Облік власного капіталу

Зміст

Вступ

1. Аналіз нормативно-правової бази з обліку власного капіталу підприємств

2. Оцінка літературних джерел з обліку операцій з власним капіталом підприємства

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

4. Методика бухгалтерського обліку власного капіталу підприємства

5. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку власного капіталу підприємства

Висновки і пропозиціїВступ

В останні роки торговельні підприємства набули самостійності, що обумовило кардинальні зміни характеру управління діяльністю підприємства, перенос його центра ваги на внутрішні структури. Різко постала проблема управління фінансовими ресурсами як в стратегічному, так і в поточному плані. Змінюються кредитні відносини, у межах яких в теперішній час можливо отримати підприємствами кредитні кошти, що обумовлене рівнем фінансового стану та ліквідності.

Одним з найважливіших показників фінансового стану торговельного підприємств є наявність власних фінансових коштів.

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує постійного удосконалення управління господарськими процесами в торгівлі. Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про наявність усіх ресурсів підприємства, у тому числі й власного капіталу. З нього починається життєдіяльність нового підприємства і за умови ефективного використання власного капіталу підтримується життєздатність та конкурентоспроможність діючого підприємства на ринку.

В зв'язку із чим постають питання вдосконалення управління формуванням та використанням власного капіталу товариства. Зростання якості керування пов'язане з опануванням сучасними методами оцінки операцій з власним капіталом, оцінки його наявності, витрачання та поповнення, з формуванням комплексного підходу до оцінки взаємовпливу показників господарювання підприємства та показників ефективності застосування власного капіталу.

Розвиток матеріально-технічної бази господарювання, збільшення ефективності господарської діяльності викликають збільшення необоротних і оборотних коштів торговельного підприємства, а відповідно, і зростання суми власного капіталу. У таких умовах значно зростає роль бухобліку операцій з власним капіталом. Фінансовий облік необхідний для збирання всієї необхідної інформації щоб оцінити фінансову стійкість підприємств.

Перехід України на ринкові засади господарювання викликав до життя та створення нового виду суб’єкту господарювання – акціонерного товариства.

Завдяки тому, що акціонерне товариство – нове явище для нашого суспільства, то практика застосування законодавчої бази про них та бухгалтерський облік господарських операцій, здійснюваних такими підприємствами (у т.ч. щодо операцій з власним капіталом), викликає безліч питань. Отже, на даному етапі стану національного господарства тема курсової роботи являється актуальною.

Головною метою курсової роботи являється розробка рекомендацій по удосконаленню обліку операцій з власним капіталом в товаристві на підставі дослідження теперішнього законодавства, спеціальної літератури по обліку власного капіталу, умов господарювання, а також оцінки можливості автоматизації обліку в даному напрямку.

Щоб досягти даної мети при виконанні курсової роботи необхідно розглянути слідуючі завдання:

1.Проаналізувати і дати оцінку законодавчій базі з обліку та контролю власного капіталу з точки зору відповідності ринковій економіці.

2.Дати оцінку стану обліку та внутрішньогосподарського контролю власного капіталу на базовому підприємстві.

3.Розкрити організацію та методику контролю власного капіталу в акціонерних товариствах.

4.Розкрити організацію і методику обліку власного капіталу в акціонерних товариствах у комп’ютерному середовищі

Об'єктом дослідження є торговельне підприємство ВАТ Універмаг «Дитячий світ», а предметом – облік власного капіталу.

При дослідженні теми курсової роботи були використані такі методи: безпосереднього вивчення, узагальнення, конкретизація, порівняння.


Аналіз нормативно-правової бази з обліку власного капіталу підприємств

Основою здійснення управлінського та фінансового обліку на підприємствах торгівлі різних типів і організаційних форм власності повинна стати нормативно-правова база. Вона призвана акумулювати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов господарювання.

Нормативна база, яка регламентує питання по темі даної курсової роботи, представлена в таблиці 1.1.

