Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку товарних запасів


В сучасних умовах подальший розвиток роздрібної мережі неможливий без розумного державного регулювання. Але, нажаль, воно дуже велике за обсягом і мінливе. Сьогодні ми маємо значний потенціал нормативних актів, що регулюють відносини у сфері торгівлі. Отже, щоб вивчити все мінімально необхідне про максимальну кількість торговельних операцій, необхідно “дослідити” десятки законів і набагато більше постанов, наказів, інструкцій та інше. Тому ми систематизували і конкретно виклали головну інформацію для організації і здійснення торговельної діяльності, правильної постановки завдань бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.1

Нормативна база, яка регулює порядок здійснення торговельної діяльності

Документ Зміст документа Де використовується
1 2 3 4
1 Конституція (Основний закон) України. Прийня- та ВР України 28.06.96р. Проголошуються права та обов’язки органів управління, суб’єктів підприємницької діяльності і громадян в Україні. Забезпечення діяльності підприємства.
2 “Про підприємства в Україні”. Закон України від 26.02.91 р. ВР-785-12 Встановлено правові основи здійснення підприємництва в Україні, гарантії свободи підприємницької діяльності. Бухгалтерський облік, аналіз діяльності.  
3 “Про господарські товариства”. Закон України від 19.09.91р. ВР 1577-12 Встановлено види господарських товариств, порядок їх створення, діяльності, права і обов’язки учасників та засновників. Бухгалтерський облік, аналіз.
4 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Закон України від 16.07.99р.№996-XIV Наводяться терміни, основні принципи обліку та звітності, державне регулювання обліку, вимоги до первинних облікових документів, фінансова звітність. Для організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
5 “Про податок на додану вартість”. Закон України від 03.04.97р.№168/97-ВР Об’єкти оподаткування, облік податкового зобов’язання з ПДВ, порядок складання декларації, розрахунки з бюджетом. Використовується для обліку оподаткування ПДВ.
1 2 3 4
6 “Про ціни та ціноутворення” Закон України від 07.02.2002р №3047-ІІІ Регулює порядок встановлення вільних та державних фіксованих і регульованих цін. Для організації порядку визначення роздрібної ціни.
7 “Про внесення змін у ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” Закон України від 24.12.02 №349-IV   Визначає звичайну ціну товару і трактує її як ціну реалізації, включаючи суму нарахованих %, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, не пов’язаним з продавцем. Використовується для контролю за правильністю ціноутворення.
8 “Про захист прав споживачів” Закон України №2949-ІІІ (2949-14) від 10.01.2002р. Регулює відносини, що виникають в процесі товароруху від виробника до споживача. Для вирішення спірних питань про повернення товару споживачами.  
9 “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг"”Закон України від 01.06.2000р. №1776-III. Визначає основні поняття щодо реєстраторів розрахункових операцій, регулює порядок стягнення штрафів за неправомірні дії у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, пов’язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій. Порядок ведення Книги обліку розрахункових операцій та інших документів, що стосуються роботи з реєстраторами розрахункових операцій.
10 Інструкція “Про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей”. Затв.Наказом Мінфіну №99 від 16.05.96р. Встановлює порядок видачі довіреностей для отримання товарно-матеріальних цінностей, їх повернення, реєстрації і зберігання. Для організації обліку та контролю довіреностей.
11 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9“Запаси”, затв.наказом Мінфіну України від 20.10.99р. №246 Визначає поняття товарів, їх оцінку при надходженні, вибутті та на дату балансу, а також інші питання, пов’язані з товарними операціями. Визначає облік та оцінку товарів.
12 Про затвердження типових форм первинного обліку. Затв. Наказом Мінстату №352 від 29.12.95р. Затверджені типові форми первинної облікової документації з обліку товарних операцій, наведено вимоги до них. Для організації первинного обліку товарних операцій.
13 Положення про порядок уцінки і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого вжитку і товарно-матеріальних цінностей, по яких є надлишок. Затв. Наказам Мінекономіки і Мінфіну від 15.12.99р. №149/300. Визначає порядок здійснення переоцінки товарно-матеріальних цінностей,об’єкти, які підлягають та не підлягають уцінці. Для обліку переоцінених товарів.

Таблиця 2.2

Спеціальна література щодо здійснення торговельної діяльності.


  Літературне джерело Короткий зміст Використання для організації обліку
  1 2 3 4
  1 Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред.С.Голова – Дн., 2000р. Розглянуті питання бухгалтерського обліку і звітності за Національними положеннями (стандартами). Для організації обліку і звітності на підприємстві.
  2 Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М.Малюги – Житомир: ЖІТУ,2000. Висвітлені питання організації обліку в торгівлі та особливості його ведення. Значну увагу приділено основним формам продажу товарів, порядку сертифікації і ліцензування торговельної діяльності, документальному оформленню торгових операцій, обліку товарів. Для організації обліку товарних операцій.
  3 Торговля: организация, налоговый и бухгалтерский учет: Практическое пособие / Под ред. Крысенко Т.В., Шингур И.М – К.:”Б.Н.Б.”,2002.-240с. Визначає види торгівлі, організацію бухгалтерського і податкового обліку; розглядає торгову діяльність, що підлягає ліцензуванню і патентуванню, а також правильність укладання угод. Для обліку та правильності складання документів на підприємстві.
  4 Солошенко Л.Ю. Роздрібна торгівля: нове у бухгалтерському обліку.- 2-ге вид., доп.- Х.: Фактор, 2002.-112с. Висвітлено основні вимоги до організації діяльності в роздрібній торгівлі. Розглянуто особливості документального оформлення операцій з надходження і вибуття товарів, уцінки і дооцінки. Викладено рекомендації щодо обліку товарів, торговельних націнок, транспортних та інших витрат, повернення товарів. Для відображення в обліку придбаних і реалізованих товарів, торговельної націнки та повернення товарів покупцями.
  5 “Ціноутворення в торгівлі (формування продажної ціни на товари) // Баланс №22, 2002р. с.41 Визначено порядок утворення продажної ціни на товар у роздрібній торгівлі. Формування та облік продажних цін.
  6 “Облік товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі” // Галицькі контракти №5, 2003р. Розглянуті основні бухгалтерські проведення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі. Фінансовий та податковий облік товарних операцій.
  7 “Особливості обліку товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі за новим планом рахунків” //Бухгалтерський облік і аудит №5, 2000р. Визначено порядок обліку запасів і торгових операцій; розроблено схему обліку основних операцій, пов’язаних з рухом товарів і отриманням фінансових результатів від їх реалізації; надано рекомендовані рахунки з обліку товарних операцій. Облік надходження і реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.
  1 2 3 4
  8 “Ціни в торгівлі: формування та управління” // Бухгалтерія №47, 2002р. с.40 Визначено порядок формування роздрібної ціни на підприємствах роздрібної торгівлі та порядок їх контролю. Формування цін на товари.
9 Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговий и бухгалтерский учет.-К.: «Бухгаттерия. Налоги. Бизнес», 2002.-240с. Подано методологічні основи бухгалтерського та податкового обліку в торгівлі, рекомендації по документальному оформленню товарних операцій Для організації обліку на торгівельних підприємствах та документального оформлення руху товарів
10 Шафранова Г. Формування вартості товарів //Баланс.-2000.-№13(294), №14(295) Методика формування вартості товарів, придбаних за плату та іншими способами Для оцінки товарів на підприємствах торгівлі
11 Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях.-К.:А.С.К.,2000.-624 с. Містить питання методики та техніки бухгалтерського і податкового обліку на виробничих та торгівельних підприємствах Для організації обліку на торговельних підприємствах

Отже, нагальною потребою сьогодення є, в першу чергу, необхідність систематизації торговельного законодавства. Здійснюватися це завдання повинно шляхом розробки і прийняття Торговельного кодексу України, який регламентував би взаємовідносини між виробниками і споживачами, регулював би відносини у сфері роздрібної торгівлі, яка забезпечує задоволення потреб кінцевих споживачів. Прийнявши Торговельний кодекс ми зробимо ще один крок у наближенні законодавства України до системи міжнародних правових стандартів, що призведе до полегшення роботи бухгалтерів у сфері торгівлі.Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку