Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

Курсова робота (код: sam557)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління виконанням кошторису бюджетної установи

1.1. Економічна характеристика кошторису бюджетної установи
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу виконання кошторису бюджетної установи

Розділ 2. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи

2.1. Організаційно-економічна характеристика бюджетної установи
2.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу виконання кошторису бюджетної установи
2.3. Методика аналізу виконання кошторису бюджетної установи
2.4. Факторний аналіз кошторису бюджетної установи

Розділ 3. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки ефективності використання бюджетних коштів, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Протягом усіх років існування незалежної української держави в центрі уваги державних діячів, вчених, практиків, громадськості стоять питання бюджетної політики. Найбільший інтерес викликають проблеми формування дохідної частини державного бюджету, визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання, зміцнення місцевих бюджетів тощо.
Особливого значення міжбюджетні відносини сьогодні набули для органів місцевого самоврядування, успішне функціонування яких безпосередньо залежить від забезпечення їхньої реальної фінансової самостійності. Світовий досвід переконує, що без самостійних фінансово незалежних представницьких органів держава як демократична структура розвиватись не може. Мова в даному разі йде про забезпечення подальшого демократичного розвитку держави загалом.
Для виконання своїх функцій держава повинна мати значні грошові кошти, які утворюються за рахунок надходжень податків від населення, підприємств і організацій усіх форм власності та надходжень інших неподаткових платежів. У своїй сукупності ці кошти створюють фонд грошових коштів або доходи Державного бюджету і бюджетів місцевих рад народних депутатів.
Це свідчить про жорстку політику Уряду країни щодо обмеження бюджетних видатків, а отже і скорочення фінансування бюджетних установ і організацій, що, в свою чергу, неминуче призводить до скорочення видатків кошторисів бюджетних установ усіх рівнів. Тому проблеми дослідження аналізу фінансування та кошторисних видатків в сучасних умовах набувають особливої актуальності.
Зважаючи на реальний економічний потенціал України та її місце у світовому співтоваристві, ці процеси вимагають цілеспрямованого управління та контролю. Зростає актуальність удосконалення аналізу, адекватного процесам демонтажу застарілих, реформування прийнятих та конструювання об'єктивно необхідних компонентів соціально-економічного менеджменту.
Метою курсової роботи є дослідження стану організації і методики аналізу виконання кошторису та визначення шляхів їх удосконалення на основі вивчення спеціальної, нормативної літератури та даних бухгалтерського обліку.
Виходячи з наміченої мети, завданнями курсової роботи є:
- дослідити теоретичні аспекти складання кошторису;
- зробити економіко-правовий аналіз нормативної бази, здійснити огляд літератури з питань аналізу фінансування;
- надати організаційно-економічну характеристику базової установи;
- висвітлити питання організації аналізу;
- розкрити методику аналізу кошторису бюджетної установи;
- розкрити методику аналізу фінансування в комп'ютерному середовищі та на основі цього запропонувати шляхи удосконалення їх удосконалення.
Предметом дослідження курсової роботи є механізм аналізу кошторису бюджетної установи.
Об'єктом дослідження обрано кошторис Коломийського економіко-правового коледжу.


Рисунок з аналізу господарської діяльності виконання кошторису


Фінансовий економічний аналіз фінансування і кошторисних видатків бюджетних установ

Висновки і пропозиції з удосконалення керування кошторисом бюджетних установ

Бюджетні установи для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є основним плановим документом, відповідно до якого функціонує бюджетна установа. Кошторис визначає:
- загальний обсяг коштів бюджетної установи;
- цільове надходження коштів;
- спрямування коштів для виконання визначених державою функцій упродовж року (відповідно до призначення).
Касові видатки характеризують рух грошових коштів, виділених бюджетній установі, а фактичні видатки – повноту їх використання. Касові видатки не відображають фактичного виконання кошторису, тому що отримані грошові кошти можуть бути направлені на утворення запасів матеріальних цінностей, збільшення кредиторської заборгованості та на інші цілі. Отже, для здійснення аналізу важливо мати дані про фактичні видатки установи.
Фактичні видатки, на відміну від касових, – це дійсні видатки, підтверджені відповідними первинними документами (в тому числі неоплачені рахунки кредиторів, нарахована і невиплачена заробітна плата тощо). Точні й своєчасні дані про фактичні видатки установи надають можливість скласти реальний та обґрунтований кошторис на наступний період.
Аналіз основних показників діяльності виявив наступне. Річна сума бюджетних надходжень установи і видатків, які здійснюються за рахунок цих надходжень, щорічно збільшується. Так, в 2012 році порівняно з 2011 роком вона збільшилась на 282,2 тис. грн. (зросла на 28,94%), а в 2013 році порівняно з попереднім – на 34,3 тис. грн. (зросла на 2,73%).
Динаміка бюджетних коштів у 2012 та 2013 роках у порівнянні з 2011 роком оцінюється позитивно, що свідчить про зріст фінансових можливостей Коломийського ЕПК та підвищенню фінансової незалежності від коштів загального фонду державного бюджету, хоча у останньому звітному році у порівнянні з попереднім роком існує тенденція до зниження фінансування за рахунок місцевих бюджетів.
Провідне місце при плануванні фінансування діяльності базового закладу освіти посідає оплата праці працівників закладу (49% від загальної суми асигнувань). Лише на 6% менше планувалося витратити на закупівлю предметів постачання, матеріалів та утримання установи. Потім йдуть оплата послуг з утримання установи, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, нарахування на заробітну плату: 17%, 12% та 11% відповідно. На 6% від загальної суми коштів передбачалось профінансувати придбання основного капіталу та на 2% - платежі до бюджету. При аналізі рис. 2.3, який відображає фактичний стан здійснених протягом року видатків, видно, що запланована спочатку структура розподілу коштів майже не дотримується. Так, майже третину загальної суми (32%) було витрачено на предметів постачання, матеріалів та утримання установи; п'яту частину коштів (20%) спрямовано на оплату праці працівників закладу; значно збільшилися видатки на придбання основного капіталу (досягли 13%). Незмінним порівняно з запланованим лишилося фінансування оплати послуг з утримання бюджетної установи. Інші статті видатків було скорочено.
Отже, з одного боку діяльність Коломийського ЕПК протягом 2011–2013 років щодо формування та використання загального фонду можна характеризувати позитивно, так як у звітних періодах намітилося тенденція до майже повного фінансування відповідних видатків бюджетної установи. Але, поряд з цим, недоліком у роботі установи є те, що відбувається нераціональний плановий розподіл коштів за статтями видатків, у зв'язку з чим в кінцевому результаті значна частина їх (видатків) лишається недофінансованою.
Технологія вирішення задач на ЕОМ повинна бути побудована таким чином, щоб у випадку виходу із ладу технічних засобів можна було б відновити облікові записи і продовжити їх обробку вручну до моменту введення в дію ЕОМ.
В комп‘ютерній системі оцінка ризику неефективності контролю повинна включати наступні дії: ідентифікацію конкретних цілей контролю на основі аналізу різних видів помилок у суттєвій бухгалтерській інформації, ідентифікацію місць можливої появи певних видів помилок у ланцюжках послідовних операцій; ідентифікацію спеціальних процедур контролю; які необхідні для забезпечення ефективності використання основних процедур; оцінку структури процедур контролю з метою визначення забезпечуємого рівня ризику неефективності.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.