Таблиця

Оцінка нормативно-правових джерел з обліку власного капіталу підприємств

Одним із найважливіших джерел власного капіталу товариств являється сума прибутку, що залишився у їх розпорядженні. Від його величини залежить соціальний, науково-технічний і технологічний розвиток товариства; стабільність господарського розвитку підприємства. Саме після сплати за рахунок прибутку обов'язкових платежів, у тому числі податків на прибуток, підприємство має право вільно використовувати власні кошти. Тому, встановлені принципи податкової політики відносно оподаткування прибутку безпосередньо впливають на розмір власних коштів підприємств різних форм власності. Тому, саме ця проблема є актуальною при вивченні теми дослідження.

По теперішній редакції сума оподаткованого прибутку може бути розрахована різницею між скоригованим валовим доходом в звітному періоді і валовими витратами, а також амортизаційними відрахуваннями. По іншому, розрахунки прибутку для оподаткування не пов'язані з розрахунком розміру прибутку, відображеного в балансі підприємства, але він є основою для оплати податків. Отже, зроблені висновки, що для певних обставин (коли відсутня чи недостатня сума прибутку) оплата податку на прибуток буде здійснене фінансовими ресурсами підприємств (амортизаційними відрахуваннями, резервними фондами).

Значним недоліком механізму оподаткування прибутку підприємств, який діяв з 1995 року, було недостатнє стимулювання інвестиційної діяльності. Згідно з новим Законом створюються необхідні умови для покращення інвестиційного клімату, зокрема завдяки введенню нового порядку визначення амортизаційних відрахувань (ст.8). Сума амортизаційних відрахувань стає важливим джерелом формування фінансових ресурсів суб'єктів господарювання і основним для забезпечення інвестиційної діяльності в зв'язку з такими обставинами.

Значне підвищення норм амортизаційних відрахувань вплинуло на зменшення суми прибутків.

Законом «Про господарські товариства», що затверджений Постановою ВРУ від 19 вересня 1991 року No1577-12, встановлено, що 30% зареєстрованого капіталу підприємства, зазначеної установчими документами, кожний учасник повинен внести до часу реєстрацій підприємства. Це підтверджує банківська установа. Закон надає права учасникам зробити внески в зареєстрований капітал підприємства не тільки коштами, а й іншим майном, не встановлюючи при цьому обов'язковість внесення 30% частки тільки коштами. Вимогу ж надати банківський документ, що підтверджує внесення 30% частки, також не дає підстав вважати, що ці 30% мають бути внесені тільки готівкою. Незрозуміла й роль банківської установи у разі, якщо учасник товариства вносить частку, наприклад, винятково об'єктом нерухомості. Який документ у цьому випадку повинен видати банк учаснику? Адже на банки не покладено функції контролю формування зареєстрованого фонду господарських товариств. Логічніше тут було б подати інші документи, які підтверджують внесення учасником 30% своєї частки зареєстрованого капіталу.

Необхідно звернути увагу, що внесок в зареєстрований капітал акціонерних товариств повинен бути зроблений раніше року опісля реєстрацій. Коли учасники не виконали цієї вимоги, вони зобов'язані сплатити 10% річних із недовнесеної суми. Закон не вказує одержувача цих 10%, що може викликати неоднозначне тлумачення цієї норми.

Відносно частини 1 статті 10 Закону від 27 березня 1991 року No887-12 «Про підприємства в Україні» майно підприємства (яким є акціонерне товариство) складають основні засоби та обігові засоби, та інше майно, сума якої відбивається у незалежних балансах підприємств. Начебто правильно з точки зору права власності. Однак майно акціонерного товариства, відбите в його самостійному балансі, далеко не завжди дорівнює власним коштам підприємства, і джерелом його утворення можуть бути також і позикові кошти.

Наприклад, майно торговельних підприємств більшою частиною формується за рахунок позикових коштів, тобто боргів. І в цьому випадку частина майна товариства, пропорційна частці учасника у зареєстрованому фонді, часто може перевищувати розмір власних коштів товариства. Куди логічніше було б виплачувати учаснику, який вибуває, частину власних коштів товариства, вартість яких відбивається в першому розділі пасиву балансу. Оскільки власні кошти підприємства утворюються за рахунок зареєстрованих капіталів підприємства та нерозподіленої серед учасників дивідендами суми прибутку, то в цьому випадку відпала б і необхідність виплачувати учаснику, який вибуває, і частину прибутку, отриманого акціонерним товариством у даному році до моменту виходу учасника.

Відразу ж вирішується й питання оподаткування зазначеної виплати прибутковим податком. Та частина зазначеної виплати, що дорівнює частці учасника у зареєстрованому фонді, не підлягала б оподаткуванню взагалі, оскільки її утворено за рахунок особистих коштів учасника, а інша частина виплати була б сформована за рахунок нерозподіленого серед учасників прибутку і мала б у своїй основі таку саму сутність, як і дивіденди. І цю частину потрібно було б обкладати податком на дивіденди за ставкою 30% відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» у чинній редакції.


Оцінка літературних джерел з обліку операцій з власним капіталом підприємства

Для більш поглибленого вивчення теми під час виконання курсової роботи дуже важливим є перегляд і обробка спеціальних літературних джерел, що висвітлює питання обліку власного капіталу в акціонерних товариствах. Основні оброблені джерела представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Дослідження спеціальних літературних джерел з бухгалтерського обліку власного капіталу


НайменуванняКороткий змістЗастосування в курсовій роботі
Алєксєєва А., Бакун Ю. «Основні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві в 2017 році»// Все про бухгалтерський облік № 7Розглядаються основні принципи організації обліку згідно прийнятого Закону про бухоблік та фін. ЗвітністьЗастосовуємо при висвітленні питання про організацію обліку базового підприємства відповідно до встановленого законодавства
Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник для ВУЗів. – К: Вища школа.В посібнику викладені основні методологічні засади щодо організації фінансово-господарського контролю та аудитуКористуємось для опрацювання питань щодо організації внутрішнього господарського контролю в акціонерних товариствах
Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К: Вища шк.: Т-во «Знання», КООВ посібнику викладені основні методологічні засади щодо організації та проведення аудитуВживаємо для опрацювання питань щодо методики обліку власного капіталу
Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За редакцією професора Ф. Ф. Бутинця.- Житомир: ЖІТІ.Розглянуто питання визначення складу та оцінки доходів і витрат, їх класифікація, розкрито особливості обліку на позабалансових рахункахЗастосовуємо для розкриття питань про відтворення в бухобліку власного капіталу
Голов С., Пархоменко В. «Новий план рахунків: побудова і застосування»:Бухоблік і аудит, №1, 2000р.В статті наводиться відповідність нового Плану рахунків національним стандартам та порівняння із міжнародними стандартами бухоблікуКористуємось для розгляду питань обліку власного капіталу відповідно до нового Плану рахунків
Голов С. «Бухгалтерський облік в Україні: проблеми та рішення»// Бухгалтерський облік і аудит №10.В статті викладено поняття управлінського, фінансового та податкового обліку. Зазначена необхідність переходу системи бухгалтерського обліку України на міжнародні стандарти.Використовуємо для розкриття інформаційної бази обліку власного капіталу в акціонерних товариствах
Горицька Н. «Типові проводки бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків// Галицькі контракти № 13.Розглядаються типові проводки за новим Планом рахунків бухгалтерського облікуВикористовуємо при вивченні питання обліку формування та змін власного капіталу згідно нового Плану рахунків
Губачова О, Мельохіна О. «Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей»: Бухгалтерський облік і аудит, № 10.Стаття присвячена новим підходам до побудови балансу та розкриття його статей зв’язку з переходом на національні стандарти облікуВикористовуємо при здійсненні аналізу спеціальної літератури з обліку власного капіталу.
Завгородний В.П. «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту»:- К.: АСК.В книзі висвітлені проблеми організації бухобліку, контролю, аудиту на підприємствах різних форм власності в відповідності з діючим в Україні законодавствомВикористовуємо при розкритті питання комп’ютеризації обліку в автоматизованих середовищах.
Міжнародні стандарти обліку і аудиту: збірник з коментарями.Приведені міжнародні стандарти обліку і аудитуЗастосовуємо при вивченні шляхів удосконалення методики бухгалтерського обліку власного капіталу
Плікус І. «Бухгалтерська звітність: якою вона має бути ?»// Бухгалтерський облік і аудит №3Розглядаються напрямки удосконалення бухгалтерської звітностіВикористовуємо в питанні вдосконалення обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Серед розглянутих статей доцільно відмітити статтю І.Плікуса «Бухгалтерська звітність: якою вона має бути», Голова С. «Трансформація звітності українських підприємств згідно з міжнародними стандартами обліку», в яких проводиться дослідження звітності українських підприємств з обліку власного капіталу та звітності з обліку власного капіталу за міжнародними стандартами обліку.

Протягом останніх років в газетах і журналах було опубліковано багато статей щодо нововведень в бухгалтерському обліку. Саме це автор роботи і взяв за основу для дослідження теми.

Необхідно відмітити статтю В.Дудко «Відображенню капіталу підприємства в обліку – єдину методику», в якій автор зазначає, що в умовах багатоукладної економіки у складі власного капіталу суб’єкта підприємництва, яким виступає акціонерне товариство, в обліку слід виділяти зареєстрований, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток та інші резерви. У бухгалтерському обліку відображається величина зареєстрованого капіталу, зареєстрована в засновницьких документах як сукупність вкладів засновників (учасників) акціонерного товариства. Проте єдиної методики ведення аналітичного обліку зареєстрованого капіталу поки що немає, тому виникають певні труднощі у відображенні нематеріальних активів, внесених до основного капіталу засновником, розподілі дивідендів тощо. Автор досить аргументовано вносить пропозиції щодо створення єдиної методики відображення капіталу підприємства в бухобліку.

Останнім часом проявилася точна тенденція щоб комп'ютеризувати облік з практичних боків. В той же час створюється проблема: яким чином посеред загальної чисельності бухгалтерських програм вибрати необхідний? В теорії проблеми автоматизації бухобліку викладені у багатьох підручниках, зокрема Завгороднього В.П. «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту».

Таким чином, відмічаємо: спеціальні літературні джерела з обліку власного капіталу загалом задовольняють користувачів. Але багато видань перекладених, суто теоретичних. Ці посібники важко зрозуміти і практично неможливо застосовувати в наших умовах.


Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Універмаг «Дитячий світ» засновано відповідно до рішення Фонду комунального майна м.Києва від 14 березня 1994 року та рішенням загальних зборів організації орендарів «Універмагу «Дитячий світ» від 25 лютого 1994 року протокол No4 в процесі приватизації державного майна та перетворенням універмагу «Дитячий світ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств.

Засновниками ВАТ «Універмагу «Дитячий світ» є Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву та організація орендарів «Універмаг «Дитячий світ».

Ціль господарювання Товариства: отримання прибутків внаслідок торговельних і інших типів господарської діяльності.

Предметами створення універмагу є:

- оптові, роздрібні, комісійні торгівлі, непродовольчими, продовольчими типами товарів, тютюновими виробами, алкогольними напоями;

- оптові, роздрібні і комісійні торгівлі антикваріатом, золотом, сріблом і іншими дорогоцінними металами, обробленими та необробленими, дорогоцінними і напівдорогоцінними каміннями;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів, цінних паперів, валюти;

- благодійна та спонсорська діяльність;

- зовнішньоекономічні види діяльності і інші.

Універмаг є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками (акціонерами);

- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених теперішніми законодавчими актами.

Управління універмагом здійснює (рис. 3.1): найвищий орган підприємства – загальні збори акціонерів; спостережна рада, управління, контрольна комісія.

Організаційна структура підприємства

Для забезпечення безперервної торговельної діяльності підприємство використовує ресурси, які відображені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Динаміка ресурсів ВАТ Універмаг «Дитячий світ»

№ п/пРесурси201720182019Відхилення (+;-) від
2017 року2018 року
абсолютнев %абсолютнев %
1.Загальна площа (кв.м )600060006000
в тому числі:


1.1.торговельна площа (кв.м )4020402040202.Середньоспискова чисельність працюючих (чол.)579566561-18-3,1-5-0,9
3.Середньорічна вартість основних фондів (тис.грн)1077,52227,32553,41475,9137,0326,114,6
4.Товарні ресурси (тис.грн)8986,57572,28326,8-659,7-7,3754,610,0

Аналіз даних таблиці 3.1 показує, що загальна площа та торговельна площа універмагу протягом 2017-2019 років залишалась незмінною, відповідно складала 6000кв.м та 4020 кв.м.

Середньоспискова чисельність працюючих в 2019 році в порівнянні з 2017 роком зменшилась на 18 чол. або на 3,1 %, а в порівнянні з 2018 роком зросла на 5 чол. або на 0,9 %.

Середньорічна вартість основних фондів протягом аналізуємого періоду поступово зростає. В 2019 році в порівнянні з 2017 роком зросла на 137 %, а в порівнянні з 2018 роком на 14,6%.

Товарні ресурси в 2019 році склали 8326,8 тис.грн, що на 7,3 % менше, ніж в 2017 році і, що на 10 % більше, ніж в 2018 році.

Використання наведених вище ресурсів дало підприємству змогу досягти наступних значень основних показників фінансово-господарської діяльності (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ «Універмаг «Дитячий світ»

ПоказникиОдиниця виміру201720182019Відхилення (+;-) від
2017 року2018 року
абсолютнев %абсолютнев %
Товарообороттис.грн9212,438569,44569936486,6396,17129,618,5
Валовий доход з ПДВтис.грн4058,528695,63770633647,5829,19010,431,4
Рівень валового доходу з ПДВ%44,174,482,538,587,38,110,9
ПДВтис.грн676,447326646,65970,2882,61914,640,5
Валовий доход без ПДВтис.грн3382,123963,631059,427677,3818,37095,829,6
Рівень валового доходу без ПДВ%36,762,168,031,385,15,89,4
Витратитис.грн2653,223497,130282,927629,71041,46785,828,9
Рівень витрат%28,860,966,337,5130,15,38,8
Дохід від реалізаціїтис.грн728,9466,5776,547,66,5310,066,5
Рентабельність реалізації%7,91,21,7-6,213-78,50,540,5
Інші операційні доходитис.грн0,4

-0,4-100

Дохід від участі в капіталітис.грн767,6

-767,6-100

Інші позареалізаційні доходи

16122585,72585,7
973,760,4
Балансовий прибутоктис.грн1496,92078,53362,21865,3124,61283,761,8
Чистий прибутоктис.грн1047,81472,82477,91430,1136,51005,168,2
Рентабельність підприємства%11,43,85,4-6,0-52,31,642,0

Аналіз даних таблиці 3.2 показує, що в 2019 році всі результативні показники діяльності універмагу зросли.

Роздрібний товарооборот в 2019 році збільшився в порівнянні з 2017 роком на 396,1%, а в порівнянні з 2018 роком на 18,5%.

Відповідно зріс і валовий доход на 829,1% в порівнянні з 2017 роком і на 31,4% в порівнянні з 2018 роком, що також призвело до збільшення податку на додану вартість на 882,6% в порівнянні з 2017 роком і на 40,5% в порівнянні з 2018 роком. Рівень валового доходу в 2019 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 85,1%, а в порівнянні з 2018 роком – на 9,4%.

Спостерігається збільшення суми витрат підприємства на 1041,4% в порівнянні з 2017 роком і на 28,9% в порівнянні з 2018 роком, що пояснюється зростанням умовно-змінних витрат у зв»язку із ростом товарообороту.

Також можна відмітити і про зростання рівня витрат обігу на 130,1% порівняно до 2017 року і на 8,8% порівняно до 2018 року.

Балансовий прибуток у звітному році склав 3362,2 тис.грн., що на 124,6% більше, ніж в 2017 році і на 61,8% більше, ніж в 2018 році (рис. 3.2).

Динаміка балансового прибутку ВАТ Універмаг «Дитячий світ»

В 2019 році чистий прибуток зріс порівняно до 2017 року на 136,5%, а порівняно до 2018 року – на 68,2%.

Рентабельність підприємства в 2019 році склала 5,4%, що на 52,3% менше порівняно з 2017 роком і на 42% більше порівняно з 2018 роком.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності універмагу зазнали позитивних змін в 2019 році порівняно з 2017-2018 роками.


Методика бухгалтерського обліку власного капіталу підприємства

Щоб здійснити бухгалтерський облік власного капіталу підприємств відповідно до плану бухгалтерських рахунку, що затверджений згідно наказу МФУ від 30 листопада 1999 року No291, призначені розділи 4 «Власний капітал і забезпечення зобов’язань», 5 «Довгострокові зобов’язання» і 6 «Поточні зобов’язання».

У суму власного капіталу підприємств включені: зареєстрований, додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), та неоплачений й вилучений капітал, при цьому суми останніх двох елементів вираховуються при підведенні підсумків, що становлять власний капітал.

Організація бухгалтерського обліку наявності і використання власного капіталу відповідно до міжнародних стандартів здійснюється за певною схемою (рис. 4.1).

Фінансове забезпечення господарювання фірм закладається при формуванні їх зареєстрованих капіталів, які для акціонерних видів товариств має ще назву «акціонерний капітал».

Зареєстрований капітал – це валова сума активів, що зафіксовано у Зареєстрованому документі, яка являється внесками засновників в капітали підприємств. Необхідно зауважити, що для акціонерного товариства розмір зареєстрованого капіталу повинна бути більше за еквівалент 1250 мінімальних заробітних плат.

Власники можуть вносити в зареєстрований капітал активи в монетарних формах, в виді матеріальних ресурсів та різноманітних нематеріальних ресурсів. Необхідно визначити, що для цього заборонено використовувати ресурси бюджету, кредитні та заставні ресурси.

Зареєстрований капітал акціонерних товариств формується за рахунок залучення вільних коштів інвесторів через придбання ними акцій. Він представляє собою джерела фінансування господарювання підприємств та розподілений на конкретну чисельність акцій, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Типову форму документообороту з обліку формування та змін власного капіталу, розроблено в ході виконання курсової роботи, представлено на рис. 4.2.

Схема документообороту з обліку формування та змін власного капіталу в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”

Акція - це вид цінних паперів, що не мають встановлених строків обертання, що посвідчують часткову участь в зареєстрованому капіталі акціонерних товариств та дає права її власнику на частину прибутків в виді дивідендів та на прийняття участі в розділі майна в час знищення товариства. В той же час прості акції мають підтвердити права участі в керування підприємством на відміну від привелейованих, які позбавляють тримателя прав голоса при загальному зборі акціонерів, проте забезпечують гарантовану оплату дивідендів.

Щоб узагальнити інформацію щодо стану зареєстрованого капіталу підприємств і його рух використовується рахунок пасивного типу No40 «Зареєстрований капітал».

