 2003 році на 590,8 тис.грн (123%)валовий прибуток у 2003р. збільшився на 590,8 тис. грн (1,88%).

Рівень адміністративних витрат у 2003 році порівняно з 2002 роком збільшився на 81%, що становитьи 232,6 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у 2003 році становив 628,1 тис. грн., що на 551,7 тис. грн більше ніж у 2002 році .

Фінансовий результат від звичайної діяльності у 2001 році склав 42,3 тис. грн. У 2000 та 2002 роках був збиток 5,5 тис. грн та 0,8 тис. грн відповідно.

Чистий прибуток протягом у 2003 роц порівняно з 2002 роком збільшився на 551,7 тис грн. що становить 722%.

Таке позитивне збільшення усіх показників діяльності підприємства ВАТ ”Козятинський маслозавод» пояснюється тим, що у 2002 році підприємтсво ще не повністю використовувала свої виробничі можливості у зв´язку з реорганізацією, а вже у 2003 році воно почало підвищувати свої виробничі можливості.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємств
- Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Контроль основних засобів та їх ефективного використання
- Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ

Всі курсові з контролю основних засобів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку