Аналіз грошового обороту

Курсова робота (код: sam615)

Предмет: фінансовий аналіз

Економічна сутність грошового обороту

Функціонування господарюючого суб’єкта визначається накопиченням, розподілом окремих видів ресурсів, зокрема монетарних активів. Процес руху монетарних активів пов’язують із поняттям грошового обороту, який розглядають як економічну категорію.

Грошовий оборот є реальним рухом монетарних активів, пов’язаних з їх розподіленням і застосуванням в господарюванні.

Грошовий оборот підприємства, що супроводжує рух вартості, зображено на рис. 1.

оцінка грошових потоків

Рис. 1. Грошовий оборот підприємств:

Г – початково авансовані грошові кошти; Т – товарна форма вартості; ЗВ – засоби виробництва (ЗП – засоби та ПП – предмети праці); ФОП – фонд оплати праці персоналу; В – виробнича форма вартості (процес виробництва товарів); Т? – товарна форма вартості, отримана в результаті процесу виробництва; Г? – грошова форма вартості; КЗ – кредиторська заборгованість; Д – дивіденди; Р – податки; БК – банківські кредити


Презентація на тему фінансовий аналіз грошового оборотуСтадії обернення грошових коштів

В умовах товарно-грошових відносин оборот матеріальних та фінансових ресурсів опосередковується грошовим оборотом.

На першій стадії кругообігу фондів підприємства (Д – Т) здійснюється зміна форми вартості – частина вартості із грошової перетворюється в товарну, що пов’язано із закупівлею засобів виробництва, оплатою праці персоналу.

Друга стадія (В), тобто процес виробництва, характеризується виробничим споживанням робочою силою засобів виробництва для створення матеріальних благ. Створений готовий продукт (Т') включає перенесену та додану вартість.

Під час третьої стадії кругообігу фондів (Т' – Д') товарна форма вартості перетворюється в грошову та формується надходження грошових коштів від реалізації продукції, а також виникають грошові відносини, пов’язані з розрахунками підприємства з бюджетом, погашенням кредиторської заборгованості, банківських кредитів, виплатою дивідендів тощо.Рисунок із курсової роботи


Фінансовий економічний аналіз ефективності використання грошових коштів підприємств

Види грошового обороту

Грошовий оборот застосовується в усіх видах і напрямах господарювання, тому виділяються такі його види: грошові обороти в операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності (табл. 1).

Таблиця 1

Види грошового обороту підприємства

Види грошового обороту Операції, пов’язані з рухом грошових коштів
Грошовий оборот з операційної діяльності - Оплата сировини та матеріалів.
- Фінансування витрат на збут.
- Виплата заробітної плати персоналу.
- Сплата податків та інших обов’язкових платежів.
- Виплата відсотків по кредитах та позиках.
- Фінансування (у грошовій формі) інших поточних витрат підприємства
Грошовий оборот з інвестиційної діяльності - Придбання основних засобів.
- Придбання нематеріальних активів.
- Придбання цілісних майнових комплексів.
- Здійснення довгострокових фінансових інвестицій
Грошовий оборот із фінансової діяльності - Погашення банківських кредитів.
- Погашення облігаційних позик.
- Повернення пайових внесків власникам підприємства (у грошовій формі).
- Виплата дивідендів.
- Фінансування викупу власних акцій

Операційний грошовий оборот характеризує грошові відносини підприємства з приводу фінансування закупівлі сировини, матеріалів, виплати заробітної плати персоналу, фінансування інших поточних витрат, пов’язаних із здійсненням операційної діяльності, сплатою податкових платежів.

Інвестиційний грошовий оборот визначає грошові відносини підприємства щодо закупівлі основних засобів, нематеріальних активів, здійснення довгострокових фінансових інвестицій.

Фінансовий грошовий оборот пов’язаний із відшкодуванням та поверненням капіталу і характеризує витрати грошових коштів на повернення кредитів та позик, частини пайових внесків власників підприємства, виплату дивідендів.

Функції грошового обороту

В грошовому обороті гроші набувають таких функцій: міри вартості, засобу обігу, платежу та накопичення.

Як міра вартості вони мають ідеальний (рахунковий) характер. Саме реалізація цієї функції на мікрорівні дозволяє порівняти підприємству понесені грошові витрати з очікуваними доходами, забезпечити ефективність господарської діяльності. Функція міри вартості діє у всіх формах товарно-грошових відносин і застосовується на підприємстві в обліку, при аналізі, плануванні, контролі та ціноутворенні.

Зміст функції грошей як засобу обігу полягає в тому, грошові кошти використовуються підприємством для розрахунків за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи.

Грошові кошти як засіб платежу застосовуються для погашення всіх видів заборгованості. Вони обслуговують закупівлю сировини та матеріалів у кредит, повернення банківських кредитів, облігаційних позик, виплату дивідендів, повернення боргу по фінансовому лізингу, виплату заробітної плати персоналу, розрахунки з податкових платежів тощо.

Функція грошей як засобу накопичення (збереження вартості) реалізується на підприємстві шляхом створення запасів грошових коштів для їх ефективного використання в майбутньому в різних ситуаціях господарської діяльності. Такими ситуаціями можуть бути: відсутність ефективних реальних інвестиційних проектів; необхідність попереднього формування інвестиційних ресурсів для реалізації передбаченої інвестиційної програми; тимчасова несприятлива кон’юнктура ринку окремих видів сировини та матеріалів; необхідність створення страхових резервів грошових коштів тощо.

Грошовий оборот підприємства, обслуговуючи всі види та напрями діяльності, опосередковує його фінансові відносини з іншими суб’єктами господарювання, фінансовими інститутами, державою, домашніми господарствами і є таким чином основою формування грошового обороту держави. Саме тому грошовий оборот підприємства розглядається не тільки як важлива економічна категорія, а й як вагомий показник діяльності підприємства.

Показники ефективності використання грошових коштів

Для показника діяльності, грошовий оборот є сукупністю застосування монетарних активів в господарюванні.

Грошовий (платіжний) оборот підприємства оцінюється за наступним принциповим алгоритмом:

ГО = ГОо.д + ГОі.д + ГОф.д,

де ГО – загальний (валовий) грошовий оборот підприємства; ГОо.д, ГОі.д, ГОф.д – грошовий оборот із операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей, відповідно.

Грошовий оборот підприємства може бути розрахований на основі:

а) управлінського обліку – як сума грошових витрат за окремими статтями на різні види діяльності. Оцінка грошового обороту підприємства за окремими видами діяльності в такому випадку здійснюється за алгоритмами:

ГОо.д = Вм + Во.п + Вп + Ві.в,

де ГОо.д – грошовий оборот із операційної діяльності; Вм, Во.п, Вп, Ві.в – витрачання грошових коштів на закупівлю матеріалів, сировини; на оплату праці, сплату податків, фінансування інших операційних витрат (відсотки за кредит, оплата послуг сторонніх організацій тощо), відповідно.

ГОі.д = Во.з + Вн.а + Вд.ф.і

де ГОі.д – грошовий оборот із інвестиційної діяльності; Во.з, Вн.а, Вд.ф.і – витрачання грошових коштів на закупівлю основних засобів, нематеріальних активів, на здійснення довгострокових фінансових інвестицій, відповідно;

ГОф.д = Вб.к + Во + Вд +Ві,

де ГОф.д – грошовий оборот із фінансової діяльності; Вб.к, Во, Вд, Ві – витрачання грошових коштів на погашення банківського кредиту, облігаційної позики, сплату дивідендів, інше витрачання грошових коштів на проведення фінансової діяльності, відповідно; б) фінансового обліку – кредитовий оборот за рахунками для монетарних активів, які кореспондують з рахунками, відображаючих операційну, інвестиційну і фінансову діяльність;

в) фінансового звіту підприємства ("Балансу" та "Звіту про фінансові результати") – операційний грошовий оборот розраховується таким чином:

ГОо.д = ОВ – А – /\КЗт + П – /\КЗр + /\ВМП + /\З,

де ОВ – сума операційних витрат підприємства (ф. № 2); А – сума амортизації (ф. № 2); /\КЗт – приріст кредиторської заборгованості товарного характеру (ф. № 1); П – сума податків, що не входять до складу витрат (ПДВ, акциз, податок на прибуток, ф. № 2);

/\ВМП – приріст витрат майбутніх періодів (ф. № 1); /\КЗр – приріст поточної кредиторської заборгованості за розрахунками (по оплаті праці, з бюджетом, інших розрахунках, ф. № 1); /\З – приріст запасів підприємства (ф. № 1).

Грошовий оборот підприємства нерозривно пов’язаний із системою його грошових розрахунків.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.