Аналіз грошових розрахунків

Курсова робота (код: sam625)

Предмет: фінансовий аналіз

Економічна сутність грошових розрахунків

Система грошових розрахунків – це сукупність платежів, що здійснюються підприємством у процесі його господарської діяльності.

Грошові розрахунки супроводжують різноманітні за своїм змістом та характером господарські операції (рис. 1).

Рис. 1. Види грошових розрахунків підприємства

класифікація грошових розрахунків

Презентація на тему фінансовий аналіз грошових розрахунківКласифікація розрахунків підприємства

За об’єктом розрахункових операцій:

щодо товарних операцій – це сукупність платежів за поставлену продукцію, надані послуги, проведені роботи;

щодо нетоварних операцій – сукупність платежів за операціями, що не супроводжуються матеріальними потоками (розрахунки з бюджетом, погашення банківського кредиту тощо).

За місцем проведення розрахунків:

міські грошові розрахунки – сукупність платежів, отримувачем яких є господарюючий суб’єкт, що знаходиться в межах одного міста з платником;

міжміські – сукупність платежів, отримувачем яких є господарюючий суб’єкт, що знаходиться за межами одного міста з платником;

міжнародні – це сукупність платежів, отримувачем яких є господарюючий суб’єкт, що знаходиться за межами однієї країни

з платником.

По формі реалізації розрахунків:

безготівкові розрахунки – грошові розрахунки, які здійснюються шляхом записів на рахунках платників та отримувачів коштів або заліку взаємних вимог, тобто без використання готівки;

готівкові розрахунки – це сукупність платежів готівкою.

За способом платежу:

гарантовані розрахунки – це розрахунки, які забезпечені гарантією платежу шляхом депонування коштів;

негарантовані – такі розрахунки, які не забезпечені гарантією платежу шляхом депонування коштів;

розрахунки шляхом списання коштів із рахунку;

розрахунки шляхом взаємних заліків вимог (кліринг);

розрахунки із відстроченням платежу – це система платежів, яка супроводжує матеріальні потоки, що здійснюються з деяким запізненням (відстроченням) від моменту їх проходження.

За способом реалізації продукції:

прямі розрахунки – це система платежів безпосередньо між постачальником та покупцем;

транзитні – розрахунки за участі посередників.Принципи здійснення грошових розрахунків

Принципами щодо організації розрахункових операцій підприємств є наступні.

Свобода вибору підприємством банківської установи, де буде відкрито рахунок підприємства. Цей принцип базується на положенні Господарського кодексу України стосовно свободи підприємства щодо вибору предмета договору, визначення зобов’язань та інших умов господарських взаємовідносин.

Свобода вибору підприємством форми розрахунків та їх закріплення у договорах та угодах. Організації самостійно контролюють своєчасність та повноту розрахунку.

Можливість списання грошових коштів із рахунку виключно за розпорядженням власника рахунку (за винятком безспірного списання заборгованості). Принцип ґрунтується на основних положеннях Цивільного та Господарського кодексів України, які визначають самостійність підприємства та його свободу в організації та здійсненні господарської діяльності.

Обов’язковість повідомлення податкових органів про відкриття підприємством рахунків у банку. Принцип, який забезпечує легальність грошового обороту суб’єктів господарювання, реалізацію ефективної податкової політики держави як одного з напрямів її економічної політики.

Терміновість здійснення платежів. Організація грошових розрахунків підприємства повинна базуватися на його договірних відносинах із іншими суб’єктами господарювання, враховувати терміни платежів, зазначені в договорах та угодах. Реалізація цього принципу забезпечує дотримання платіжної дисципліни окремих підприємств та сприяє збалансуванню грошового обігу в економіці в цілому.

Здійснення платежів у межах наявних залишків грошових коштів – принцип ґрунтується на основних положеннях Господарського кодексу України щодо самостійності та відповідальності підприємства. Вони не можуть здійснювати платежі за рахунок коштів інших суб’єктів підприємництва, за винятком угод щодо поступки боргу, переведення боргу або отримання певних видів кредитів, що дозволяють використовувати кошти понад наявного залишку (овердрафт).

Обов’язковість переведення готівкових коштів на банківські рахунки. Втілення цього принципу сприяє забезпеченню економіки необхідним обсягом грошової маси, досягненню ефективного грошового обігу, розвитку кредитування.

Аналіз готівкових грошових розрахунків

Аналіз представлений у вигляді рисунків, а результати аналізу представлені графічно. Зробивши аналіз обороту каси (рис. 2) залишків по розрахунковому рахунку (рис. 3) та залишків інших грошових коштів (рис. 4) можна зробити наступні висновки.

аналіз розрахунків готівкою

Рис. 2. Готівкові розрахунки в 2013-2015 роках

Як видно з даних рис. 2 залишок по касі на початок 2013 року склав 0,96 тис. грн. та 1,6 і 3,3 тис. грн. у 2014 та 2015 роках. У 2014 році залишок по касі на початок року збільшився на 0,64 тис. грн. або на 67 % в порівнянні з 2013 роком, а в 2015 році в порівнянні з попереднім роком залишок на початок збільшився на 1,7 тис. грн. або на 106,25 %. Протягом всього аналізованого періоду спостерігається тенденція збільшення як надходження, так і витрат грошових коштів. В 2014 році надходження збільшилось на 16,18% в порівнянні з 2013 роком, в 2015 році планується збільшення надходжень готівки в касу на 5,01%. Також у 2014 році в порівнянні з 2013 роком збільшилось витрачання коштів з каси підприємства на 16,18 %, що є пропорційно до збільшення надходжень готівки. В 2015 році планується збільшення витрачання коштів у порівнянні з 2014 роком на 5,05%. Залишки на кінець у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшились на 38,66%, а в 2015 році відбулося збільшення залишків на кінець на 25,45%.

Аналіз безготівкових розрахункових операцій

Зміну залишків коштів на розрахунковому рахунку та зміну залишків інших грошових коштів відображають рис. 3 та рис. 4.

аналіз поточних рахунків

Рис. 3. Залишки безготівкових коштів на поточних рахунках підприємства

В 2014 році в порівнянні з 2013 роком відбулося збільшення залишків грошових коштів на розрахунковому рахунку на початок періоду на 0,43 тис. грн. та зменшення залишків на кінець на 56,67 %, а в 2015 році відбулося на розрахунковому рахунку на початок, та очікується зменшення залишків на кінець періоду на 46,5 %.

Аналіз інших грошових коштів

аналіз інших грошових коштів

Рис. 4. Залишки інших грошових коштів

З даного рисунку видно, що в 2014 році в порівнянні з 2013 роком спостерігається зменшення залишків інших грошових коштів на початок періоду на 3,73 % та збільшення залишків на кінець періоду на 167,24 %. В 2015 році відбулося збільшення залишків на початок на 100 %, але очікується зменшення залишків на кінець на 47,1 %.Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.