За дебетом рахунку 43 простежується використовування вартості резервного капіталу, за кредитом – утворення резервних фондів.

За дебетом рахунку 43 простежується використовування суми резервного капіталу, за кредитом – утворення резервних фондів.

Бухгалтерські проведення господарських операцій по накопиченню та руху резервних видів капіталу наведені в таблиці 4.1.

Кореспонденція рахунків з обліку резервного капіталу

В разі знаходженні вартості власного капіталу необхідно враховувати розміри нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

При цьому вилучена сума проводяться за рахунком 45 «Вилучений капітал». За кредитом даного рахунку відображується фактографічна вартість власних акцій, що викуплені товариством у засновників, за кредитом – сума акцій, що анульовані чи перепродані. Кореспонденція бухгалтерських проведень зазначених операцій наведена у таблиці 4.2.


Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку власного капіталу підприємства

Прийнятий наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 року Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс» ввів серйозні структурні зміни в пасив балансу, а саме в розділ «Власний капітал». Вони викликані новим змістом понять «капітал» та «зобов’язання», які грунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО).

До підсумку балансу тепер включатиметься тільки сплачена вартість зареєстрованого капіталу, який знаходиться в обігу. Окремою статтею виділено пайовий капітал, формування та використання якого має певні особливості за чинним законодавством України.

В першому розділі пасиву балансу «Власний капітал» відбулися деякі зміни. Були виключені статті: «Фінансування капітальних вкладень», «Амортизаційний фонд» та «Використання позикових засобів». Статті: «Зареєстрований капітал» та «Додатковий капітал» тепер представлені іншими пунктами. Про це більш детально зазначалося у розділі 1.

У цьому розділі балансу під поняттям «капітал» тепер має місце інший зміст, який визначається як частка у активах підприємства, що залишилась після підрахування його зобов’язань кредиторам. Сплачена вартість буде дорівнюватись підсумку першого розділу балансую, це показано на рис. 5.1.


Схема підсумку 1 розділу балансу

Додатковий капітал розділено на дві статті:

додатковий вкладений капітал, який дорівнює емісійному доходу;

інший додатковий капітал.

Тепер цей розділ досить легко порівняти з відповідним розділом балансу, рекомендованого МСБО (рис. 5.2).

Таким чином, Україна, хоч і повільно, але поступово входить до Європейського та світового економічного простору і вже зроблені перші кроки до створення нової національної системи бухгалтерського обліку, яка відповідає міжнародним стандартам обліку.


Структура розділу балансу «Власний капітал» за МСБО та П(С)БО

На даному етапі керівництву базового підприємства важливо усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення облікового процесу для оперативного правильного управління діяльністю акціонерного товариства.

Таблиця 5.1

Чинники змін по статтях власного капіталу


Для ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» нами розроблені наступні пропозиції щодо вдосконалення обліку власного капіталу:

більш раціональна організація оформлення первинних документів і вибір оптимального варіанту документообороту;

підвищення аналітичності і контрольних функцій обліку власного капіталу;

при обліку власного капіталу необхідно дотримуватись не лише його технологічного аспекту, а й інформаційного, тобто не лише відображення господарських операцій на рахунках в обліку, а й подання одержаної інформації про результати використання власного капіталу в господарській діяльності підприємства вищим органам управління з метою виявлення неефективного їх використання.

Створення ринкових структур, зміна форм власності та комерціалізація і корпоратизація підприємств, самостійних акціонерних фірм, концернів, товариств, а також інфраструктури ринку викликали необхідність змін у методах, принципах, основах управління. Вирішенню цих завдань багато в чому буде сприяти оволодіння мистецтвом менеджменту та маркетингу, які включають аналіз, планування, проведення заходів, спрямованих на досягнення передбачених цілей і контролю за їх виконанням.

Для здійснення внутрішньогосподарського контролю власного капіталу акціонерного товариства необхідна всебічна, вичерпна, об’єктивна, своєчасна та достовірна інформація про стан, рух, ефективність використання даного об»єкту контролю. Щоб мати таку інформацію, необхідно її збирати, обробляти, аналізувати і видавати замовникам та споживачам в найбільш доступній формі.

Важливим елементом інфраструктури сучасного суспільства є інформаційна технологія. Вона передбачає якісно нову організацію збору, переробки і доведення інформації до користувача. У нинішній час характерним є широке використання ПЕОМ для розв’язання задач аналізу, контролю і управління, а також використання АСУ, АРМ фахівця.

Отже, для забезпечення пошуку невикористаних внутрішніх резервів підвищення ефективності використання власного капіталу і обгрунтування на цій основі оптимальних управлінських рішень на базовому підприємстві необхідно було б застосовувати ПЕОМ, використання яких порушує питання машинного інформаційно-довідкового забезпечення контрольно-аналітичних задач, аналізу результативних показників, машинної передачі аналітичної інформації для систематичного використання в управлінні власним капіталом.

Керівник чи бухгалтер зможе проаналізувати будь-який показник стосовно власного капіталу, що є в інформаційній базі, переглядаючи його значення за необхідний період.


Висновки і пропозиції

Сучасний рівень розвитку науки та техніки (особливо засобів інформатики та комп’ютеризації) дозволяє автоматизувати бухгалтерський та управлінський облік фінансово-господарських процесів, що дозволило б значно підвищити ефективність управління в цілому та окремих його функцій. При цьому цілі і завдання контролю, як функції управління, у сучасних умовах комп’ютерного середовища залишаються тими ж самими, змінюються лише шляхи та засоби досягнення поставлених цілей. Адже суть контролю при цьому полягає в тому, що суб’єкт контролю здійснює перевірку об’єкта на предмет відповідності його функціонування заданим параметрам, а основна мета - є недопущення відхилень діяльності об’єкта управління від заданих умов, а у разі виявлення таких відхилень — приведення керованої системи в стійке положення за допомогою відповідних важелів. Вказане стосується як аспектів проведення контролю у середовищі автоматизованого обліку, так і автоматизації самого контрольного процесу.

Оцінку результатів застосування в обліковому та контрольно-ревізійному процесах засобів автоматизації повинно грунтуватися перш за все на показниках ефективності проведених заходів. Оцінку ефективності цих заходів можна дати за допомогою якісних показників, якими відображається ступінь поліпшення методології, організації та техніки контролю і ревізії, та економічних (кількісних) показників, які характеризують обсяги витрат на здійснення тих або інших заходів. При оцінці проведення певного заходу необхідно комплексно враховувати якісні та кількісні показники. Загальна ефективність автоматизації контролю має досліджуватися на предмет зменшення трудомісткості роботи (у зв`язку з впровадженням нових форм організації, методів проведення контролю), зменшення витрат на проведення контролю, дослідження питомої ваги працівників механізованої праці в апараті та частки механізованої праці у загальних трудових затратах. Одержані аналітичні показники можуть використовуватися для оцінки комплексу засобів автоматизації або окремих з них, що дозволить в свою чергу визначати та прогнозувати стан вдосконалення системи управління.

Готові роботи:

- Фінансовий облік власного капіталу
- Бухгалтерський облік статутного капіталу підприємств
- Бухгалтерський облік збереження та використання капіталу акціонерних товариств
- Бухгалтерський облік статутного капіталу на підприємствах
- Бухгалтерський облік статутного та додаткового капіталу
- Бухгалтерський облік позикового капіталу підприємств
- Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств
- Бухгалтерський облік ефективності та інтенсивності використання власного капіталу підприємства
- Бухгалтерський облік оборотного капіталу підприємств
- Бухгалтерський облік джерел фінансування підприємства

Всі курсові з обліку капіталу

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку