Документальне оформлення надходження та реалізації товарів і тари


Питання організації первинного обліку на ПП “Подоляночка” покладено на директора підприємства, який зобов’язаний забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах та неухильне виконання всіма працівниками, причетними до обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання в бухгалтерію документів. Безпосередню відповідальність за стан первинного обліку несе головний бухгалтер, без підпису якого первинні документи вважаються недійсними і до виконання не приймаються.

Під терміном “документ” слід розуміти належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реально здійснену господарську операцію, містить її ознаку та показники, що підлягають відображенню в обліку. Оформлення господарських операцій документами називається документацією. За допомогою документації здійснюється суцільне відображення господарських операцій в момент і на місці їх здійснення.

На ПП “Подоляночка” розроблена модель здійснення товарних операцій (додаток 7).

На підприємства роздрібної торгівлі товари надходять з різних джерел.


Кожний етап товароруху, що пов’язаний з надходженням товарів, супроводжується оформленням первинних документів, які потім знаходять відображення в бухгалтерському обліку (табл.5.1).

Товари на підприємстві “Подоляночка” приймаються за кількістю місць і масою брутто і обов’язково за кількістю товарних одиниць в кожному тарному місці і за масою нетто. Одночасно здійснюється перевірка якості товарів. При виявленні розбіжностей між документами постачальника і фактичною наявністю товарів і тари під час приймання, складаються відповідні акти.

Таблиця 5.1

Документальне оформлення товарних операцій на підприємстві “Подоляночка”

Документ
Назва Характеристика
1 2
Договір Документ про договірне зобов’язання. Складається у 2 примірниках.
Накладна Є підставою для списання товарів з матеріально-відповідальної особи постачальника і оприбуткування товарів матеріально-відповідальною особою покупця (роздрібного підприємства). Підписують накладну керівник і головний бухгалтер постачальника, а також матеріально-відповідальні особи, що відпустили і прийняли товар. Накладна виписується в 3-ох примірниках: 1-ий – отримувачу товарів, 2-ий – постачальнику, 3-ій – на пропускний пункт (додаток 8).  
Довіреність Документ, який дає право на одержання товарів у постачальника. Він є документом суворої звітності. Керівник роздрібного підприємства своїм наказом визначає особу, яка відповідає на підприємстві за реєстрацію виданих і повернутих довіреностей. Довіреності видаються і реєструються в журналі виданих і повернутих довіреностей (додаток 9). Строк дії довіреності – не більше 10 днів. Завіряється вона печаткою підприємства – постачальника (додаток 10).
Рахунок - фактура Є підставою для виписки платіжного доручення на оплату товарів постачальнику. Підписують керівник, головний бухгалтер, а також матеріально-відповідальні особи, що відпустили і прийняли товар. Проставляється № і дата довіреності. Завіряється печаткою підприємства – постачальника (додаток 11).
Платіжне доручення Є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства. Використовується для розрахунків між підприємствами за одержані товарно-матеріальні цінності, при авансових платежах тощо (додаток 12).
Виписка банку Документ, який видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку.
1 2
Товарно-транспортна накладна Товарно-транспортна накладна (ТТН) виписується в 4-ох примірниках: 1-ий – вантажовідправнику; 2-ий, 3-ій і 4-ий примірники, завірені підписами і печаткою вантажовідправника передаються водію (додаток 13). Водій 2-ий примірник здає вантажоодержувачу (як підстава оприбуткування товарів на складі). 3-ій і 4-ий примірники, завірені підписами і печаткою вантажоотримувача, водій передає АТП-перевізнику (третій примірник є підставою для проведення розрахунків за транспортні послуги і надається замовнику; четвертий – додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортних робіт і нарахування заробітної плати водію).
Податкова накладна Податкова накладна складається особою, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі і якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Податкова накладна виписується в двох примірниках. Оригінал – покупцю, а копія продавцю.Податкова накладна дає право покупцю, який зареєстрований як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту витрат зі сплати ПДВ (додаток 14). Податкова накладна реєструється у Книзі обліку придбання товарів, робіт, послуг.

Якщо товари мають приховані дефекти, які не можна виявити під час приймання товару від постачальника, торговельним підприємствам надано право (згідно Інструкції П-7) виявляти такі дефекти під час підготовки товару для роздрібного продажу чи під час продажу і складати акти про приховані дефекти протягом 5 днів після виявлення дефекту. Дефектні акти складаються протягом 4-ох місяців після отримання товару.

Якщо товари надходять на роздрібне підприємство без супровідних документів постачальника, то складається акт відповідального зберігання.

Продаж товарів – це будь-які операції, що здійснюються згідно договору купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, якими передбачено передачу прав власності від строків її надання.

До основної операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі відносяться операції купівлі-продажу товарів, оскільки вони є головною метою його створення і забезпечують основну частку доходу.

Реалізація товарів в роздріб може здійснюватись як за готівку, так і з застосуванням банківських платіжних карток, як із використанням реєстраторів розрахункових операцій, так і без них. Це обумовлює відмінність в документальному оформленні та відображенні в обліку таких операцій.


Таблиця 5.2

Документальне оформлення реалізації товарів в роздрібній торгівлі

№ з/п Назва господарської опперації Фіскальний чек на товари Розрахункова квитанція Карт-чек Прибутковий касовий ордер Акт про зняття готівки Супрвідна відомість Довідка касира-операціоніста про денну вируку
1 Продаж за готівку з використанням РРО +            
2 Продаж за готівку без використання РРО   +          
3 Продаж за БПК     +        
4 Здача виручки з операційної каси підприємства до головної       +     +
5 Здача виручки з операційної каси безпосередньо інкасатору           +  
6 Реалізація через автомати       + +    

Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції у готівковій і/або безготівковій формі, при продажу товарів зобов’язані проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку і переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

На час виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій і здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 72 годин, відключення електроенергії, проведення розрахункових операцій на ПП “Подоляночка” здійснюється з використанням Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) і розрахункової книжки, що містить номерні розрахункові квитанції або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО (відповідно до ст.5 ЗУ про РРО).

Після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення подачі електроенергії через РРО проводять суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також у відповідності з контрольною стрічкою (у разі обнулювання оперативної пам’яті) – за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо по кожній ставці ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. За необхідності виконується операція “службове внесення готівки”, яка зберігається на місці здійснення розрахунків.

Приватне підприємство “Подоляночка” забезпечує використання Книги обліку розрахункових операцій з тим РРО, який був вказаний на титульній сторінці книги під час її реєстрації.

Перед початком використання розрахункової книжки на її реєстраційній сторінці необхідно вказати дату початку використання. При проведенні розрахункової операції заповнюється спочатку корінець, потім відривна частина розрахункової квитанції, при цьому вказані у корінці і у відривній частині суми розрахунків повинні бути ідентичними. Відривна частина видається покупцю або особі, що отримує кошти (у разі здійснення операції видачі), не пізніше закінчення розрахункової операції.

При здійсненні операції видачі засобів у разі повернення товарів сума розрахунку вказується у корінці і у відривній частині розрахункової квитанції з математичним знаком “-“ (мінус). Якщо сума засобів, виданих при поверненні товару, перевищує 5 НМДГ, то матеріально відповідальна особа, яка здійснює розрахунки, зобов’язана скласти акт про видачу коштів.


Акти про видачу засобів передаються до бухгалтерії і зберігаються протягом 3 років.

При здійсненні розрахунків касирами приватного підприємства для посвідчення факту продажу (повернення) товарів у сфері торгівлі видаються відповідні розрахункові документи.


У фіскальному касовому чекові видачі коштів, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатніх та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватись знак “-“ (мінус).

За порушення вимог законодавства до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари, за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються відповідні санкції.

Касири-операціоністи щоденно здають виручку з операційних кас до головної каси ПП “Подоляночка”. Оприбуткування виручки в касі підприємства проводиться за прибутковим касовим ордером з видачею квитанції матеріально відповідальній особі про прийняття виручки. Сума оприбуткованої виручки фіксується у звіті касира і звіряється з відповідним показником видаткової частини товарного звіту матеріально відповідальної особи відділу. В роздрібній торгівлі при реалізації товарів кінцевим споживачам податкова накладна не виписується і покупцям не видається.

В Книгу обліку продажу товарів записи проводяться на підставі документів про рух товарів і готівки. При цьому в графах “номер” і “дата” податкової накладної робиться запис “кінцеве споживання” і фіксується загальний обсяг продажу товарів з урахуванням ПДВ, без ПДВ, сума ПДВ.

Виручка з каси підприємства “Подоляночка” здається безпосередньо до каси банку на підставі об’яви про внесення готівки (додаток 15).

Для оформлення надходження, використання і вибуття тари на підприємстві застосовуються ті ж первинні документи, якими оформлюється рух товарно-матеріальних цінностей (табл.5.3).

Таблиця 5.3

Особливості документального оформлення руху тари на підприємстві “Подоляночка”


Операції з тарою Порядок документального оформлення
1 2 3
1 Приймання тари На підставі документів, основними з яких є накладні, товарно-транспортні накладні.
2 Продукція в упаковці багаторазового використання Відправник виписує сертифікат на повернення упаковки в двох примірниках, один з яких направляється одержувачу рекомендованим листом протягом двох днів після відвантаження продукції і товарів. За умови затримки видачі сертифікатів строк повернення засобів упаковки багаторазового використання збільшується на кількість днів затримки. При поверненні засобів упаковки в супровідних документах зазначається кількість і тип цих засобів, а також № сертифікату, по якому здійснюється повернення.
3 Оприбуткування тари, вартість якої не зазначена у документах постачальника Комісією складається акт про оприбуткування тари за ціною її можливої реалізації.
4 Встановлення при прийманні розбіжностей між фактичною кількістю тари з даними в супровідних документах постачальника, а також виявлення тари без маркування Складається акт, який є підставою для оприбуткування такої тари і виставляється претензія постачальнику або транспортній організації.
1 2 3
5 Відпуск тари під товаром Видатковий документ
6 Передача непридатної тари в утилізацію або ремонт Оформлюється накладною, після затвердження акту комісії керівником або уповноваженою ним особою.
7 Переведення тари з одного сорту в інший у зв’язку із зносом, природним убутком, боєм, псуванням. Акт типової форми складається комісією, що призначається керівником підприємства. Комісія проводить огляд тари і визначає причини її непридатності і конкретних винуватців.
8 Повернення порожньої тари постачальникам або тарозбиральним організаціям Товарно-транспортна накладна із зазначенням в ній кількості і типу тари, номеру сертифікату, по якому здійснюється повернення, та іншим видатковим документам в залежності від умов доставки і встановленого порядку розрахунків між товароодержувачами і товароздавачами.

Приймання від постачальників і покупців зворотної тари, від тарних цехів і майстерень свого підприємства, відпуск тари на сторону і для пакування товарів, а також внутрішнє переміщення тари на ПП “Подоляночка” оформлюється супровідними документами, основними серед яких є накладні, товарно-транспортні накладні тощо.

При продажу товарно-матеріальних цінностей, затарених в одноразову тару, в супровідних документах, як правило, вартість останньої не зазначається, а витрати включаються до собівартості і, відповідно, до ціни товару.

Якщо вартість зворотної тари включається в договірну вартість товарно-матеріальних цінностей, то в супровідних документах (накладній, товарно-транспортній накладній) окремим рядком виділяється її вартість.

Якщо вартість зворотної тари не включається у відпускну вартість товарно-матеріальних цінностей (заставна тара), то заставну вартість такої тари зазначають в супровідних документах або обговорюють порядок її повернення в договорі.

Тару, що надійшла на підприємство разом з товаром або порожня, приймають матеріально відповідальні особи і оприбутковують в тому ж порядку, що і товарно-матеріальні цінності.

Якщо при прийманні встановлені розбіжності між фактичною кількістю тари з даними, зазначеними в супровідних документах постачальника, а також виявлена тара без маркування, складається акт в порядку, аналогічному складанню акту при кількісному і якісному прийманні товару. Він є підставою для оприбуткування такої тари і виставлення претензії постачальнику або транспортній організації.


Засоби упаковки багаторазового використання повертаються в стані, придатному для повторного використання, комплектними, звільненими від залишків продукції. Без згоди директора використання багаторазових засобів пакування не за призначенням не дозволяється. Засоби упаковки багаторазового використання, які постачаються з продукцією і товарами, пошкодженими і непридатними для ремонту і подальшого використання (брак), виключаються з зобов’язань по їх поверненню, а ті, які надійшли в такому стані до одержувача, не включаються в заборгованість по поверненню. Такі засоби вважаються браком і поверненню не підлягають.

Повернення засобів упаковки багаторазового використання є обов’язковим і невиконання тягне за собою нарахування неустойки (штрафу), які накладаються лише за наявності договору поставки товарів між постачальником і покупцем.

Вид звітності матеріально відповідальних осіб на ПП “Подоляночка” – товарний звіт (додаток 16). Товарні звіти виписуються у двох примірниках: 1-ий з усіма доданими документами, що підтверджують рух товарів і тари здають до бухгалтерії; 2-ий – з розпискою бухгалтерії в прийнятті звіту залишається у МВО.На зворотній стороні товарного звіту розшифровуються залишки тари в розрізі її назв.

 


Опрацювання товарних звітів бухгалтерією.

В правій частині товарного звіту на підставі опрацьованих документів, що додаються до звіту, проставляються кореспондуючі рахунки з рахунками 282 “Товари” та 284 “Тара”, а також суми відповідних господарських операцій. Згрупована інформація по кореспондуючих рахунках переноситься до облікових регістрів по субрахунках 282 і 284 (додаток 17). Облікові залишки по товарах і тарі в цих регістрах повинні співпадати з залишками товарів і тари по відповідних товарних звітах.

Отже, документування господарських операцій з надходження та реалізації товарів і тари є важливою складовою обліку на підприємстві, удосконалення якої сприяє підвищенню дієвості та оперативності процесу управління підприємством. Раціоналізація порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечує якість та своєчасність отримання необхідної інформації.Синтетичний та аналітичний облік товарообороту

< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Облік товарних запасів
- Облік товарних запасів підприємств торгівлі
- Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

Всі курсові з обліку товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку