Аналіз рентабельності на підприємстві

Курсова робота (код: sam558)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аналізу рентабельності й оптимізації прибутку в системі управління підприємством

1.1. Економічна характеристика рентабельності й прибутку підприємства
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань теми дослідження

Розділ 2. Аналіз рентабельності й оптимізації прибутку підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу рентабельності й прибутку підприємства
2.3. Загальний аналіз прибутку підприємства
2.4. Аналіз рентабельності підприємства

Розділ 3. Методика аналізу рентабельності й оптимізації прибутку підприємства та його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки прибутковості діяльності товариства та використання прибутку, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових перетворень визначило необхідність створення такого господарського механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових відносин, сприяв підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив динамічний розвиток.
Прибуток являється найважливішим показником діяльності господарюючого суб'єкту, що відображає зміни вартості власного капіталу підприємства за звітний період в результаті комерційної діяльності. Якщо фінансові результати в звітному періоді позитивні (прибуток), то здійснюється приріст власного капіталу, якщо отримано збиток від господарської діяльності - відбувається зменшення власного капіталу підприємства.
Прибуток підприємства – це те, для чого працює (чи повинно працювати) кожне підприємство. Потенційних та реальних користувачів фінансової звітності цікавить прибуток підприємства. А саме достовірний розмір прибутку підприємства, який може бути забезпечений перевіркою та проведенням контролю фінансових результатів діяльності підприємства.
Реформування бухгалтерського обліку призвело до позитивних зрушень у вітчизняній економіці, які стосуються, перш за все, перегляду концептуальних засад обліку і аналізу діяльності суб'єктів ринку. Формування ринкового механізму змінює характер аналітичних процедур, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні економічні відносини суб'єктів економіки. В зону інтересів потрапляють вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємозв'язки суб'єктів господарської діяльності.
За таких умов надзвичайно підвищується роль аналізу як основних взаємопов'язаних складових інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.
Метою курсової роботи є дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів проведення аналізу рентабельності й оптимізації прибутку підприємства.
Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
?- дослідити економічний зміст рентабельності і прибутку підприємства;
?- надати техніко-економічну характеристику підприємства;
?- дослідити інформаційно-правове забезпечення аналізу прибутку та рентабельності підприємства;
?- визначити теоретичні основи проведення економічного аналізу рентабельності і прибутку підприємства;
?- розглянути розподіл і використання прибутку;
?- провести економічний аналіз рентабельності і прибутку підприємства;
?- дослідити аналіз рентабельності й оптимізації прибутку підприємства в умовах використання новітніх технологій.
Предмет дослідження – процес аналізу прибутку та рентабельності підприємства.
Об'єктом дослідження є рентабельність і прибуток підприємства.
При виконанні курсової роботи застосовуватимуться загальнонаукові методи аналізу: індукція, дедукція, аналіз, синтез тощо, а також метод порівняння, групування, безпосереднього вивчення, узагальнення, вибірковий метод, економіко-математичні методи.


Рисунок з аналізу господарської діяльності рентабельності


Аналіз рентабельності та прибутковості підприємств

Висновки і пропозиції з удосконалення керування рентабельністю підприємств

В курсовій роботі викладені теоретичні та практичні питання, що торкаються аналізу чистого прибутку підприємства.
В результаті проведеного дослідження формування та обліку фінансових результатів діяльності ТОВ «БК «Стромат» були зроблені наступні висновки:
1. Фінансовим результатом будь-якої діяльності є прибуток або збиток. Він формується шляхом співставлення доходів та витрат діяльності, які були понесені для отримання цього доходу.
2. Побудована організаційно – інформаційна модель аналізу чистого прибутку.
3. Проаналізовані основні показники діяльності ТОВ «БК «Стромат». Метою діяльності підприємства є мобілізація та залучення юридичних та фізичних осіб до активної діяльності по інвестуванню в економіку України капіталовкладень, в тому числі у вільно конвертованій валюті, насичення ринку України товарами та послугами високої якості задля підвищення добробуту населення, а також одержання прибутку. За результатами аналізу спостерігається тенденція зменшення основних засобів у 2013 році в порівнянні з 2011 роком на 69,1 тис. грн. (або 1,9 %), а в порівнянні з 2012 роком на 4,5 тис. грн. (або 0,1%) у звязку з нарахуванням зносу та вибуттям основних засобів. Щодо нематеріальних активів, то у 2013 році вони збільшились на 1,3 тис. грн. в порівнянні з 2011 р. та на 1 тис. грн. (або 333,3%) в порівнянні з 2012 роком у звязку з придбанням програмного забезпечення.
4. Викладена методика аналізу рентабельності діяльності підприємсива. Показники рентабельності ТОВ «БК «Стромат» в 2013 році в порівнянні з 2012 погіршилися, що свідчить про зменшення ефективності діяльності.
5. Тенденції показників прибутковості ТОВ «БК «Стромат» в 2011-2013 роках в цілому можна оцінити негативно. Майже всі їх значення зменшилися, хоча до позитивних моментів можна віднести збільшення коефіцієнту операційних витрат який вказує на ефективність витрат підприємства, а також збільшення зазнали значення коефіцієнту рентабельності обороту, але його збільшення незначне.
6. Фінансово – господарська діяльність ТОВ «БК «Стромат» здійснюється відповідно до діючого законодавства України, прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.
На підставі зроблених висновків можна внести ряд пропозицій:
1. Впровадити методику аналізу чистого прибутку на підприємстві ТОВ «БК «Стромат».
2. Удосконалити законодавчу систему для недопущення неузгоджень в різних нормативних документах.
3. Вжити заходів для ширшого впровадження передових інформаційних технологій в аналіз діяльності ТОВ «БК «Стромат» та аналіз шляхом збільшення кількості видань, які описують та пояснюють ці новації.
Сучасне програмне забезпечення ЕОМ, зокрема персональних комп'ютерів, дає змогу автоматизувати одержання аналітичних показників і сформувати структурно-логічну таблицю, яка одержала назву «електронної». Відомо кілька програм, за допомогою яких можна складати таблиці для аналізу фінансового стану - Visi Calc, Super Calc, Quattro pro, Exсel і бухгалтерські програми 1С: Бухгалтерія, X-DOR, «Фінанси без проблем».
Можливості програм досить широкі. Зокрема, їх застосування дає змогу формувати таблиці, розрахункові формули, вводити вихідні дані, реорганізувати таблиці, обмежувати доступ до окремих клітин, розмножувати дані, організовувати бази даних - запис, зберігання, пошук і вибірку даних за заданими правилами і критеріями, формувати підсумкові результати.
Отже, використання комп'ютерної техніки дає можливість уникнути помилок, зменшити обсяг роботи з аналізу і забезпечити одержання реальних висновків, що є передумовою прийняття обґрунтованого управлінського рішення.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 250 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.