Узагальнення та реалізація результатів контролю та ревізії основних засобів


Завершальним етапом ревізії є узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії.

Узагальнення результатів ревізії передбачає їх систематизацію і групування. Результати ревізії оформляються актом ревізії, який має відповідати таким вимогам.

В акті ревізії записують порушення, недоліки або позитивні сторони діяльності підприємства, яке підлягало перевірці. Акт ревізії є підставою для прийняття рішень за встановленими порушеннями і недоліками, а також розроблення заходів щодо усунення останніх. Від кваліфікованого висвітлення й узагальнення в акті фактів встановлених порушень і недоліків залежить якість ревізії.


Вступна частина.

Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів проводилися на базі комунального підприємства «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі.

Дослідження здійснив студент V курсу Київського національного торговельно-економічного університету за фахом «Облік і аудит», спеціалізація «Державний фінансовий контроль».

Перелік питань, які мають бути дослідженими:

1)Перевірка легітимності операцій з основними засобами.

2)Контроль і ревізія бухгалтерського обліку основних засобів.

3)Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів.

Перелік матеріалів дослідження:

-форма №1 «Баланс»; (додаток 1, 4 )

-форма №2 «Звіт про фінансові результати»; (Додаток 2, 5)

-форма №4 «Звіт про власний капітал», (Додаток 3, 6)

-первинна документація (інвентарні картки обліку основних засобів ф.№ ОЗ-6, акти приймання-передачі ф.№ ОЗ-1, акти на списання основних засобів ф.№ ОЗ-3,4, описи інвентарних карток обліку основних засобів ф.№ ОЗ-7, відомість нарахування амортизації на основні засоби ф.№ ОЗ-14,15,16, регістри синтетичного і аналітичного обліку і т.д.).


Дослідна частина

При дослідженні наданих матеріалів застосовувалися прийоми взаємного контролю операцій і документів, аналіз і зіставлення інформації рівних документів по однотипним операціям, перевірки правильності підбиття арифметичних підписів, перевірки легітимності господарських операцій та розрахунково-аналітичні прийоми.

При проведенні при проведенні контролю і ревізії ефективності використання основних засобів були використані положення наступного чинного законодавчого нормативного забезпечення:

1)Закон України «Про підприємства в Україні» від27.03.91р., затв ВР, №888-12.

2)Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» затв.ВР України 22.05.1997 р., №283/97.

3)Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Прийнято ВРУ 16.06.1999 №996-XIV

4)Наказ Мінстату України №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29 грудня 1995 року

5)Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ від 24.05.95р. №88.

8)Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу, затверджена наказом ДКУ від 30.10.98р. №90

10)П(С)БО 7 «Основні засоби» Затв.наказом МФУ від 27.04.2000р. №92.

11)План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ від 30.11.99р. №291.


Дослідження з першого питання.

В процесі проведення перевірки легітимності операцій з основними засобами на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» використовувався метод порівняння законодавчо визначених та фактично наявних підтверджувальних документів.

В процесі проведення перевірки обліку та наявності основних засобів було виявлено, що в бухгалтерії ВАТ «Козятинський маслозавод» описи інвентарних карток (форма ОЗ-7) та інвентарні списки основних засобів (форма ОЗ-9) з обліку основних засобів не ведуться, що є порушенням чинного законодавства.

В процесі проведення порівняння законодавчо визначеної та фактичної наявності підтверджувальних документів з надходження та вибуття основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» не було виявлено ніяких порушень.


Дослідження з другого питання.

В ході проведеної інвентаризації на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» виявлено лишки основних засобів, які відповідно до наказу керівника № 110 від 02.04.2001 р. були оприбутковані на баланс підприємства.

В бухгалтерії ВАТ «Козятинський маслозавод» описи інвентарних карток (форма ОЗ-7) та інвентарні списки основних засобів (форма ОЗ-9) з обліку основних засобів форма не ведуться, що є порушенням чинного законодавства.

На підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» при перевірці своєчасності відображення операцій з ліквідації основних засобів було виявлено невчасне оприбуткування матеріальних цінностей, які були отримані під час розбирання об’єкта.

В ході контролю і ревізії використання основних засобів було проведено аналіз якісного стану основних засобів, використовуючи при цьому коефіцієнти зносу, здатності, оновлення, надходження і вибуття.


Дослідження з третього питання.

В ході контролю і ревізії ефективності використання основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» були розраховані наступні показники: фондовіддача, фондоміськість та рентабельність та простежена їх динаміка.

Фондовіддача в І півріччі 2003 році склала 6,74 грн., що на 13,33 менше ніж в 2002 році. Фондомісткість в 2003 році була меншою на 0,12 ніж в 2002 році. Відбулося зменшення і рентабельності в 2003 році в порівнянні з попереднім роком на 0,1 тис. грн.

Висновки

В ході проведеного контролю і ревізії ефективності використання основних засобів на підприємстві «КМЦЗК та ПЗ» можна виділити основні категорії помилок та викривлень інформації:

по-перше: фактично здійснені господарські операці при вибутті основних засобів не записані на відповідних рахунках.

по-друге: невчасне оприбуткування основних засобів;

по-третє: не правельне оформлення основних засобів при їх надходженні, а саме не ведуться опис інвентарних карток та інвентарні списки основних засобів, що є порушенням чинного законодавства.

На підприємстві ВАТ «Козятинський маслозавод» облік основних засобів ведеться, дотримуючи вимоги чинного законодавства, але в ході ревізії були виявленні порушення що перелічені вище, які керівництву ВАТ «Козятинський маслозавод» необхідно усунути шляхом додержання вимог чинного законодавства.

Здійснивши аналіз якісного стану можна зазначити, що в цілому ВАТ «Козятинський маслозавод» використовує основні засоби позитивно, збільшуючи надходження і оновлення при інтенсивному вибутті, тим самим покращує результат.

Проаналізувавши показники фондовіддачі фондоміськоті та рентабельності можна зазначити, що фондовіддача в І півріччі 2003 році склала 6,74 грн., що на 13,33 менше ніж в 2002 році. Фондомісткість в 2003 році була меншою на 0,12 ніж в 2002 році , що свідчить про зниження ефективності використання основних фондів.

Зменшення рентабельності в І півріччі 2003 року в порівнянні з попереднім роком на 0,1 тис. грн. Свідчить про зниження ділової активності підприємства і про не ефективне використання основного капіталу в даному періоді.

Отже, за наслідками контролю і ревізії ефективності використання основних засобів на підприємстві ВАТ «Козятинський маслозавод» можна зробити наступний загальний висновок, що підприємство веде облік основних засобів з дотриманням вимог чинного законодавства, вчасно замінює і оновлює основні засоби, однак використовує їх не ефективно, що в загальному підсумку знижує його ділову активність.
Висновки і пропозиції


В умовах нових форм організації праці, діяльності суб’єктів господарювання з різною формою власності значно зросла роль контролю використання основних засобів та збереження власності.

З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об’єктів.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Контроль і ревізія основних засобів є частиною загального контролю підприємства.

Таким чином, перед контролем стоять наступні задачі:

зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни;

забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;

досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;

виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва;

виявлення шляхів удосконалення роботи суб’єктів господарювання,

та інші.

Контроль фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв’язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Контроль і ревізія основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Можна зробити висновок, що контроль і ревізія основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному контролі підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

Щодо пропозицій по вдосконаленню контролю і ревізії ефективності використання основних засобів підприємства необхідно зазначити, що підприємство може поліпшити і значно спростити цей контроль за умов використання інформаційних технологій та АРМ.Список використаної літератури


1) Конституція України від 28 червня 1996р.

2) «Про підприємства в Україні» закон України затв. Верховною Радою України від 27.03.91р., №888-12.

3) «Про оподаткування прибутку підприємств» закон України затв. Верховною Радою України від 22.05.1997 р., №283/97.

4) «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» закон України прийнятий ВРУ від 16.06.1999, №996-XIV

5) Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ від 24.05.95р. №88.

6) Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами держаної контрольно-ревізійної служби в Україні. Затверджено наказом Головного КРУ України від 3.10.97р №121.

7) Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу. Затверджена наказом ДКУ від 30.10.98р. №90

8) Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ від 24.05.95р. №88

9) П(С)БО 7 «Основні засоби» Затв.наказом МФУ від 27.04.2000р. №92

10) Наказ МінСтатУкр N 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29 грудня 1995 року .

11) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ від 30.11.99р. №291.

12) Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. –К.: Знання-Прес, 2002р.

13) Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: навчальний посібник / за заг. Ред. П.В. Мельника. – Київ: ЦУЛ, 2003р.

14) Контроль і ревізія: Навчальний посібник. – 2-ге вид. Романів Є.М., Хом’як Р.Л., Мороз А.С., Корягін М.В.,»Інтелект-Захід» –Львів, 2002р.

15) Контроль, ревізія та аудит: Опорний конспект лекцій з курсу «Контроль, ревізія та аудит» для студентів спеціальності «Фінанси» – Київ, 2001р.

16) БутинецьФ.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М, Петренко Н.І.Контроль і ревізія. Вид.2-ое, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит».- Житомир: ЖІТІ, 2000р.

17) Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. –К.: Знання-Прес, 2001р.

18) Бардаш.С.В. та інш. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»/ С.В Бардаш, В.А.Дерій, Н.І.Петренко; за ред проф.Бутинця Ф.Ф..- Житомир: ЖІТІ, 2000р.

19) Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. екон. спец. вищ. навч . закл. – 6-те вид. –К.:А.С.К.,2001.-784 с.

20) Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко.-Х.: Фактор, 2001р.

21) Гордієнко Н. Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Опорний конспект. К. 2001р.

22) Гаценко О.П., Дерев*янко С.І. Типові помилки при введені обліку в організаціях торгівлі // Вісник податковоі служби України. –1999. -№32.

23) Гаценко О.П., Дерев*янко С.І. Міжнародний досвід та шляхи вдосконалення амортизації основних засобів // Вісник податковоі служби України. –1999. -№35.

24) Кириченко Ю. Белоусов А. Особливості практичного застосування класифіації основних засобів за національними стандартами обліку // Вісник КНТЕУ №6 2001.

25) Яновська Н. Активи одні, обліків два //Податки та бухгалтерський облік 2000/06/24.

26) Руденок О. Основні фонди: все повертається на кола свої… і не лише // Податки та бухгалтерський облік, 2000/06/12.< Назад Зміст

Готові роботи:

- Контроль і ревізія ефективності використання основних засобів підприємств
- Контроль основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Контроль основних засобів та їх ефективного використання
- Контроль і ревізія основних засобів бюджетних установ

Всі курсові з контролю основних засобів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку