Методика контролю і ревізії операцій з основними засобами підприємства


5.1. Контроль легітимності операцій з основними засобами


Держава, яка діє в інтересах всього суспільства, встановлює правові норми, окреслюючи межі можливої поведінки суб'єктів. При здійсненні своєї діяльності підприємства усіх форм власності керуються чинним законодавством України. Метою діяльності будь-якого підприємства у сфері торгівлі є одержання прибутку, тому зрозуміло що питання його законодавчого визначення посідає вагоме місце в нормативних актах України.

В основу правового регулювання покладено принцип обов'язковості дотримання правових норм. Взаємодія економічного та правового регулювання проявляється в тому, що підприємство вибирає економічно доцільну для себе лінію поведінки, але при цьому воно змушене рахуватися з правовими нормами, порушення яких призводить до юридичної відповідальності та відповідно економічних втрат.

Регулювання діяльності підприємства ВАТ ”Козятинський маслозавод» здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, Міністерства фінансів, Держкомстатистики, Головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів.

Суть даного питання визначається в перевірці операцій з основними засобами на відповідність їх чинним нормативно-правовим актам.

До основних нормативно-правових актів що регулюють операції з основними засобами на ВАТ ”Козятинський маслозавод» можна віднести:

1) Закон України “Про підприємства в Україні” від27.03.91р., затв ВР, №887-12.

2) Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” затв.ВР України 22.05.1997 р., №283/97.

3) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Прийнято ВРУ 16.06.1999 №996-XIV

4) Наказ Мінстату України №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29 грудня 1995 року

5) Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ від 24.05.95р. №88.

8) Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом ДКУ від 30.10.98р. №90

10) П(С)БО 7 «Основні засоби» Затв.наказом МФУ від 27.04.2000р. №92

11) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ від 30.11.99р. №291.

Основними завданнями перевірки легітимності операцій з основними засобами, на підприємстві ВАТ ”Козятинський маслозавод» є їх відповідність до вищезазначених нормативних документів.

Рух основних засобів, пов´язаний із здійсненням господарських операцій з обліку, надходження, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів оформлюються типовими формами первинної облікової документації затвердженими наказом Мінстату України №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29 грудня 1995 року .

Відповідність оформлення операцій з основними засобами на підприємстві “КМЦЗК та ПЗ” чинному законодавству України наведені в табл.: 5.1, 5.2, 5.3.


Порівняння законодавчо визначених та фактично наявних підтверджувальних документів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» з обліку та наявності основних засобів наведено у табл.5.1.


Таблиця 5.1.

Порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з обліку та наявності основних засобів.

№ п/п Зміст операції Назва документу Документально оформлено в установі
1 2 3 4
1 Контроль наявності й аналітичного обліку основних засобів
1.1 Наявності об'єктів основних засобів (особливо цінних) Інвентарні картки Так
1.2 Укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження основних засобів Накази керівника; договори про матеріальну відповідальність; список осіб, відповідальних за збере -ження; зразки підписів Так
1.3 Строків проведення інвентаризації Наказ керівника, інвентаризаційні відомості Так
1.4 Ведення інвентарних карток за всіма видами основних засобів Інвентарні картки, опис інвентарних карток, акти приймання й вибуття основних засобів, інвентарний список Не ведуться: опис інвентарних карток та інвентарні списки
1.5 Правильності віднесення засобів до основних Акти приймання, інвен -тарні картки, договори купівлі-продажу Так

В процесі проведення перевірки обліку та наявності основних засобів було виявлено, що в бухгалтерії ВАТ ”Козятинський маслозавод» описи інвентарних карток (форма ОЗ-7) та інвентарні списки основних засобів (форма ОЗ-9) з обліку основних засобів неведуться, що є порушенням чинного законодівства.Порівняння законодавчо визначених та фактично наявних підтверджувальних документів з надходження основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» наведено в табл.5.2.


Таблиця 5.2.

Порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з надходження основних засобів.

№ п/п Зміст операції Назва документу Документально оформлено в установі
1 2 3 4
1 Контроль за надходженням основних засобів
1.1 Перевірка документального оформлення операцій з руху основних засобів Акти приймання-передачі, інвентарні картки та ін. Так
1.2 Перевірка правильності формування первісної вартості об'єктів основних засобів Договори, акти приймання, кошториси на будівництво та ін. Так
1.3 Перевірка дотримання господарського законодавства щодо внесення вкладів до статутного капіталу у вигляді основних засобів Договори засновників, акти приймання та рахунки Так
1.4 Перевірка дотримання законодавства при купівлі основних засобів Договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти приймання Так
1.5 Перевірка дотримання законодавства при безкоштовному отриманні основних засобів Договори, акти приймання Так
1.6 Перевірка дотримання законодавства щодо введення в експлуатацію основних засобів по завершенню будівництва Кошториси будівництва, акти приймання, договори з підрядними організаціями Так
1.7 Перевірка дотримання законодавства щодо введення в експлуатацію основних засобів по завершенню будівництва Кошториси будівництва, акти приймання, договори з підрядними організаціями Так

В процесі проведення порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з надходження основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» не було виявлено ніяких порушень.


Порівняння законодавчо визначених та фактично наявних підтверджувальних документів з вибуття основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» наведено в табл.5.3.

Таблиця 5.3.

Порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з вибуття основних засобів.

№ п/п Зміст операції Назва документу Документально оформлено в установі
1 2 3 4
1 Контроль за вибуттям основних засобів
1.1 Перевірка дотримання законодавства при вибутті основних засобів, при внесенні до статутного капіталу інших організацій Договір засновників, акти вибуття, журнал-ордер № 13 Так
1.2 Перевірка дотримання законодавства щодо продажу основних засобів Договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, акти вибуття, журнал-ордер № 13 Так
1.3 Перевірка дотримання законодавства при ліквідації основних засобів Акти ліквідації, журнал-ордер № 13 Так
1.4 Перевірка іншого вибуття основних засобів Договори, акти на списання, журнал-ордер № 13 Так

Як видно з табл..5.3. в процесі проведення порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з вибуття основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» не було виявлено ніяких порушень.

Виходячи з проведеної перевірок операцій з обліку, надходження та вибуття основних засобів можна зробити висновок, що загалом ці операції відповідають затвердженим НПА, за винятком, того що не ведуться форми ОЗ-7 та ОЗ-9, що є прямим порушенням законодавства.

Отже, перевірка легітимності операцій з основними засобами є дуже важливою ланкою в процесі контролю діяльності ВАТ ”Козятинський маслозавод» підприємства, адже вона забезпечує дотримання законності здійснення операцій в процесі діяльності підприємства.


5.2. Контроль стану бухгалтерського обліку основних засобів


Комунальне підприємство “КМЦЗК та ПЗ” відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 .№ 291 для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, використовує рахунок 10 «Основні засоби». Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

1) 101 «Земельні ділянки»;

2) 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

3) 103 «Будинки та споруди»;

4) 104 «Машини та обладнання»;

5) 105 «Транспортні засоби»;

6) 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

7) 107 «Робоча та продуктивна худоба»;

8) 108 «Багаторічні насадження»;

9) 109 «Інші основні засоби».

За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображаються надходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, за кредитом — вибуття. Інформація про суму зносу узагальнюється на рахунку 131 «Знос основних засобів».

Ревізію операцій з основними засобами необхідно розпочинати з їх інвентаризації, яка проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів, розрахунків і других статей балансу, затверджену наказом Головного управління ДКУ від 30.10.98 р. № 90 в місцях їх зберігання та розміщення, після прибуття на об’єкт контролю. Інвентаризацію основних засобів в більшості проводять вибірковим методом. При виявленні нестач, крадіжок керівник ревізійної групи може прийняти рішення про проведення суцільної інвентаризації основних засобів. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

До початку інвентаризації слід перевірити:

наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів та ін.);

наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;

наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення.

При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно в ці документи внести відповідні виправлення й уточнення.

Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів і їхні інвентарні номери. У випадку відсутності технічної документації про це вказується в описах - у графі «Примітка».

При інвентаризації основних засобів необхідно перевірити договори про матеріальну відповідальність, відповідність складських приміщень вимогам встановленого порядку для забезпечення їх збереження.

За результатами інвентаризації складаються описи, які підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії, а матеріально відповідальні особи дають по кожному опису розписку в тім, що всі цінності, вказані в описі, перевірені в натурі в їх присутності і внесені вірно, а також що притензій до інвентаризаційної комісії немає.

Виводяться результати інвентаризації шляхом співставлення фактичної наявності основних засобів з данними бухгалтерського обліку. Перевіряються записи господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку по відповідних рахунках з моменту проведення попередньої інвентаризації. При цьому слід впевнитись в реальності виведених бухгалтерією залишків, встановити кінцеві результати.

По фактах нестач і лишків матеріально віповідальні особи зобов’язані дати письмові пояснення працівнику контрольно-ревізійного органу, на основі яких встановлюється характер нестач, втрат.

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками основних засобів з даними бухгалтерського обліку регулюються установою в такому порядку:

основні засоби, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення фінансування установи з подальшим установленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;

втрата основних засобів в межах затверджених норм природних втрат списується за розпорядженням керівника установи на зменшення фінансування. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних недостач і після заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні. За відсутності норм природних втрат втрата розглядається як недостача понад норму;

недостача цінностей понад норми природних втрат, а також втрати від псування цінностей відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;

У випадках стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіжкою, недостачею або втратою, визначення сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

Нестача – розбіжності фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку, виявленні при інвентаризації або інших перевірках.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення основних засобів визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням зносу), але не нижче 50% від балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Мінстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

, де

Рз – розмір збитків;

Бв – балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення основних засобів;

З – нарахований знос;

Іінф. – загальний індекс інфляції;

ПДВ – розмір податку на додану вартість;

Азб – розмір акцизного збору.

В ході проведеної інвентаризації на підприємстві “КМЦЗК та ПЗ” виявлено лишки основних засобів, які відповідно до наказу керівника № 110 від 02.04.2001 р. були оприбутковані на баланс підприємства.

Під час контролю та ревізії, у перш чергу, з'ясовують доцільність і законність придбання основних засобів, своєчасність і повноту оприбуткування, введення їх в експлуатацію і закріплення за матеріально відповідальними особами прийнятих об'єктів. Особливу увагу приділяють правильності і повноті оформлення актів приймання основних засобів. При цьому з'ясовують компетентність членів комісії у прийманні побудованих об'єктів в експлуатацію. Якщо під час ревізії виникнуть сумніви в тих або в інших реквізитах акта приймання основних засобів застосовують контрольні обміри та експертну оцінку об'єктів, а при необхідності здійснюють зустрічну перевірку з підрядчиками або іншими підприємствами, що передали або здали відповідний об'єкт основних засобів.

Ревізія також включає перевірку своєчасності і правильності документального оформлення і відображення в обліку операцій, пов'язаних із введенням об'єктів основних засобів у експлуатацію.

В бухгалтерії ВАТ ”Козятинський маслозавод» описи інвентарних карток (форма ОЗ-7) та інвентарні списки основних засобів (форма ОЗ-9) з обліку основних засобів форма неведуться, що є порушенням чинного законодівства.

Операції, що пов'язані з надходженням основних засобів перевіряють в обліку у відповідному обліковому реєстрі за окремими субрахунками за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» та кредитам відповідних рахунків за належністю (залежно від джерел надходження основних засобів). Це можуть бути записи за кредитом таких рахунків: 15 «Капітальні інвестиції«, 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 73 «Інші фінансові доходи» та інші.

Операції, що пов'язані з придбанням (виготовленням) основних засобів, перевіряють за дебетом рахунка 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» і за кредитом рахунка 685 «Розрахунки з іншими кредитами». Введення в експлуатацію об'єкта основних засобів перевіряють за дебетом відповідного субрахункарахунка 10 «Основні засоби» і кредитам 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Вартість безплатно отриманих основних засобів перевіряють на підставі актів їх приймання-передачі за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції і кредитом рахунка 424 «Безплатно одержані необоротні активи», а їх зарахування до обліку - за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» і кредитом рахунка 15 «Капітальні інвестиції». При цьому дохід від безкоштовно одержаних основних засобів перевіряють за кредитом рахунка 745 «Дохід від безплатно отриманих активів» (дохід визначається за сумою амортизації цих активів одночасно з її нарахуванням). У зв'язку з цим ревізор перевіряє обгрунтованість суми розрахунків амортизації безкоштовно одержаних основних засобів та правильність відображення їх в обліку за дебетом рахунка 424 «Безкоштовно одержані необоротні активи» і кредитом рахунка 745 «Дохід від безкоштовно одержаних активів».

Перевіряючи повноту оприбуткування основних засобів з'ясовують, чи немає випадків зменшення кількості їх оприбуткування при одночасному завищенні вартості других об'єктів. Також звертають увагу на можливі випадки неправильного відображення в обліку операцій основних засобів. У результаті безпідставно відносять витрати на придбання і будівництво основних засобів в податковому обліку на рахунок «Валові витрати».

При ревізії операцій, пов'язаних з вибуттям і реалізацією основних засобів, перевіряють обґрунтованість цих операцій та правильність і своєчасність їх оформлення. При переміщенні основних засобів у межах підприємства, особливо виробничого обладнання на другі ділянки або цехи, з'ясовують причини та доцільність такого переміщення.

Операції, пов'язані з ліквідацією основних засобів (включаючи і безкоштовну Їх передачу) перевіряють у межах суми нарахованого зносу за дебетом рахунка 131 «Знос основних засобів», а понад цю суму за дебетом рахунка 976 і кредитом рахунка 10 «Основні засоби». Доходи від цієї реалізації основних засобів перевіряють за даними кредиту рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». При цьому при списанні ліквідованих основних засобів ревізор повинен встановити правильність і законність актів ліквідацій основних засобів і зіставити їх з Інвентарними картками та відповідними прибутковими документами на оприбуткування отриманих від списання основних засобів матеріальних цінностей. У свою чергу перевіряють обгрунтованість витрат, пов'язаних з ліквідацією об'єктів основних засобів.

На підприємстві “КМЦЗК та ПЗ” при перевірці своєчасності відображення операцій з ліквідації основних засобів було виявлено невчасне оприбуткування матеріальних цінностей, які були отримані під час розбирання об´єкта.

Операції щодо безкоштовної передачі основних засобів повинні бути підтверджені наявністю доручення одержувача та його письмовим підтвердженням про оприбуткування прийнятого об'єкта на баланс. Крім того, за цими об'єктами встановлюють правильність визначення технічного стану об'єкта і процент зношення з урахуванням строку його експлуатації.

Списання нестачі або псування основних засобів на підставі порівняльної відомості за результатами їх інвентаризації або акта на псування перевіряють за кредитом рахунка 10 «Основні засоби (відповідний субрахунок)» і за дебетом двох рахунків, а саме: 131 «Знос основних засобів (на суму зносу)» та 976 «Списання необоротних активів» (на залишкову вартість основних засобів). Суму, що підлягає відшкодуванню винними особами, перевіряють за дебетом рахунка 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» і за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Невід’ємною частиною контролю і ревізії є аналіз. Перевіряючий повинен зробити аналіз якісного стану основних засобів, використовуючи при цьому коефіцієнти зносу, здатності, оновлення, надходження і вибуття (табл. 5.4.).

Таблиця 5.4.

Динаміка якісного стану основних засобів ВАТ ”Козятинський маслозавод» за 2002-І півріччя 2003рр., тис.грн.

Коефіцієнти 2002 І півр .2003 Відхилення
абс Відн
Коефіцієнт здатності 0,615 0,589 -0,026 -4,232
Коефіцієнт зносу 0,385 0,411 0,026 6,767
Коефіцієнт надходження 0,017 0,101 0,084 492,391
Коефіцієнт вибуття 0,019 0,003 -0,016 -84,120
Коефіцієнт оновлення 0,001 0,098 0,097 10906,155

Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних засобів, що її списано на витрати в попередніх періодах, а коефіцієнт придатності – частку не перенесеної на створюваний продукт вартості. Чим нижчий коефіцієнт зносу (вищий коефіцієнт здатності), то ліпшим є технічний стан, основних засобів. На підприємстві ВАТ ”Козятинський маслозавод» коефіцієнт зносу в 2003 році в порівнянні з 2002 роком збільшився на 0,026 тис. грн., а коефіцієнт здатності зменшився на 0,026 тис. грн., що свідчить про погане технічне становище основних засобів.

Коефіцієнт надходження основних засобів характеризує інтенсивність надходження основних засобів. В 2003 році цей коефіцієнт збільшився на 0,084 тис. грн., що є дуже добрим, оскільки завдяки збільшенню надходженню основних засобів збільшується і оновлення основних засобів, що не призведе до використання застарілого обладнання.

Коефіцієнт оновлення основних засобів харектерезує інтенсивність введення в дію нових основних засобів. Він показує частку введенних основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду. На підприємстві ВАТ ”Козятинський маслозавод» коефіцієнт оновлення в 2003 році збільшився на 0,097 тис. грн. ніж в 2002 році. Це свідчить про інтенсивне оновлення основних засобів. Коефіцієнт оновлення основних засобів випереджає коефіцієнт вибуття, що свідчить про те, що оновлення здіснюється за рахунок нового будівництва, закупці нових основних засобів, а не за рахунок заміни старих, зношених засобів, що приводить до накопечення застарілого обладнання. Коефіцієнт вибуття основних засобів характерезує рівень інтенсивності вибуття основних засобів і як видно з таблиці 5.4 інтенсивне вибуття основних засобів відбулося в 2003 році, це може бути пов’язано з закінченням сроку їх корисного використання.

Отже, проаналізувавши таблицю 5.4, можна сказати, що в цілому ВАТ ”Козятинський маслозавод» використовує основні засоби позитивно, збільшуючи надходження і оновленя при інтенсивному вибутті, тим самим покращує результат.

За результатами ревізії основних засобів на підприємстві “КМЦЗК та ПЗ” було складено проміжний акт.

В ході проведеної ревізії можна виділити основні категорії помилок та викревлень інформації.

По – перше: фактично здійснені господарські операці при вибутті основних засобів не записані на відповідних рахунках.

По – друге: невчасне оприбуткування основних засобів;

По – третє: не правельне оформлення основних засобів при їх надходженні, а саме не ведуться опис інвентарних карток та інвентарні списки основних засобів, що є порушенням чинного законодавства.

Отже, організація контролю за основними засобами є одними і важливих завдань ревізії. Дійовий контроль за основними засобами значною мірою сприяє їх ефективному використанню.

На підприємстві ВАТ ”Козятинський маслозавод» облік основних засобів ведеться, дотримуючи вимоги чинного законодавства, але в ході ревізії були виявленні порушення що перелічені вище, які керівництву ВАТ ”Козятинський маслозавод» необхідно усунути шляхом додерження вимог чинного законодавста.


5.3. Ревізія ефективності використання основних засобів


Необхідною передумовою у досконалення формування, викори­стання та відтворення основних засобів торговельного підприємства є проведення контролю і ревізії їх ефективності використання.

Інформаційною основою аналітичної роботи є матеріали бухгал­терського обліку, форми бухгалтерської звітнос­ті:

-форма №1 “Баланс”; (додаток 1, 4 )

-форма №2 “Звіт про фінансові результати”; (Додаток 2, 5)

-форма №4 “Звіт про власний капітал”, (Додаток 3, 6)

-матеріали оперативного обліку об'єктів основних засобів (технічні паспорти та інша первинна документація), ма­теріали дослідження ринкових цін відновлення основних фондів (прайс-листи на продаж аналогічного обладнання, вартість будівель­но-монтажних матеріалів та робіт) тощо.

Загальними показниками ефективності використання основних засобів є фондовіддача – виробництво продукції на 1 гривню основних засобів (відношення обсягу продукції (виручки від реалізації) у грошовому вираженні, виробленої підприємством, цехом або дільницею “ОП(ВР)” до середньорічної вартості виробничих фондів “Ф”). Розраховується показник фондовіддачі (ФВ) за формулою:

Фондомісткість – обернений до фондовіддачі показник: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню.

Рентабельність основних засобів (Ро.з..) – це відношення фінінсового результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗДопод) до середньорічної вартості основних засобів (Ф):

Цей показник показує, скільки прибутку отримало підприємство в розрухунку на 1 гривню основних засобів.

Фондовіддача є одним з основних факторів, які визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, у свою чергу, впливають на неї. Треба мати на увазі, що показник фондовіддачі дуже складний, на нього впливає безліч факторів, значна частина їх між собою пов’язана (наприклад, трудомісткість продукції і виробіток продукції за одиницю часу роботи устаткування, додержання нормативних термінів перебування устаткування в ремонтах і на техобслуговуванні, коефіцієнт змінності роботи устаткування).

Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів проводиться методом порівняння фактичного їх рівня за звітний період з аналогічними показниками минулих періодів (плановими показниками), вивчається динаміка за кілька років, рівень виконання плану, виявляється вплив факторів на відхилення з фондовіддачі, резерви підвищення ефективності використання основних фондів і вплив зміни вартості основних засобів та ефективність їх використання на відхилення за обсягом продукції.

Щоб виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів, доцільно показники фондовіддачі, фондомісткості та рентабельності аналізованого підприємства порівняти з анологічними показниками однотипних підприємств галузі.

Проведемо практичний розрахунок фондовіддачі за даними підприємства “КМЦЗК та ПЗ” табл. 5.5:

Таблиця 5.5

Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства «КМЦЗК та ПЗ»

Показники Ознаки виміру 2002 І піврічча 2003 Відхилення, +/-
Загальне В т. ч. за рахунок:
абсол Відн ВР Ф
Дохід (виручка) від реалізації ВР 1168,2 2985,2 1817,0 15,55
Середньорічна вартість основних фондів Ф 58,20 442,80 384,6 66,08
Фондовіддача ФВ 20,07 6,74 -13,33 -66,41 2,07 -15,4

Аналіз даних табл. 5.5 показує, шо фактична фондовіддача проти планової зменшилась на 13,33 грн, або на 66,41%. Це означає, що зростання вартості основних фондів на 384,6 тис. грн. і невідповідно мале зростання доходу (виручки) від реалізації призвели до зниження фондовіддачі основних фондів на 13,33 грн.

На фондовіддачу основних фондів впливають такі фактори: дохід (виручка) від реалізації і середньорічна вартість основних фондів. На основі данних табл. 5.5 зробимо розрахунок впливу факторів методом ланцюгових підстановок.

Таким чином, фондовіддача в І півріччі 2003 році склала 6,74 грн., що на 13,33 грн. (або на 66,41%) менше ніж в 2002 році. Збільшення доходу (виручки) від реалізації на 1817,0 тис. грн. (або на 15,55%) збільшило фондовіддачу на 2,07 грн, а збільшення середньорічної вартості основних фондів на 384,6 тис. грн. (або на 66,08%) зменшило фондовіддачу на 15,4, що свідчить про не ефективне використання основних фондів на підприємстві.

Також про не ефективне використання основних фондів видно із табл.5.6, що показує динаміку показників ефективності використання основних фондів:

Таблиця 5.6

Динаміка показників ефективності використання основних фондів підприємства «КМЦЗК та ПЗ»

Показники 2001 2002 І піврічча 2003 Відхилення, +/-
2001 2002
абс відн Абс Відн
Фондовіддача - 20,07 6,74 - - -13,33 -66,41
Фондомісткість - 0,18 0,06 - - -0,12 -66,6
Рентабельність - 1,4 1,3 - - -0,1 -0,07

Проаналізувавши дані табл. 5.6 видно, що фондовіддача в І півріччі 2003 році склала 6,74 грн., що на 13,33 менше ніж в 2002 році. Фондомісткість в 2003 році була меншою на 0,12 ніж в 2002 році , що свідчить про зниження ефективності використання основних фондів.

Зменшення рентабельності в І півріччі 2003 року в порівнянні з попереднім роком на 0,1 тис. грн. Свідчить про зниження ділової активності підприємства і про не ефективного використання основного капіталу в даному періоді.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємств
- Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Контроль основних засобів та їх ефективного використання
- Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ

Всі курсові з контролю основних засобів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку