Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства


Базовим для вивчення обліку надходження і вибуття товарів і тари є приватне підприємство “Подоляночка”, яке утворилось на підставі статуту та свідоцтва про державну реєстрацію відповідно до Законів України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”, “Про власність”.

Засновником підприємства є громадянин України Кульчиковський Олег Всеволодович (паспорт серії АА №424575, виданий 13 березня 1997 р Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області ), що проживає в місті. Вінниця по вул. Грибоєдова, 26/2. Форма власності підприємства – приватна, що належить Засновнику, з правом найму робочої сили. Підприємство працює на принципах самоокупності і самофінансування.

Підприємство є юридичною особою з моменту його реєстрації державними органами влади, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести зобов’язання, укладати угоди, бути позивачем та відповідачем в суді та арбітражі. Підприємство має круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп.

ПП “Подоляночка” відкриває в банківських установах рахунки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Статутний фонд підприємства становлять грошові кошти, які вносяться Засновником у вигляді товарно-матеріальних цінностей протягом року з моменту реєстрації підприємства державними органами влади.

Місцезнаходження підприємства: м. Вінниця, вул. Станіславського,64.

Головною метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб у товарах, роботах, послугах та реалізація на базі прибутків інтересів трудового колективу та Засновника підприємства.

Для досягнення цієї мети ПП “Подоляночка” здійснює види діяльності:

посередницька діяльність, товарообмінні операції згідно вимог чинного законодавства;

організація роздрібної торгівлі, магазинів;

організація і функціонування кафе, барів, ресторанів;

маркетингова діяльність;

надання послуг по вивчення внутрішнього та зовнішнього ринку, реклами;

організація виставок-продаж, аукціонів та лотерей;

інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством;

Всією повнотою влади на ПП “Подоляночка” володіє Засновник, який самостійно формує структуру структуру управління підприємством та затверджує штати (рис.3.1).Рис.3.1 Організаційна схема управління ПП “Подоляночка”.


Засновник визначає основні напрямки розвитку підприємства. Він має право при потребі передавати частину своїх прав і обов’язків директору підприємства, з яким укладає трудову угоду або контракт. Засновник має право виконувати функції директора підприємства.

Трудовий колектив ПП “Подоляночка” має права та обов’язки, передбачені чинним законодавством (ст.15 Закону України “Про підприємства в Україні”). Для кожного робітника на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції (додаток 1).

Майно підприємства складається з основних та обігових коштів, інших цінностей, що відображаються в самостійному балансі підприємства “Подоляночка” (додаток 2).

Особа, яка несе рівну та повну відповідальність з директором перед державою за фінансово-господарські рішення, сплату податків і відрахування у бюджет, є головний бухгалтер підприємства. На підприємстві створена бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером (рис.3.2).

Рис.3.2 Організаційна структура бухгалтерії.

Питання організації бухгалтерського обліку на ПП “Подоляночка” належать до компетенції директора підприємства відповідно до законодавчих і засновницьких документів. Бухгалтерський облік на підприємстві провадиться за журнально-ордерною формою обліку, яка відповідає умовам Закону України “Про бухгалтерський облік і звітність”( рис.3.3).

Рис.3.3 Журнально-ордерна форма обліку на ПП “Подоляночка”.

На підприємстві ведуться журнали-ордери та дебетові відомості до них (додаток 3).

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів і надання її користувачам, керівництво ПП “Подоляночка” формує облікову політику підприємства. Для цього на підприємстві затверджується Наказ про облікову політику і додаток до нього, де визначені основні принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів (додаток 4). За розробку і формування Наказу несе відповідальність головний бухгалтер підприємства. Керівник затверджує Наказ про облікову політику і несе відповідальність за його зміст – саме його підпис робить цей Наказ чинним.

Для аналізу товароруху та його ефективності на підприємстві застосовують систему показників (табл. 3.1), дані для якої знаходяться у Звіті про фінансові результати (додаток 5).

Таблиця 3.1

Система показників, що характеризують ефективність товароруху ПП “Подоляночка”

Показник 2001р 2002р Відхилення
абсол. відносне
1 Дохід від реалізації, тис.грн 7137,7 8243,5 1105,8 15,49
2 Валовий прибуток, тис.грн 1587,9 1597,2 9,30 0,59
3 Рівень валового прибутку, % 22,25 19,38 -2,87 -12,90
4 Адміністративні витрати, тис.грн 258,00 258,00 - -
5 Рівень адміністративних витрат, % 3,61 3,61 - -
6 Витрати на збут, тис.грн 1113,4 1114,30 0,90 8,08
7 Рівень витрат на збут, тис.грн 15,60 13,52 -2,08 -13,33
8 Фін.результат від операц. діяльн., тис.грн 171,1 178,80 6,90 4,03
9 Рентабельність діяльності, % 2,40 2,17 -0,23 -9,58
10 Собівартість реалізованих товарів, тис.грн 4371,1 4482,60 111,50 2,55
11 Рентабельність реалізованої продукції, % 36,33 35,63 -0,70 -1,93
12 Чистий прибуток, тис.грн 95,8 97,00 1,20 1,25
13 Загальна рентабельність підприємства, % 1,34 1,18 -0,16 -11,94

Проаналізувавши основні показники діяльності ПП “Подоляночка” можна зробити висновок про стабільне фінансове становище підприємства. Так, можна побачити зростання чистого прибутку на 1200,00 грн, що є позитивною тенденцією в діяльності підприємства. В той же час зростання витрат на збут та собівартості реалізованих товарів спричинило падіння загальної рентабельності на 16%. Таким чином підприємству необхідно переглянути принципи формування цін та за можливістю знизити витрати до мінімуму.Ціни та ціноутворення на товари в торгівлі

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку